Endeksler
                                        
                                        
                                        
           ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNUN             
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 625                         
  Kabul Tarihi     : 8/6/1965                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/6/1965 Sayı: 12026            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2847           
                                        
  1 - 9/7/1971 tarih ve E. 1969/31, K. 1971/3 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı 
ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 13)         
                                        

  Madde 13 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Yüksek dereceli özel okullarda diplomaya esas olan teorik ve pratik dersle- 
rin imtihanları Milli Eğitim Bakanlığınca yaptırılır.              
  İmtihan kurulları birisi dersin öğretmeni olmak üzere ilgili özel okulda  
görevi bulunmayan ve o dersin üniversitedeki öğretim üyeleri veya yine o dersin 
resmi yüksek okuldaki öğretmenleri arasından seçilecek 2 üye ile birlikte 3 üye-
den kurulur ve imtihanlar üniversitenin veya resmi yüksek okulun usulüne göre  
yapılır.                                    
  İmtihan kurullarına katılacak üniversite veya bilimsel özerkliğe sahip yük- 
sek okul öğretim üyeleri, Milli Eğitim Bakanının istemesi üzerine ilgili fakülte
veya yüksek okullarca, usulüne göre seçilir.                  
  İmtihan kurulu üyelerinden okulun mensubu olmıyanlara verilecek ücret Milli 
Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur ve ilgili özel öğretim kurumunca ödenir.   
  İmtihanların hangi derslerden olduğu ne zaman ve ne şekilde yapılacağı her 
özel yüksek öğretim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir.            
  İmtihan hakları ve askerlik durumları bakımından özel yüksek okul öğrenci- 
lerine, resmi yüksek okul öğrencileri gibi işlem yapılır.            
                                        
  2 - 16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 3, 4, 5, 6, 8,  
9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 43, 47, 48, 49, Ek 1,  
Ek 2)                                      
                                        

  Madde 1 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel öğretim kurumları; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel  
hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre idare edilen tüzel kişiler
tarafından açılan her derecedeki okullar, haberleşme ile öğretim yapan yerler, 
çeşitli kurslar, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve benzeri kurumlar ile  
yabancılar tarafından açılmış bulunan öğretim kurumlarıdır.           
                                        

  Madde 3 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel öğretim kurumu açabilmek için önce, "kurum açma izni alınır."     
  Bu izin Milli Eğitim Bakanlığınca usulüne göre verilir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Özel öğretim kurumu açma izninin verilebilmesi için gerekli şartlar tüzükle
belirtilir.                                   
  Özel öğretim kurumları; Devletin ve diğer özel öğretim kurumlarının kullan- 
dıkları isim ve unvanları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar.      
                                        

  Madde 4 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel bir öğretim kurumu açacak gerçek veya tüzel kişilerden istenecek "en az
ödenmiş sermaye şartı" tüzükle tesbit edilir.                  
                                        

  Madde 5 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cum- 
huriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler adına her ne suretle olursa olsun  
Türkiye'de yeniden özel öğretim kurumu açamazlar.                
  Ancak, bu kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel okullara, Türk Milli Eğiti-
minin amaçlarına uygun olarak çalışmak üzere ve Milli Eğitim Bakanlığının iz-  
niyle, öğretim elemanı ve ders araç ve gereçleri yardımında bulunabilirler.   
                                        

  Madde 6 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumları, kurucularının veya  
yetkililerinin arzusu ile Milli Eğitim Bakanlığına devredilebilir.       
  Bu takdirde bu öğretim kurumlarının yönetim, eğitim ve öğretim özelliklerin-
den, korunması faydalı görülenler Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur.   
                                        

