Madde 504 - (1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir kimse müsibetlere karşı akdedilmiş bir sigorta bedelini kendisi almak  
veya başkasına aldırmak maksadiyle veya sair gayri meşru bir menfaat elde etmek 
gareziyle her ne suretle olursa olsun kendisine ait malı tahrip veya imha eder 
yahut bozarsa bir seneye kadar hapis cezasına mahküm olur.           
  Eğer bu fiil ile maksadını elde etmiş olursa hakkında bundan evvelki madde 
hükmü tatbik olunur.                              
  43 - 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 140, 141, 142, 163) 

  Madde 140 - (20/9/1946 tarih ve 4956 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Devletin hariçteki itibar veya nüfuzunu kıracak şekilde Devletin dahili   
vaziyeti hakkında yabancı bir memlekette asılsız, mübalağalı veya maksadı mah- 
susa müstenit havadis veya haberler neşreden veya milli menfaatlere zarar    
verecek herhangi bir faaliyette bulunan vatandaş beş seneden aşağı olmamak üze- 
re ağır hapse konulur.                             

  Madde 141 - (3/12/1951 tarih ve 5844 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  1. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis et- 
meye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses   
iktisadi veya sosyal temel nizamlardan her hangi birini devirmeye matuf cemi-  
yetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya 
kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu 
hususlarda yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile 
cezalandırılırlar.                               
  Bu kabil cemiyetlerin bir kaçını veya hepsini sevk ve idare edenler hakkın- 
da müebbet ağır hapis cezası hükmolunur.(1)                   
------------------------------------------                   
(1) Bu paragraftaki "ölüm cezası" tabiri 21/11/1990 tarih ve 3679 sayılı    
  Kanunun 27 nci maddesi ile "müebbet ağır hapis cezası" olarak değiştirilmiş 
  ve metne işlenmiştir.                            
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, MAYIS 1991 (Ek-6)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  106-12                    
                                        
  2. Devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekün yoketmek gayesini güden ce- 
miyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler   
veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler  
veya bu hususlarda yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis  
cezası ile cezalandırılırlar.                          
  3. Amacı Cumhuriyetçiliğe aykırı olan veya demokrasi prensiplerine aykırı  
olarak Devletin tek bir fert veya bir zümre tarafından idare edilmesini hedef  
tutan cemiyetleri kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faali-  
yetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususlarda yol gösterenler 
sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.     
  4. (Değişik: 21/1/1983-2787/8 md.) Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk  
mülahazası ile kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tutan veya milli duyguları 
yok etmeye veya zayıflatmaya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya tevessül edenler 
veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler  
veyahut bu hususlarda yol gösterenler sekiz yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis 
cezası ile cezalandırılırlar.                          
  5. (Değişik:21/1/1983-2787/8 md.) Yukarıdaki fıkralarda yazılı cemiyetlere 
girenlere beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir.        
  6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri Devlet daireleri, belediyeler veya  
sermayesi kısmen veya tamamen Devlete ait olan iktisadi teşekküller, sendika-  
lar, işçi teşekkülleri, okullar, yüksek tahsil müesseseleri içinde veya bunla- 
rın memur, müstahdem ve mensupları arasında işliyenler hakkında verilecek ağır 
hapis ve hapis cezaları üçte bir nispetinde artırılır.             
  7. Bu maddede yazılı suçları işliyenlerden biri suçu ve diğer failleri son 
tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihbarın doğru-  
luğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre   
ölüm cezası yerine on yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve ağır   
hapis ve hapis cezaları da dörtte bire kadar indirilerek hükmolunabilir.    
  8. Bu maddede yazılı olan cemiyet iki veya daha ziyade kimselerin aynı   
amaç etrafında birleşmeleriyle vücut bulur.                   

  Madde 142 - (3/12/1951 tarih ve 5844 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  1. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis   
etmek veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak yahut memleket içinde müesses  
iktisadi veya sosyal temel nizamlardan her hangi birini devirmek veya Devlet  
siyasi ve hukuki nizamlarını topyekün yoketmek için her ne suretle olursa olsun 
propaganda yapan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalan- 
dırılır.                                    
  2. Cumhuriyetçiliğe aykırı veya demokrasi prensiplerine aykırı olarak Dev- 
letin tek bir fert veyahut bir zümre tarafından idare edilmesi için her ne   
suretle olursa olsun propaganda yapan kimse aynı ceza ile cezalandırılır.    
  3. (Değişik:21/1/1983-2787/9 md.) Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk  
mülahazasıyla kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tutan veya milli duyguları  
yok etmek veya zayıflatmak için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan  
kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasıyle cezalandırılır.       
  4. (Değişik: 21/1/1983-2787/9 md.) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri  
övenler iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılırlar.    
  5. Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri 141 inci maddenin 6 ncı fıkrasında  
yazılı kimseler arasında veya aynı fıkrada tasrih edilen yerler içinde işli-  
yenlere verilecek ceza üçte bir nispetinde artırılır.              
  6. Yukarıki fıkralarda yazılı fiiller neşir vasıtası ile işlendiği takdir- 
de verilecek ceza yarı nispetinde artırılır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  106-13                   
                                        
  7. Bu maddede yazılı suçları işliyenlerden biri suçu ve diğer failleri son 
tahkikat açılıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihbarın doğrulu- 
ğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ağır 
hapis ve hapis cezaları dörtte bire kadar indirilerek hükmolunabilir.      

  Madde 163 - (21/1/1983 tarih ve 2787 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Laikliğe aykırı olarak, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hu- 
kuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla  
cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden kimse sekiz yıldan onbeş 
yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.                
  Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için başkalarına yol gösterenlere  
beş yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir.             
  Laikliğe aykırı olarak, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hu- 
kuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla  
veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini  
veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne su- 
retle olursa olsun propaganda yapan veya telkinde bulunan kimse beş yıldan on  
yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.                
  Şahsi nüfuz veya menfaat temin etmek maksadıyla dini veya dini hissiyatı  
veya dince mukaddes tanınan şeyleri veya dini kitapları alet ederek her ne su- 
retle olursa olsun propaganda yapan veya telkinde bulunan kimse iki yıldan beş 
yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.                
  Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri Devlet daireleri, belediyeler veya  
sermayesi kısmen veya tamamen Devlete ait olan iktisadi teşekküller, sendika-  
lar, işçi teşekkülleri, okullar, yükseköğrenim müesseseleri içinde veya bunla- 
rın memur, müstahdem veya mensupları arasında işleyenler hakkında verilecek   
ağır hapis cezası üçte bir nispetinde artırılır.                
  Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı fiiller, yayın vasıtaları ile işlendi- 
ği takdirde verilecek ceza yarı nispetinde artırılır.              
  44 - 6/6/1991 tarih ve 3756 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 4, 172, 173, 313,  
314, 315, 403, 404, 405, 406, 453, 493, 494, 524.)