Endeksler
                                        
                                        
          VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNUN            
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ             
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 7338                        
  Kabul Tarihi      : 8/6/1959                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1959 Sayı: 10231           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 40 Sayfa : 1302         
                                        
  1 - 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 15)        
                                        

  Madde 15 - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hiç beyanname verilmemesi veya verilen beyannamede intikal eden malların  
tamamen veya kısmen gösterilmemesi dolayısıyle re'sen veya ikmalen namlarına  
vergi tarh olunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 330 uncu maddesi  
hükmü tatbik olunur.                              
                                        
  2 - 15/2/1963 tarih ve 188 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları: 10, Geçici 1)   
                                        

  Madde 10 - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, menkul mallarda Vergi Usul Kanununa 
göre bulunacak değerler ve gayrimenkul mallarda Vergi Usul Kanununa göre bulu- 
nacak vergi değerleridir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili  
lazımgeldiği takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldık- 
tan sonra kalan miktardır.)                           
                                        

  Geçici Madde 1 - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  10 uncu madde mucibince gayrimenkullerin vergiye esas tutulan vergi değer- 
leri yeniden yapılacak umumi tahrirlerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar;    
                                        
  1. Arazide:                                 
  a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil görmüş olan arazi ve  
arsaların kayıtlı kıymetlerinin (10) misli;                   
  b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil görmüş olan arazi ve arsaların   
mezkür tarihteki kayıtlı kıymetlerinin (10) misli;               
                                        
  2. Binalarda:                                
  a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi  
iratları takdir edilmiş olan binaların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak vergi 
değerlerinin (6) misli;                             
  b) 1 Haziran 1942 (Dahil) tarihi ile 28 Şubat 1947 (Dahil) tarihleri arasın-
da tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların 
 Vergi Usul Kanununa göre bulunacak vergi değerlerinin (4) misli;        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) 1 Mart 1947 (Dahil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (Dahil) tarihleri arasında 
tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların  
Vergi Usul Kanununa göre bulunacak vergi değerlerinin (2) misli;        
                                        
  d) 12 Mayıs 1953 (Dahil) tarihinden sonra tahrir veya tadil suretiyle gayri-
safi iratları takdir edilmiş olan binaların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak 
vergi değeri aynen vergi değeri olarak kabul olunur.              
  Bu kanunun tatbikatında Vergi Usul Kanununun 1 Mart 1957 tarihli ve 6935  
numaralı kanunla tadil olunan 279 uncu maddesi hükmü tatbik edilmez.      
                                        
  3 - 29/7/1970 tarih ve 1318 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 10)        
                                        

  Madde 10 - 15/2/1963 tarih ve 188 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Ka- 
nununa göre bulunan değerleridir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların  
tenzili lazımgeldiği takdirde matrah, yukarıda yazılı değerlerden bu tenziller 
yapıldıktan sonra kalan miktardır.)                       
                                        
  4 - 8/12/1980 tarih ve 2353 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları : 4,19)       
                                        

  Madde 4 bent (b ve j) - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  b) Değerleri 10 uncu maddeye göre tayin olunan menkul ve gayrimenkul mal-  
lardan füruğ ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinin 40.000 lirası, 
murisin reşit olmıyan çocuklarının herbiri için bunların reşit çağa gelinceye  
kadar geçmesi icabeden her yıl başına 1.000 lira ve yaşı her ne olursa olsun  
bedenen ve fikren hiçbir suretle çalışarak hayatını kazanamıyacak durumda    
oldukları tam teşekküllü sıhhi heyet raporu ile tebeyyün eden malül ve meflüç  
füruun herbiri için 25.000 lira yukarıki miktara ilave olunur;         
                                        
  j) Kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar; (Kuru mülkiyet halinde kal-  
dığı müddetçe).                                 
                                        

  Madde 19 - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Veraset ve İntikal Vergisi tahakkukundan itibaren:             
  a) Menkul mallara ait vergiler, (1) yıl içinde iki müsavi taksitte;     
  b) Gayrimenkul mallara ait vergiler (5) senede ve her sene bina ve arazi  
vergilerinin ödendiği aylarda olmak üzere iki müsavi taksitte;         
  Tahsil olunur.                               
  İntikal eden gayrimenkullerin tapuda tescil muamelesi, veraset ve intikal  
vergilerinin tahakkukunu mütaakıp yapılır. Veraset ve İntikal Vergisi tamamen  
ödenmedikçe intikal eden gayrimenkullerin başkasına devir ve ferağı yapılamaz  
ve üzerlerinde her hangi bir ayni hak tesis edilemez.              
                                        
