Endeksler
                                        
       AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ             
       KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ             
                                        
  Kanun Numarası     : 6183                        
  Kabul Tarihi      : 21/7/1953                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt : 34 Sayfa : 1658        
                                        
  1 - 21/2/1963 tarih ve 210 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 45)         

  Madde 45 fıkra iki - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Vergi cüzdanlarının fiyatı,şekli ve ihtiva edeceği asgari bilgiler Maliye  
Vekaletince tesbit olunur. Diğer amme idareleri alacaklarının mahiyetine uygun 
olarak bu cüzdanların şeklinde ve kullanış tarzında değişiklik yapabilirler.  
  2 - 13/6/1963 tarih ve 251 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 10,60 )       
                                        

  Madde 10 bent (5) - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  5. İlgililer tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz va- 
rakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.         

  Madde 60 - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu  
ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde,mal bildiriminde bulunun- 
caya kadar,bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olu- 
nur.                                      
  Hapisle tazyik kararı,ödeme emrinin tebliğini ve 7 günlük müddetin bitmesini
mütaakıp tahsil dairesince verilir ve en büyük mülkiye memurunun veya tevkil  
edeceği zatın tasdikiyle tekemmül eder.                     
  Tekemmül eden bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur.   
                                        
  3 - 26/11/1980 tarih ve 2347 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 9,17,51,52,53,59,65,
70,71,106 )                                   

  Madde 9 fıkra bir - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Vergi Usul Kanununun 324 üncü maddesinde sayılan hallere temas eden bir   
amme alacağının salınması için gereken muamelelere başlanmış olduğu takdirde,  
vergi incelemesine salahiyetli memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen 
miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.              
                                        

  Madde 17 fıkra bir - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Aşağıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün  
yazılı isteği üzerine defterdar mükellefin henüz tahakkuk etmemiş gelir,ku-   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rumlar,esnaf,veraset ve intikal,imalat muamele,istihlak,nakliyat vergilerinin, 
damga resminin ve bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi husu- 
sunda yazılı emir verebilir.                          

  Madde 51 - fıkra bir ve iki - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hük- 
müdür.)                                     
  Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmiyen kısmına vade gününü takip  
eden günden itibaren bir aylık müdet için % 10, müteakıp her ay için % 2 gecik- 
me zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.        
  Gecikme zammı bir liradan az olamaz, 50 kuruş ve daha aşağı zam kesirleri  
hesaba katılmaz, 50 kuruşu aşan zam kesirleri liraya çıkarılır.         

  Madde 52 fıkra bir - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Gecikme zammının tatbik müddeti amme alacağının tecilinde tecilin yapıldı- 
ğı,cebren tahsilde haczin tatbik edildiği,iflas halinde iflasın açıldığı,aciz  
halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir.           
                                        

  Madde 53 fıkra bir - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Gelir,kurumlar vergileriyle bu vergilere tabi şahıslar ve müesseselerin   
muamele ve istihlak vergileri hariç olmak üzere belediye hudutları dışındaki  
köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan amme alacakları ödeme müddeti  
içinde ödenmediği takdirde bunlar için yalnız % 10 gecikme zammı tatbik olunur. 

  Madde 59 fıkra iki - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Köylerde mal bildirimi,gelir,kurumlar vergileriyle bu vergilere tabi şahıs 
ve müesseselere ait muamele ve istihlak vergileri dışında kalan amme borçları  
için köy muhtarlığına da yapılabilir.                      
                                        

  Madde 65 fıkra iki - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bu yerlerde lüzum görülen hallerde gelir,kurumlar vergileri ile bu vergilere
tabi şahıs ve müesseselere ait muamele ve istihlak vergileri için muhtarın veya 
ihtiyar kurulu üyelerinden birinin huzuriyle tahsil dairesine menkul mal haczi 
yaptırmaya o mahallin en büyük malmemuru salahiyetlidir.            

  Madde 70 bent (12) - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  12. Harcırah Kararnamesine göre ödenen seyahat,ikamet yevmiyeleri ile zaruri
masraf karşılığı olarak ödenen paralar.                     

  Madde 71 - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Aylıklar, ödenekler ve her çeşit ücretler,intifa hakları ve hasılatı,ilama 
bağlı olmıyan nafakalar,emeklilik aylıkları,sigorta ve emeklilik sandıkları ta- 
rafından bağlanan gelirler,borçlu ve ailesinin geçimleri için tahsil dairesince 
lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.Ancak
haczolunacak miktar bunların dörtte birinden aşağı olamaz.           
  100 lirayı aşmıyan aylık gelirlerin % 10 undan fazlası haczolunamaz.    

