Endeksler
          VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL          
           TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN          
            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ            
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 6343                       
  Kabul Tarihi      : 9/3/1954                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 18/3/1954 Sayı: 8661            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 1461         
                                        
  1 - 30/5/1963 tarih ve 239 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 42,43,45,52)    
                                        

  Madde 42 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Oda haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve para cezaları ka- 
tidir ve derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhinde hiçbir mercie başvurulamaz.
                                        

  Madde 43 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Geçici olarak meslek icrasından men kararına alakalı, kararın kendisine teb-
liği tarihinden itibaren 15 gün içinde Yüksek Haysiyet Divanına itirazda bulun- 
mak hakkını haizdir. Alakalı itiraz etmemiş olsa dahi,bu kararın Yüksek Haysiyet
Divanının tetkikine sunulmak üzere mahallin oda idare heyeti reisliğine imza mu-
kabili tevdii şarttır ve oda idare heyeti reisliği en çok bir hafta içinde bu  
evrakı Yüksek Haysiyet Divanına göndermeye mecburdur.              
  Oda haysiyet divanının meslekten men kararı ancak Yüksek Haysiyet Divanının,
tasdikinden sonra tekemmül eder.                        
                                        

  Madde 45 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Merkez Konseyi asli azaları ilk toplantılarında aralarında gizli reyle bir 
reis, bir ikinci reis bir umumi katip, bir muhasip, bir de veznedar seçer.   
  Konsey haftada en az bir defa toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste bu top- 
latılara üç defa gelmiyen konsey azası istifa etmiş sayılır ve yerine yedekler- 
den en çok rey alanı davet edilir.                       
  Merkez Konseyine seçilecek azanın Ankara'da oturması şarttır.        
  Umumi katip ile veznedara Büyük Kongrece tesbit edilen miktar dahilinde bir 
tazminat ödenir.                                
                                        

  Madde 52 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek Haysiyet Divanı, oda haysiyet divanlarından gelen kararları ve müste-
nidi evrakı inceler, uygun bulmadıklarını mütalaasiyle birlikte oda haysiyet di-
vanına iade eder. Oda haysiyet divanından gelecek ikinci karar üzerine Yüksek  
Haysiyet Divanının vereceği kararlar katidir. Aleyhine hiçbir mercie başvurula- 
maz. Bu kararlar Ziraat Vekaleti yolu ile alakalı oda haysiyet divanına bildi- 
rilir ve itirazsız tasdik olunur.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya
ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm edilen 
veya her iki gözden rüiyetten tamamen mahrum bulunduğu sıhhi heyet raporu ile  
sabit olan veteriner hekimlerin Ziraat Vekaletinin teklifi ile Veteriner Hekim- 
ler Birliği Yüksek Haysiyet Divanı tarafından meslekinin icrasından men'ine ve 
diplomasının geri alınmasına karar verilir.                   
                                        
  2 - 3/4/1984 tarih ve 2993 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 14,17,18,19,23,24,27, 
28,30,33,35,44,50,51,53,54,58,60)                        
                                        

  Madde 14 fıkra bir - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner he-
kimlerin iştirakı ile hükmi şahsiyeti haiz, "Veteriner hekimleri birliği" adı  
ile bir birlik kurulur.                             
                                        
  Fıkra üç - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Veteriner hekimleri birliği amme hizmetine yararlı bir meslek teşekkülüdür. 
                                        

  Madde 17 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Sivil ve askeri veteriner hekimler, mıntıkaları dahilindeki veteriner hekim 
odalarına, odaların kurulduğu tarihten itibaren iki ay içersinde aza yazılmaya 
mecburdurlar.                                  
                                        

  Madde 18 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Devlet teşkilatında çalışan veteriner hekimler kendi Vekaletlerinin dışında-
ki resmi ve gayriresmi teşekküllerde , veteriner hekim odalarının muvakkatı ol- 
maksızın mesleki başka bir vazife deruhde edemezler.              