  Madde 8 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel öğretim kurumu açma izni belgesinin verilebilmesi için;        
  Kurumun bina veya binalarının tapu ile maliki veya sözleşme ile intifa hak- 
kına sahip olduğu, kullanılış maksatlarına her bakımdan uygun ve yeterli olduğu 
ve belli bir öğrenci sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabi-
leceği ilgili merciler tarafından tesbit edilir.                
  Milli Eğitim Bakanlığı birinci fıkrada kendisine tanınan yetkiyi yüksek   
dereceli özel okullar için, kendi teşkilatına dahil kurumlarla lüzumu halinde  
üniversitelerden alınacak öğretim üyelerinden müteşekkil bir uzmanlar heyeti  
vasıtasiyle kullanır.                              
  Üniversiteler Milli Eğitim Bakanlığınca istenen nitelikteki öğretim üyeleri-
ni usulüne göre seçerek Milli Eğitim Bakanına bildirir.             
  Bu heyete dahil kişilere ifa edecekleri hizmetler için yönetmeliğine göre  
tayin edilecek ücretler Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.            
  Kurum açma izni belgesinin verilmesi esas teşkil eden hususlardan herhangi 
birinde değişiklik yapılması, Milli Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır.    
                                        

  Madde 9 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel öğretim kurumlarına ait bina veya binalar içinde, aynı kurucuya ait  
farklı mahiyetlerde ve iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derece veya mahi- 
yetlerde özel okul bulunamaz.                          
                                        

  Madde 10 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlıyabilmek için (Öğretime başlama  
izni) alınır. Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Milli Eğitim  
Bakanlığınca verilmesi aşağıdaki hususların yerine getirilmesine bağlıdır:   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.Kuruma ait ders araç ve gereçleriyle,laboratuvarların,kitaplığın ve be-  
den eğitimi imkanlarının maksat ve ihtiyaca yeterli görüldüğü kesin teftiş rapo-
runa veya yüksek dereceli okullar için 9 uncu maddede yazılı uzman heyeti rapo- 
runa bağlamak.                                 
  2.Kurumun yönetici,öğretmen ve hizmetlileri sayı ve nitelikleri yönünden uy-
gun bulunmak ve bu kurumda çalışacakları hususu usulüne göre belgelendirilmiş  
olmak;                                     
  3.Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programı bakanlıkça incelenip onanmış 
olmak;                                     
  Öğretime başlama izni almadıkça,kurum öğrenci kaydı yapamaz.        

  Madde 11- (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  İleri sınıfları veya devreleri zamanla açmak istiyen kurucunun 8 ve 10 uncu 
maddelerde aranan şartları açılacak her sınıf veya devre için, öğretim yılı ba- 
şından en az 3 ay önce yerine getirmesi gerektir.                

  Madde 12- (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Evvelce açılma izni verilmiş olup 8 inci ve 10 uncu maddelerdeki şartları  
tamamlıyarak öğretime başlama izni için müracaat eden ilk ve orta dereceli okul-
ların denkliği,öğretime başlama izni ile birlikte tanınır.           
  İlkokullarla orta dereceli okulların 1 inci ve 2 nci devreleri ayrı bütünler
olarak kabul edilir.                              
  Bakanlıkça,öğretim,eğitim veya yönetim bakımından,özel yönetmeliğine göre  
veya lüzum görülecek hallerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve du- 
rumu yeterli görülmiyen okullar bu hususta uyarılır. Mütaakıben yaptırılan tef- 
tişte durumunu düzeltmediği anlaşılan okulların denkliği kaldırılır. Ertesi yıl 
yaptırılacak teftişte de çalışmalarının yeterli olmadığı tesbit olunan okullar 
ders yılı sonunda kapatılır. Bu halde o yılki imtihanlar bakanlıkça özel olarak 
yaptırılır.                                   

  Madde 14 fıkra iki- (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Öğretime başlama izni almış olan bir kurum ,iki yıl içinde fiilen öğretime 
başlamazsa veya fiilen öğretime başladıktan sonra öğretime ara verirse veya iz- 
nin açılış maksadından başka maksatlarla kullanıldığı teftiş raporiyle sabit  
olursa öğretime başlama izni geri alınır.                    

