Endeksler
        ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDAKİ          
        KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)          
                                        
  Kanun Numarası        : 5953                    
  Kabul Tarihi         : 13/6/1952                  
  Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 20/6/1952  Sayı  : 8140     
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 3 Cilt : 33 Sayfa : 1511     
                                        
  1 - 12/2/1954 tarih ve 6253 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 10,15,17,20,28)   

  Madde 10 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mesleğe ilk iktisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çok üç aydır. 
Bu müddet içinde taraflar iş akdini ihbar mühletine ve tazminat mükellefiyetine 
tabi olmaksızın feshedebilirler.                        
                                        

  Madde 15 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir mevkutede çalışan gazeteci, mukavele hükümleri dışında olarak işveren  
tarafından sipariş edilen veya yayınlanması kabul edilen yazılar için ayrıca  
ücrete hak kazanır.                               

  Madde 17 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mensup olduğu mevkutedeki bir yayın dolayısiyle hürriyeti tahdide uğrayan  
gazeteci ücretini işverenden almakta devam eder. Yayın, mevkute mesul müdürünün 
veya mevkute sahibinin haberi olmadan yaptırıldığı veya mesul müdürün tetkikın- 
dan geçirilerek neşri takarrür eden şekil üzerinde tahrifat, tadilat,tay yahut 
da ilaveler icra olunduğu takdirde böyle bir yayın dolayısiyle hürriyeti tahdi- 
de uğrayan gazeteci bu hükümden faydalanamaz.                  
  Birinci fıkradaki hürriyet tahdidi gezetecinin o mevkuteden ayrılmasından  
sonra vukua gelmişse, gazetecinin bahsi geçen mevkuteden son aldığı ücreti mik- 
tarındaki tazminat, hürriyeti tahdit edildiği müddetçe, her ay yayının yapılmış 
olduğu mevkute sahibi tarafından ödenir.                    
  Her ne sebeple olursa olsun, neşriyatı tatil edilen mevkutede çalışanlar,  
tatil tarihinden itibaren iki ay müddetle ücretlerini alırlar.         
                                        

  Madde 20 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Günlük gazetelerin Şeker Bayramının birinci ve ikinci günleri ile Kurban  
Bayramının ilk üç gününde intişar etmeleri memnudur. Bu günlere mahsus gazete  
neşri hakkı gazetecilerin bağlı bulundukları mesleki teşekküllere aittir.    
-------------------                               
(1) Bu Kanunundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949   
  tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun 
  ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957   
  tarih ve E.1.K.12 sayılı Yargıtay İç.Bir. Kur.Kararına bakınız.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Birinci fıkrada bahsi geçen bayram günlerinde çalışılmamış olması sebebiyle 
gazetecilerin ücretlerinden hiçbir suretle eksiltme yapılamaz.         

  Madde 28 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunun (20) nci maddesi ile günlük gazeteler hakkında intişar memnuiye- 
ti kabul edilmiş olan günlerde, günlük gazetelerin neşrine devam olunduğu veya 
bahsi geçen maddede yazılı mesleki teşekküllerden gayrı kimseler tarafından o  
günlere mahsus gazete neşredildiği takdirde, neşreden kimse hakkında (5.000)  
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.            
                                        
  2 - 4/1/1961 tarih ve 212 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:1,4,6,9,10,12,14,15,16,
17,18,19,21,22,26,27,28,29,30, Ek 1)                      

  Madde 1 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanun hükümleri Türkiye'de yayınlanan mevkutelerle haber,fotoğraf ajans- 
larında veya benzeri yayın müesseselerinde ve matbaalarında başmuharrirlik, mu- 
harrirlik, mesul müdürlük, yazı işleri müdürlüğü,istihbarat şefliği muhabirlik, 
mütercimlik, musahhihlik,foto muhabirliği, ressamlık, karikatürcülük,istihbarat 
telsizciliği ve radyoculuğu, gazete müdürlüğü ve idare müdürlüğü gibi her türlü 
fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki "İşçi" tarifi şümulü hari-  
cinde kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır.Bu kanunun şümu- 
lüne giren fikir ve sanat işlerinde ecir olarak çalışanlara (gazeteci) denir.  
                                        

