Endeksler
                                        
            ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN               
             KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                 
                                        
  Kanun Numarası       : 6831                      
  Kabul Tarihi        : 31/8/1956                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 8/9/1956 Sayı: 9402          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457       
                                        
  1- 9/12/1959 tarih ve 7395 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 35)         

  Madde 35 fıkra iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya köy birliklerinin açacakları tuğ- 
la, kiremit, kireç ocakları için orman idaresi tarafından tarife bedeli alınmı- 
yarak yeter miktarda odun ile bu ocakların iç tesisatı için gerekli tomruk veya 
kereste de maliyet bedeli üzerinden verilir.                  
  2 - 19/4/1966 tarih ve E.1966/1, K. 1966/21 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı 
ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 108)         

  Madde 108 fıkra beş, altı ve yedi - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun 
hükmüdür.)                                   
  Ancak, çiftçi köylü olup köyde sakin bulunduğu ve ziraat işlerinde kullanı- 
lan ve kendilerine ait bulunan vasıtalarla bizzat nakliyat yaptığı anlaşılanla- 
rın (At, kısrak, katır, merkep, öküz,inek, manda) ile kağnı, araba, ve koşumları
hakkında müsadere hükmü tatbik olunmaz.                     
  Mükerrirler bu hükümden faydalanamazlar.                  
  Bu malları, müsadereye tabi olmıyan vasıtalarla taşıyan veya taşıtanlardan 
1 inci fıkrada yazılı cezadan maada ayrıca odunun beher kentali veya kesri için 
5 lira, kömürün beher kentali veya kesri için 25 lira, tomruk veya kerestenin  
beher metreküpü veya kesri için 100 lira para cezası alınır.          
  3 - 20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2,7,8,9,10,11,12, 
19,34, Geçici 1)                                

  Madde 2 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  İklim, su ve toprak rejimine zarar vermiyen ve daha verimli kültür arazisi 
haline getirilmesi Ziraat Vekaletince uygun görülen ormanların, orman rejimi dı-
şında bırakılmasına ve orman mefhumuna dahil olduğu halde orman rejimine tabi  
tutulmasında bir fayda görülmiyen sahipli yerlerin serbest bırakılmasına veya  
gayeye uygun hususi bir idare ve kesim tarzı tatbik edilmesine Ziraat Vekaleti- 
nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.         

  Madde 7 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Devlet ormanlarının ve ormanların içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak,  
kışlak, sulak ve her nevi arazi ile diğer ormanların hudutlarının tayin ve tes- 
biti orman tahdit komisyonları tarafından yapılır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu komisyonlar; Ziraat Vekaletince tayin olunacak bir orman başmühendisi-  
nin veya yüksek orman mühendisinin reisliğinde Adliye Vekaletince tayin oluna- 
cak en az beş sene hakimlik veya avukatlık yapmış bir hukukçu aza ile iki yük- 
sek orman mühendisi veya orman mühendis muavini, yüksek ziraat mühendisi veya  
ziraat teknisyeni ile tahdidi yapılacak vilayetin umumi meclisince ve belediye 
hudutlarında belediye, köy hudutlarında köy ihtiyar meclislerince aralarından  
seçilecek bir asil bir yedek azadan teşekkül eder. Asil ve yedek azaların    
isimleri orman tahdit Komisyonu reisliğine bildirilir. Komisyon reisliği emri- 
ne lüzumu halinde teknik memur ve katip verilebilir.              
  Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sırasında Milli Müdafaa Vekaletinden 
bir mümessil bulundurulabilir.                         
  Tahdit komisyonları mürettep adedin yarısından bir fazlasiyle toplanabilir. 
Reis hukukçu aza, yüksek ziraat mühendisi ve mütehap aza bulunmak şartiyle   
mevcudun ekseriyetiyle karar verebilir. Reylerde musavat halinde reisin bulundu-
ğu taraf ekseriyet teşkil etmiş addolunur.                   
  Komisyon çalışma sırasında beldelerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar
meclisleri tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisinden de faydalanır. Bunla-
rın tahdit gününde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde Komisyon lüzum gördüğü
takdirde başka bilirkişi seçebilir.                       

