Endeksler
                                        
                                        
                                        
            TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNUNUN            
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ(1)           
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6643                        
  Kabul Tarihi     : 25/1/1956                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 2/2/1956 Sayı: 9223             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 250           
                                        
  1 - 19/6/1963 tarih ve 255 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 31,45)       
                                        

  Madde 31 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve yüz liraya kadar para 
cezası kati olup derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhine hiçbir mercie başvu-
rulamaz.                                    
  Geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntakada çalışmaktan memnuiyet ce- 
zasına itiraz, kararın azaya tebliğinden itibaren on beş gün zarfında yazılı  
olarak ve karar aleyhindeki müdafaa ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanına    
gönderilmek üzere oda idare heyeti reisliğine imza mukabilinde verilir. Böyle  
bir itiraz olmasa dahi geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntakada çalış- 
maktan memnuiyet kararı idare heyeti reisliğince Yüksek Haysiyet Divanına gönde-
rilir. Bu kararlar Yüksek Haysiyet Divanı tarafından tasdik edildikten sonra  
tatbik olunur.                                 
                                        

  Madde 45 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bölge haysiyet divanından gelen evrakın incelenmesinden sonra Yüksek Haysi- 
yet Divanınca aynen veya tadilen kabul ve tasdik olunan kararlar katidir.    
  Yüksek Haysiyet Divanı, evrakı tetkik ederek mahallince verilen kararı uygun
bulmazsa bu husustaki mütalaası ile birlikte mezkür dosyayı ilgili haysiyet di- 
vanına iade eder. Bölge haysiyet divanının bu mevzuda vereceği ikinci karar üze-
rine Yüksek Haysiyet Divanı tarafından ittihaz olunacak karar katidir.     
  Kabul ve tasdik edilmek veya ikinci defa karara iktiran etmek suretiyle kes-
bi katiyet eden Yüksek Haysiyet Divanı kararları aleyhine idari ve kazai hiçbir 
mercie başvurulmaz.                               
  Bu kararlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından bölge haysiyet  
divanına bildirilir.                              
----------------------------                          
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve
  E.1, K.12 sayılı Yargıtay İç.Bir.Kur.Kararına bakınız.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2 - 16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş-
tirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,3,5,8,9,35,37,39,40,45,
46,53,55)                                    
                                        

  Madde 1 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya salahiyetli olup da  
sanatiyle iştigal eden bütün eczacıların iştirakiyle bir Türk Eczacıları Birliği
kurulmuştur.                                  
  Serbest icrayı sanat eden eczacılarla resmi dairelerde veya resmi ve hususi 
diğer bilümum müessese ve teşekküllerde meslekleriyle alakalı hizmetlerde çalı- 
şan sivil ve askeri eczacılar, bulundukları bölgede kurulacak olan veya nakledi-
lecekleri bölgede bulunan eczacı odalarına bir ay içinde kayıt olmaya ve azalık 
vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar.                   
  Her hangi bir sebeple sanatı ile iştigal etmiyen eczacılar diledikleri tak- 
dirde ikinci fıkradaki müddetle mukayyet olmaksızın odalara kaydolunabilirler. 
                                        

  Madde 3 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk Eczacıları Birliği amme hizmetine yarar mesleki bir teşekküldür. Cemi- 
yetler Kanununa uygun olarak ayrıca kurulmuş veya kurulacak ilmi ve mesleki ec- 
zacı dernek ve teşekküllerine mümkün olan manevi yardımda bulunur.       
                                        

  Madde 5 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Merkez Heyeti kararı ile yurdun lüzumlu görülen bölgelerinde eczacı odaları 
kurulur.                                    
  Memleketin coğrafi durumu, muvasala imkanları ve eczacıların toplu bulun-  
dukları yerler gözönüne alınmak suretiyle her bölgenin merkezi ile hangi vila- 
yet ve kazaları hudutları içine alacağı merkez heyeti tarafından tesbit olunur. 
                                        