  Madde 4 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş akdinin yazılı şe- 
kilde yapılması mecburidir.                           
                                        

  Madde 6 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birinci maddenin şümulüne giren bir iş yerinde iş verenle arasındaki hizmet 
münasebeti bir veya mütaaddit mukaveleye istinaden fasılasız olarak en az beş  
yıl sürmüş olan gazetecinin işine son verilmesi, yapılacak yazılı ihbardan üç  
ay geçtikten sonra muteber olur. Beş seneden az hizmeti olanlar için bu ihbar  
mühleti bir aydır.                               
  Hizmetine bu madde hükümlerine göre son verilen gazeteciye feshi ihbar edi- 
len mukavelenin taallük ettiği her hizmet yılı veya küsuru için son aylığı esas 
ittihaz olunmak suretiyle her yıl için bir aylık ücreti miktarında tazminat ve- 
rilir. Ancak, yıllık hizmetin altı aydan az kısmı nazara alınmaz.        
                                        

  Madde 9 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mukavelenin imzalanışında işverenle gazeteci, fesih halinde ise fesheden  
taraf, keyfiyeti bir beyanname ile mahallin en büyük mülkiye amirine bir hafta 
içinde bildirmeye mecburdur. Mülkiye amirleri bu beyannamelerin birer örneğini, 
gazetecinin kıdeminin tesbitine esas olmak üzere, hemen, Basın-Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğüne bildirirler.                         
                                        

  Madde 10 - (12/2/1954 tarih ve 6253 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Mesleke ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çok bir aydır. 
Bu müddet içinde taraflar iş akdini ihbar mühletine ve tazminat mükellefiyetine 
tabi olmaksızın feshedebilirler.                        
                                        

  Madde 12 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  1 - A) İşverenle gazeteci arasındaki iş akdinin muayyen bir müddet için ak- 
tedilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, gazetecinin kendi kasdı veya ağır bir  
ihmali olmaksızın uğradığı hastalık veya kaza neticesinde iş görememek durumuna 
düşmesi halinde,                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Müddeti muayyen olmıyan bir iş akdiyle bağlı bulunan gazetecinin şahsını 
ilgilendiren meşru bir sebep veya ifasından kaçınamıyacağı kanuni bir vazife  
hasebiyle işini görmediği hallerde,                       
  C) MÜddeti muayyen olan bir iş akdiyle bağlı bulunan gazetecinin yukarki  
bentte yazılı sebepler dolayısiyle ardı ardına iki iş gününden fazla veya bir  
ay içinde ceman üç iş gününden fazla işini görememesi halinde,işveren iş akdini 
ancak bu kanunun (5) inci ve (6) ncı maddelerinde yazılı ihbar mühletini ve   
tazminat vecibelerini yerine getirmek suretiyle feshedebilir.          
  II - (A) bendinde bahsi geçen iş görememek durumunu tevlit eden kaza veya  
hastalık gazetecinin vazifesinin ifasiyle ilgili bir sebepten ileri gelmişse,  
kasıt veya ihmalin mevcut olup olmadığı nazara alınmaksızın, (I) numaralı fıkra 
hükmü uygulanır.                                
  III - İş görememek durumu (16) ncı maddede yazılı hallerden ileri gelmişse, 
mezkür madde hükümleri tatbik olunur.                      
  IV - Bu maddenin (A) bendinde yazılı haller dolayısiyle vazife göremiyecek 
duruma düşüp de işveren tarafından işinden çıkarılan gazeteci, azami bir sene  
zarfında iyileştiği takdirde, tekrar eski işine tercihan alınır.        
                                        