  5 - 21/1/1982 tarih ve 2591 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 10,16,19)     

  Madde 10 bent (b); fıkra beş ve altı - (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Ka- 
nunun hükmüdür.)                                
  b) Gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun olmasın rayiç bedelle değer- 
lenir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki   
esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bu-
lunan miktar arasındaki farka ait vergi, kusur cezalı olarak alınır.      
                                        
  Ancak, menkul mallar ile gayrimenkullere ve gemilere ilişkin değerlemelerde 
% 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz.               
                                        

  Madde 16 - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı kanunun hükmüdür.)        
  Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır:    
                                        
                                        
               Füruğlar,eşler,ana ve Kardeşler,büyük  1 ve 2 nci 
               baba (Evlatlıklarla  ana, büyük baba  nin dışında
               nesebi sahib olmıyan ve füruları vergi kalanlar  
               çocukların Kanunu Me- nispeti yüzde   vergi nis- 
               deninin 257 ve 443           peti yüzde 
               üncü maddelerine                  
               göre alacakları                  
               miraslar bu gruba                 
               dahildir.) vergi                  
   Matrah         nispeti yüzde                   
--------------------------- ---------------------  --------------- -----------
 1 liradan 20 000 liraya kadar   2           4        8  
 20 001 " 30 000  "   "    3           6       10  
 30 001 " 50 000  "   "    4           8       12  
 50 001 " 100 000  "   "    5           10       14  
 100 001 " 150 000  "   "    6           12       16  
 150 001 " 200 000  "   "    8           14       20  
 200 001 " 300 000  "   "    10           16       24  
 300 001 " 400 000  "   "    12           18       28  
 400 001 " 500 000  "   "    14           20       32  
 500 001 " 750 000  "   "    16           22       36  
 750 001 "1000 000  "   "    18           26       40  
1000 001 lira ve   "   "    20           30       44  
daha yukarı                                   
                                        

  Madde 19 - (8/12/1980 tarih ve 2353 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Veraset ve İntikal Vergisi tahakkukundan itibaren;             
  a) Menkul mallara ait vergiler (1) yıl içinde iki eşit taksitte;      
  b) Gayrimenkul mallara ait vergiler (5) senede ve her sene Mayıs ve Kasım  
aylarında olmak üzere iki eşit taksitte;                    
  Tahsil olunur.                               
  İntikal eden gayrimenkullerin tapuda tescil muamelesi, Veraset ve İntikal  
vergilerinin tahakkukunu müteakip yapılır. Veraset ve İntikal Vergisi tamamen  
ödenmedikçe intikal eden gayrimenkullerin başkasına devir ve ferağı yapılamaz  
ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.                
                                        
  Ancak, mükelleflerce, tahakkuk eden veya edecek olan vergiye karşılık 6183 
Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yazılı cinsten (Bu maddenin 5 inci bendinde  
yazılı menkul mallar hariç) teminat gösterildiği takdirde intikal eden gayri-  
menkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir.   
Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerle devir ve ferağı istenen gayrimen- 
kullerin değeri 6183 Sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde yazılı komisyonlar tara- 
fından aynı Kanunun 91 inci maddesine göre tespit edilir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  6 - 18/4/1984 tarih ve 2997 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 19)        
                                        

  Madde 19 fıkra iki - (21/1/1982 tarih ve 2591 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  İntikal eden gayrimenkullerin tapuda tescil muamelesi, Veraset ve İntikal  
Vergilerinin tahakkukunu müteakip yapılır. Veraset ve İntikal Vergisi tamamen  
ödenmedikçe intikal eden gayrimenkullerin başkasına devir ve ferağı yapılamaz  
ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurları vergi dairesin-
ce verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın tescil veya devir ve ferağ işlemi  
yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte mütesel- 
silen sorumlu olurlar.                             
                                        
  7 - 6/6/1985 tarih ve 3219 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,7, 19)      
                                        

  Madde 4 bent (b,d ve e) - (8/12/1980 tarih ve 2353 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallar- 
dan füruğ (evlatlıklar dahil) ve eşten her birine isabet eden miras hisseleri- 
nin 1.000.000 lirası,                              
                                        