  Madde 8 fıkra iki - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Seçim için yapılacak, toplantıda ancak odanın bulunduğu merkezin belediye  
hudutları dışında kalanlar zarf göndermek suretiyle seçime katılabilirler. Zarf 
gönderme suretiyle seçime iştirak edenler reylerini imzasız bir kağıda yazıp,  
yazısız bir zarfa koyarlar, zarfı kapattıktan sonra bunu ikinci bir zarfın içine
koyup bu zarf üzerine kendi adını, soyadını ve adresini yazarak imzasını atar ve
taahhütlü olarak Umumi Heyet Reisliğine gönderirler.              
                                        

  Madde 9 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Oda idare heyeti umumi heyet toplantısı hakkında bütün azaya üç hafta evvel 
şahsan ve gazete ile ilan suretiyle tebligat yapar.               
  Bu tebligatta toplantının günü, yeri, saati ve ruznamesi bildirilir. Seçim 
yapılacaksa aza listesi de gönderilir.                     
                                        

  Madde 35 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birlik merkez heyetinin çalışma yeri İstanbul'dur.             
  Heyet, büyük kongrenin gizli rey ile seçeceği yedi asil ve yedi yedek azadan
terekkübeder.                                  
  Heyetin hesap ve muamelatını murakabe ile vazifeli üç asil ve üç de yedek  
murakıp seçilir.                                
  Heyetin müddeti iki yıldır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  16 ncı madde hükümleri heyet azası ve murakıplar hakkında da tatbik olunur. 
                                        

  Madde 37 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Merkez Heyetine seçilen azanın İstanbul'da oturmaları şarttır. Seçimde ekse-
riyet kazandığı halde İstanbul'da oturmak istemiyen veya İstanbul'dan ayrılan  
azanın yerine yedeklerden rey sırası gözetilmek suretiyle İstanbul'da oturmayı 
kabul eden aza getirilir.                            
                                        

  Madde 39 bent (f) - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  f) Birlik azasını Sosyal Sigortaya teşvik etmek ve isteklilerin bu husustaki
işlerini teshil ve yardımlaşma sandığına ait muamelelerini takip ve tanzim et- 
mek,                                      
                                        

  Madde 40 -(25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek Haysiyet Divanı on iki asil ve dört müşavir azadan teşekkül eder.  
  Divan, Ankara'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde toplanır. Asil aza, 
her toplantı müddeti için aralarından gizli rey ile bir reis seçerler.     
  A) Asil aza şunlardır:                           
  1.Büyük Kongre tarafından gizli rey ile seçilecek ve meslekte en az on sene 
çalışmış bulunan altı asil ve altı yedek aza,                  
  2.Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Müsteşarı,              
  3.Eczacı okulundan profesörler heyeti tarafından seçilecek iki profesör,  
  4.Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetinin kendi azasından seçeceği bir mümessil,  
  5.Devlet Şürası Umumi Heyetinin kendi azasından seçeceği bir mümessil,   
  6.Eczacı Odaları Merkez Heyetinin seçeceği bir mümessil,          
  B) Müşavir azalar şunlardır:                        
  1.Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum 
Müdürü,                                     
  2.Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Zat İşleri ve Muamelat Umum Müdürü,  
  3.Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hukuk Müşaviri,            
  4.Erkanı Harbiye Sıhhat Dairesi Personel Şubesi Müdürü.           
  Müşavir azalar müzakereye iştirak ederler, ancak rey veremezler.      
                                        

  Madde 45, fıkra üç - (19/6/1963 tarih ve 255 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
ğı kanaliyle ilgili Bölge Haysiyet Divanına gönderilir ve keyfiyet, hakkında di-
siplin işlemi yapılan kimseye tebliğ olunur.                  
                                        

  Madde 46 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek Haysiyet Divanı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin daveti ile Ha-
ziran ve Aralık aylarında toplanır. Lüzumu halinde divan fevkalade toplantıya  
çağırılır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 53 fıkra bir - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Büyük Kongre, iki yılda bir Kasım ayında İstanbul'da toplanır.       

