Endeksler
                                        
           TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ          
          KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ         
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 6235                       
  Kabul Tarihi       : 27/1/1954                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 4/2/1954 Sayı : 8625          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 35  Sayfa: 280         
                                        
                                        
  1- 27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3 4,5,7,12,14,21, 
23 ve 32)                                    
                                        
  Madde - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli  
olup da mesleki faaliyette bulunan bütün sivil ve askeri yüksek mühendis, yüksek
mimar, mühendis ve mimarları, teşkilatı içinde toplıyan hükmi şahsiyeti haiz  
(Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur.              
  Birliğin merkezi Ankara'dadır.                       
                                        

  Madde 2 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Amme hizmetlerine yarar bir teşekkül olan Birliğin maksat ve gayeleri şun- 
lardır:                                     
  a) Bütün mühendis ve mimarları ihtısas kollarına ayırmak ve her kol için lü-
zum gördüğü yerde oda tesis etmek, bu suretle aynı ihtısasa mensup meslektaşları
bir odanın bünyesinde toplamak;                         
  b) Ammenin ve memleketin menfaatleri, meslekin inkişafı,meslek mensuplarının
hak ve salahiyetleri bakımından lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde 
bulunmak;                                    
  c) Meslek ve menfaatleri ile alakalı işlerde resmi makamlarla iş birliği ya-
parak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle alakalı bilcümle  
mevzuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki düşüncele-
ri alakalılara bildirmek.                            
                                        

  Madde 3 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birliğin idare uzuvları şunlardır:                     
  a) Birlik Umumi Heyeti;                           
  b) Birlik İdare Heyeti;                           
  c) Birlik Umumi Katipliği;                         
  d) Yüksek Haysiyet Divanı.                         
                                        

  Madde 4 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanun hükmüdür.)         
  Birlik Umumi Heyeti; her yıl odalar umumi heyetlerince odaya kayıtla azanın 
  yüzde beşi nispetinde ve üç kişiden az olmamak üzere seçilecek delegelerden 
  teşekkül eder.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Birliğin maksadı teşekkülüne ait kararları almak, İdare Heyeti çalışmalarını
incelemek ve direktifler vermek, hesaplarını tetkik etmek, gelir ve gider bütçe-
lerini, muvakkat veya daimi ücretli ve ücretsiz vazifelilerin tayinini yapmak ve
ücret miktarlarını tesbit etmek, mesleki inkişaf ve gerekli faaliyetler hakkında
sahalar ve esaslar tayin etmek, İdare Heyeti azası ve yedeklerini, Birlik Umumi 
Katibini, Birliğin Haysiyet Divanına vereceği aza ve yedeklerini ve murakıpları 
seçmek Umumi Heyetin vazife ve salahiyetleri meyanındadır.           
                                        

  Madde 5 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birlik İdare Heyeti; her oda bir aza ile temsil edilmek üzere Birlik Umumi 
Heyetince mevcut oda adedine göre seçilecek azalardan terekküp eder.      
                                        

  Madde 7 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birlik Umumi Katibinin vazifesi, Birlik muamelatını ve İdare Heyeti işlerini
muntazam bir şekilde yürütmekten ibarettir.                   
  Umum Katip İdare Heyetinin tabii azasıdır.                 
                                        

  Madde 12 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanun hükmüdür.)         
  Birliğin gelirleri şunlardır:                        
  a) Odaların tahakkuk eden yıllık gelirlerinin yüzde yirmisi;        
  b) Odalarca yapılacak fevkalade yardımlar;                 
  c) Neşriyat gelirleri;                           
  d) Yardım ve bağışlar;                           
  e) Sair müteferrik gelirler.                        
                                        

  Madde 14 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her ihtısas şubesi için ancak bir oda açılır. Odaların merkezi Birlik Umumi 
Heyetince tayin ve tesbit olunur. İhtisasları ve iştigal mevzuları aynı olan  
mühendis ve mimarlar yalnız bir odanın azası olabilirler.            