  Madde 14 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kararlaştırılan ücret, hilafına mukavele yapılmış olmadıkça, her ay peşin  
olarak ödenir. Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemiyen işverenler bu ücret- 
leri geçecek her gün için yüzde iki fazlasiyle ödemeğe mecburdurlar.      
  Mukavele müddeti sona ermeden evvel kendisine atfedilebilecek bir kusuru  
olmaksızın işine nihayet verilen gazeteci, peşin almış olduğu ücretin henüz iş- 
lememiş bulunan kısmını iade etmeye mecbur tutulamaz.              
                                        

  Madde 15 - (12/2/1954 tarih ve 6253 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir mevkutede çalışan gazeteci, mukavele hükümleri dışında olarak işveren  
tarafından verilen işler veya sipariş edilen veya yayınlanması kabul edilen ya- 
zılar için ayrıca ücrete hak kazanır.                      
                                        

  Madde 16 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Talim veya manevra dolayısiyle silah altına alınan gazeteci bu müddet zar- 
fında, iş karşılığı olmaksızın, ücret hakkını muhafaza eder. Ancak, yedek subay 
olarak veya sair suretlerle askeri hizmet karşılığı aylık alan gazetecinin al- 
makta bulunduğu bu aylık kendi işinden aldığı ücretten az ise,işveren gazeteciye
yalnız aradaki farkı ödemekle mükelleftir.                   
  Kısmi veya umumi seferberlik dolayısiyle silah altına alınan gazeteci hak- 
kında, üç ay için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.       
  İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silah altına alınan gazeteciye,mukavele- 
de başka türlü sarahat olmadığı takdirde, iki seneyi geçmemek üzere son aldığı 
aylığın üçte biri ödenir.                            
  İşverenle gazeteci arasındaki iş akdinin muayyen bir müddet için aktedilmiş 
olup olmadığına bakılmaksızın, gazetecinin bu maddenin birinci fıkrasında gös- 
terilen haller dolayısiyle silah altında bulunduğu müddetçe iş akdi işveren ta- 
rafından feshedilemez. Gazeteci bu maddenin ikinci veya üçüncü fıkralarında   
gösterilen haller dolayısiyle silah altına alındığı takdirde,gazetecinin durumu 
bu fıkralardan hangisine temas etmekte ise işveren iş akdini ancak o fıkrada  
gösterilmiş bulunan süre geçtikten sonra feshedebilir. Bu gibi hallerde de ga- 
zeteci ile işveren arasındaki iş akdinin muayyen bir müddet için aktedilmiş   
olup olmadığına bakılmaz. Akdin feshi bu kanunda yazılı hükümlere tabidir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gazeteci ile işveren arasındaki mukavele esasen muayyen bir süreyi ihtiva  
edipte bu süre gazetecinin silah altında bulunduğu sırada kendiliğinden biti-  
yorsa,işveren mukavelenin bu suretle sona ermesinden itibaren bu maddede yazılı 
olan ücretleri gazeteciye ödemekle mükellef tutulamaz.             
  Bu maddede yazılı bulunan hükümler işveren tarafından gazeteciye askerlik  
halinde ücret verilmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan mu- 
kavele, teamül veya adetlerden doğan haklara halel getirmez.          
                                        

  Madde 17 - (12/2/1954 tarih ve 6253 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mensup olduğu mevkutedeki bir yayın dolayısiyle hürriyeti tahdide uğrıyan  
gazeteci ücretini iş verenden almakta devam eder. Ancak, hürriyetin tahdidini  
mucip olan yayın, mezkür gazeteci tarafından,mevkute mesul müdürünün veya sahi- 
binin haberi olmadan yapıldığı veya yaptırıldığı yahut mesul müdürün tetkikın- 
dan geçirilerek neşri takarrür eden şekil üzerinde tahrifat, tadilat, tay yahut 
ilaveler yapmak veya yaptırılmak suretiyle vukubulduğu takdirde mezkür gazeteci 
bu hükümden faydalanamaz.                            
  Birinci fıkradaki hürriyet tahdidi gazetecinin o mevkuteden ayrılmasından  
sonra vukua gelmişse, gazetecinin bahsi geçen mevkuteden son aldığı ücreti mik- 
tarındaki tazminat, hürriyeti tahdit edildiği müddetçe, her ay yayımın yapılmış 
olduğu mevkute sahibi tarafından ödenir.                    
  Her ne sebeple olursa olsun, neşriyatı tatil edilen mevkutede çalışanlar,  
tatil tarihinden itibaren iki ay müddetle ücretlerini alırlar.         
                                        