  Madde 55 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Eczacı odalarının gelirleri şunlardır:                   
  a) Her azadan bir defaya mahsus olmak üzere giriş parası olarak on lira,  
  b) Hiç sanat icra etmediği veya mesleki ile alakalı bir hizmette çalışmadığı
halde 1 inci maddenin son fıkrası gereğince kendi isteği ile kaydedilenlerden  
altı lira,                                   
  c) Resmi daire veya resmi ve hususi diğer müessese ve teşekküllerde sanat- 
larını icra eden veya mesleki ile alakalı hizmetlerde çalışan, bu maddenin (d) 
ve (e) fıkralarında yazılı tesislerden birine sahip bulunmıyan eczacılardan se- 
nede on sekiz lira,                              
  d) Eczane sahibi eczacılardan senede otuz lira,               
  e) Ecza deposu,tıbbi veya ispençiyari müstahzarat laboratuvarı,fabrika veya 
imalathane sahibi olan eczacılardan senede yüz lira,              
  f) Her türlü bağış ve diğer çeşitli gelirler,                
  g) Haysiyet divanları kararları ile hükmedilip tahsil olunacak para cezala- 
rı,                                       
  h) Gelirleri giderlerini karşılamıyan odalara merkez heyetince yapılacak  
yardımlar.                                   
  Bölgeden nakil,giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi gerektirmez.
  Aza, 1219 sayılı kanun hükümlerine tevfikan kurulan mülga etibba odalarında 
kayıtlı olsalar bile eczacı odalarına giriş aidatını ödemeye mecburdurlar.   
  3- 6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değişti-
rilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 8, 13, 35, Ek 2)      

  Madde 8 fıkra iki - (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)      
  Üyelerin oylarını imza karşılığı kendilerinin kullanması şarttır. Genel Ku- 
rula katılmak zorunludur. Mazeretsiz genel kurula katılmayan üyeler ile yazılı 
ve belgelenmiş mazeretleri. Genel Kurul Başkanlığı ve yargı temsilcisi tarafın- 
dan kabul edilmeyen üyeler Oda Haysiyet Divanına sevkedilir.          
  Fıkra üç - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Toplantıda birden fazla seçim yapılacaksa her seçim için ayrı bir rey pusla-
sı hazırlanması ve bu puslalara hangi seçime ait olduğu yazılarak yazısız zarfa 
konması şarttır.                                

  Madde 13 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Eczacı odaları idare heyeti azaları umumi heyet tarafından gizli reyle seçi-
lir. Kur'a ile ayrılacak beş aza tasnifi açık olarak yapar.           
  Reylerde müsavat halinde kur'a çekilerek tasnifin neticesi hemen bildirilir.
Tasnifin başlamasından sonra gelen rey zarfları hesaba katılmaz.        
  Rey puslalarının ve umumi heyet zabıtlarının yeni seçime kadar saklanması  
şarttır.                                    

  Madde 35 - (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)           
  Birlik Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dadır. Merkez Heyeti büyük genel
kurulun gizli oyu ile seçilecek 11 asil üyeden müteşekkildir.Ayrıca 11 yedek üye
seçilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Merkez Heyetinin görev süresi iki yıldır. Görev döneminde değişen kurulların
yerine seçilecek yeni kurulların görev süresi,yerini aldığı kurulun görev süresi
sonuna kadardır.                                
  Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri Merkez Heyeti üyeleri için de uygulanır.  

