Endeksler
                                        
                                        
                                        
          TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN          
            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ            
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 926                         
  Kabul Tarihi     : 27/7/1967                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/8/1967 Sayı: 12670            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 6 Sayfa: 2352           
                                        
  1 - 10/10/1968 tarih ve E. 1967/39, K. 1968/41 sayılı Anayasa Mahkemesi Ka- 
rarı ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34, 121)    
                                        

  Madde 34 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Subaylığa nasp ve terfiler Milli Savunma Bakanı (Jandarma subayları için  
İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalıyacakları ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı
kararname ile yapılır.                             
                                        

  Madde 121 bent (e) - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  e) Milli Savunma Bakanlığı karargahı ile doğrudan doğruya bu Bakanlığa bağlı
kuruluşlarda görevlendirilecek astsubay ve subayların atanmaları; Milli Savunma 
Bakanlığınca, bunlardan kararname ile yapılması gereken subay, general ve ami- 
rallerin atanmaları Milli Savunma Bakanının inhası ile Başbakanın imzalıyacağı 
ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile yapılır. Bu personelin başka gö- 
reve atanmaları, Milli Savunma Bakanının muvafakati üzerine (a), (b), (c) ve (d)
bendleri hükümlerine göre yapılır.                       
                                        
  2 - 18/11/1969 tarih ve 1191 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 172)        
                                        

  Madde 172 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  1453 sayılı Kanunun 7 nci maddesince verilmekte olan makam tazminatı, hiz- 
metleri tazminatı, tayın bedeli, mahrumiyet yeri ödeneği, general - amiral taz- 
minatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli pilot ve pilot adaylarına ve uçuş 
ekibine dahil bulunanlara 144 sayılı Kanunla ve denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adamlara 223 sayılı Kanunla verilmekte olan tazminattan başka herhangi bir isim-
le tazminat alanlara, kıta tazminatı verilmez. Bunlardan kıta tazminatı verilme-
si gereken bir göreve tayin edilenler, fazla olan tazminatı tercih edebilirler. 
Ancak; kıta tazminatını tercih ettiklerinde bu tazminat göreve katılış tarihini 
takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır ve almaktan sarfınazar ettikle-
ri tazminat da aynı zamanda kesilir.                      
                                        
  Bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile vekalet edenler, o görevde kendi  
rütbesinin gerektirdiği kıta tazminatını alırlar. Yalnız bir görev için kıta  
tazminatı ödenir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulanmasına ait hususlar bir yönetmelik- 
le düzenlenir.                                 
                                        
  3 - 11/6/197O tarih ve 1301 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 49, Geçici 2, Geçici
4, Geçici 9, 209)                                
                                        

  Madde 49 bent (f) - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  f) Bekleme süreleri sonunda, terfi edemiyen general ve amiraller emekliye  
sevk edilir.(1)                                 
  Bunlardan kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemiyerek emekliye sevk edilen 
general ve amirallere, emekliye sevk edildikleri tarih ile bulundukları rütbenin
yaş haddine kadar olan sürenin her yılı için, rütbesi maaşının bir aylığı tazmi-
nat olarak verilir ve bundan vergi kesilmez. Bu suretle verilecek tazminat iki 
aylıktan az olamıyacağı gibi sekiz aylıktan da fazla olamaz.          
  Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen ve yaş haddinden önce emekliye sevk  
edilen albaylara da yukardaki hüküm aynen uygulanır.              
                                        

  Geçici Madde 2 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos ile onu takibeden 
iki 30 Ağustos'ta bu Kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi ede- 
cekler hakkında 4273 sayılı Kanun ile ek ve değişikleri ve o kanuna göre çıka- 
rılmış olan Subay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.            
  (29/4/1969 tarih ve 1165 sayılı Kanunla eklenen hükümdür.) Ancak, her sınıf 
ve rütbedeki general ve amirallerin terfi veya emeklilik işlemleriyle, albayla- 
rın terfi işlemlerinde, Yüksek Askeri Şüranın mütalaası alınmak suretiyle,   
49 uncu maddenin (Değerlendirmeye ait hükümleri hariç) a, b, c, d, e ve f bent- 
lerinde belirtilen kadro, kontenjan, nispet ve miktarlarla diğer hükümleri bu  
kanunun yayımı tarihinden itibaren uygulanır.                  
                                        

 

 
  Geçici Madde 4 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yarbay olanlar için kademe terfiine  
sapmak hükmü saklı kalmak üzere yarbaylık bekleme süresi üç yıl,albaylık bekleme
süresi altı yıldır.                               
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her sınıf albay rütbesinde bulunanlar 
için albaylık bekleme süresi altı yıldır.                    
                                        

  Geçici Madde 9 - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 30 Ağustos ile onu takibeden 
iki 30 Ağustos'ta bu Kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak terfi ede- 
cekler hakkında 5802 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri ve o kanuna göre çıkarıl- 
mış olan Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.            
                                        

  Madde 209 bent (b) - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  b) Kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim  
yurtları ve burslar, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı 
ödeneği, temsil giderleri, emeklilik ikramiyesi (49 uncu madde uyarınca verile- 
cek tazminatlar hariç) ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Me- 
murları Kanununun mali hükümleri ile birlikte,                 
-------------------                               
 (1) Anayasa Mahkemesinin 3/6/1969 tarih ve E. 1967/43 K. 1969/31 sayılı kararı 
   ile; Askeri Yargıtay Başkanı, İkinci Başkanı, daire başkanları, üyeleri ve 
   başsavcısının yaş haddinden önce emekliye çıkarılmasına yol açması dolayı- 
   sıyla hükmün yalnız bu sözü edilenler bakımından iptaline karar verilmiş- 
   tir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - 31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 14, 68, 136, 137,  
139, 140, 141, 142, 143, 148, 150, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 207, Geçici 14, Geçici 15, Geçici 16, Ek 4 ve 5 sayılı cetveller)     
                                        

  Madde 14 fıkra iki - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirerek muvaz- 
zaf subay olmak için başvuran astsubaylar da otuz yaşından büyük olmamak ve di- 
ğer nitelikleri de haiz bulunmak şartı ile, ihtiyaç da varsa; öğrenimlerinin  
ilgilendirdiği sınıflarda teğmen rütbesi ile muvazzaf subaylığa nakledilebilir- 
ler. Bunlar, terfi ile astsubaylıkta almakta oldukları aylık derecesine ulaşın- 
caya kadar, müktesep hakları olan aylıkları almaya devam ederler.        
                                        

  Madde 68 bent (a) - (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az ortaokul veya eşidi bir okulu bi- 
tirdikten sonra öğrenim süresi en az üç yıl olan astsubay okullarından birini  
bitirmek ve onsekiz yaşını tamamlamış olmak şarttır.