  Madde 18 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocukla- 
rına ve bunlar bulunmadığı takdirde,geçimi kendisine terettüp eden ailesi efra- 
dına müteveffanın aylık ücretinin üç misli miktarında bir tazminat verilir.   
                                        

  Madde 19 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her altı günlük fiili çalışmayı mütaakıp gazeteciye bir günlük dinlenme ta- 
tili verilmesi mecburidir.                           
                                        

  Madde 21 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak  
şartiyle,yılda dört hafta tam ücretli mezuniyet verilir. Günlük bir mevkutedeki 
hizmeti 10 yıldan 20 yıla kadar sürmüş olan bir gazetecinin yıllık ücretli izni 
beş hafta, yirmi yıldan fazla çalışmış bulunanın izni ise altı haftadır.    
  Günlük olmıyan mevkutelerde çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma   
devresi için iki hafta ücretli izin verilir.Yıllık ücretli izinlerin hesabında, 
bu kanunun birinci maddesindeki "gazeteci" tabirine girenlerin kıdemleri, iş  
akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden inikat etmiş olmasına bakılmaksı- 
zın, gazetecilik mesleğinde geçirdikleri hizmet süreleri nazara alınmak sure-  
tiyle tesbit edilir.                              
  Yukardaki maddeler gereğince gazetecinin iş karşılığı olmaksızın ücret ala- 
rak geçirdiği müddetler ücretli izne esas olan hizmet yıllarının hesabından   
hariç tutulmıyacağı gibi bu müddetler ücretli izin sürelerinden de mahsup veya 
tenzil edilemez.                                
                                        

  Madde 22 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Gazeteciler, aralarında, 5018 sayılı kanun hükümleri dahilinde sendikalar  
kurabilirler.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 26 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  a) Çalıştırdığı gazeteci ile (4) üncü maddede gösterilen şekilde yazılı iş 
akdi yapmıyan;                                 
  b) (6) ncı maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen tazminatı gazeteciye öde- 
miyen;                                     
  c) (18) inci maddede yazılı tazminatı o maddede gösterilmiş bulunan hak sa- 
hiplerine ödemiyen işveren (25) liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasına 
çarptırılır.                                  
                                        

  Madde 27 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  a) (14) üncü maddede yazılı ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın vaktinde  
ödemiyen;                                    
  b) (16) ncı maddenin birinci veya ikinci yahutda üçüncü fıkralarında yazılı 
bulunan hallerde gazeteciye verilmesi icabeden ücreti ödemiyen;         
  c) (17) nci maddenin birinci veya üçüncü fıkralarında yazılı hallerde gaze- 
teciye verilmesi lazımgelen ücreti yahut da aynı maddenin ikinci fıkrasında   
bahsi geçen tazminatı ödemiyen;                         
  ç) (20) nci maddede yazılı bulunan günlerde gazetecilerin bu günlere ait  
ücretlerini zaruret olmaksızın ödemiyen işveren hakkında (50) liradan aşağı ol- 
mamak üzere ağır para cezası hükmolunur.                    
                                        

  Madde 28 - (12/2/1954 tarih ve 6253 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunun (20) nci maddesi ile günlük gazeteler hakkında intişar memnuiye- 
ti kabul edilmiş olan günlerde, günlük gazetelerin neşrine devam olunduğu veya 
bahsi geçen maddede yazılı mesleki teşekkülden gayrı kimseler tarafından o gün- 
lere mahsus gazete neşredildiği takdirde, neşreden kimse hakkında her baskı  
için (5.000) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.     

