Endeksler
                                                                                
                       CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN                        
                       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                        
                                                                                
                                                                                
    Kanun Numarası        : 647                                                 
    Kabul Tarihi          : 13/7/1965                                           
    Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/7/1965  Sayı: 12050                       
    Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5  Cilt: 4  Sayfa: 2986                     
                                                                                
                                                                                
    1- 13/6/1967 tarih ve 879 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 7)                    
                                                                                

    Madde 7 - (13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun hükmüdür.)                 
    A) Kabahat ile mahküm olan kimse hüküm tarihinden itibaren bir sene içinde  
bir cürüm veya evvelki hükmün verildiği mahaldeki asliye mahkemesinin kazası    
dairesinde diğer bir kabahatten dolayı aynı cinsten veya daha ağır bir cezaya,  
    B) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, ağır hapis   
veya beş yıldan fazla hapis cezasını müstelzim suçlar haricinde kalan bir suçtan
dolayı mahküm olan bir kimse, hüküm tarihinden itibaren beş sene içinde işlediği
bir cürümden dolayı evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veyahut hapis ya- 
hut ağır hapis cezasına mahküm olmadığı takdirde, ilgilinin veyahut Cumhuriyet  
Savcısının veya Adli Sicil Müdürlüğününün talebi üzerine, adli sicildeki hüküm- 
lülük kaydının mahkemece silinmesine karar verilir.                             
    2 - 3/5/1973 tarih ve 1712 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2,4,5,6,9,14,18,19)   
                                                                                

    Madde 2 - (13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun hükmüdür.)                 
    Ölüm cezası buna mahküm olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izalesi- 
dir.                                                                            
    Ölüm cezası, mahkümun mensup olduğu din ve mezhebin hususi günlerinde icra  
olunmaz.                                                                        
    Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına düçar olanlar iyileşmedikçe    
ölüm cezası infaz olunmaz.                                                      
    Ölüm cezası, hükmolunan kimse hakkında mahkümiyet ilamı Temyiz Mahkemesince 
tasdik ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yerine getirilmesine karar verildikten
sonra nizamnamede tesbit edilecek esaslar dahilinde gizli şekilde infaz olunur. 
                                                                                

    Madde 4 - (13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun hükmüdür.)                 
    Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun ahvali mahsusasına 
ve suçun işlenmesindeki suret ve şekil hususiyetlerine göre mahkemece:          
    1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 5 ila 10 lira, cürümlerde 10 ila 30    
lira hesabı ile para cezası,                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    2. Altı ayı geçmemek üzere Devlet, belediye hizmetlerinde İktisadi Devlet,  
Teşekküllerinde çalıştırmaya,                                                   
    3. Aynen iade veya tazmine,                                                 
    4. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah müessesesine devam etmeye, 
    5. Bir yılı geçmemek kaydiyle muayyen bir yere gitmekten, bazı faaliyetleri 
veya meslek ve sanatı icradan men'e,                                            
    6. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten ge-
ri alınmasına,                                                                  
    Hükmolunabilir.                                                             
    Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de
olsa hakkında bu madde hükmü uygulanabilir.                                     
                                                                                

    Madde 5 - (13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun hükmüdür.)                 
    Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tayin olunacak bir miktar paranın
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.                                       
    Asgari ve azami hadleri gösterilen para cezalarının miktarı, suçlunun ikti- 
sadi durumu aile sorumluluğu, meşgale ve mesleki yaş ve sağlık durumu cezanın   
sosyal etkisi ve uyarma amacı gibi hususlar gözönünde tutularak tesbit edilir.  
    Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tayin edeceği  
sürelerde ve belirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak,taksitler-
den birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsili  
gerektiğini de kararda gösterir.                                                
    Taksit süresi iki yılı geçemez.                                             
    Hakim hükmettiği para cezasının tahsilini sağlamak üzere hükümlünün ücret,  
maaş veya mevcut ve müstakbel diğer gelirlerinin yüzde yirmibeşini aşmıyan bir  
kısmını, bunu ödiyecek bir kimse veya müessese tarafından tutularak, göstereceği
bir mercie yatırılmasına veya para cezası ödeninceye kadar hükümlünün taşınır   
veya taşınmaz mallarına üçüncü şahıslar nezdindeki haklarına tedbir konulmasına 
da karar verebilir.                                                             
    Bu ceza hükmünü bildiren ilam kesinleşince Cumhuriyet Savcılığına verilir.  
Cumhuriyet Savcısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için hükümlüye usulü dai-
resinde bir ödeme emri tebliğ eder.                                             
    Ödemeye mali kudreti müsait olmadığı usulen tesbit edilenler hakkında hükme-
dilen para cezası hürriyeti bağlayıcı cezaya tahvil edilemez.Bu takdirde,Devlet,
İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediye ve sair amme hizmetlerinde bir yılı geç- 
memek üzere çalıştırılır.                                                       
    Rayice göre, emsallerine ödenen ücret tutarı hükmolunan para cezasına mahsup
edilir. Çalıştırma esnasında geri kalan parayı öderse tedbir kaldırılır.        
    Çalıştırma süresi para cezasını tamamen karşılamış olursa geri kalan paranın
tahsili için ilam Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en büyük malmemuruna verilir.
Malmemurluğunca hapis ile tazyik hükmü ayrık olmak üzere Amme Alacaklarının Tah-
sili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre infaz olunur.                      
    Para cezası kasden ve ihmal neticesi ödenmediği takdirde davanın özellikle- 
rine göre 1 yıla kadar hapis cezası verilir.                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