  Madde 16 fıkra bir- (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Özel bir okulun kurucusu bakanlığa, yönetici,öğretmen ve öğrencilere en az 
üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyle ve ancak öğretim yılı sonunda okulu-
nu kapatabilir.                                 

  Madde 21- (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretimin, asıl görevi bu ku- 
rumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yürütülmesi esastır.          
  Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve öğretmenlik- 
lerinde,en az dengi resmi öğretim kurumlarının yöneticilik veya öğretmenlikleri-
ne atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilebilir. 
  Bu esasa göre, okulların özellikleri gözönünde tutularak yönetici ve öğret- 
menlerinde aranılacak nitelik ve şartlar yönetmelikte belirtilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İhtiyaç halinde, esas görevi resmi öğretim kurumlarında olan öğretim eleman-
larına, aylığı karşılığında okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerine halel gel- 
memek ve resmi öğretim kurumlarında okuttukları ders saatlerinin yarısını geç- 
memek üzere, yetkili mercilerin izni ile özel öğretim kurumlarında ücretle ders
verilebilir.                                  
  Ancak,bu kanunun yürürlüğe girişinden sonra veya bir özel okulun kuruluşun- 
dan itibaren 5 yıl içinde öğretmen yetiştirmek üzere gerekli tedbirler de alın- 
mak suretiyle, mevcut kadronun en az üçte birinin esas görevi bu okullarda olan 
öğretmenler tarafından kurulması zorunludur.                  
  Resmi öğretim kurumlarında öğretim elemanı iken, yetkili mercilerin izni  
ile özel öğretim kurumlarında yöneticilikle görevlendirilenlerin kendi kurumları
ile ilişkileri kesilir.Bunlar özel öğretim kurumlarında çalıştıkları sürece   
maaşsız izinli sayılırlar. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bir  
özel öğretim kurumu için bu yoldan yönetici görevlendirilmesi üç yılı geçemiye- 
ceği gibi,bir öğretim elemanı da bu şekilde üç yıldan fazla maaşsız izinli   
sayılmaz.                                    

  Madde 23 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından;diğer yönetici ve
öğretmenleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları 22 nci  
maddenin şartları bakımından Milli Eğitim Bakanlığının iznine sunulur.Milli Eği-
tim Bakanlığının iznine sunulmadan önce, müdür diğer yönetici ve öğretmenler  
işe başlatılamazlar.                              
  İzin talebini, Milli Eğitim Bakanlığının reddinin tebliğ edildiği günden  
itibaren de vazife gördürülemezler.                       

  Madde 24 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulu- 
nan özel okullar müdürleri bu okulların Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğ- 
retmenlerinden birini müdür başyardımcısı olarak tayin ve işe başlatılmasına mü-
saade edilmesi hususunu Milli Eğitim Bakanlığına bildirir.           
  Bu atamayı uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmıyan veya bildirmiyen okulların
müdür başyardımcılarını Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretmenleri arasından 
Milli Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır.                  

  Madde 26 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel okullarda yönetim ve eğitim, öğretim aynı derecedeki Devlet okulları  
ile erişilmek istenen seviyeye göre düzenlenir. Özel öğretim kurumlarının yönet-
melikleri ve müfredat programları Milli Eğitim Bakanlığınca onanır.       

  Madde 30 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel öğretim kurumları ilan ve reklamlarının birer örneğini ilgili valiliğe 
vermeye mecburdurlar. Kurumlar,ilan ve reklamlarında gerçeğe aykırı beyanlarda 
bulunamazlar.                                  