  Madde 21 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Oda Umumi Heyeti, Odaya kayıtlı asli azalardan teşekkül eder.        
                                        

  Madde 23 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Oda İdare heyeti, oda umumi heyetince seçilen beş veya yedi kişiden teşekkül
eder.                                      
  İdare heyeti aralarında bir reis, bir umumi katip ve bir muhasip seçmek su- 
retiyle vazife taksimi yaparlar.                        
                                        

  Madde 32 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Odaların gelirleri:                             
  a) Aza kaydiyeleri;                             
  b) Aza yıllık aidatı;                            
  c) Azanın o yıl içinde kazancının gelir vergisine matrah olan kısmının binde
beşi;                                      
  ç) Hizmet karşılığı alınan ücretler;                    
  d) Vesika ücretleri;                            
  e) Neşriyat hasılatı;                            
  f) Bağış ve yardımlar;                           
  g) Para cezaları;                              
  h) İştiraklerden mütevellit karlar;                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  i) Mesleki müsabakalarda derece ve mansiyon alanlarla jüriye aza seçilenle- 
rin alacakları paraların yüzde beşleri;                     
  k) Müteferrik gelirler.                           
  2 - 19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş-
tirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,4,5,8,11,19,28 ve 41)
                                        

  Madde 1 - (27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli  
olup da mesleki faaliyette bulunan sivil ve askeri yüksek mühendis,yüksek mimar,
mühendis ve mimarları teşkilatı içinde toplıyan hükmi şahsiyeti haiz (Türk Mü- 
hendis ve Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur. Birliğin ve odaların merkezi Anka-
ra'dır.                                     
                                        

  Madde 2 - (27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Amme hizmetlerine yarar bir teşekkül olan birliğin maksat ve gayeleri şun- 
lardır:                                     
  a) Bilümum mühendis ve mimarları ihtısas kollarına ayırmak ve her kol için 
bir oda tesis etmek;                              
  Merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi vazifelilere yete-
cek kadar azası bulunmıyan odanın merkezini umumi heyetinin tespit ve tayin ede-
ceği yerde açmak, bu suretle aynı ihtısasa mensup meslek mensuplarını bir odanın
bünyesinde toplamak;                              
  b) Ammenin ve memleketin menfaatleri, meslekin inkişafı, meslek mensupları- 
nın hak ve salahiyetleri bakımından lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyet- 
lerde bulunmak;                                 
  c) Meslek ve menfaatleriyle alakalı işlerde resmi makamlarla işbirliği yapa-
rak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle alakalı bilcümle mev- 
zuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki düşünceleri 
alakalılara bildirmek.                             
                                        

  Madde 4 fıkra bir - (27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Birlik Umumi Heyeti; her yıl odalar umumi heyetince odaya kayıtlı bulunan  
azanın % 5 i nispetinde ve on kişiden az ve yüz kişiden fazla olmamak üzere se- 
çilen delegelerden teşekkül eder.                        
  Fıkra iki bent (f) - (27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  f) İdare Heyeti, Haysiyet Divanı azalarını ve murakıpları ve bunların yedek-
lerini seçmek;                                 
                                        

  Madde 5 - (27/5/1959 tarih ve 7303 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birlik İdare Heyeti; her oda bir aza ile temsil edilmek üzere mevcut oda  
adedine göre Birlik Umumi Heyetince seçilecek azalardan teşekkül eder. İdare  
Heyeti aralarından gizli reyle reis, reisvekili ve muhasip seçer. İdare Heyetin-
den ayrılan aza hangi odaya mensup ise onun yerini yedek azası alır.      
                                        

  Madde 8 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek Haysiyet Divanı:                           
  a) Bayındırlık Vekaleti Bayındırlık Meclisince seçilecek bir temsilci;   
  b) Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetince seçilecek bir temsilci;         
  c) Devlet Şürası Umumi Heyetince seçilecek bir temsilci;          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Odalar Birliği Umumi Heyetince seçilecek iki temsilcinin iştiraki ile te-
şekkül eder.                                  

  Madde 11 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bayındırlık Vekaleti lüzumu halinde Yüksek Haysiyet Divanını toplantıya ça- 
ğırır ve divanca alınan kararları alakalılara tebliğ ve infaz eder.       