  Madde 8 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Devlet ormanlarının tahdidi işlerinin hangi vilayetlerde yapılacağı Ziraat 
Vekaletince tayin olunur. Keyfiyet ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay  
önce Resmi Gazete'de ve alakalı vilayet ve kaza merkezlerinde çıkan birer gaze- 
tede ve mütat vasıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilan olunur.   
  Tahdidine başlanacak Devlet ormanının mahallin orman başmüdürlüğü tarafından
tesbit ve tanzim edilecek umumi hudut krokisi, ormanda çalışmaya başlamadan en 
az bir ay evvel ilan edilmek üzere valiliğe verilir.              
  Komisyon reisi, tahdide başlama gününü, orman içinde ve bitişiğindeki gayri-
menkul sahiplerinin veya kanuni mümessillerinin veya vekillerinin hazır bulunma-
larını, hazır bulunmadıkları takdirde tahdit işinin gıyaplarında devam edeceğini
bildiren ilan kağıdını bir ay evvel alakalı köy veya beldenin münasip yerine as-
tırır ve keyfiyeti bir zabıtla tevsik ettirir.                 

 

 
  Madde 9 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tahdit edilecek ormanların bitişiğinde veya içinde gayrimenkulü olanlar;  
tahdit gününde bizzat kendileri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri hazır  
bulunurlar. İşgal eyledikleri gayrimenkullerin hudutlarını gösterirler ve ziraat
eyledikleri araziye ait her nevi vesikalarını ibraz ederler.          
  Komisyon reisi tarafından yerinde yapılan ilana rağmen alakalıların bulunma-
maları komisyonun tahdit işlerini durdurmaz.                  

  Madde 10 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tahdit komisyonları yaptıkları tahdit işlerini, kroki ve zabıt ile tesbit ve
tevsik ederler. Bu zabıtlar komisyon reis ve azalariyle hazır bulundukları tak- 
dirde komşu arazi sahipleri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından 
imzalanır.                                   
  Bu zabıtlarda; tahdit olunan Devlet ormanlarının adı, ağaç çeşitleri, komşu 
gayrimenkulün cinsi, sahiplerinin adı ve soyadı, hudut, mülkiyet ve diğer ayni 
haklar ve bunlara müteallik itirazlar ve alakadarların ibraz etmiş oldukları ve-
sikaların kısaca mahiyetleri tarih ve numaraları kaydolunur.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 11 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Komisyonların tahdit zabıt hulasalarının, hududu gösteren kroki de dahil  
olduğu halde birer sureti alakalı şehir, kasaba ve köylerin münasip yerlerine  
asılır. Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar   
meclislerinin tasdik edecekleri mazbata ile tevsik olunur. Bu vesika komisyon  
dosyasında muhafaza edilir. Bu askı şahsan tebliğ hükmündedir.         
  Zabıt münderecatına razı olmıyanlar, asılış tarihinden itibaren bir sene  
içinde salahiyetli mahkemelere müracaatla itiraz edebilirler. Bu karar aley-  
hine yapılacak itirazlar her türlü harc ve resimden muaftır. Bu müddet içinde  
itiraz vukubulmaz ise komisyon kararı katileşir.                
  Tahdit muamelesi yapılmış ve hudutları katileşmiş olan ormanlar tapu daire- 
lerince hiçbir harc ve resim alınmaksızın Hazine namına tescil olunur.     
  Ayrıca bu ormanların sabit taş veya beton kazıklarla muayyen hudut noktala- 
rı tesbit edilerek mühim sahaları dikenli tel içerisine alınır.         

  Madde 12 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tahdit Komisyonları için lüzumlu nakil vasıtaları ve kanuni harcırahlar or- 
man idaresince temin edilir.                          

  Madde 19 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. Ancak; Bu Kanunun (20) ve (21)
inci maddelerinde yazılı hükümler dairesinde Devlet ormanları içinde bulunan  
yaylak, kışlak ve otlaklara ve fevkalade ahvalde Devlet ormanlarına hayvan soku-
lup otlatılmasına izin verilebilir.