  Madde 29 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Gazeteciye bu kanunun (21) inci maddesindeki esaslar dairesinde yıllık izin 
vermiyen veya izin vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemiyen işveren,  
yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretlerini ödemediği kimselerin  
izin müddetlerine tekabül eden ücretler yekünunun iki misli tutarında ağır para 
cezasına çarptırılır.                              

  Madde 30 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunun (25) nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işveren hakkında,  
gazetecilere ait ücret ve sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden do- 
layı bu kimselerin uğradıkları zararın iki misli tutarında ağır para cezası hük-
molunur.                                    
                                        

  Ek Madde 1 - (12/2/1954 tarih ve 6253 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  5953 sayılı kanunun 1 inci maddesindeki gazeteci tabirinin şümulü dahilinde 
bulunan kimselerden müessese, matbaa, idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetle- 
rinin mahiyeti itibariyle müstemirren çalışanlar için günlük iş müddeti, gece  
ve gündüz devrelerinde, sekiz saattir.                     
                                        
  Yukarki fıkra hükmünün dışarsında kalarak, gündüz veya gece devresindeki  
çalışma müddetinin daha fazla hadlere artırılması,bu kanuna göre,(Fazla saat-  
lerle çalışma) sayılır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin  
saat başına düşen miktarının % 25 ten % 50 ye kadar yükseltilmesi suretiyle   
ödenir. Bu nispetin tayininde gazetecilerle iş veren serbestçe anlaşırlar.   
  Ancak,günlük normal çalışma müddetine ilaveten bu madde mücibince tatbik  
edilecek fazla çalışmaların saat (24) den sonraya tesadüf eden saatlerinde ça- 
lıştırılan gazetecilerin ücretlerinin saat başına düşen miktarına yapılacak zam 
% 50 den aşağı olamaz.                             
  Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az olan müddetler yarım saat, faz- 
lası ise bir saat sayılır.                           
  Fazla saatlerde çalışma, ücretlerini parça başına veya yapılan iş miktarına 
göre alan gazetecilere yaptırıldığı takdirde dahi bu kimselerin fazla saatlere 
tekabül eden ücretleri bu maddedeki esaslara göre ödenir.            
                                        
  3 - 15/7/1964 tarih ve 274 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 22)         
                                        

  Madde 22 - (4/1/1961 tarih ve 212 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  İşverenler ve gazeteciler kendi aralarında 5018 sayılı kanun hükümleri da- 
hilinde sendikalar kurabilirler.                        
                                        
  4 - 17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: ( Madde numaraları: 23,Geçici 2,    
Geçici 3 )                                   
                                        

  Madde 23 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Gazeteciler 3008 sayılı İş Kanununun yedinci fasliyle 4772 sayılı İş Kaza- 
ları ile Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları, 5417 sayılı İhtiyarlık Si- 
gortası ve 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası kanunlarına tabidir.    
                                        

  Geçici Madde 2 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Bu kanunun neşri tarihinde 35 yaşını geçmiş bulunan gazetecilerden, mezkür 
tarihten önceki beş yıl içinde gazetecilik mesleğinde veya İş Kanununa tabi iş 
yerlerinde en az 1000 gün çalışmış olan ve bu hizmet sürelerini göstermek üzere 
çalışmış oldukları iş yerlerinden alacakları belgeleri en geç bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren bir yıl içinde İşçi Sigortaları Kurumuna tevdi edenler,5417 
sayılı kanunun 5937 sayılı kanunla değiştirilen geçici birinci maddesinde yazı- 
lı şartlarla ihtiyarlık sigortasından faydalandırılırlar.            
                                        

