Endeksler
                                        
                                        
                                        
             HARCIRAH KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN            
                KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ              
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6245                         
  Kabul Tarihi     : 10/2/1954                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 18/2/1954 Sayı: 8637             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 321           
                                        
  1 - 25/6/1958 tarih ve 7145 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1)         
                                        

  Madde 1 bent (b) - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  b) Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk
Anonim Ortaklığı ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hariç);   
  2 - 12/1/1959 tarih ve 7187 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 14)         
                                        

  Madde 14 bent (5) - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere (Yanlız gidiş ve dönüşleri  
için).                                     
  3 - 13/12/1960 tarih ve 159 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 58)         
                                        

  Madde 58 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  15/2/1937 tarih ve 3135 sayılı kanun mucibince verilecek harcırah miktarı, 
her sene bütçe kanunlariyle tesbit olunur. Ancak, bu miktar senelik ödenek yekü-
nunun % 40 ından aşağı ve % 50 sinden fazla olamaz.               
  4 - 11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3,4,6,7, 8,16,17,18,
22,28,29,33,34,36,37,39,41,42,44,45,46,47,48, 49,50,51,52)           
                                        

  Madde 3 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunda geçen:                              
  a) Kurum tabiri: Birinci maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı daire,
idare, banka, teşekkül ve müesseseleri,                     
  b) Memur tabiri: Barem kanunları hükümlerine tabi olan aylıklı ve ücretli  
kimseleri;                                   
  c) Hizmetli tabiri: Barem Kanunu hükümlerine tabi olmıyan daimi veya muvak- 
kat müstahdemlerle kurumlarda yalnız ödenek veya gündelik mukabili çalışan kim- 
seleri;                                     
  d) Aile efradı tabiri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren
hadise sırasında evlilik bağiyle bağlı olduğu eşi ile, yardım etmemesi halinde 
zarurete düşecek olan usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Bagaj tabiri: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait 
olup resmi vazife için istimal olunabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için 
ihtiyacı bulunan zati eşyasından mütat surette taşınması mümkün olanları;    
  İfade eder.                                 

  Madde 4 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunda zikredilen ahvalde ancak:                    
  1. Birinci maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı kurumlardan aylık, 
ücret, ödenek ve yevmiye alan memur ve hizmetlilerle aileleri efradı ve aynı ku-
rumlarda fahriyen çalışanlara;                         
  2. Uhdelerinde her hangi resmi bir vazife bulunmamakla beraber kurumlarca  
muvakkat bir vazife ile tavzif olunanlara;                   
  3. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara ve  
bunların ailesi efradına;                            
  4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve aile-
leri efradına;                                 
  5. Memur veya hizmetlinin vefatında ailesi efradına, çocuklara tefrik oluna-
cak memur ve hizmetlilere;                           
  6. Mahküm veya mevkufların sevkine memur edilen jandarmalara;        
  7. Re'sen veya isteği üzerine emekliye ayrılanlara tekrar hizmete alınmaları
dolayısiyle kesilmiş olan emekli aylıkları iadeten tahsis olunanlara ve bunların
ailesi efradına;                                
  8. Milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idare-
cilere;                                     
  9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek ordu mensuplarına ve  
bunların memlekette bırakacakları aile efradına;                
  10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların
aileleri efradına;                               
  Harcırah verilir.                              
  Ancak:                                   
  Becayiş olunanlarla bu kanunda aksine sarahat bulunmadıkça hizmetlilerden  
hademe, odacı, bekçi, kolcu, evrak dağıtıcı, işçi gibi mahallen temin ve tavzif-
leri mümkün ve mütat olan kimselere yeni veya açıktan vekaleten tayin veya nakil
veyahut da vazifeye son verilme ve emeklilik hallerinin icabettirdiği seyahatler
dolayısiyle ve vefatlarında aileleri efradına;                 
  Harcırah verilmez.                             

 

 
  Madde 6 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Harcırah, bu kanunda aksine sarahat bulunmadıkça, gidip gelmeye en müsait ve
takibi mütat olan yolun daha az masrafı icabettireni üzerinden verilir.     
  Bu yol, seyahatte geçen müddete göre memur veya hizmetlinin ve ailesi için 
ödenmesi lazımgelen yevmiye ile nakil vasıtası ücretleri yekünu nazarı itibara 
alınmak suretiyle memur veya hizmetlinin mensup olduğu dairece tesbit olunur.  
  Ancak iki mahal arasında hem muayyen tarifeli ve hem de gayrimuayyen tarife-
li nakil vasıtası işlemekte ise harcırah muayyen tarifeli nakil vasıtasına göre 
tahakkuk ettirilir.                               
  Birinci fıkraya göre takibedilmesi lazımgelen yoldan başka bir yol takibi  
veya muayyen tarifeli nakil vasıtalarından başka bir vasıta ile seyahat edilme- 
sinin işin icabına göre zaruri bulunması halinde, mütat yol veya muayyen tarife-
li nakil vasıtasından başka yol ve vasıtaya ait masrafların kabulü merkezde   
amiri ita veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup 
olduğu ku-                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rumun amiri itası mevkiinde olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mül- 
ki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.       

