Endeksler
        ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER          
        HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ            
               HÜKÜMLERİ(1)                    
                                        
  Kanun Numarası     : 6136                       
  Kabul Tarihi      : 10/7/1953                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 15/71953 Sayı : 8458           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt : 34 Sayfa : 1542        
                                        
  1 - 4/7/1956 tarih ve 6768 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,5)        

  Madde 4 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Memleket içinde kama,hançer,saldırma,şişli baston,sustalı çakı ve benzerle- 
riyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali memnudur.              
  Bunlardan,bir sanat veya meslekin icrası için kullanılması zaruri bulunan- 
ların imaline zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça satışa 
çıkarılamaz.                                  
  Munhasıran spor ve avda kullanılan ateşli silahlarla bunların mermileri ve 
ev levazımatından olan yahut tababet ve sanayide veya ziraatte kullanılan bı-  
çaklarla benzerleri bu kanun hükümlerine tabi değildirler.           

  Madde 5 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yukardaki maddelerde ithali ve imali menedilen bıçakların satılması,satın- 
alınması,taşınması ve bulundurulması memnudur.                 
  Bir sanat veya meslekin icrası için kullanılmasına zabıtaca müsaade verilen 
bıçaklar bu memnuiyetin dışındadırlar.                     
  2 - 11/2/1957 tarih ve 6910 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Geçici 5)      

  Geçici Madde 5 - (4/7/1956 tarih ve 6768 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  6136 sayılı kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerine aykırı hareketten müte-  
vellit olarak tekevvün etmiş fiillerden dolayı kimse cezalandırılamaz. Bundan  
mütevellit hükmolunan cezaların icrası ve kanuni neticeleri kendiliğinden kal- 
kar.                                      
  3 - 30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:4,10,12,13,14 ve 15) 
------------------                               
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve
  E.1,K.12 sayılı Yargıtay İç.Bir.Kur.Kararına bakınız.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - (4/7/1956 tarih ve 6768 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Memleket içinde kama,hançer,saldırma, şişli baston,sustalı çakı,sivri uçlu 
veya oluklu bıçaklar ve benzerlerinin imali memnudur.              
  Bunlardan,bir sanat ve meslekin icrası için kullanılması zaruri bulunanların
imaline zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça satışa çıka- 
rılamaz.                                    
  Munhasıran spor ve avda kullanılan ateşli silahlarla bunların mermileri ve 
ev levazımatından olan yahut tababet ve sanayide veya ziraatte kullanılan bı-  
çaklarla benzerleri bu kanun hükümlerine tabi değildirler.           

  Madde 10 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Adli mercilerce müsaderesine karar verilen veya zabıtaca her hangi bir su- 
retle ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar ayniyat makbuzu mu- 
kabilinde Milli Savunma Vekaleti emrine verilir.                

  Madde 12 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her kim,bu kanunun şumulüne giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri  
memlekete sokar,sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokulmasına ta-  
vassut eder veya bunları 3763,4374 ve 5591 sayılı kanunların hükümleri dışında 
memlekette imal eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya memlekette imal  
edilmiş olan ateşli silahları bir yerden diğer bir yere nakleder veya yollar  
veya nakletmeye bilerek tavassut ederse Ceza Kanununda daha ağır hükümler mev- 
cut olmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis olunur ve 500 liradan   
5.000 liraya kadar ağır para cezası alınır.                   

  Madde 13 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanun hükümlerine muhalif olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri 
satanlar,satmaya tavassut edenler,satın alanlar,taşıyanlar veya bulunduranlar  
hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve 200 liradan 1000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur.                             

  Madde 14 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her kim,bu kanun hükümlerine muhalif olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak
ve benzerlerini memlekete sokar,sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete  
sokulmasına tavassut eder veya bunları memlekette imal eder veya bir yerden di- 
ğer bir yere nakleder veya yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse altı 
aydan iki yıla kadar hapis ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır.                                 