  Madde 31 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel öğretim kurumları ücretlerinin hangi esaslara göre tesbit ve tayin   
olunacağı tüzükle belirtilir.                          
  Özel öğretim kurumlarının öğrencilerinden alacakları ücreti artırabilmeleri 
öğretim yılı sonundan en az 6 ay önce yeni tarifelerini ilan etmeleri ile müm- 
kündür.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Haklı sebepler mevcut olduğu takdirde, Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesi 
ile ücretlerin artırılması bu hüküm dışında da yapılabilir.           
                                        

  Madde 32 fıkra bir ve beş - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Özel okullarda çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenleriyle bu kurumla- 
rın kurucuları veya kurucular temsilcileri arasında hizmet akdi en az bir yıl  
süreli olmak kaydıyle yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede görevin çeşidi, 
süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına,verilecek ücret miktarı,
terfi süreleri,zam nispetleri ve sözleşmenin uzatılması ve fesih şartları belir-
tilir.                                     
  Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanların,Milli Eğitim Bakanlığı,
emrinde görev kabul ettikleri takdirde özel öğretim kurumlarında geçirdikleri  
sürenin üçte ikisi kıdemlerine sayılır.                     
                                        

  Madde 33 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel okullarda müdür, diğer yönetici ve öğretmenlere dengi resmi okullarda 
uygulanan asgari başlangıç maaş veya ders saati ücretinden az ücret verilemez. 
                                        

  Madde 43 fıkra iki - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Özel okulların teftiş ve denetlemeleri okulların özellik ve seviyeleri dik- 
kate alınarak yapılır.                             
                                        

  Madde 47 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel okulların yönetici ve öğretmenleri hakkında, okulun bünyesine göre 789,
1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yazılı olan ve bu okul öğretmenlerinin özellikle-
rine göre uygulanması mümkün bulunan cezalarla bu cezalara ilişkin aynı kanunla-
rın diğer hükümleri uygulanır.                         
                                        

  Madde 48 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Yukardaki maddede yazılı cezalar ilk öğrenim derecesindeki özel okul öğret- 
menleri hakkında 1702 sayılı Kanunun 36 ve mütaakıp maddelerinde yazılı il milli
eğitim disiplin kurulu, orta ve yüksek öğrenim veren özel okul öğretmenlerine  
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından verilir.           
                                        

  Madde 49 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve memurları, suç işlemeleri  
halinde veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı Türk
Ceza Kanununu uygulaması bakımından memur sayılır.               
                                        

  Ek Madde 1 - (26/10/1971 tarih ve 1495 sayılı Kanunun hükmüdür.)      
  Resmi öğretim kurumları kadrolarında yönetici ve öğretmen olarak çalışanlar 
ile özel okullardaki yönetici ve öğretmenler özel dershane ve özel kurslarda  
ders ve yöneticilik alamazlar. Aldıkları tespit edilenlerin Devlet memurluğu ve 
özel okuldaki görevleri ile ilişkileri kesilir.                 
                                        

  Ek Madde 2 - (26/10/1971 tarih ve 1495 sayılı Kanunun hükmüdür.)      
  Resmi okullarda ders verme niteliğini taşıyan elemanlar ile memuriyetle ili-
şiği kesilmiş olup aynı niteliği taşıyanlar ilgili mercilerin izni ile ücretli 
olarak özel öğretim kurumlarında ders verebilirler.               
  3 - 11/7/1984 tarih ve 3035 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,3,4,5,9,20,21,25, 
27,30,31,33,35,38,42, Geçici Madde)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 1 - (16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişi- 
leri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açılan; 
okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme 
ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, biçki - dikiş yurtları ve benzeri
kurumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve  
gözetimi ile, yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; 
eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi konularındaki hükümleri kapsar.  

  Madde 3 fıkra iki, üç ve dört - (16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun hük-
müdür.)                                     
  Özel meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel
okullar öğretime başladıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle gelir vergisi  
ve kurumlar vergisinden muaf tutulurlar. Diğer bölgelerde açılacak özel okullar 
ise bu muafiyetten bir yıl süreyle yararlanırlar. Ayrıca, eğitimle ilgili olarak
bu Kanuna göre yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve programlarındaki, uygun 
görülen teşvik araçlarından yararlandırılır. Kurum açma izni için gerekli diğer 
şartlar tüzükte belirtilir.                           
  Derecesi ve niteliği ne olursa olsun resmi benzeri bulunmayan okullar, resmi
benzeri deneme niteliğinde olan okullar, askeri okullar, din eğitimi ve öğretimi
yapan özel öğretim kurumları ile emniyet teşkilatına bağlı okulların aynı veya 
benzeri özel öğretim kurumu açılamaz.                      
  Herhangi bir öğretim düzeyindeki öğrencileri yetiştirmek ve her derecedeki 
okulların giriş sınavlarına adayları hazırlamak amacıyla her ne ad altında ve ne
şekilde olursa olsun, dershane ve benzerleri de özel öğretim kurumu olarak açı- 
lamaz.                                     