  Madde 106 - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Yapılan takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderle- 
rin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 25 liraya kadar (25 lira dahil) amme  
alacakları,amme idarelerinde terkin salahiyetini haiz olanlar tarafından terkin 
olunur.                                     
  Terkin salahiyetini haiz olanlar bu salahiyetlerinin tamamını veya bir kıs- 
mını mahalli makamlara bırakabilirler.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - 31/1/1984 tarih ve 2975 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 43,44, 45,46,51,52) 
                                        

  Madde 43 - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Çekler tahsil dairesine veya postaya verildiği tarihle veya en çok bir gün 
evvelki tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha eski tarihli çekler kabul edil- 
mez.                                      
                                        

  Madde 44 fıkra bir - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  41 inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine veya postaya 
verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, münakale emrinin bankaya 
veya postaya verildiği gün ödeme yapılmış sayılır.               
                                        

  Madde 45 - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanun hükmüdür.)         
  Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutu- 
lanlar adına tahakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan yapılan tahsi-  
latı göstermek üzere vergi cüzdanları düzenlenebilir.              
  İstiyen borçlulara bedeli karşılığında vergi cüzdanı verilir.        
  Vergi cüzdanlarındaki her türlü bilgiler ve tahsile dair yapılan kayıtlar  
tahsil daireleri tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir.          
  Borçlular istedikleri takdirde bankalar, borçluların yaptıkları ödemeleri  
göstermek üzere kendilerine vergi cüzdanı verirler, bu cüzdanlardaki ödemeye ait
kayıtlar bankalar tarafından yazılır.                      
  Gerek tahsil daireleri, gerek bankalar tarafından verilen vergi cüzdanlarına
yapılan bu kayıtlar Damga Resminden muaftır.                  
                                        

  Madde 46 fıkra bir - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Amme alacağının ödendiği, salahiyetli ve mesul memurlar tarafından verilen 
makbuzlarla, tahsil daireleri veya bankalar tarafından vergi cüzdanlarına yazı- 
larak imzalanıp mühürlenen tahsile ait kayıtlarla ispat olunabilir.       
                                        

  Madde 51 fıkra bir ve iki - (26/11/1980 tarih ve 2347 sayılı Kanunun hükmü- 
dür.)                                      
  Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip  
eden günden itibaren bir aylık müddet için % 10, müteakip her ay için % 3 gecik-
me zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.        
  Gecikme zammı 100 liradan az olamaz.                    
                                        
  Fıkra üç - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı tatbik olunmaz.  
Gecikme zammı, bu zammın tatbik olunduğu amme alacağının bir mislini geçemez.  
                                        

  Madde 52 fıkra bir - (26/11/1980 tarih ve 2347 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Gecikme zammının tatbik müddeti,amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı,
hacizde haczin tatbik edildiği, teminat istenmesi halinde teminatın alındığı,  
iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar 
olan müddettir.                                 
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fıkra iki üç ve dört - 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Haciz tatbikı halinde, gecikme zammının tatbik müddeti hacizle karşılanan  
borç miktarı için sona erer.                          
  Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez.          
  Aslın ödenmiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir.   
  5 - 30/5/1985 tarih ve 3209 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 48)         
                                        

  Madde 48 fıkra bir - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbikı veyahut haczolunmuş  
malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, broçlu  
tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartiyle, alacaklı  
amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı iki yılı geçmemek 
üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.                    
  6 - 24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 41,51)       
                                        
  Madda 41 fıkra üç, beş, altı ve yedi - (31/1/1984 tarih ve 2875 sayılı Kanu-
nun hükmüdür.)                                 
  Bankalarca tahsil edilen paraların T.C. Merkez Bankasına aktarılması süresi,
tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 7 gündür.              
  Bankalar tahsil ettikleri paraları süresinde T.C. Merkez Bankasına aktarma- 
rıkları takdirde, söz konusu kamu alacağı, gecikme zammı tatbik edilmek suretiy-
le tahsil edilir.                                
  Bankaların tahsilatı yapan şube müdürleri, tahsil edilen paraların belirle- 
nen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarılmasından sorumludurlar.       
  Bu görevi süresinde yerine getirmeyen sorumlulardan aktarılmayan amme alaca-
ğının % 10'u nispetinde ayrıca ceza tahsil olunur.               
                                        

