Endeksler
                                        
                                        
                                        
          DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN           
               KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ               
                                        
  Kanun Numarası       : 657                      
  Kabul Tarihi        : 14/7/1965                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056        
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044       
                                        
  1 - 5/12/1968 tarih ve 1069 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları Ek Md. 1)      

  Ek Madde 1 fıkra bir - (29/12/1966 tarih ve 819 sayılı Kanunun 1 inci madde 
hükmü olup ilgili mevzuatın tek metin halinde derlenmesi sırasında ek maddeye  
çevrilmiş ve numarası teselsül ettirilmiştir.)                 
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali hükümlerinin uygulanacağı tarihe 
kadar, bu kanunun 236 ncı maddesi kapsamına girenlere ve genel, katma bütçeler 
ile bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandıklarından maaş ve ücret  
alan memur ve hizmetlilere, hakim, savcı ve yardımcıları ile bu sınıflardan sa- 
yılanlara, üniversite öğretim üyeleri ile yardımcılarına, sayıştay mensuplarına,
subay, astsubaylar ve 6320 sayılı çavuş ve uzman çavuş kanunu ile, 635 sayılı  
Uzman Jandarma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara, 263 sayılı Kanun gereğin- 
ce zamma esas olan aylık ve ücretlerinden her ay aşağıdaki oranlarda avans sure-
tiyle ödeme yapılır.                              
                                        
             Aylık veya Ücret     Oran            
            ---------------------- --------------          
                                        
              1 100 - 2 000      % 10            
               100 -  950      % 15            
                                        
  2 - 26/2/1970 tarih ve 1238 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Ek Madde)      
                                        
  Ek Madde - (19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Kanunun 195. maddesi hükmüdür.) 
  Avukatlık Kanunu gereğince topluluk sigortasına girmiş olan ve primlerini  
zamanında ödemek suretiyle sigortalılığa devam eden bir avukat, T.C.Emekli San- 
dığına tabi bir memuriyete atandığında, sigortalılığına esas alınan avukatlık  
süresinin üçte ikisi memuriyet kıdemine sayılır.                
  3 - 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları: 1,3,4,28,32,33,34,35,
36,37,40,41,42,43,44,48,49,50,53,54,55,56,57,58,60,61,65,68,70,71,72,73,74,77, 
79,83,84,85,86,88,89,92,93,99,102,105,146,147,148,149,150,151,154,155,156,158, 
159,161,162,163,173,175,176,178,190,191,192,193,196,214,232,235,237 Geçici 1,2, 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23)               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 1- (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Bu kanun, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde 
çalışan, genel veya katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayeli kuru- 
luşlardan veyahut kefalet sandıklarından aylık alanlara uygulanır.       
  Hakim ve savcı sınıfından olanlarla, subay ve astsubaylar bu kanun hükümle- 
rine tabi değildirler.                             
  Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, mali hükümler dışında Üniversi- 
teler Kanunu ile aynı kanunun ek ve tadillerine tabidirler.(1)         
  İl özel idareleri ve belediyeler personeli hakkında kendi özel kanunları hü-
kümleri uygulanır.                               
                                        

  Madde 3 bent (A) - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memur-
larını görevlerin gerektirdiği niteliklere mesleklere ve Devlet için taşıdığı  
değere sınıflara ayırmaktır.                          
                                        

  Madde 4 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Devlet memuru :                               
  A) "Devlet memuru" deyimi, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve  
sürekli görevlere devamlı vazife görmek üzere atanan genel veya katma bütçeler- 
den veya bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan veyahut kefalet sandıkla- 
rından aylık alan kişileri,                           
  Sözleşmeli personel:                            
  B) "Sözleşmeli personel" deyimi, yurtta yapılamıyan özel ihtisas öğrenimine 
ihtiyaç gösteren belirli istisnai görevlerde kurumların bu kanundaki esaslara  
uygun olarak görev kanunları ile alacakları yetkiye dayanılarak, geçici süreli 
ve sözleşme ile çalıştırılan kişileri,                     
  Yevmiyeli personel:                             
  C) "Yevmiyeli personel" deyimi, Devlet kamu hizmetlerinin asli mahiyette ol-
mıyan işlerinde bedenen belirli ve geçici süre için, gündelikle çalıştırılan  
kişileri,                                    
  İfade eder.                                 
                                        