  Madde 19 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Odalar bu kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yazılı maksat ve gayelerden 
başka, Birlik Umumi Heyetince kararlaştırılan işlerden yalnız odalarını alaka- 
landıran kısımlar ile vazifelidirler.                      

  Madde 28 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Serbest olsun, memur veya asker bulunsun muvakkaten sanat icrasından menedi-
len azalar hiçbir suretle serbest sahada mesleki faaliyette bulunamazlar. Bunlar
hakkında verilen kararlar alakalılarca bilinmek üzere Bayındırlık Vekaletince  
münasip görülecek yollarla ilan olunur ve tatbikı ciheti sağlanır. Sanat icra- 
sından men'i müddetince memur ve askeri azaların memuriyeti ile alakalı vazife- 
lerine halel gelmez. Bunların mesleki bakımından kusur ve suçları bu kanun hü- 
kümlerine tabidir.                               

  Madde 41 - (27/1/1954 tarih ve 6235 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanun hükümlerini icraya Bayındırlık ve Adalet Vekilleri memurdur.    
  3 - 6/9/1983 tarih ve 85 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş- 
tirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4, Ek Md. 2)       

  Madde 4 fıkra bir - (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin hükmüdür.)     
  Birlik Umumi Heyeti; Odaların meslekte en az onbeş yıl kıdemli olan üyeleri 
arasından toplam üye sayısının % 2'si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok
olmamak üzere seçecekleri delegeler ile kurulur.                
  Fıkra iki, bent (f) - (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin hükmüdür.)   
  f) Gizli oyla, İdare Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanı ile Murakıpları ve bun- 
ların yedeklerini seçmek.                            

  Ek Madde 2 fıkra onbir - (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin hükmüdür.)  
  Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı 
yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda, Türk Mü- 
hendis ve Mimar Odaları Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat  
edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kul- 
lanılır. Oylar üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında 
sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara  
yazılmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan oylar geçer-
siz sayılır.                                  
  4 - 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 2,19, Ek Madde 4.) 

  Madde 2 fıkra üç - (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin hükmüdür.)     
  Birliğin yapamayacağı faaliyetler ve işler:                 
  Birlik ve organları kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir
faaliyet gösteremezler; kendilere kanunla verilen görevlerin yerine getirilme- 
siyle ilgili olmayan toplantı ve göstergi yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle  
uğraşamazlar siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler;
siyasi partilere maddi yardım yapamazlar; onlarla siyasi ilişki ve işbirliği  
içinde bulunamazlar, milletvekilleri ve mahalli idarlerin seçimlerinde belli  
adayları destekleyemezler. (1)                         

  Madde 19 fıkra iki - (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin Hükmüdür.)    
  Odalar ve organları, kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilenler dışında hiç- 
bir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine geti- 
rilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyaset-
le uğraşamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket ede- 
mezler; siyasi partilere maddi yardım yapamazlar; onlarla siyasi ilişki ve iş- 
birliği içinde bulunamazlar; milletvekilleri ve mahalli idarelerin seçimlerinde 
belli adayları destekleyemezler.(1)                       
--------------                                 
(1) Bu fıkranın uygulanmasında ek 4 üncü maddeye bakınız.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  412-1                    
                                        

  Ek Madde 4 fıkra bir, altı, yedi - (19/4/1983 tarih ve 66 sayılı KHK'nin  
hükmüdür.)                                   
  Bu Kanunun 2 nci ve 19 uncu maddelerinin son fıkralarında belirtilen yasak- 
lara uymayan Birlik ve Odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilme-  
sine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının; ilgili Bakanlı- 
ğın teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca, bulundukları   
yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mah-  
kemesince karar verilir.Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay   
içinde sonuçlandırılır.                             
  Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bü- 
tünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasa'da belirtilen   
temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikme-  
sinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Birliğin ve   
Odaların seçimle gelen organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.   
  Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde birinci
fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kara-  
rının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin ka- 
rarını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna  
mahkemece karar verilmesi halinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  412-2                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      6235 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe    
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi   
-------------  ------------------------------------------- ---------------  
   7303               -            4/6/1959     
                                        
  KHK/66               -            5/8/1983     
                                        
  KHK/85               -            16/9/1983