  Madde 51 - (31/1/1984 tarih ve 2975 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip  
eden günden itibaren ilk bir aylık müddet için % 10, müteakip her ay için % 4  
gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.      
  Gecikme zammı 500 liradan az olamaz.                    
  Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı uygulanmaz.    
  (Ek: 30/5/1985 - 3209/2 md.) Gecikme zammı asgari miktarını ve aylar iti-  
bariyle nispetini % 80'e kadar artırmaya ve eksiltmeye, yeniden kanuni hadlerine
getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)                    
--------------------                              
(1) 1/9/1985 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti için- 
  de ödenmeyen kısmına vade gününü takibeden günden itibaren ilk bir aylık  
  müddet için % 10; vade gününü takibeden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci  
  ve altıncı aylar için ayrı ayrı % 7; yedinci ve müteakip her ay için % 5  
  olarak gecikme zammının uygulanması Bakanlar Kurulunun 16/8/1985 tarih ve  
  85/9790 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  406-1                    
                                        
  7 - 3/12/1988 tarih ve 3505 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 51, 106)      
  Madde 51 fıkra üç: (24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ceza 
mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı uygulanmaz.        

  Madde 106 fıkra bir - (26/11/1980 tarih ve 2347 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
Yapılan takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin  
alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 2500 liraya kadar (2500 lira dahil) amme  
alacakları, amme idarelerinde terkin selahiyetini haiz olanlar tarafından terkin
olunur.                                     
  8 - 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri:(Madde numarası:51)           

  Madde 51 - (24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun Hükmüdür.)       
  Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tari- 
hinden itibaren ilk bir aylık müddeti için % 10; vade gününü takip eden ikinci, 
üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı aylar için ayrı ayrı % 7; yedinci ve müte- 
akip her ay için 5 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak he- 
sap edilir. (1)                                 
  Gecikme zammı 1.000 liradan az olamaz.                   
  (Değişik: 3/12/1988 - 3505/24 md.) İçinde bulunulan yıl sonuna kadar öden- 
memiş olan gecikme zammı ile gecikme faizi, mülteakip yılın başından itibaren, 
doğmalarına neden olan amme alacağı gibi addolunur ve bu amme alacağı, tebliğ  
edilmeksizin tahakkuk eder. Tahakkuk eden bu amme alacağına, üzerinden hesap-  
landıkları amme alacağı aslına uygulanan yukarıdaki hükümler aynen uygulanır.  
Ceza mahiyetinde olan diğer amme alacaklarına ise gecikme zammı tatbik edilmez. 
  Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetlerini, aylar itibariyle topluca veya 
her ay için ayrı ayrı, bu nispetlerin yarısına kadar arttırmaya veya bu nispet- 
lerin % 30'una kadar indirmeye; yeniden kanuni hadlerine getirmeye ve gecikme  
zammı asgari miktarını 10 katına kadar artırmaya yetkilidir.          
  9 - 4/5/1994 tarih ve 3986 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numarası:70)           
  Madde 70 bend (1) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  1. Devlet malları ile kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,  
                                        
  10 - 25/5/1995 tarih ve 4108 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları:44,64,106)      

  Madde 44 fıkra bir - (31/1/1984 tarih ve 2975 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  41 inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine, postaya   
veya bankaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, münakale  
emrinin bankaya veya postaya verildiği gün ödeme yapılmış sayılır.       
                                        

  Madde 64 fıkra bir - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresi- 
nin mahalli en büyük memurluğunca tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak 
yapılır.                                    
----------------------                             
(1) 27.12.1989 tarih ve 89/14195 sayılı kararnameye göre 1.1.1990 tarihinden  
geçerli olmak üzere vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 7 
gecikme zammı uygulanacaktır. Daha önce kararname ile yapılan değişiklik için  
bu Kanunun sonundaki"KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"NE bakınız. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 406-2                     
                                        

  Madde 106 fıkra bir - (3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak gider- 
lerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 50 000 liraya kadar (50 000 lira   
dahil) amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tara-  
fından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       6183 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe    
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
------------  --------------------------------------------  --------------  
   40               -             12/3/1962    
                                        
   85               -             1/11/1962    
                                        
  210               -             28/2/1963    
                                        
  251               -             19/6/1963    
                                        
  2347               -              1/1/1981    
                                        
  2975               -              1/3/1984    
                                        
  3209               -              4/6/1985