    Madde 6 - (13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun hükmüdür.)                 
    Adliye mahkemelerinde para cezasından başka bir ceza ile mahküm olmıyan     
kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya altı aya kadar ağır 
hapis veya bir yıla kadar hapis veya hafif hapis cezalarından biri ile mahküm   
olur ve geçmişteki hali ile ahlaki temayüllerine göre cezanın tecili ilerde     
cürüm işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında mahkemece kanaat edilirse   
bu cezanın teciline hükmolunabilir. Bu halde tecilin sebebi hükümde yazılır.    
                                                                                

 

 
    Madde 9 - (13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun hükmüdür.)                 
    Müebbet ağır hapis cezasına veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya     
mahküm olanlar, haklarında tatbik edilecek rejimi ahlaki temayüllerini ve tefri-
ki icap eden müesseseyi tesbit için tecrit edilmek suretiyle bir müşahadeye ta- 
bi tutulurlar.                                                                  
    Müşahede müddeti 60 günü geçemez,                                           
    Hükümlünün ahvali mahsusasına ve suçun işlenmesindeki suret ve şekil hususi-
yetlerine göre icabında müşahedeye tabi tutulmıyabilir.                         
    Bakiye cezaları altı aydan aşağı bulunanlar müşahadeye tabi tutulmazlar.    
    Müşahede merkezinin mütalaasiyle alakalı dosya Bakanlığa, tevdi olunur. Ba- 
kanlık, buna istinaden hükümlünün gönderileceği müesseseyi tayin eder.          
                                                                                

    Madde 14 - (13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun hükmüdür.)                
    Hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olanlardan:                           
    a) Mahkümiyet müddetinin 1/5 ini iyi hal ile geçirenlere ana veya babasının,
eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümü yahut bunlardan birinin ciddi veya ağır 
hastalıkları halinde veya zarara maruz kaldıkları büyük yangın, deprem, su bas- 
kını gibi afetlerin vukuunda mahfuzen veya serbestçe gitmek üzere bir günden on 
güne kadar,                                                                     
    b) Açık müessesede bulunanlardan mahkümiyet müddetinin yarısını iyi halde   
geçirenlere ayrıca 72 saate kadar, nizamnamede tesbit edilecek esaslar dahilinde
Cumhuriyet Savcılığının tasvibi ile izin verilebilir.                           
                                                                                

    Madde 18 - (13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun hükmüdür.)                
    Andlaşmalarda öngörülen hükümler saklı kalmak şartiyle, yabancılar hakkında 
Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının, müteka- 
biliyet ve cezanın aynen tatbik olunacağı hususu taahhüt edilmek kaydiyle, ya-  
bancının mensup bulunduğu Devletin infaz müesseselerine bırakılmasına, Adalet   
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.              
                                                                                

    Madde 19 - (13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun hükmüdür.)                
    Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya mahküm olanlardan bulundukları ceza     
evinde hükümlülük süresinin 2/3 ünü iyi hal ile geçirenler talepleri olmaksızın 
şartla salıverilirler.                                                          
    Bu nispetin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı günler de hesaba katılır.  
    Şartla salıvermeyi gerektirir mahiyette ceza evi idaresi tarafından verile- 
cek gerekçeli mütalaa hükümlünün bulunduğu yerdeki hükmü veren mahkeme derece-  
sinde bulunan mahkemeye tevdi edilir. Mahkeme bu mütalaayı tasvip ettiği takdir-
de şartla salıverme kararı derhal yerine getirilir.                             
    Mahkeme şartla salıverme tasvip etmediği takdirde gerekçesini kararda göste-
rir.                                                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Bu karar aleyhine hükümlü veya vekili yahut kanuni mümessil ve Cumhuriyet   
Savcısı tarafından acele itiraz yoluna başvurulabilir.                          
    Mahküm oldukları müebbet ağır hapis cezasının 24 yılını iyi halle geçiren   
hükümlüler hakkında yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.                    
    Bu kanunun 8 inci maddesinin 1,2 ve 3 üncü bendleri gereğince kısa süreli   
hürriyeti bağlayıcı cezaların infazına karar verilenler şartla salıvermeden fay-
dalanamazlar.                                                                   
    Şartlı salıverilmelerine 15 gün kalan hükümlülere, normal hayata avdetlerini
sağlayacak ve iş temin edebilecek imkanların verilmesi için kendi başlarına veya
infaz sonrası yardım müesseseleri ile temasa geçmek üzere izin verilebilir.     
    Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında şartla salıverme müddetinin hi-
tamına kadar T.C.Kanununun 28 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları hükümleri   
tatbik olunur.                                                                  
    Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nispetinde şahsi hakları tazmin etmesi
şartına talik edilebilir.                                                       
    3 - 12/6/1979 tarih ve 2248 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,5,8,14)           
                                                                                

    Madde 4 fıkra bir bent (1) - (3/5/1973 tarih ve 1712 sayılı Kanunun hükmü-  
dür.)                                                                           
    1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 10 ila 20 lira hafif, cürümlerde 20    
ila 40 lira hesabiyle ağır para cezasına,                                       
    Fıkra iki - (3/5/1973 tarih ve 1712 sayılı Kanunun hükmüdür.)               
    Suç tarihinde henüz 18 yaşını ikmal etmemiş olanların mahküm edildikleri kı-
sa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yukarıki bentlerde yazılı ceza veya ted-  
birlerden birine çevrilir.