  Madde 28 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Devlet memurları, Türk Ticaret Kanununa göre "tacir" veya "esnaf" sayılmala-
rını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar, ticari mümessil ve ticari vekil 
olamazlar, kollektif şirket ortaklığı ile komandit şirkette komandite ortaklığa 
giremezler ve ticaret şirketlerinde müdürlük, idare meclisi üyeliği ve murakıp- 
lık görevlerini deruhde edemezler. Devlet memurlarının üyesi oldukları yapı ve 
tüketim kooperatiflerindeki yönetim ve denetim görevleri bu yasaklamanın dı-  
şındadır.                                    
  Yukardaki fıkrada gösteriler dışında kalan kazanç getirici faaliyetlerden  
hangilerinin Devlet memurları tarafından yapılamıyacağı, sınıfının tüzüğünde be-
lirtilir.                                    
  Eşleri birinci fıkrada gösterilen faaliyetlerde bulunan Devlet memurları, bu
durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.     
---------------------------                           
(1) 3. Fıkrada yer alan ".... mali hükümler dışında..... " hükmü, Anayasa Mahke-
  mesinin E. 1965/32, K. 1966/3 sayılı Kararı ile 4/2/1966 tarihinde iptal  
edilmiştir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  KISIM - II                 
                  Sınıflandırma                
                                        
                                        

 

 
  Madde 32 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Sınıf, bu kanuna tabi kurumlarda müştereken yetişme ve meslek niteliklerini 
gerektiren Devlet kamu hizmetleri ile bu hizmetler için tesbit edilen kadrolara 
atanan Devlet memurlarının toplamından meydana gelir.              
  Madda 33 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanuna tabi kurumlarda, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği bütün gö- 
revler için görev yerleri belirtilerek kadrolar tesbit olunur.         
  Sözleşmeli personel ile yevmiyeli personelin kodroları, kadro cetvellerinde 
sayıları belli edilerek alacakları ücretlerin en az ve en çok hadleri gösteril- 
mek suretiyle tesbit olunur.                          
  Bu kurumlarda kadrolar dışında hiçbir kimse çalıştırılamaz.         
  Genel Kadro Kanunu ile görev yerleri belirtilerek tespit olunan kadrolara  
atanan memurlar başka bir yerde çalıştırılamazlar.               
                                        

  Madde 34 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanuna tabi kurumların görevlerini başarı ile yapmalarına yetecek kadro- 
lar, görev yerleri belirtilerek kurum, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet  
Personel Dairesi yetkili temsilcilerinin birleşik kararı ile hazırlanır.    
                                        

  Madde 35 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  33 üncü ve 34 üncü maddelere göre her kurum için hazırlanan kadrolar, kurum 
tarafından çalıştırılacak:                           
  A) Devlet memurlarının :                          
  1. Kadro unvanını,                             
  2. Sınıfını,                                
  3. Derecesini,                               
  4. Derecelerin en az ve en çok göstergelerini,               
  5. Kadro adedini,                              
  B) Sözleşmeli personelin :                         
  1. Kadro adedini.                              
  2. Her kadronun karşılığının yıllık en az ve en çok tutarını,        
  3. Özel ihtisasın tanımını.                         
  4. 4 üncü maddenin (B) bendinde tanımı yapılmış özel ihtisası veren öğreni- 
min yurt içinde yapılmadığına dair Milli Eğitim Bakanlığından ve üniversiteler- 
arası kuruldan ayrı ayrı belge alındığına dair kaydı,              
  C) Yevmiyeli personelin adedleri ile gündeliklerinin en az ve en çok miktar-
larını :                                    
  Gösteren ve her kurum için hazırlanmış bulunan kadro cetvelleri "Genel kad- 
ro kanun tasarısı" adı altında düzenlenerek Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar
Kuruluna sunulur.                                
  Genel Kadro Kanununda değişiklik gerektiği hallerde yukardaki maddelere göre
işlem yapılır.                                 
                                        