  Madde 15 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanun hükümlerine muhalif olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak ve   
benzerlerini satanlar,satmaya tavassut edenler,satınalanlar,taşıyanlar veya   
bulunduranlar hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve 100 liradan 1000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur.                       
  Zabıtaca imaline müsaade edilen bıçak ve benzerlerini kullanma maksadı dı- 
şında satanlar,satmaya tavassut edenler,satınalanlar,taşıyanlar veya bulundu-  
ranlar hakkında da aynı ceza hükmolunur.                    
                                        
  4 - 12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3,4,5,12,13,14, 
15,16 ve Ek 1 )                                 
                                        

  Madde 1 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçakların memlekete sokulması,imali,sa- 
tılması,satın alınması,taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine ta-  
bidir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 2 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  4374 sayılı kanunun ikinci maddesinin (d) bendi hükmü mahfuz kalmak üzere, 
ateşli silahlarla bunlara ait mermilerin ve dördüncü maddede imali menolunan bı-
çakların memlekete sokulması yasaktır.                     

  Madde 3 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Memleket içinde ateşli silahlarla mermilerinin imali 3763, 4374 ve 5591 sa- 
yılı kanunların hükümlerine tabidir.                      

  Madde 4 - (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Memleket içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston,sustalı çakı ve benzer-
leriyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali memnudur.             
  Bunlardan bir sanat veya meslekin icrası için kullanılması zaruri bulunanla-
rın imaline zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca damgalanmadıkça satışa  
çıkarılamaz.                                  
  Munhasıran sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermileri ile yivsiz av tü- 
fekleri ve mermileri, ev levazımatından olan veya tababet ve sanayide yahut ta- 
rımda kullanılan bıçaklarla benzerleri bu kanun hükümlerine tabi değildirler.  
  Yivli av tüfekleri bu kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.     

  Madde 5 - (4/7/1956 tarih ve 6768 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Yukardaki maddelerde ithali ve imali menedilen ve 4 üncü maddenin birinci  
fıkrasında sayılan bıçakların satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurul-
ması memnudur.                                 
  Bir sanat veya meslekin icrası için kullanılmasına zabıtaca müsaade verilen 
bıçaklar bu memnuiyetin dışındadırlar.                     

  Madde 12 - (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her kim, bu kanunun şümulüne giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri 
memlekete sokar, sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete sokulmasına ta- 
vassut eder veya bunları 3763 ve 5591 sayılı kanunların hükümleri dışında memle-
kete imal eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya memlekette imal edilmiş 
olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere nakleder veya  
yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse iki yıldan dört yıla kadar hapso-
lunur. Ve 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
  Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadı ile teşekkül vücuda getirenler-
le, idare edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada  
yazılı suçlar işlenirse failler hakkında yedi yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis
cezası hükmolunur.                               
  İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak bi-
rinci fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde beş yıldan on yıla kadar ağır  
hapis cezası hükmolunur.                            
  Bu madde tatbikatında 1918 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.        

  Madde 13 - (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanun hükümlerine muhalif olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri 
satanlar, satmaya tavassut edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 
hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 500 liradan 2.000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur.                             

  Madde 14 - (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her kim, bu kanun hükümlerine muhalif olarak 4 üncü maddede yazılı olan bı- 
çak ve benzerini memlekete sokar, sokmaya teşebbüs eder veya bunların memlekete 
sokulmasına tavassut eder veya bunların memlekette imal eder veya bir yer-   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
den diğer bir yere nakleder veya yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse 
bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır.                           

  Madde 15 - (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunun hükümlerine muhalif olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak ve  
benzerlerini satanlar, satmaya tavassut edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya 
bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve 250 liradan 1.000 li- 
raya kadar ağır para cezası hükmolunur.                     
   Zabıtaca imaline müsaade edilen bıçak ve benzerlerini kullanma maksadı dı- 
şında satanlar, satmaya tavassut edenler, satınalanlar, taşıyanlar veya bulun- 
duranlar hakkında da aynı ceza hükmolunur.                   

   Madde 16 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
   Bu kanunun şumulüne giren maddelerin ithali hususunda 1918 sayılı kanunla 
ek ve tadillerinin bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri mahfuzdur.        