  Ek Madde 2 fıkra bir, iki ve oniki - (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hük- 
müdür.)                                     
  Türk Eczacıları Birliğinin merkez organları ile eczacı odalarının yönetim  
kurulu ve başkanlarının bu kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve  
seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre, yargı gözetimi altında ger- 
çekleştirilir.                                 
  Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, 
seçime katılacak üyeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer merkez ilçe 
seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu  
bulunan yerlerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Ayrıca toplan-
tının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci
toplantıya ilişkin hususlarda belirtilir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan
diğer konular gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına 
kadar sonuçlanmasına ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz - on ye- 
di saatleri arasında yapılmasını sağlıyacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.  
  Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı 
yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin eczacı odası, 
Türk Eczacıları Birliği veya resmi kuruluşca verilen belge ile ispat edilmesin- 
den ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.Oy-
lar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kuru-
lu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak su- 
retiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.
  4 - 8/1/1985 tarih ve 3145 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,5, 8,35,36,37,40,52,
53,55,Ek 1)                                   

  Madde 1 - (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)           
  Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olup da
sanatlarıyla uğraşan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan ve Türk Silahlı
Kuvvetleri mensubu olmayan eczacıların katılmasıyla bir TÜrk Eczacıları Birliği 
kurulmuştur.                                  
  Türk Eczacıları Birliği bu kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri
görmek, mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak, eczacılık mesleğinin ve kamunun  
genel çıkarlarına uygun olarak gelişmesini sağlamak amacı ile kurulan, tüzel  
kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.         
  Serbest eczane açacaklarla özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili hizmetler-
de çalışacak eczacılar,işe başlamadan önce bulundukları bölgedeki eczacı odasına
bir ay içinde kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye zorunludur.Eczacı
odalarına kaydolan eczane sahibi eczacı, diğer kanunlarla kurulu meslek oda ve 
kuruluşlarına kaydolmaya zorunlu değildir. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisa-
di teşebbüslerde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir nedenle 
sanatı ile uğraşamayanlardan isteyenler eczacı odalarına kayıt olabilirler.   

  Madde 5 - (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)           
  Merkez Heyeti kararı ile yurdun lüzum görülen bölgelerinde eczacı odaları  
kurulur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Memleketin coğrafi durumu, ulaşım olanakları ve eczacıların toplu bulunduk- 
ları yerler gözönüne alınarak, her bölgenin merkezi ile hangi il'i ve ilçeleri 
içine alacağı Merkez Heyetince saptanır. Bir il sınırı içinde birden fazla oda 
kurulamaz. Sınırları içinde 150 eczacı üye bulunduran her ilde oda kurulur.   
  150 eczacı üyesi bulunmayan illerin hangi bölge eczacı odasına katılacakları
ve hangi illerle birleşerek yeni bir bölge eczacı odası kuracakları ve bu yeni 
odanın merkezinin hangi ilde olacağı Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin  
önerisi üzerine Büyük Kongrece karara bağlanır.                 
  Odalar kuruluşlarını Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirirler.  
Merkez Heyeti durumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirir ve odalar bu 
bildirim ile tüzel kişilik kazanırlar. Seçilen yeni yönetim kurulunun görevi ya-
pılacak ilk seçime kadar sürer. 150 den az eczacı üyesi bulunan kurulmuş odalar 
kapatılmaz.                                   
  Yeni kurulacak odanın kurucu üyeleri Türk Eczacıları Birliği Yönetim Kuru- 
lunca atanır. Bu Yönetim Kurulunun görevi yapılacak ilk seçime kadar sürer.   
                                        

  Madde 8 fıkra iki - (6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK hükmüdür.)       
  Oda Umumi Heyetinin Seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları 
ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmıyanlar  
ile oy kullanmıyanlar Oda Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.         
                                        

  Madde 35 - (6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK hükmüdür.)           
  Birlik Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dadır. Merkez Heyeti büyük genel
kurulun gizli oyu ile seçilecek 11 asıl üyeden oluşur. Ayrıca 11 yedek üye seçi-
lir. Merkez Heyetinin görev süresi iki yıldır. Görev döneminde değişen kurulla- 
rın yerine seçilecek yeni kurullar yerini aldığı kurulun görev süresini tamam- 
lar.                                      
  Heyetin hesap ve işlemlerini denetlemek ile görevli üç asıl ve üç yedek de- 
netçi seçilir.                                 
  16 ncı madde hükümleri heyet üyeleri ve denetçiler hakkında da uygulanır.  
                                        