  Madde - 36 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların 
yazılı görüşlerini de alarak yönetici ve icracı sınıfları ile büro sınıflarını, 
5/1/1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkın- 
daki Kanun ge-                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
reğince sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için gereken sınıfları ve müş- 
terek yetişme nitelikleri olan bilimsel, teknik, mesleki ve diğer sınıfları te- 
sis eder.                                    
  Başbakanlık Devlet Personel Dairesi bu sınıfların tüzüklerini Maliye Bakan- 
lığı ve ilgili kurumların ve Devlet personel sendikaları veya meslek birlikleri-
nin, federasyonlarının veya konfederasyonlarının yazılı görüşlerini de alarak  
hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar.                      
  Bu sınıf tüzüklerinde :                           
  a) Bu kanundaki,                              
  b) Genel kadro kanunundaki, ilgili hükümlerin her sınıf için özellik taşıyan
hususları belirtilir.                              
  Mesleki ihtisasla ilgili idari kadrolara mesleki, teknik ve bilimsel sınıf- 
lardan ve yönetici sınıftan atama yapılır. Yönetici sınıfa, imtihanla üniversite
ve yüksek okul mezunları alınır.                        
  Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Teşkilatında görevli memurlar için sı-
nıflar tesis olunur.                              
                                        

  Madde 37 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Derece, sınıf içerisinde, görevin önem veya sorumluluğunun artışı ile ayarlı
yükselme adımıdır.                               
  Gerektiren hizmetler için tek dereceli sınıflar tesis edilir.        
                                        

  Madde 40 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.       
  Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az onbeş yaşını doldurmuş olmak 
ve Türk Kanunu Medenisinin 12 nci madddesine göre kazai rüşt kararı almak şartı 
ile sınıf tüzüklerinde belli edilen Devlet memurluklarına atanabilirler.    
  Sınıf tüzüğünde, bir sınıfa girebilmek ve gerekirse sınıflar içerisindeki de-
recelere geçebilmek için şart koşulacak en küçük ve en büyük yaş hadleri belir- 
tilir.                                     
                                        sayfa99 sayfa98 sayfa97 sayfa96 sayfa95 sayfa94 sayfa93 sayfa92 sayfa91 sayfa90 sayfa89 sayfa88 sayfa87 sayfa86 sayfa85 sayfa84 sayfa83 sayfa82 sayfa81 sayfa80 sayfa79 sayfa78 sayfa77 sayfa76 sayfa75 sayfa74 sayfa73 sayfa72 sayfa71 sayfa70 sayfa69 sayfa68 sayfa67 sayfa66 sayfa65 sayfa64 sayfa63 sayfa62 sayfa61 sayfa60 sayfa59 sayfa58 sayfa57 sayfa56 sayfa55 sayfa54 sayfa53 sayfa52 sayfa51 sayfa50 sayfa49 sayfa48 sayfa47 sayfa46 sayfa45 sayfa44 sayfa43 sayfa42 sayfa41 sayfa40 sayfa39 sayfa38 sayfa37 sayfa36 sayfa35 sayfa34 sayfa33 sayfa32 sayfa31 sayfa30 sayfa29 sayfa28 sayfa27 sayfa26 sayfa25 sayfa24 sayfa23 sayfa22 sayfa21 sayfa20 sayfa19 sayfa18 sayfa17 sayfa16 sayfa15 sayfa14 sayfa13 sayfa12 sayfa11 sayfa10 sayfa9 sayfa8 sayfa7 sayfa6 sayfa5 sayfa4 sayfa3 sayfa2