  Madde 19 son fıkra - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Giriş aidatı her aza için 10 liradır. Yıllık aidat ise resmi vazifesi veya 
hususi bir işi bulunan veya muayenehane açmış veteriner hekimler için 12 lira, 
resmi veya hususi bir işi ile muayenehanesi bulunmıyan veteriner hekimler için 
altı liradır.                                  
                                        

  Madde 23 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Umumi heyet; odada kayıtlı azanın topluluğudur. Yılda bir defa Eylül ayı  
içinde toplanır ve en az 12 azanın iştirakiyle açılabilir.           
  Bu nısap birinci toplantıda temin edilemediği takdirde toplantı ertesi güne 
tehir olunur. Bu toplantıda mevcut aza ile iktifa olunur.            
  Gerek vazife icabı gerekse hastalık sebebiyle toplantıya bizzat iştirak ede-
miyenler görüş ve kanaatlerini yazı ile gönderebilecekleri gibi seçime ait rey 
puslalarını da imzasız olarak ve iki zarf içerisinde umumi heyet reisliğine   
gönderirler.                                  
  Rey puslası dış zarfının üzerinde gönderenin adı, soyadı, adresi ve imzası 
bulunur. Bu zarflar taahhütlü olarak posta ile gönderilebileceği gibi elden de 
imza mukabilinde mahalline tevdi olunabilir.                  
  Dış zarflar, seçim esnasında ve umumi heyet huzurunda açılarak rey puslasını
hamil zarflar karıştırılır.                           
  İdare heyeti, haysiyet divanı, hesap murakıpları için rey puslalarının ayrı 
ayrı zarflarda gönderilmesi şarttır. İç zarfların iyice kapatılmış olması icabe-
der.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ek fıkra - (30/5/1963 tarih ve 239 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birlik Merkez Konseyinin yazılı talebi veya Odada kayıtlı üyenin en az % 20 
sinin yazılı istekte bulunması halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü 
toplantıya davet eder.                             

  Madde 24 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Oda idare heyeti umumi heyet toplantısının yapılacağı tarihi, yeri, toplantı
saatini, toplantı gündemini, kayıtlı azanın listesini toplantı gününden üç hafta
önce bütün oda azalarına yazı ile veya gazetede ilan suretiyle bildirmeye mec- 
burdur.                                     

  Madde 27 bent (7 ve 9) - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
  7. Büyük kongreye gidecek iki asil ve iki yedek temsilcileri intihap etmek; 
  9. 3 veya 5 asli ve iki yedek haysiyet divanı azalarını intihap eylemek.  
  Madde 28 (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Veteriner hekim odası idare heyeti,haysiyet divanı ve murakıpları gizli rey-
le seçilirler. Rey pusulaları umumi heyetten kur'a ile ayrılacak üç kişiden mü- 
rekkep bir tasnif kurulu tarafından tasnif edilir. Tasnifte esas açıklıktır.  
  Tasnifin başlamasından sonra gelen rey zarfları ile verilen reyler tasnife 
tabi tutulmaz.                                 
  Tasnifin neticesi umumi heyete başkan tarafından hemen arzolunur.      
  Gerek umumi heyet zabıtlarının, gerek rey pusulalarının yeni seçime kadar  
saklanması mecburidir.                             

  Madde 30 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  İdare heyeti üç veya beş asli ve iki yedek azadan terekkübeder. İdare heye- 
tinin müddeti bir yıldır. Bu devre içinde asil azalıklardan açılan yerlere en  
çok rey alan yedek aza getirilir.                        

  Madde 33 fıkra bir - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  İdare heyeti; odanın bir senelik faaliyetine ait raporu ile bilançosunu ve 
yeni seneye ait bütçe taslağını hazırlayıp murakıp raporlariyle birlikte umumi 
heyete arz eder ve bu evrakın birer örneğini de merkez konseyine gönderir.   

  Madde 35 fıkra bir - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Haysiyet divanı 3 veya 5 asli azadan teşekkül eder ve umumi heyet tarafından
gizli reyle ve bir sene müddetle seçilir.                    

  Madde 44 fıkra bir - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi meslekle ilgili her türlü işleri 
yürütmek ve bu kanunda derpiş edilen hükümleri tatbikle mükellef büyük kongrece 
bir sene için gizli reyle seçilmiş yedi asli ve üç yedek azadan terekkübeder.  
Veteriner Hekimleri Birliğini içte ve dışta temsil yetkisini haizdir.      