  Madde 36 - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Heyet azası kendi aralarından bir reis, bir ikinci reis, bir umumi katip,bir
muhasip ve bir de veznedar seçer. Heyet haftada en az bir defa toplanır.Üst üste
üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen aza istifa etmiş sayılır.       
  Umumi Katibe Büyük kongrece tesbit edilecek tazminat verilebilir.      
                                        

  Madde 37 - (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)           
  Merkez Heyetine seçilen üyelerden en az altı tanesinin Ankara'da oturması  
zorunludur.                                   
                                        

  Madde 40 - (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)           
  Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden olu- 
şur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için meslekte en az on sene çalışmış 
bulunmak ve bu Kanunun 30 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini al- 
mamış olmak gerekir.                              
  Divan Ankara'da Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinde olağan olarak Hazi-
ran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Heyeti Başkanı
veya son Haysiyet Divanı toplantısının başkanının daveti üzerine Divan daha sık 
toplanabilir.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Divan her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı
bir önceki toplantının başkanı, o yoksa yaşlı üye açar.             
  Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili haysiyet divanına bildi- 
rir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesin- 
leşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uygulanır.         
                                        

  Madde 52 fıkra beş - (6/9/1983 tarih ve 84 sayılı KHK hükmüdür.)      
  Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oyla- 
rını kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile
oy kullanmıyanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.         
                                        

  Madde 53 fıkra bir - (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)      
  Birliğin olağan Büyük Kongresi her iki yılda bir kere Kasım ayında Ankara'da
toplanır. Olağan Kongre dışında Merkez Heyeti veya asıl delegelerin üçte birinin
yazılı talebi ile olağanüstü Büyük Kongre toplantıya çağırılır.Olağanüstü Büyük 
Kongrenin gündemi, gün veya yeri Merkez Heyetince saptanır. Delegelerin üçte bi-
rinin önerdiği gündem maddelerini Merkez Heyeti gündeme koymak zorundadır.   
                                        

  Madde 55 - (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)           
  Eczacı odalarını gelirleri şunlardır:                    
  a) Büyük Kongrelerce miktarı saptanan giriş aidatı ve yıllık üye aidatları, 
  b) Her türlü bağışlar ve yardımlar,                     
  c) Haysiyet Divanlarınca hükmedilip kesinleşen para cezaları,        
  d) Gelirleri giderlerini karşılamayan odalara Merkez Heyetince yapılacak  
yardımlar,                                   
  e) Diğer gelirler,                             
  f) Oda üyelerinin yıllık aidat miktarlarını ve giriş aidatını iki yıl için 
saptamak, giriş aidatı ve yıllık aidat 1.200 liradan az 10.000 liradan fazla  
olamaz.                                     
  Bölgeden nakil,giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi gerektirmez.
                                        

  Ek Madde 1 fıkra iki,üç, altı - (16/5/1983 tarih ve 69 sayılı KHK hükmüdür.)
  Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Eczacıları  
Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile eczacı odalarının başkan ve yönetim 
kurulunun görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Ada- 
let Bakanlığının; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya 
doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığının açaca-
ğı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama ba-
sit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.         
  Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri 
seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.            
  Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının ülkenin ve milletin bölünmez bü- 
tünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasa'da belirtilen temel
niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sa- 
kınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin seçimle gelen 
merkezdeki organları ile odaların başkan ve yönetim kurullarını geçici olarak  
görevden uzaklaştırabilir.                           
  5 - 3/12/1991 tarih ve E.1991/4,K.1991/45 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararıy- 
la iptal edilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 51)        
                                        

  Madde 51 fıkra iki - (25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Azası iki yüze kadar olanlar beş,iki yüzden fazla olanlar yedi mümessil ve 
aynı miktarda yedek seçerler.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  6 - 23/2/1995 tarih ve 4078 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları : 8,28,30,35,38,39,  
40,47,48,49,51,53,55,56,57,58 Ek Md.2.)                     