  Madde 4 - (16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Özel öğretim kurumu açacak gerçek ve tüzelkişiler, açacağı özel öğretim ku- 
rumunun en az bir yıllık her türlü masrafını karşılayacak miktarda teminat gös- 
termek zorundadır. Özel öğretim kurumlarının sermayeleri ile ilgili diğer şart- 
lar tüzükle tespit edilir.                           

  Madde 5 fıkra bir - (16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Yabancı uyruklu gerçek veya tüzelkişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cumhu-
riyeti uyruklu gerçek ve tüzelkişiler adına her ne suretle olursa olsun Türki- 
ye'de yeniden özel öğretim kurumu açamazlar. Ancak, yabancı çocukların eğitim ve
öğretimi için, ilgili ülke temsilcileriyle Türk vatandaşlarının bu amaçla kura- 
cakları vakıflar tarafından uluslararası nitelikte özel okul açılmasına, Bakan- 
lar Kurulunca izin verilebilir. Uluslararası özel okulun açılabileceği yerler, 
açılış şekli, işleyişi, denetimi, gözetimi ve diğer hususlar tüzükte belirtilir.

  Madde 9 fıkra iki - (16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun hükümdür.)   
  Eğitim - öğretim ve yönetim bakımından sakınca görülmediğinin teftiş rapor- 
larıyla tespit edilmesi halinde, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde fark-
lı derecelerde okullar bir arada bulunabilir.                  

  Madde 20 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu-
lunan özel öğretim kurumlarının binaları genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri 
açılamaz; bu kurumların mecvut binalarının yerine kayim olmak üzere yeniden bi- 
nalar inşa edilemez, herhangi bir suretle mülk edinilemez veya kiralanamaz.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mevcut binalarda ihtiyaç halinde yapılacak tamirat Milli Eğitim Bakanlığının
iznine bağlıdır.                                
                                        

  Madde 21 fıkra bir, iki, dört, altı ve yedinci fıkralar - (16/6/1983 tarih 
ve 2843 sayılı Kanunun hükmüdür.)                        
  Özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, asıl gö-
revi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim - öğretim elemanları ile yürütülmesi 
esastır. Gerektiğinde, uzman ve usta öğreticiler, geçici süreli olarak bu kurum-
larda çalıştırılabilir.                             
  Bir özel okulun öğretmen kadrosunun kuruluş sırasında üçte birinin, kurulu- 
şundan beş yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğ- 
retmenlerden oluşması zorunludur. Yöneticiler asıl görevli ve aylık ücretli ola-
rak görevlendirilir, başka kurumlarda görev alamazlar.             
  Bu kurumlarda stajyer öğretmene öğretim görevi verilemez.İhtiyaç halinde ya-
bancı dilde okutulan derslerin öğretmenliğine önerilenlerde bu şart aranmayabi- 
lir.                                      
  İhtiyaç halinde, asıl görevi resmi öğretim kurumlarında olan öğretim eleman-
larına, aylığı karşılığında okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini aksatmamak 
ve resmi öğretim kurumlarında okuttukları ders saatlerinin yarısını geçmemek  
üzere, ilgili bakanlıkların izni ile özel okullarda ücretle ders verilebilir.Di-
ğer Devlet memurları öğretmenlik yapma niteliğini taşısalar da özel öğretim ku- 
rumlarında görevlendirilemezler.                        
  Resmi ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine, özel okullar dışındaki 
özel öğretim kurumlarında görev verilemez. Buna aykırı hareket eden kurum hak- 
kında Kanunun 15 inci maddesi, görev alanlar hakkında da 47 nci ve 48 inci mad- 
delerine göre işlem yapılır.                          

