Endeksler
             TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN            
               KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) (2)           
                                        
  Kanun Numarası     : 765                        
  Kabul Tarihi      : 1/3/1926                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 13/3/1926 Sayı: 320            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 519          
                                        
  1 - 11/7/1931 tarih ve 1840 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 160)        
                                        

  Madde 160 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  157 ve 158 inci maddelerde beyan olunan hallerde takibat icrası Adliye Veka-
letinden ve 159 uncu maddede yazılı surette Büyük Millet Meclisi riyasetinden  
izin verilmesine bağlıdır.                           
                                        
  2 - 8/6/1933 tarih ve 2275 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,6,13,15,36,46,55, 
56,87,89,91,105,143,171,178,201,202,204,208,212,213,214,220,221,254,258,267,271,
272,284,285,296,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,
332,333,334,335,336,337,338,348,354,403,404,405,406,414,416,421,423,435,436,440,
441,449,450,453,456,457,459,470,478,491,492,493,508,509,512 ve 519)       
                                        

  Madde 4 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Ecnebi memleketlerde Türkiye Devletinin emniyetini ihlal ve devlete mahsus 
resmi mühürleri ve kanunen mevkii tedavülde bulunan Türkiye meskükatını taklit 
edenler veya devletin evrakı nakdiyesini ve devlet hazinelerince kabul edilmekte
olan Türk esham ve tahvilatını ve kaime ihracına mezun bankaların kaimelerini  
sahte olarak yapanlar - Türk kanunun bu fiile tayin ettiği cezanın azami haddi 
beş seneden eksik değil ise - Türk Kanununa tevfikan cezalandırılır.      
  Bunlar hakkında ecnebi memlekette evvelce hüküm verilmiş olsa bile Adliye  
Vekilinin talebi üzerine Türkiyede tekrar muhakeme olunurlar.          
  Türk veya ecnebi, Türkiyede tutulmuşlar ise kanunun tayin ettiği ceza beş  
seneden eksik dahi olsa haklarında yukarıdaki fıkralar ahkamı caridir.     
--------------------------------------                     
(1) Bu kanunda, 26/4/1926 tarih ve 825 sayılı Kanun ekindeki hata savap cetveli 
  ile yapılan düzeltmeler metne işlenmiştir.                 
                                        
(2) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve
  E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ecnebi memleketlerde Türkiye namına memuriyet veya vazife deruhte etmiş olup-
ta bu memuriyet veya vazifeden mütevellit bir cürum işleyen kimse Türkiyede   
tutulmamış olsabile hakkında üçüncü fıkra hükmü tatbik olunur.         
                                        

  Madde 6 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Dördüncü maddede yazılı cürümlerden başka bir ecnebi Türk Ceza Kanununca  
asgari haddi bir seneden eksik olmayan ve şahsi hürriyeti tahdit eden bir cezayı
müstelzim cürmü ecnebi memlekette Türkiyenin veya bir Türkün zararına işlediği 
ve kendisi Türkiyede bulunduğu takdirde Türk Ceza kanunu mucibince ceza görür. 
Fakat bu cezanın üçte biri indirilir. Ve idama bedel yirmi sene ağır hapis ceza-
sı tatbik olunur.                                
  Ancak bu bapta takibat icrası Adliye Vekilinin talebine veya mutazarrar olan
şahsın şikayetine bağlıdır.                           
  Eğer cürüm diğer bir ecnebinin zararına işlenmiş ise faili Adliye Vekilinin 
talebi üzerine aşağıdaki şartlar dairesinde birinci fıkrada beyan olunan ahkama 
göre cezalandırılır:                              
  1 - Türk kanununca hürriyeti tahdit eden ve asgari haddi üç seneden aşağı  
olmayan cezayı müstelzim bir fiil olmak,                    
  2 - İadei mücrimin muahedesi bulunmamak veyahut iade keyfiyetine cürmün   
irtikap edildiği mahallin ve ne failin mensup olduğu devletin hükümeti tarafın- 
dan kabul edilmemiş bulunmak.                          
                                        

  Madde 13 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Ağır hapis cezası müebbet veya muvakkattir. Müebbet ölünceye kadar devam  
eder. Muvakkat bir seneden yirmi seneye kadardır. Her iki hali çalışmak mecburi-
yetiyle ve aşağıdaki kaidelere tevfikı hareket suretiyle bu cezaya mahsus mües- 
seselerde çektirilir.                              
  Müebbet Ağır hapsin ilk üç senesi ve muvakkatte cezanın altıda birine müsavi
ilk devresi bir hücrede geceli gündüzlü yalnız bırakılmak suretiyle icra olunur.
Bu ilk devre müddeti altı aydan eksik ve üç seneden fazla olamaz. Ondan sonra ki
müddet geceleri bir hücrede yalnız bırakılmak ve gündüzleri sair mahpuslarla  
konuşamaksızın çalıştırılmak suretiyle ikmal ettirilir.             
                                        

  Madde 15 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Hapis cezası üç günden yirmi seneye kadardır. Buna mahsus müesseselerde ge- 
celeri bir hücrede yalnız bırakılmak ve gündüzleri mecburen çalıştırılmak sure- 
tile çektirilir.                                
  Mahküm mahpus bulunduğu müessesede gördürülmekte olan işlerden istidadına ve
eski meşguliyetlerine en muvafık olan işi intihap edebilir. Hatta başka bir işte
çalışmağada mezun kılınabilir.                         
  Ceza altı aydan fazla değilse bir tevkifhanenin buna mahsus bir kısmında da 
çekdirilebilir.                                 
                                        