  Madde 50 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek haysiyet divanı sekiz asli, iki müşavir azadan teşekkül eder.    
  Asli azalar her toplantı yılı için aralarından gizli reyle bir reis seçer- 
ler.                                      
  Divan, Ankara'da Ziraat Vekaletinde toplanır.                
  I - Asli azalar:                              
  a) Ziraat Vekaleti Veteriner İşleri Umum Müdürü;              
  b) Milli Müdafaa Vekaleti Veteriner Dairesi Reisi;             
  c) Ankara Veteriner Fakültesi Dekanı;                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Temyiz Mahkemesinden bir temsilci;                    
  e) Devlet Şürası Dairesi azasından bir temsilci;              
  f) Büyük kongrece gizli reyle seçilecek ve meslekte en az on beş sene çalış-
mış ve biri asker olmak üzere 3 asli ve 3 yedek veteriner hekim;        
  II - Müşavir azalar:                            
  a) Ziraat Vekaleti Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü Personel Şubesi Müdürü; 
  b) Milli Müdüfaa Vekaleti Veteriner Personel Şube Müdürü;         
  Müşavir azalar müzakerelere iştirak eder, fakat rey kullanamazlar.     
                                        

  Madde 51 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek Haysiyet Divanına seçimle gelen asli ve yedek azanın müddeti bir se- 
nedir. Eski aza yeniden seçilebilir.                      
  Yüksek Haysiyet Divanı, asli azanın 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun 
2/3 çoğunluğu ile karar verir.                         
                                        

  Madde 53 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek Haysiyet Divanı; Ziraat Vekaletinin daveti ile Mart ve Ekim aylarında
olmak üzere senede iki defa toplanır.                      
  Merkez Konseyinin göstereceği lüzum üzerine Vekalet, divanı fevkalade olarak
da içtimaa davet eder.                             
                                        

  Madde 54 son fıkra - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Ziraat Vekaleti,Yüksek Haysiyet Divanı kararlarını ilgili odalara bildirmek-
le beraber, münasip yollarla da ilan eyler ve bu kararların tatbik imkanlarını 
sağlar.                                     
                                        

  Madde 58 - (9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Büyük Kongre; veteriner hekim odalarından gelecek temsilcilerle, merkez kon-
seyi - asli ve yedek azaları ve Yüksek Haysiyet Divanına Büyük Kongrece seçilmiş
asli ve yedek azalardan terekküp eder.                     
                                        

  Madde 60 fıkra bir ve iki-(9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
  Büyük Kongre her yıl Mayıs ayında azasının mutlak ekseriyetiyle toplanır.  
İlk toplantıda ekseriyet bulunmadığı takdirde, toplantı iki gün sonraya bırakı- 
lır. 2 nci toplantıda ekseriyet aranmaz.                    
  Büyük kongrenin toplanacağı gün, saat ve yeri ile gündemi, merkez konseyi  
tarafından kongrenin toplanacağı günden an az 10 gün önce bütün odalara tebliğ 
olunur.                                     
  3 - 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 14, Ek Madde 1.)  

  (Madde 14 fıkra üç - (3/4/1984 tarih ve 2993 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve veteriner hekim odaları, kuruluş amaç- 
ları ve kanunda belirtilenler dışında hiç bir faaliyet gösteremezler; kendile- 
rine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı  
yapamaz, gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasi par- 
tiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, siyasi partilere   
maddi yardım yapamazlar, onlardan maddi yardım alamazlar, onlarla siyasi ilişki 
yapamaz ve işbirliği içinde bulunamazlar. Milletvekili ve mahalli idarelerin  
seçimlerinde herhangi bir adayı veya gurubu destekleyemezler.          

  (Ek Madde 1 fıkra iki, altı, yedi - 3/4/1984 tarih ve 2993 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  Bu Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yasaklara   
uymayan Veteriner Hekim Odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin sorum- 
lu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilme-  
sine, Adalet Bakanlığının; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifine daya-
narak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcı- 
lığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. 
Yargılama, basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  432-1                    
                                        
  Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bü- 
tünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel 
niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde   
sakınca bulunan hallerde valiler, seçilmiş birlik organlarını geçici olarak   
görevden uzaklaştırabilirler.                          
  Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde birin- 
ci fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma   
kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin 
kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna 
mehkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       6343 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe    
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
-----------  --------------------------------------------- ---------------  
  239                -            8/7/1963    
                                        
  2993                -            7/4/1984