  Madde 8 fıkra iki - (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Oda umumi heyetinin seçimle ilgili toplantılarına oda üyelerinin katılmaları
ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar  
ile oy kullanmayanlar o yılki en yüksek yıllık üye aidatı kadar para cezası ile 
cezalandırılır.                                 
                                        

  Madde 28 fıkra iki - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Ret talebi kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik  
edilerek karara bağlanır.Ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde talebin  
reddine karar verilmekle beraber ayrıca yirmi beş liradan elli liraya kadar   
para cezası ödenmesine karar verilir.                      
                                        

  Madde 30 fıkra bir bent (b),(c) - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun 
hükmüdür.)                                   
  b) Yirmi beş liradan yüz liraya kadar para cezası.             
  c) On beş günden altı aya kadar sanat icrasından men'i,           
                                        

  Madde 35 fıkra bir - (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Birliğin Merkez Heyetinin çalışma yeri Ankara'dır.Merkez Heyeti iki yıllık 
bir dönem için Büyük Kongre delegeleri arasından bu Kanunda yazılı usulleri gö- 
re seçilen onbir asıl ve onbir yedek üyeden oluşur.Asıl üyeliklerde boşalma olma
halinde yerlerine yedek üyelerden sırası ile en fazla oy almış olanlar geti-  
rilir.                                     
                                        

  Madde 38 fıkra - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Birlik merkez heyeti tarafından çalıştırılacak kimselerin aded ve ücretleri 
büyük kongre tarafından tespit edilir.                     
  Bunları merkez heyeti tayin edilir.                     
                                        

  Madde 39 - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Merkez Heyetinin vazifeleri şunlardır:                   
  a) Lüzumu halinde eczacı odaları idare heyetini alakalı makamlar nezdinde  
temsil etmek,                                  
  b) Birliğin eczacı odaları ile alakalı işlerini takipetmek,         
  c) Eczacı odalarının çalışmaları ve muamelerini ahenkli vaziyette bulundur- 
mak,takip ve murakabe etmek,                          
  d) Her iki yılda bir büyük kongreyi toplamak,                
  e) Eczaci odalarının dahili faaliyetlerine ve lüzumlu görülecek sair husus- 
lara dair hazırlayacağı talimatnameleri kongrenin tasvibine arzetmek,      
  f) (Değişik: 16/5/1983 - KHK 69/8 md.;Aynen kabül: 8/1/1985 - 3145/9 md.)  
Üyelerin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini düzenlemek,izlemek,  
mesleki tesanüd ve deontolojinin temini amacı ile meslek ve kamu yararını gözet-
mek koşulu ile gerekli girişimlerde bulunmak,                  
  g) Meslektaşların birbirleriyle veya müşterileri ve diğer iş sahipleri ile 
münasebetlerini gösteren deotoloji nizamnamesini hazırlamak,          
  h) Lüzum görülecek hallerde büyük kongreyi fevkalade toplantıya çağırmak.  
                                        

  Madde 40 fıkra dört cümle iki - (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hük
üdür.)                                     
  Kesinleşen kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıca uygulanır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 47 fıkra üç - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Tek eczaneli yerlerdeki eczaneler için verilen kapatma cezaları, kapatma  
müddetinin beher günü için yirmi liradan yüz liraya kadar para cezasına tahvil 
edilir.                                     

  Madde 48 - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Yukardaki madde hükmüne göre sanat icrasından men veya bu cezaları para ce- 
zasına tahvil edilen eczacılar, kati karara rağmen sanatlarını yaparlar veya  
para cezasını ödemezlerse Yüksek Haysiyet Divanınca ayrıca yüz liradan bin lira-
ya kadar para cezasına mahküm edilir.                      

  Madde 49 - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Her türlü oda aidatı ile bölge ve Yüksek Haysiyet Divanlarınca hükmedilen  
para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren otuz gün zarfında ödemiyenler hak-  
kında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.          