 

 
  Madde 36 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Mahkümiyet halinde cürüm veya kabahatte kullanılan veya kullanılmak üzere  
hazırlanan veya fiilin irtikabından husule gelen eşya fiilde methali olmayan  
kimselere ait olmamak şartiyle mahkemece zabt ve müsadere olunur.        
  Kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması ve satılması cürüm veya 
kabahat teşkil eden eşya bir ceza mahkümiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa bile
mutlaka zabt ve müsadere olunur.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 46 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Cürüm ve kabahati işlediği vakit şuurunu veya harekatının serbestisini sel- 
bedecek surette ruhi zafa müptela olan kimseye ceza verilemez. Şukadar ki ademi 
mesuliyetine karar verilen şahsın serbest bırakılması tehlikeli olduğu mahkemece
takdir edilirse hakkında muamelei kanuniye icra olununcaya kadar muhafaza edil- 
mek üzere ait olan makama teslimini mahkeme emreder.              
                                        

  Madde 55 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Cürüm ve kabahati işlediği vakit on beş yaşını bitirmiş olupta on sekiz ya- 
şını bitirmemiş olanlar hakkında aşağıdaki kaidelere tevfikan ceza tayin olunur:
  1 - İdam ve müebbet ağır hapis bedel on seneden on beş seneye kadar ağır ha-
pis müebbed sürgüne bedel üç seneden aşağı olmamak üzere muvakkat sürgün cezası 
verilir.                                    
  2 - On iki seneyi geçen muvakkat cezalar altıdan on seneye kadar ve altıdan 
on iki seneye kadar cezalar üç seneden altı seneye kadar indirilerek hükmolunur.
  3 - Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir.                
  4 - Mali cezaların üçte biri tenzil olunur.                 
  5 - Hidematı ammeden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti altına alınmak 
cezaları hiç tatbik edilmez.                          
  Eğer hüküm zamanında mücrim on sekiz yaşını bitirmemiş ise mahkeme şahsi  
hürriyeti tahdit eden cezanın bir islahhanede icrasını emredebilir.       
                                        

  Madde 56 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Cürmü işlediği vakit on sekiz yaşını bitirmiş olupta yirmi bir yaşını bitir-
memiş ve hüküm zamanında altmış beş yaşını geçmiş olanlar hakkında idam ve   
müebbed ağır hapis cezasına bedel 24 sene ağır hapis cezası hükmolunur.     
  Müebbed sürgüne bedel beş sene müddetle muvakkat sürgün cezası verilir.   
  Sair hallerde cezanın altıda biri indirilir.                
                                        

  Madde 87 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Geçen maddelerin tatbikatında:                       
  1 - Kabahat fiilinden dolayı sadır olan hükümler bir cürüm vukuunda ve cürme
müteallik hükümler kabahat vukuunda,                      
  2 - Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ve meslek ve sanatın icrası hususunda   
tecrübesizlik ve emirlerle nizamlara riayetsizlik neticesi olarak işlenilen   
cürümler diğer cürümler mukabilinde, ve sair cürümler bunlar mukabilinde,    
  3 - Sırf askeri cürümler hakkında sadır olan hükümler,           
  4 - Ecnebi mahkemelerden sudur eden hükümler,                
  Tekerrüre esas olamaz.                           
                                        sayfa119 sayfa118 sayfa117 sayfa116 sayfa115 sayfa114 sayfa113 sayfa112 sayfa111 sayfa110 sayfa109 sayfa108 sayfa107 sayfa106 sayfa105 sayfa104 sayfa103 sayfa102 sayfa101 sayfa100 sayfa99 sayfa98 sayfa97 sayfa96 sayfa95 sayfa94 sayfa93 sayfa92 sayfa91 sayfa90 sayfa89 sayfa88 sayfa87 sayfa86 sayfa85 sayfa84 sayfa83 sayfa82 sayfa81 sayfa80 sayfa79 sayfa78 sayfa77 sayfa76 sayfa75 sayfa74 sayfa73 sayfa72 sayfa71 sayfa70 sayfa69 sayfa68 sayfa67 sayfa66 sayfa65 sayfa64 sayfa63 sayfa62 sayfa61 sayfa60 sayfa59 sayfa58 sayfa57 sayfa56 sayfa55 sayfa54 sayfa53 sayfa52 sayfa51 sayfa50 sayfa49 sayfa48 sayfa47 sayfa46 sayfa45 sayfa44 sayfa43 sayfa42 sayfa41 sayfa40 sayfa39 sayfa38 sayfa37 sayfa36 sayfa35 sayfa34 sayfa33 sayfa32 sayfa31 sayfa30 sayfa29 sayfa28 sayfa27 sayfa26 sayfa25 sayfa24 sayfa23 sayfa22 sayfa21 sayfa20 sayfa19 sayfa18 sayfa17 sayfa16 sayfa15 sayfa14 sayfa13 sayfa12 sayfa11 sayfa10 sayfa9 sayfa8 sayfa7 sayfa6 sayfa5 sayfa4 sayfa3 sayfa2