Endeksler
                                        
                                        
                                        
           TEBLİGAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN               
            KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)                
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 7201                       
  Kabul Tarihi      : 11/2/1959                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı: 10139           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt : 40 Sayfa: 147          
                                        
  1 - 6/6/1985 tarih ve 3220 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3,4,11,20,21,29, 
31,33,40,41,42,46,49,53,54,55,56)                        
                                        

  Madde 1 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kazai merciler, umumi ve mülhak bütçeli daireler, belediyeler köy hükmi   
şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu  
kanun hükümleri dairesinde Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi vasıtasiyle   
yapılır.                                    
                                        

  Madde 2 fıkra bir - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan birinci maddede   
yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan   
şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin   
emriyle zabıta vasıtasiyle yaptırılabilir.                   
                                        

  Madde 3 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  PTT İşletmesinin bu kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretler, 
Münakalat Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti tarafından ayrı   
bir tarife ile tesbit ve tayin edilir.                     
                                        

  Madde 4 fıkra bir - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memur  
ve hizmetliler dışındaki memurlar vasıtasiyle bu kanunun ikinci maddesi muci-  
bince yaptırılacak tebligat için tebliğ yapana verilecek zaruri masrafların   
miktarı kendisine tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran  
her mali sene başında vilayet idare heyetleri tarafından o vilayetin gerek   
merkez gerekse bağlı kazaları için ayrı ayrı tesbit olunur.           
                                        

  Madde 11 fıkra bir - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Vekil vasıtasiyle takibedilen işlerde tebligat vekile yapılır.       
---------------                                 
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949    
  tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı    
  Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan     
  20/5/1957 tarih ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç.Bir.Kur.Kararına bakı-  
  nız.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 20 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  14, 16 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak  
kimsenin muvakkaten başka yere gittiğinden bahsiyle tebliği kabul etmezlerse,  
keyfiyet ve beyanda bulunanın hüviyeti tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyanı 
yapan tarafından imzalanır. Beyanda bulunan imzadan imtina ederse tebliği yapan 
bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemiyen evrak, çıkaran mercie iade   
olunur. Bunun üzerine mercie münasip bir mehil tayin olunarak yeniden tebliğ  
çıkarılır. Bu tebliğ dahi 14, 16 ve 18 inci maddeler gereğince yapılır. Ancak, 
ikinci defa çıkarılan tebliğ evrakını bu maddelerde yazılı şahıslar kabule mec- 
burdurlar.                                   
                                        

  Madde 21 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kendisine tebliğ yapılacak kimse veya yukarıki maddeler mucibince tebligat 
yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden 
imtina ederlerse tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihti-
yar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memuruna imza mukabilinde 
teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen ad- 
resteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin 
haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine bildirir.   
İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.        
                                        

  Madde 29 fıkra iki - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Merci icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İki ilan  
arasındaki müddet üç haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı  
memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.                    
                                        

  Madde 31 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  İlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren on beş gün sonra yapılmış sayı- 
lır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin 
edebilir.                                    
                                        

  Madde 33 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Gece vakti tebligat yapılamaz.                       
  Gece vakti, güneş batmasından bir saat sonra başlar ve güneş doğmasından  
bir saat önceye kadar devam eder.                        
  Kabulden imtina vukubulmadıkça birinci fıkraya aykırı olarak yapılan tebliğ 
muteberdir.                                   
  Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir             
                                        

  Madde 40 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tebligata ait kararlar, muayyen celse günü beklenmeden verilebilir.Şu kadar 
ki, talep vukuunda veya ceza davalarında muayyen celse günü beklenmeden karar  
verilmesi mecburidir.                              
                                        

  Madde 41 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun imkan verdiği hallerde adli kaza merci- 
lerinin kendi memurları marifetiyle yaptıkları tebligat muteberdir.       
                                        

  Madde 42 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hakim, müstacel hallerde gece vakti tebligat yapılmasına karar verebilir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 46 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tebligatı çıkaran merciin bulunduğu yerde PTT İşletmesi teşkilatı yoksa,  
memur marifetiyle veya muhtar tarafından tebligat yapılması caizdir.      
                                        

  Madde 49 fıkra iki - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Tapuda adresi bulunmıyan veya mevcut adresine tebligat yapılamıyan ve    
tebliğ memuru tarafından da yeni adresi tesbit edilemiyen hak sahibine bu    
kanun hükümlerine tevfikan ilan suretiyle tebligat yapılır. Ayrıca tapu idare- 
si tarafından ilanın bir nüshası gayrimenkulün bulunduğu köy veya mahalle muh- 
tarına,orada mütat olan şekilde ilan edilmek üzere tevdi edilir. Bu suretle ya- 
pılan sonuncu ilan tarihinden itibaren 30 gün hitamında, hak sahibine tebligat 
yapılmış sayılır.                                
                                        

  Madde 53 fıkra bir - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bu kanun mucibince tebligat yapılması icabeden hallerde bir kimse kendisine 
veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında  
(100) liradan (1.000) liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.        
                                        

  Madde 54 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muha- 
taplarına en kısa bir zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua  
geldiği takdirde (50) liradan (500) liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandı- 
rılırlar.                                    
                                        

  Madde 55 fıkra bir - (11/2/1959 tarih ve 7201 Sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Kanunen daha ağır cezayı müstelzim bulunmıyan hallerde:           
  a) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunursa (100)  
liradan (1000) liraya kadar,                          
  b) Muhatap namına tebligat yapılabilecek bir kimse, bu kanunun tatbiki dola-
yısiyle tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa (50) liradan  
(500) liraya kadar,                               
  c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye salahiyeti bulun-  
madığı halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak 
tebliğ evrakını alan kimse (100) liradan (1000) liraya kadar,          
  Ağır para cezası ile cezalandırılır.                    
                                        

  Madde 56 - (11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine müma- 
naat edenler ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha  
eden veya okunmaz hale getirenler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis veya  
(100) liradan (1000) liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     7201 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Kanun                            Yürürlüğe     
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
-------   --------------------------------------------- --------------    
 3220              -              15/6/1985