  Madde 51 fıkra üç - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Mümessillerin alakalı oda azası bulunmaları şarttır.            

  Madde 53 fıkra üç bent (k) - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hük- 
müdür.)                                     
  k) Kongreye arz edilen dilekleri müzakere ve yapılması gereken işleri tesbit

  Madde 55 - (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Eczacı Odalarının gelirleri şunlardır:                   
  a) Miktarları ve ödeneceği tarihleri büyük kongrece kararlaştırılan 3.600  
liradan az ve 72.000 liradan fazla olmamak üzere üye kayıt ücreti ile yıllık  
aidatları, Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artı- 
rılabilir. (1)                                 
  b) Bağışlar, yardımlar, yayın gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edi- 
lecek gelirler,                                 
  c) Haysiyet divanınca verilenler ile 8 inci madde gereğince alınacak para  
cezaları,                                    
  d) Gelirleri giderlerini karşılamayan odalara merkez heyetince yapılacak  
yardımlar.                                   
  Odadan odaya nakil halinde giriş ve yıllık aidatı yeniden alınmaz.     

  Madde 56 - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Eczacı odaları idare heyeti, hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısiyle
aidatını veremeyecek durumda olan oda mensuplarından muvakkat veya daimi olarak 
aidat almamaya veya aidat miktarını azaltmaya karar verebilir.         

  Madde 57 - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Oda gelirlerinden, Türk Eczacılar Birliğine harcanmak üzere merkez heyetine 
gönderilecek miktar büyük kongrece tesbit edilir. Bu miktar odanın gayrisafi  
gelirinin % 25 inden aşağı olamaz.                       

  Madde 58 fıkra iki - (25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Sandığın vazife ve salahiyetleri ve azadan alacağı primlerle kimlere ne gibi
hallerde ve ne miktarda yardım yapılacağı ve sair işler, hazırlanacak bir nizam-
name ile tesbit edilir.                             

  Ek Madde 2 fıkra iki cümle bir - (8/1/1985 tarihli ve 3145 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  Seçim yapılacak kongre ve umumi heyet toplantısından en az onbeş gün önce  
seçime katılacak eczacıları belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe se- 
çim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir.                  
--------------------                              
(1) 18/8/1989 tarih ve 20256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/7/1989 tarih 
  ve 89/14371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu fıkrada yeralan, kayıt üc- 
  reti 1200 liradan 3600 liraya; yıllık aidat 24.000 liradan 72.000 liraya  
  yükseltilmiş olup metne işlenmiştir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 443 - 1                    
                                        
  7 - 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:3, Ek Madde 1.)    

  Madde 3 fıkra bir - (8/1/1985 tarih ve 3145 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları kuruluş amaçları ve kanunda belir-
tilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen   
görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü  
düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve dernek- 
lerle ortak hareket edemezler, bunlara maddi yardım yapamazlar, bunlardan yardım
alamazlar; onlarla siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekili 
ve mahalli idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemez- 
ler.(1)                                     

  Ek Madde 1 fıkra iki, yedi ve sekiz - (8/1/1985 tarih ve 3145 sayılı Kanunun
hükmüdür.)                                   
  Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Eczacıları  
Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile eczacı odalarının sorumlu organla- 
rının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet  
Bakanlığının; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya   
doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcılığının aça- 
cağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama 
basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.        
  Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bü- 
tünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel 
niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sa- 
kınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Türk Eczacıları Birli- 
ğinin Merkez ve Eczacı Odalarındaki sorumlu organlarını geçici olarak görevden 
uzaklaştırabilir.                                
  Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci 
fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kara- 
rının yerinde olup olmadığını, dosya üzerinde inceleyerek ve bu konudaki kesin 
kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna 
mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.       
-----------                                   
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       6643 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
------------  --------------------------------------------  ---------------- 
                                        
  255                -             26/6/1963   
                                        
 KHK/69                -              5/8/1983   
                                        
 KHK/84                -             16/9/1983   
                                        
  3145                -             18/1/1985