  Madde 7 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Harcıraha istihkakta, işgal edilen kadroya ait tutarlar esastır. Ancak kadro
aylığı karşılık gösterilmek suretiyle yapılan tayinlerde müktesep hak olarak  
alınan aylık veya ücret tutarları nazarı itibara alınır.            
  Hizmetlilerin harcırah, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerinin, yevmiye  
ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 mislinin tekabül ettiği en ya- 
kın aylık veya ücret tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki, ücretli ve günde-
likli olan hizmetlilerin harcırahları, hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurla-
ra verilen miktarı geçemez.                           
  Terfian tayin edilenlerin harcırahı, yeni vazifelerine yapılan tayin şekline
göre terfi ettikleri derece üzerinden birinci fıkradaki esaslar dairesinde öde- 
nir.                                      
  Vekaleten veya muvakkat kaza yetkisi ile başka bir mahalle gönderilenlere, 
asli vazifelerine ve gönderildikleri vazifenin kadro aylığına göre bu madde hü- 
kümlerine tevfikan verilmesi lazımgelen harcırahtan fazla olanı ödenir.     

  Madde 8 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Uhdelerinde bu kanuna göre harcırah verilmesini icabetirecek bir vazife bu- 
lunmıyanlardan; bu kanuna tabi kurumlarca muvakkat bir vazife ile tavzif edilen 
kimselere verilecek yol masrafı ve yevmiye, bunların bilgi seviyeleri ve faali- 
yet sahaları ile mahalli şartlar nazarı itibara alınarak 4 üncü dereceye kadar 
olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve yevmiyeye kıyasen,ilgili
dairece takdir olunur. Ancak ilgili Vekaletin teklifi ve Maliye Vekaletinin mu- 
vafık mütalaası üzerine bu gibi kimselerden icabedenlere 4 üncü dereceden daha 
yüksek dereceli memurların müstahak bulunduğu yol masrafı ve yevmiye verilebi- 
lir.                                      
  Mukavele ile istihdam edilip de mukavelede kendilerine verilecek harcırah  
hakkında hususi hükümler bulunan kimseler hakkında madde hükmü tatbik olunmaz. 

  Madde 16 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Seferberlikte veya fevkalade hallerde aile ile birlikte oturulması yasak  
edilen bölgelerden çıkarılacak veya yasak olan veya olmıyan bir bölgeden bu nevi
bir bölgeye tayin veya naklolunacak askeri şahısların aile efradı için 45 inci 
maddenin son fıkrası ile 46 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükümleri de nazarı iti- 
bara alınmak suretiyle;                             
  a) Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bölgelerden çıkarılacak 
aile efradına ikamet edecekleri yere kadar;                   
  b) Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan yerden yasak edilmiş ol- 
mıyan bir yere tayin edilenlerin aile efradı için, bunların (a) fıkrasındaki  
ikamet yerlerinden yeni vazife mahalline kadar;                 
  c) Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bir yerden yine böyle  
bir yere tayin edilenlerin aile efradı için, bunların evvelce oturduğu yerden  
ikamet edecekleri yeni mahalle kadar;                      
  d) Aile ile birlikte oturulması yasak olmıyan bir yerden yasak olan bir yere
tayin edilenlerin aile efradı için, eski vazife mahallinden ailenin ikamet ede- 
ceği yere kadar;                                
  e) Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılmış olan  
aile efradının, yasağın ref'i üzerine tekrar yerlerine avdetleri halinde, bun- 
lara (a) fıkrasına göre harcırah verilmiş olan yerden eski yasak yere kadar;  
  Aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 17 - (10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Milletlerarası anlaşmalar gereğince askeri birlikler halinde yabancı ülke- 
lere gönderilecek ordu mensuplarına verilecek harcırahın miktarı İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit olunur.                            
  Yabancı memleketlere gönderilecek bu birliklere mensup subay, askeri ve   
sivil memur ve hizmetlilerle astsubayların bu durumlarının devamı sırasında har-
cıraha müstahak aileleri efradını Türkiye sınırları dahilinde ikamet edecekleri 
bir mahalle kadar gönderenlere bir defaya mahsus olmak üzere 45 inci madde esas-
ları da uygulanmak suretiyle aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.  
  Yabancı memleketlere gönderilen birliklere mensup subay, askeri ve sivil me-
murlarla hizmetliler ve astsubayların hava değişimi maksadiyle ana vatana gelme-
lerini icabettiren hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya raporlarında  
yazılı hastalıklarının fennen icabettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüşleri 
için bu kanuna göre yol masrafı ve yevmiye verilir. Aynı maksatla ana vatana ge-
len ve dönen erler ödenecek yol masrafları ile yevmiyeler İcra Vekilleri Heye- 
tince tespit olunur.                              
  Yukarki fıkra gereğince hastalık icabı başka bir mahalde oturmaları fennen 
zaruri olan ordu mensuplarının bu mahallere kadar gelecek harcıraha müstahak  
aile efradına azimet ve avdetleri için yalnız yol masrafı verilir.