   Ek Madde 1 - (30/6/197O tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)      
   Üniversite; resmi ve özel yüksek okul, akademi ve her türlü eğitim ve öğre-
tim müesseselerinde; öğrencilerin toplu olarak ikamet ettikleri yurt ve benzeri 
yerlerde; derneklerle bunlara bağlı yerlerde ve bunların toplantı ve kongrele- 
rinde; her türlü spor müsabakalarının yapıldığı yerlerde; kanuna uygun veya ka- 
nuna aykırı olarak grev veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde ve yukarda ya- 
zılı olan yerlerin müştemilatında:                       
  1. Bu kanuna aykırı olarak ateşli silahları, bunlara ait mermileri, 4 üncü 
maddede yazılı olan bıçak ve benzerlerini T.Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde 
yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında, kanunda belli edilen ceza- 
ların iki katı hükmolunur.                           
  2. Bu maddede gösterilen yerlerde,6136 sayılı Kanunun 13 ve 15 inci maddele-
rinde ve T. Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı olanları, 6136 sayılı Ka- 
nunun 7 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci bendlerinde gösterilen görevliler ile  
Ordu, Emniyet ve Jandarma mensupları dışında, ruhsatlı olsalar dahi,taşıyan veya
bulunduranlar hakkında, kanunda daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir
yıldan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.                 
  5 - 10/10/1980 tarih ve 2313 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Ek 3)        

  Ek Madde 3 - (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulunun eski üyeleri bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, üyeleri ise üyelik sıfatları- 
nın devamı süresince beyan edecekleri bir adet tabancayı taşımaya yetkilidirler.
  Bu şekilde beyan edilen tabancanın her ne surette olursa olsun başkasına  
devredilmesi, satılması, satın alınması yasaktır.                
  6 - 23/6/1981 tarih ve 2478 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2,4,7,10,11,12,14 
ve Ek 2)                                    

  Madde 2 - (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için yurt dı-
şından yapılacak alımlar ve Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve
Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkındaki 6551 Sayılı Kanunun hükümleri 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
saklı kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı  
ve Savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin
memlekete sokulması yasaktır.                          
  Ancak;                                   
  A) Tek bir silaha mahsus olmak üzere;                    
  1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan  
yararlanan kişilerin (karşılıklı olmak koşulu ile),               
  2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da   
diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden lüzumuna   
binaen Dışişleri Bakanlığınca teklif olunan ve İçişleri Bakanlığınca uygun   
görülenlerin (karşılıklı olma koşulu ile saptanan belirli tiplere göre),    
  3. Dış temsilciliklerde güvenlik memuru olanlardan yurda kesin dönüş ya-  
panların,                                    
  B) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, 
dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların,       
  C) Yabancı devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri tarafından veya 
hükümetler adına kendilerine silahın hatıra olarak verildiğini belgeleyenlerin, 
  Beraberinde getirdikleri silahların yurda sokulmasına müsaade edilir.    
  Yukarıdaki fıkranın (C) bendine göre yurda sokulmasına izin verilen silah- 
ların satışı ve deviri yasaktır. Bu silahlar için yalnız bulundurma belgesi ve- 
rilir.                                     
  Yukarıdaki hükümler gereğince yurda sokulmasına izin verilmesi öngörülen  
silahların hangi esas ve koşullarla yurda sokulabileceği İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir.       

  Madde 4 fıkra üç ve dört - (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmü-  
dür.)                                      
  Yalnız sporda kullanılan ateşli silahlar ve mermileri ile yivsiz av     
tüfekleri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım,  
spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bı- 
çak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değil- 
dir.                                      
  Yivli av tüfekleri bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.     

  Madde 7 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Ateşli silahları ancak:                           
  1 - Hususi kanunlarına göre silah taşıma salahiyetini haiz olanlar,     
  2 - İcra Vekilleri Heyeti karariyle silah taşıyabileceklerine karar verilen 
Devlet, Belediye, Özel İdare ve İktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve hizmetli- 
leri,                                      
  3 - İçişleri Vekaletince tesbit ve tayin edilecek esaslar dairesinde Vali  
veya Kaymakamlar tarafından verilecek izin vesikasını alanlar taşıyabilir veya 
bulundurabilir.                                 
  Ateşli silahın munhasıran mesken veya iş yerinde bulundurulması maksadiyle 
yapılan talep üzerine ciddi bir mahzur yok ise izin vesikası verilmesi mecburi- 
dir. Bu vesika ateşli silahın bulundurulmasını tazammun edip taşımaya cevaz   
vermez.                                     
  Ateşli silahla işlenen cürümlerden biri ile mahküm olanlara hiç bir suretle 
ateşli silah taşıma veya bulundurma izni verilemez.               
  Mesken veya iş yerinde ateşli silah bulundurma için verilen izin vesikası  
harca tabi değildir.                              