  (21/1/1982 tarih ve 2591 sayılı Kanunla eklenen hüküm.)           
  Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinin 2.000.000 lira- 
sı,                                       
  d) İvazsız surette vaki intikallerin 5.000 lirası;             
  e) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olunan alelümum piyango ve kuralar- 
da kazanılan ikramiyelerin 5.000 lirası;                    
                                        

  Madde 7 fıkra bir - (8/6/1959 tarih ve 7338 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Veraset tarikiyle veya sair suretle ivasız bir tarzda mal iktisabedenlerden 
3 üncü maddenin dışında kalanlar iktisabettikleri malları, bir beyanname ile  
bildirmekle mükelleftirler.                           
                                        

  Madde 19 fıkra bir - (21/1/1982 tarih ve 2591 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Veraset ve İntikal Vergisi tahakkukundan itibaren (5) yılda ve her yıl Mayıs
ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil olunur.         
  8 - 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:4,16)        

  Madde 4 bent (b,d ve e ile son fıkra)-(6/6/1985 tarih ve 3219 sayılı Kanunun
hükmüdür.)                                   
  b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan
evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras  
hisselerinin 5 000 000 (10 000 000) lirası (Füruğ bulunmamması halinde,eşe isa- 
bet eden miras hissesinin 10 000 000 (20 000 000) lirası):(1)          
  d) İvazsız surette vaki intikallerin 50 000 (250 000) lirası; (1)      
  e) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olunan alemumum piyango ve kuralarda
kazanılan ikramiyelerin 50 000 (250 000) lirası; (1)              
----------------                                
(1) Bu bentlere Kanunla getirilmiş olan miktar aynen bırakılmış,12/5/1991 tarih 
  ve 91/1842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (R.G.:29/6/1991-20914) tespit 
  edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah puntolarla işlenmiştir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                514 - 1                     
                                        
  Bakanlar Kurulu (b),(d) ve (e) fıkralarındaki istisna hadlerinin herbirini 
ayrı ayrı veya birlikte on katına kadar artırmaya veya bu fıkralardaki hadlerden
aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.              
                                        

  Madde 16 - (21/1/1982 tarih ve 2591sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.    
           Füruğlar, eşler, ana ve                  
           baba için (Evlatlıklarla                  
           Nesebi sahih olmayan ço-                  
           cukların Kanunu Medeni-  Kardeşler, bü- 1 ve 2 nci Sü- 
           nin 257 ve 443 ncü madde- yük ana, bü-  tunlar dışın- 
           lerine göre alacakları mi- yük baba ve   da kalanlar  
           raslar bu gruba dahildir.) füruğları için için vergi nis- 
           Vergi Nispeti       vergi nispeti  peti      
  Matrah           Yüzde         Yüzde     Yüzde   
----------------- --------------------------- ------------- ---------------- 
İlk 200 000 lira için       3           7       10    
Sonra gelen 400 000                               
lira için             5           10       14    
Sonra gelen 800 000                               
lira için             7           14       18    
Sonra gelen 1 600 000                              
lira için            10           18       22    
Sonra gelen 3 000 000                              
lira için            13           22       28    
Sonra gelen 6 000 000                              
lira için            16           26       36    
Matrahın 12 000 000 lirayı                           
aşan kısımları için       20           30       44    
  (Ek: 6/6/1985 - 3219/4 md.) Futbol müsbakalarına ait müşterek bahislerde  
kazanan bilet sahiplerine ödenen ikramiyelerde nispet yüzde 20 olarak uygula-  
nır.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  514 - 2                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     7338 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe   
  No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
--------- ------------------------------------------------  ---------------- 
 213             -                 1/1/1961   
 188             -                 20/2/1963   
 903  4 üncü ve 5 inci maddeleri                1/3/1968   
     Diğer maddeleri                     24/7/1967   
 1318             -                 10/8/1970   
 2353             -                 1/1/1981   
 2591   2 nci maddesi hükmü ile 4 üncü maddesinin 7338            
     sayılı kanunun 19 uncu maddesinin son fıkrasındaki          
     değişikliğe ilişkin hükmü               Emlak vergisi  
                                1980 genel be- 
                                yan dönemini  
                                izleyen ilk be- 
                                yan döneminin  
                                rastladığı bütçe
                                yılının başı  
                                olan tarihte  
                                        
     Diğer hükümleri                      27/1/1982  
 2997             -                  27/4/1984  
 3219             -                  15/6/1985  
 3393   11 ve 12 nci maddeleri                   1/1/1987  
     Diğer maddeleri                      30/6/1987