Endeksler
        TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN          
             KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)               
                                        
  Kanun Numarası      : 6023                       
  Kabul Tarihi       : 23/1/1953                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt : 34 Sayfa : 374        
                                        
  1 - 11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri:(Madde numaraları:1,5,6,18,31,51,ve 55) 

  Madde 1 - (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını yapmaya yetkili olupta sana- 
tiyle iştigal eden bütün tabiplerle diş tabiplerinin katıldığı bir Türk Tabip- 
leri Birliği kurulmuştur.                            
                                        

  Madde 5 - (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir müessese veya iş yeri tabipleri,çalıştıkları yerlerin sıhhi işleri baş- 
ka bir yerde ikinci bir vazife almalarına müsait olduğu tabip odaları idare he- 
yetlerince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun diğer bir müessese  
veya iş yerinin tabipliğini alamazlar. Bu fıkra hükmü Devlet teşkilatına dahil 
tabiplerin resmi vazifeleri dışındaki müessese veya iş yerlerinde alacakları  
munzam vazifeler hakkında da tatbik olunur.                   
                                        

  Madde 6 - (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hudutları içinde en az 100 tabip ve diş tabibi bulunan her il merkezinde  
veya mücavir illerin birleşmeleri ile en az 100 tabip ve diş tabibi bulunan   
mıntakalarda merkez konseyi kararı ile bir tabip odası kurulur.Bu haller dışın- 
da dahi, konsey lüzum gördüğü illerde yeni odalar açmaya salahiyetlidir.    
                                        

  Madde 18 - (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tabip odası idare Heyeti azaları Umumi Heyet tarafından gizli reyle seçilir.
Kur'a ile ayrılacak beş aza tasnifi açık olarak yapar. Reylerde müsavat halinde 
kur'a çekilir. Tasnifin neticesi hemen bildirilir. Rey puslalarının ve umumi  
heyet zabıtlarının yeni seçime kadar saklanması mecburidir. Tasnifin başlama-  
sından sonra gelen rey zarfları hesaba katılmaz.                
                                        

  Madde 31 - (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her tabip odasında bir Haysiyet Divanı bulunur. Divan,dört tabip ve bir diş 
tabibinden teşekkül eder. Müddeti iki yıldır.Umumi Heyette gizli reyle,beş asıl 
ve ayrıca beş de yedek aza seçilir.                       
---------------------                              
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunun değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih  
  ve E.1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur kararına bakınız.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Toplanan reyler açık olarak tasnif edilir. Diş tabibi bulunmıyan yerlerde  
heyet, tabiplerle ikmal edilir. Asıl azalıklarda her hangi bir suretle yer açıl-
dığında yedekler aldıkları reye ve meslek nispetine göre asıl azalıklara geçer- 
ler.                                      

 

 
  Madde 51 - (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her türlü oda aidatı ile her türlü para cezalarını tebliğ tarihinden itiba- 
ren 30 gün zarfında ödemiyenler hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre 
takibat yapılır.                                

  Madde 55 - (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk tabipleri Birliği Merkez Konseyinin çalışma yeri İstanbul'dur.     
  Konsey Kongrenin gizli reyle seçeceği (5) tabip, (2) diş tabibi ile (3) de- 
netçiden terekküp eder.Konseyin müddeti iki yıldır.               
  Konsey seçiminde asıl aza sayısınca ve gizli reyle aynı sayı ve nispette  
yedek aza da seçilir.                              
  2 - 19/6/1963 tarih ve 256 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları : 40 ve 47 )     

  Madde 40 - (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar olan 
para cezası kati olup derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhinde hiçbir mercie 
başvurulamaz.Geçici olarak sanat icrasından veya bir mıntakada çalışmaktan meni 
cezasına itiraz,kararın azaya tebliğinden itibaren 15 gün zarfında yazılı olarak
ve karar aleyhindeki müdellel müdafaa ile birlikte, Yüksek Haysiyet Divanına  
gönderilmek üzere Oda İdare Heyeti Reisliğine imza mukabilinde verilir. Böyle  
bir itiraz olmasa dahi geçici olarak sanattan veya bir mıntakada çalışmaktan  
meni kararı İdare Heyeti Reisliğince Yüksek Haysiyet Divanına gönderilir. Bu  
kararlar Yüksek Haysiyet Divanında tasdik edildikten sonra yürürlüğe girer.   

  Madde 47 - (23/1/1953 tarih ve 6023 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek Haysiyet Divanı,oda Haysiyet Divanından gelen kararları incelendikten
sonra kararı uygun bulmazsa, bu husustaki mütalaası ile birlikte mezkür kararı 
ilgili Haysiyet Divanına iade eder.                       
  Oda Haysiyet Divanından gelecek ikinci karar üzerine vereceği karar kati-  
dir.                                      
  Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar kati olup aleyhine hiçbir mercie 
başvurulamaz. Bu kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti kanalı ile ilgili  
oda Haysiyet Divanına bildirilir.                        
  3 - 24/5/1983 tarih ve 65 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-  
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:1,3,5,6,7,8,13,14,18, 
42,47,48,55 ve 57)                               
                                        

  Madde 1 - (11/2/1957 tarih ve 6909 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olupta sana- 
tını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle  
resmi veya husus bir vazife alan asker veya sivil bütün tabip ve diş tabipleri- 
nin katıldığı bir Türk Tabipleri Birliği kurulmuştur.