  Madde 10 - (30/6/1970 tarih ve 1308 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Adli mercilerce müsaderesine karar verilen veya zabıtaca her hangi bir   
suretle ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar ayniyat makbuzu  
mukabilinde Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Kumandanlığının ihtiyacı bu    
silah ve mermilerden öncelikle karşılanır.                   

  Madde 11 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundu-  
rulmasına izin verilmesi mecburidir.                      
  Ek fıkra - (10/10/1980 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Ancak görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla te- 
min edilen ve bu görevleri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni 
yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için bulundurma izin   
belgesi aranmaz.                                
  fıkra üç - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hatıra teşkil eden ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların  
yalnız sahibine bırakılmasına veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte    
taşınmasına cevap vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin vesi-  
kalariyle birlikte satışı serbesttir. İstiyenler vesikalarını değiştirebilir-  
ler.                                      

  Madde 12 fıkra üç ve dört: - (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hük-  
müdür.)                                     
  Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşekkül kuranlarla, yöne-   
tenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı    
suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve   
ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.        
  Ateşli silahın; tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili   
biçimde mermi atabilen otomatik veya dürbünlü tüfek veya tabancalar veya    
bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli  
silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yuka- 
rıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.     

  Madde 14 fıkra iki - (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yöne-  
tenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı    
suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve ellibin   
liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.              

  Ek Madde 2 fıkra iki - (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Bu Kanuna göre işlenen suçun, 3005 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayan  
veya anılan Kanuna tabi olup da fiili imkansızlık nedeniyle suçüstü hükümle-  
rinin uygulanmasına olanak bulunmayan daha ağır cezayı gerektiren başka bir   
suçla birlikte işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.        
  7 - 21/1/1982 tarih ve 2593 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:Ek 1)        

  Ek Madde 1 bent (2) - (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  2 - Bu maddede gösterilen yerlerde 6136 sayılı Kanunun 13 üncü ve 15 inci  
maddelerinde ve Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı olanları, 6136  
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci bendlerinde gösterilenlerin  
dışın-                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
da, ruhsatlı olsalar bile taşıyan veya bulunduranlar hakkında kanunda daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikibin li-
radan beşbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.             
  8 - 26/11/1986 tarih ve 3323 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 7)         
                                        

  Madde 7 fıkra bir, bent (1) - (23/6/1981 tarih ve 2478 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)                                      
  1. Devlet Başkanı,Hükümet Başkan ve üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olan-
lar.                                      
  9 - 12/5/1988 tarih ve 3448 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 2)         
                                        

  Madde 2 fıkra bir - (23/6/1981 tarih ve 2478 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdür- 
lüğü ihtiyaçları için yurt dışından yapılacak alımlar ile 6551 sayılı Barut ve 
Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarıl- 
ması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere ateşli silahlarla mermilerinin 
ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış 
bulunan sair suç aletlerinin ülkeye sokulması yasaktır.             
  10 - 22/11/1990 tarih ve 3684 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 2,6,10, Ek Madde 1, 
Ek Madde 6, Ek Madde 7.)                            
                                        

  Madde 2 fıkra üç, dört, altı - (23/6/1981 tarih ve 2478 sayılı Kanunun hü- 
kümleridir.)                                  
  Bu silahlar için bulundurma izin belgesi, şayet sahibinin silah taşıma yet- 
kisi varsa taşıma izin belgesi verilir. Getirilen silah birden fazla ise sadece 
birisi için taşıma izin belgesi düzenlenir.                   
  (A), (B), (C) bentleri uyarınca yurda sokulmasına izin verilen silahların  
devir ve satışı yapılamaz.                           
  Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce belirlenecek ihtiyaç miktarına göre sırf 
sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunlara ait mermiler ile yivli 
av tüfeklerinin mermileri İçişleri Bakanlığınca izin verilmek ve kontrol edilmek
şartıyla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ithal olunabilir. Bu şekilde ithal 
olunan silahlar anılan genel müdürlüğün demirbaşına kayıt edilir. Bu silahların 
satış ve devri yapılamaz. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve  
esaslar İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken hazırla- 
nacak bir yönetmelikte gösterilir.                       
                                        

  Madde 6 - (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Ateşli silahlarla mermilerinin yedinci ve sekizinci maddelerde yazılı istis-
nalar dışında memlekette satılması yasaktır.                  