  Madde 25 fıkra bir ve iki - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanunun yayımı tarihinde mevcut olup 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı 
Kanuna bağlı Andlaşmanın 40 ve 41 inci maddeleriyle ilgisi bulunan okulların  
özellik göstermesi gereken hususları tüzükle tesbit edilir.           
  Tüzük, ilgili memleketlerin bu konulardaki mütekabil mevzuat ve uygulamaları
dikkate alınmak suretiyle hazırlanır. Tüzükte belirtilmiyen hususlarda resmi  
okullar mevzuatı uygulanır.                           

  Madde 27 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Özel öğretim kurumları, eğitim, öğretim ve yönetim bakımlarından bu kanunla 
ve kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle tespit edilen 
esaslar içinde Milli Eğitim Bakanlığınca lüzum görülecek tedbirleri, alırlar.  
Bakanlık bu tedbirlerin yerine getirilmesini belirli bir süreye bağlı tutabilir.

  Madde 30 - (16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Özel öğretim kurumları, ilan ve rakamlarının birer örneğini yayımından en az
onbeş gün önce ilgili valiliğe vermek zorundadır. Kurumlar, ilan ve reklamlarda 
gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar.                     

  Madde 31 - (16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Özel öğretim kurumlarının ücretleri, kurumların ders kesiminden beş ay önce 
yapacakları öneriler üzerine, il ücret tespit komisyonlarının kararı ve Milli  
Eğitim Bakanlığının onayı ile tespit olunur.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu miktarı aşmamak kaydıyla, kurumlar, gelecek öğretim yılı için,öğrenciler-
den alacakları ücreti en geç Mayıs ayı sonuna kadar ilan ederler. Ücretlerin kaç
taksitle alınacağı ve tahsili ile ilgili diğer usul ve esaslar yönetmelikte gös-
terilir.                                    
  Ücretler, öğretim yılı içinde haklı sebepler mevcut olduğu takdirde, Milli 
Eğitim Bakanlığının onayı ile artırılabilir. Bu zamlı ücret, ilanı tarihinde yü-
rürlüğe girer.                                 
  İl ücret tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma ve ücret tespit yöntemleri
tüzükle belirtilir.                               
                                        

  Madde 33 - (16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Özel okullarda yöneticilik ve eğitim, öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine 
göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kap-
samındaki ek ödemeler tutarından az ücret verilemez. Ayrıca, ek ders ücreti ola-
rak da resmi okullar için öngörülen miktarın altında ödeme yapılamaz.      
  Diğer özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve öğretmenlik yapanların ücret-
lerinin hesaplanmasında, bu öğretmenler ortaöğretim okulları öğretmeni gibi iş- 
lem görürler.                                  
                                        

  Madde 35 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Yazılı sözleşmede kararlaştırılen ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. 
Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemiyen kurumlar bu ücretleri, 
geçen her gün için yüzde üç zammı ile öderler. Yönetici ve öğretmenlerin aylık 
ücretleri,yönetmeliklere göre yükümlü bulundukları görevleri yapmaları şartiyle,
ders yılı içindeki tatil günlerinde, imtihan ve tatil aylarında da ödenir.   
                                        

  Madde 38 - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  İki aya kadar olan hastalıklarını resmi tabip veya hastane veya acele hal- 
lerde özel sağlık kurumu raporu ile belgelendiren, yönetici ve öğretmenlerin ay-
lık ücretleri tam olarak ödenir.                        
                                        

  Madde 42 fıkra iki - (8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Bu yardımların esas, şekil ve şartları tüzükte belirtilir.         
                                        
