Endeksler
                KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ              
                                        
  Kanun Numarası    : 6802                        
  Kabul Tarihi     : 13/7/1956                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 23/7/1956 Sayı: 9362            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982          
                                        
                                        
  1 - 15/2/1963 tarih ve 186 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 33)         
                                        

  Madde 33 - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti % 15 tir. Kambiyo muamelele-
rinde nispet matrahın on binde dört buçuğudur.                 
  2 - 4/1/1961 tarih ve 210 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4, 29,34,35,49,54)  
                                        

  Madde 4 bent (a) ve (f) - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a) II nci tablonun 3,4,5 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı vasıta, alet, maki-
ne ve cihazların kurulup işletilmesinde kullanılmak üzere ithal veya imal ve is-
tihsal dolayısiyle vergilendirilmiş bulunan esas ve yedek parçalardan, memleket 
dahilinde kurulup işler veya kullanılır hale getirilen yukarda mezkür vasıta,  
makine, alet ve cihazlar (Yanlız montaj ve tamir dolayısiyle),         
  f) II nci tablonun 8 inci pozisyonunda yazılı eşya,             
                                        

  Madde 29 bent (f) - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  f) Bankaların ve sigorta şirketlerinin diğer banka ve sigorta şirketlerinde-
ki iştiraklerinden mütevellit karlar.                      
                                        

  Madde 34 bent (b) - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  b) Tranvay, tünel, troleybüs, otobüs ve yolcu taşımaya mahsus sair motorlu 
kara nakil vasıtaları (Binek otomobilleri, motosiklet, motorlu bisiklet hariç), 
                                        

  Madde 35 bent (i) - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  i) 300 ve daha aşağı rusüm tonalatosu hacmındaki makine ile müteharrik gemi-
lerde yapılan eşya taşımaları,                         
                                        

 

 
  Madde 49 - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Veresiye yapılan satışlara ait vergi, bedelin tahsil olunduğu ayı takibeden 
ayın on beşinci günü akşamına kadar ödenir. ancak bu müddet malın teslimini ta- 
kibeden ayın 15 inci gününden itibaren üç ayı geçemez.             
  Bu kanunun tatbikında veresiye addolunacak satışlar en az bir ay vade ile  
yapılmış olanlardır. Veresiye satışların müessese tarafından tevsiki şarttır.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Elektrik ve havagazı satışlarında bu madde hükmü uygulanmaz.        
  3 üncü maddenin (b) fıkrasında yazılı şekilde vakı olacak teslimlere mütal- 
lik vergi bunlara ait beyannamenin verildiği ayı takibeden üçüncü ayın 15 inci 
günü akşamına kadar ödenir.                           
  Müddeti içinde ihracından vazgeçilen teslim edilmiş maddelerin vergisi vaz- 
geçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihten itibaren bir ay içinde  
ödenir.                                     

  Madde 54 fıkra bir - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Mükelleflerin beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya tetkik yapanların veya-
hut teftişe yetkili kılınanların buldukları matrah arasındaki vergi farkları  
hakkında Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük vergisi hakkındaki esaslara göre ceza  
hükmedilir.                                   
  3 - 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 64)          

  Madde 64 - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Vergi Usul Kanunun gider vergileri hakkında da (Aksine hüküm bulunmadıkça  
ithalde alınanlar hariç) uygulanmakla beraber Vergi Usul Kanununun:       
  a) Muamele vergisine ilişkin hükümleri bu kanunla dahili imalat ve istihsa- 
latın tesliminde alınacak istihsal vergisi ile banka, banker ve sigorta hizmet- 
lerinden alınacak vergiler,                           
  b) Nakliyat resmine ilişkin hükümleri bu kanunla alınacak nakliyat vergisi, 
  c) Elektrik ve havagazı ile glikoz istihlak vergisine ait hükümleri bu ka- 
nunla dahilde bunlardan alınacak istihsal vergisi,               
  d) Akar yakıtlardan dahilde alınan istihlak ve yol vergileri hakkındaki hü- 
kümleri bu kanunla bu maddelerden alınacak istihsal vergisi,          
  e) İçkilerden alınan istihlak vergilerine ait hükümleri bu kanunla bunlardan
alınacak istihsal vergisi hakkında da aynen uygulanır.             
  f) Bu kanunda istihsal vergisine tabi tutulan maddelerin bitim işlerini ya- 
panlar, birinci sınıf tüccar olmasalar dahi, bu işlerin kaffesini kaydetmek üze-
re Vergi Usul Kanununun 191 nci maddesinde yazılı bitim işleri defterini tutmak 
mecburiyetindedirler.                              
  4 - 25/6/1964 tarih ve 482 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,16,49)      

  Madde 4 bent (a) - (4/1/1961 tarih ve 210 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  a) II nci tablonun 3,4,5 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı vasıta, alet, ma- 
kine ve cihazların kurulup işletilmesinde kullanılmak üzere temin olunan vergili
esas ve yedek parçalardan, memleket dahilinde kurulup işler veya kullanılır hale
getirilen yukarıda mezkür vasıta, alet, makine ve cihazlar (Yanlız montaj ve ta-
mir dolayısiyle ve müessesece bizzat imal edilen veya memleket dahilinde imal  
edilmiş olanlardan temin olunan esas ve yedek parçalar ve malzemenin maliyeti  
ile işçilik toplamının, tamir ve montajı yapılan vasıta, alet, makine ve cihazın
maliyetinin % 30 undan fazla olmaması kaydiyle).                
  Bent (g) - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  g) Vazo, duvar tabağı gibi çiniden mamul yerli tezyini eşya,        
  Bent (h) - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  h) Her türlü fotoğraf ve sinema filimleri,                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 16 bent (e) - (13/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  e) Makara veya onun yerine geçen maddelere sarılı olarak teslim edilen dikiş
ve nakış ipliklerinde makara ve benzeri maddelerin mubayaa veya emsal satış be- 
delleri.                                    
  Son fıkra - (4/1/1961 tarih ve 210 sayılı Kanunla eklenen hükümdür.)    
  Vergi matrahının ücret olması halinde de aynı hükümler uygulanır.