  Madde 10 beşinci fıkra - (9/1/1985 tarih ve 3147 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
  Bu suretle iktisap edilen tabancalar hiçbir suretle satılamaz, devredilemez.
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 1 - (12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Yargı kuruluşlarına ait binalarda, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında,
öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda veya benzeri yerlerde, sendika- 
larda, derneklerde veya bunlara yönetim veya yapı olarak doğrudan doğruya bağ- 
lantılı olan yerlerde veya bunların toplantı veya kongrelerinde, her türlü spor 
karşılaşma ve yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı
olarak grev veya lokavt yapılmakta olan işyerlerinde veya ceza ve tutuk evleri 
ile her türlü Islah ve İnfaz Kurumlarında veya yukarıda yazılı kurumların eklen-
tilerinde;                                   
  1 - Bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini,   
4 üncü maddede yazılı olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya 
Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde yazılı olanları taşıyan veya bulunduran-
lar hakkında kanunda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur.        
  2. (Değişik: 21/1/1982 - 2593/1 md.) Bu maddede belirlenen yerlerde bu Ka- 
nunun 13 üncü ve 15 inci maddelerinde ve Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde
yazılı olanları, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü bentle- 
rinde gösterilenler ve üçüncü bendinde gösterilenlerden;            
  a) Adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar,   
  b) Valiler, vali muavinleri, kaymakamlar ve bucak müdürleri,        
  c) Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları,                 
  d) Görevlerinin gereği olarak bulunanlar,                 
  Dışında, ruhsatlı olsalar bile taşıyan veya bulunduranlar, eylemleri daha  
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis ve   
ikibin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.   

  Ek Madde 6 - (12/5/1988 tarih ve 3448 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Milli İstihbarat Teşkilatının demirbaş silahları ve mermileri ile teşkilat 
mensuplarının silahları ve mermilerinin temini veya resmi görevle yurt dışına  
gittiklerinde bir defaya mahsus olmak üzere getirecekleri silah ve mermilerinin 
yurda sokulmasına dair usul ve esaslar Milli İstihbarat Teşkilatının görüşü alı-
narak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanca onaylanan yönetme- 
likte belirtilir. Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmaz.          
  Bunların kayıt ve tescili, merkezde toplu olarak mer'i mevzuat çerçevesinde 
yapılır.                                    

  Ek Madde 7 - (12/5/1988 tarih ve 3448 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kanunen yurda 
girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermileri ithal eder veya ettirir. Bu si-
lahlar, bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış kişilere satılır.      
  Satış şekli, bedeli, satıştan sağlanacak gelirin dağıtımı, kullanılış biçimi
ile bununla ilgili diğer hususlar adı geçen idarenin görüşü alınarak İçişleri  
Bakanlığınca hazırlanıp ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönet-
melikle belirlenir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                400-1                      
  11- 29/8/1996 tarih ve 4178 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (madde numarası: Ek madde 8.)      

  Ek Madde 8 fıkra bir- (12/5/1988 tarih ve 3448 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hiz-  
metleri sınıfı personeline görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabilinde  
zati demirbaş silah olarak satılır. Satılan silahların ayrılma, ihraç ile ben- 
zeri sebeplerle personelden geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve  
şartları, zayii, hasar, onarım, kadro standardı dışında bırakılması, eğitim   
ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini İçişleri Bakan-  
lığınca çıkarılacak yönetmelikle tespit olunur.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                400-2                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     6136 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
                                        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
 No.        Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi   
------       ---------------------------------------   ------------   
6768                ---             11/7/1956    
6910                ---             16/2/1957    
1308                ---             8/7/1970    
2249                ---             22/6/1979    
2313                ---             11/10/1980    
2478                ---             25/6/1981    
2593                ---             27/1/1982    
2848   1 inci maddesi ile 2305 sayılı Kanuna eklenen ek            
     geçici 2 nci madde 29/9/1980 tarihinden geçerli            
     olmak üzere                      18/6/1983    
                                        
     Diğer hükümleri                    18/6/1983    
3147               ---             18/1/1985    
3323               ---              3/12/1986