  Geçici Madde - (16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun hükmüdür.)      
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan bütün özel dershaneler en 
geç 1 Ağustos 1984 tarihinde kapatılır.                     
  4 - 5/11/1985 tarih ve 3236 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 5)         
                                        

  Madde 5 - (16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  (11/7/1984 tarih ve 3035 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yabancı uyruklu gerçek  
veya tüzelkişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tü-
zelkişiler adına her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden özel öğretim ku-
rumu açamazlar. Ancak, yabancı çocukların eğitim ve öğretimi için, ilgili ülke 
temsilcileriyle Türk vatandaşlarının bu amaçla kuracakları vakıflar tarafından 
uluslararası nitelikte özel okul açılmasına, Bakanlar Kurulunca izin verilebi- 
lir. Uluslararası özel okulun açılabileceği yerler, açılış şekli, işleyişi, de- 
netimi, gözetimi ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu Kanunun hükümlerine göre kurulmuş özel öğretim kurumlarına, Türk Milli  
Eğitiminin amaçlarına uygun olarak çalışmak üzere ve Milli Eğitim Bakanlığının 
izni ile yabancılar, öğretim elemanı, ders araç ve gereçleri yardımında buluna- 
bilirler.                                    
                                        
  5 - 27/2/1986 tarih ve 254 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 9)          
                                        

  Madde 9 fıkra dört - (11/7/1984 tarih ve 3035 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Özel öğretim kurumlarına ait bina ve tesislere en az 200 metre mesafe için- 
deki mahallerde meyhane, kahvehane, bar ve benzerleri gibi tesisler kurulamaz  
ve satılması kanunla ruhsata başlanmış içki ve benzerlerinin satışyerleri açı- 
lamaz. Söz konusu mahallerde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette  
bulunan bu gibi yerlerin faaliyetlerine en geç iki yıl içinde son verilir. Bu  
konuya ait uygulama esasları yönetmelikle tespit edilir.            
                                        
  6 - 27/5/1988 tarih ve 326 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 31.)         
                                        

  Madde 31 - (11/7/1984 tarih ve 3035 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Özel Ögretim Kurumlarının ücretleri, kurumların her yıl Mayıs ayından önce 
yapacakları teklif üzerine il ücret tespit komisyonlarının kararı ve Milli Eği- 
tim Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile en geç Temmuz ayında tespit ve ilan 
olunur.                                     
  Ücretlerin kaç taksitle alınacağı ve tahsili ile ilgili diğer usul ve esas- 
lar yönetmelikte gösterilir.                          
  Ücretler öğretim yılı içinde haklı sebepler mevcut olduğu takdirde Milli  
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile artırılabilir. Bu zamlı ücret,  
ilanı tarihinde yürürlüğe girer.                        
  İl ücret tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma ve ücret tespit yöntem-  
leri yönetmelikte belirtilir.                          
  7 - 15/1/1998 tarih ve 4322 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 9,31.)        

  Madde 9, Fıkra dört - (27/2/1986 tarih ve 254 sayılı KHK'nin hükmüdür.)   
  Özel öğretim kurumlarına ait bina ve tesislerinin hapishane, meyhane, kahve-
hane, kıraathane, bar gibi umuma açık yerlerden en az yüz metre uzaklıkta bu-  
lunması zaruridir.                               

  Madde 31 - (27/5/1988 tarih ve 326 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Özel öğretim kurumlarının ücretleri, her yıl Mayıs ayında tesbit ve ilan  
olunur.                                     
  Bu ücretlerin hangi esaslara göre tesbit, tayin, ilan ve tahsil edileceği  
yönetmelikte belirlenir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       625 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
                                        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
Kanun     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      Yürürlüğe   
 No.                               giriş tarihi  
----------  ----------------------------------------------  -----------------
                                        
 1495              -                7/11/1971   
 2843              -                18/6/1983   
 3035              -                28/7/1984   
 3236              -                9/11/1985   
KHK/254             -                19/3/1986