Endeksler
                                        
                                        
          ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNUNUN            
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ             
                                        
  Kanun Numarası    : 772                         
  Kabul Tarihi     : 14/7/1966                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/7/1966 Sayı: 12355            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 5 Sayfa: 2576            
                                        
  1 - 25/7/1967 tarih ve 920 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 19, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38)                           
                                        

  Madde 19 fıkra iki - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bunlar hakkında Emniyet Teşkilatı mensuplarına uygulanan disiplin hükümleri 
uygulanır.                                   
                                        

  Madde 27 - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  İl özel idarelerinin her beldeye ait bekçi teşkilatı giderlerini karşılamak 
ve o nisbette tahakkuk ettirmek üzere, belde hudutları içerisindeki meskenlerin 
kiracılarından, kira münasebeti yoksa şagillerinden, sair hallerde maliklerinden
alacakları bekçi parası ayda 10 lirayı aşamaz, ancak ticarethane ve iş yerlerin-
den, bu yerlerin emsali rayiç kiraları, mükellefin mali gücü, bekçi teşkilatının
ihtiyacı ve mahalli özellikler nazara alınmak suretiyle ayda 300 lirayı aşmamak 
üzere bekçi parası alınabilir.                         
  Bu kanunun uygulanmasında mesken, her şahıs veya ailenin ikamet ettiği bina 
veya bina bölümleridir.                             
  Bu maddenin uygulanması İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir Yönetmelikle 
düzenlenir.                                   
                                        

  Madde 28 - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mükelleflerden alınacak bekçi paralarının tahakkukunda, belde sınırı içinde 
bulunan ve çarşı ve mahalle bekçilerinin korumakla mükellef olduğu bilümum mes- 
ken, müessese, depo, ticarethane ve işyerleri ile benzerleri esas tutulur.   
                                        

  Madde 29 - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir mesken veya işyerinin bekçi parası mükellefi kirada olan yerlerde kira- 
cısı, kira münasebeti yoksa şagili, sair hallerde malikidir.          
  Bina maliki ile şagilleri arasında yapılacak özel anlaşma hükümleri idareyi 
bağlamaz.                                    
                                        

  Madde 30 -(14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Mesken ve işyerlerinin bekçi parası, her yıl Ekim ayında, takdir ve tevzi  
komisyonları tarafından, mahallin mülkiye amirince verilecek 33 üncü maddede  
belirtilen listeler üzerine mahallen gerekli incelemeler yapılarak, mesken ve  
işyerlerinin emsali rayiç kiraları, malik veya şagillerinin mali durumu ve   
mahalli özellikler gözönünde tutularak aylık ve yıllık olarak tevzi olunur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 31 - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Vali veya kaymakam tarafından, özel idare memurları arasından tayin edilecek
bir memurun başkanlığında, belediye meclisinden bir üye, bulunan yerlerde tica- 
ret, sanayi odasından veya esnaf teşekküllerinden bir üye ve mahallesi muhtarı- 
nın iştiraki ile yeteri sayıda, bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonu kuru-
lur.                                      
  Belediye meclisi ve ticaret, sanayi odası kendi üyeleri arasından bu maksat-
la bir yıl süre için komisyon sayısı kadar asil ve yedek üye seçerler.     
  Mahalle muhtarı bulunmadığı takdirde mülkiye amirince ihtiyar heyetinden  
seçilecek bir üye komisyona katılır.                      
  İl içindeki her beldenin takdir ve tevzi komisyonları üyelerine, bu belde- 
lerin iktisadi ve sosyal özellikleri gözönünde bulundurulmak ve günde 25 liradan
çok olmamak üzere verilecek ücret, il genel meclisi tarafından özel idare bütçe-
si ile tesbit edilir ve ilgili tertibine konur.                 
  Üyelere fiilen çalıştıkları günler için ücret verilir. Şu kadar ki, komisyon
üyeleri 33 üncü ve 34 üncü maddelerde belirtilen takdir ve tevzi işini azami bir
ay içinde bitirmekle yükümlüdürler. Bu süre içinde herhangi bir sebeple işini  
bitirmiyen komisyonun üyeleri en kısa zamanda işi tamamlamaya mecbur olup bir  
aydan fazla süren çalışmaları için kendilerine ücret ödenmez.          
                                        

  Madde 32 - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonları başkan ve üyeleri vazifeye  
başlamadan önce il veya ilçe idare kurulları huzurunda aşağıdaki şekilde yemin 
ederler:                                    
  "Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam manasiyle vicdan ve kanaatim icap-
larına tabi kalacağıma, gerek bekçi teşkilatı gerek mükellef haklarını bir tu- 
tacağıma bekçi paralarının takdirinde de herhangi bir tarafa eğilim suretiyle  
görevimi kötüye kullanmıyacağıma namusum üzerine yemin ederim."         
                                        

  Madde 33 - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Teşkilatın mesleki amirleri her yıl en geç Eylül ayının birinci günü bekçi 
parası tahakkukuna esas olacak mesken ve işyerlerinin sokak ve kapı numaraları- 
nın, kiracılarının veya şagillerinin, bulunmadığı takdirde maliklerinin ad ve  
soyadlarını ihtiva eden listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine tevdi eder- 
ler.                                      
  Mahalli mülkiye amirleri bu listeleri bir hafta içinde bekçi paralarını tak-
dir ve tevzi komisyonlarına verirler.                      
  Yılı içindeki değişiklikler için de süre kaydı aranmaksızın aynı usul uygu- 
lanır.                                     
  Özel idare memurları da her sene bina yoklama neticelerini mahallin kolluk 
amirlerine bildirmekle görevlidirler.                      
                                        

  Madde 34 - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonları tarafından hazırlanacak takdir
ve tevzi listeleri, mülki amirlikçe, Kasım ayının birinci günü mükelleflerin  
görebilecekleri yerlerde 15 gün müddetle asılmak suretiyle ilan olunur. İlan  
keyfiyeti ve yeri mütat vasıtalarla mükelleflere duyurulur.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Takdir ve tevzi edilen bekçi paralarına yapılacak itirazlarda özel idarele- 
rin diğer vergilerindeki usul ve esaslar uygulanır. İtiraz, bekçi parasının   
fazla tahakkuk ettirildiği iddia olunan kısmına raci olup, tarhiyatın ihtilafı 
olmıyan kısmının tahsilini durdurmaz.                      
                                        

  Madde 35 - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  İtirazın incelenmesi sonunda kesinleşmiş olan tahakkuklar özel idareye bil- 
dirilir.                                    
  Bu tahakkuk cetvelleri üzerine yapılacak tahsilatın yılda 4 taksitten fazla 
olmamak üzere taksit zamanları, süreleri her ilin özellikleri gözönüne alınarak 
il genel meclislerince bütçe kararı ile tesbit ve usulüne göre ilan olunur.   
  Bekçi paralarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü  
hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.                      
                                        

  Madde 36 - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bekçi parası tahakkukunda bu kanunun 38 inci maddesindeki istisnalar dışında
muafiyet tanınmaz.                               
                                        

  Madde 38 - (14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  4 Temmuz 1931 gün ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde  
belirtilen daimi muafiyete tabi binaların malik veya şagilleri ile takdir ve  
tevzi komisyonlarınca, fakirlik hali tevsiken tesbit edilenlerden bekçi parası 
alınmaz.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        772 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
Kanun                               Yürürlüğe   
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
------ --------------------------------------------------------- ------------  
                                        
920               --                3/8/1967