  Geçici Madde 3 - (13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun tatbikına geçildiği yer- 
lerde, kanunun tatbikı tarihinden önce gazetecilik mesleğinde veya İş Kanununun 
uygulandığı iş yerlerinde çalışmış bulunanlar 5502 sayılı kanunun (9) uncu mad- 
desinin ikinci fıkrasiyle (14),(15) ve (18) inci maddelerinin tatbikatı bakı-  
mından, bu kanuna tabi iş yerlerinde çalışmış ve bu müddet içinde Hastalık ve  
Analık Sigortası primi ödemiş sayılırlar.                    
                                        
  5 - 25/8/1971 tarih ve 1475 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Ek 2)        

  Ek Madde 2 - (12/2/1954 tarih ve 6253 sayılı kanunun hükmüdür.)       
  İktisadi ve içtimai zaruretler dolayısiyle Çalışma Vekaletince lüzumlu gö- 
rülecek yerlerde (5953) sayılı kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işlerde   
çalıştırı-                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lan gazetecilere ödenecek ücretlerin en aşağı hadleri, ikinci fıkrada gösteril- 
miş bulunan komisyonlar tarafından tesbit olunur.                
  Bu komisyonlar, Çalışma Vekaletiyle Ekonomi ve Ticaret Vekaletinin ve ba- 
sın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün kendi mensupları arasından seçecekleri  
birer kişi ile asgari ücretin tesbit edileceği mahalde gazetecilerin ve bunla- 
rın iş verenlerinin kendi aralarından seçecekleri birer kişiden terekküp eder. 
Çalışma Vekaletine mensup zat, komisyona başkanlık eder.            
  Asgari ücretin tesbit edileceği mahalde gazeteciler tarafından kurulmuş   
mesleki teşekkül mevcut değilse, yukarki fıkrada bahsi geçen iş verenlerle ga- 
zeteciler o mahalle en yakın bulunan gazeteci meslek teşekkülleri tarafından  
seçilir.                                    
  Komisyon reylerin ekseriyetiyle karar verir. Komisyon tarafından verilen  
karar Çalışma Vekilinin tasdikiyle kesinleşir.                 
  Bu komisyonların memur azalarının yol masraflariyle seyahat ve ikamet yev- 
miyeleri kendilerine dairelerince ödenir.                    
  Komisyonların çalışma ve toplanma zaman ve usulleri, bu komisyonların memur 
olmıyan azalarına Çalışma Vekaletince verilecek yol masraflariyle huzur hakkının
miktarları, asgari ücretin tesbitinde nazara alınacak hususlar ve komisyonların 
iş veren ve gazeteci azalarının seçim şekilleri Çalışma Vekaleti tarafından   
tesbit olunur.                                 
  6- 20/1/1993 tarih ve E.1992/36,K.1993/4 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı  
ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri.(Madde numaraları 20,28.)        

  Madde 20-(12/2/1954 tarih ve 6253 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Günlük gazetelerin Şeker Bayramının ikinci ve üçüncü günleriyle Kurban Bay- 
ramının ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerinde intişar etmeleri memnudur.Bu günle-
re mahsus gazete neşri hakkı,her vilayette,gazetecilerin bağlı bulundukları mes-
leki teşekküllerden basın kartı hamili azası en fazla olanına aittir.      
  Birinci fıkrada bahsi geçen gazete neşri hakkının tesbiti için alakalı mes- 
leki teşekküllerin Şeker ve Kurban bayramlarının ikinci günlerinden en az (15) 
gün evvel mahallin en büyük mülkiye amirine müracaat ederek aza durumlarını tev-
sik ettirmeleri mecburidir.Mülkiye amirine yapılacak müracaat tarihinden sonra 
basın kartı hamili aza sayısında vakı olabilecek değişiklikler neşir hakkının  
tesbitinde nazara alınmaz.                           
  İki veya daha fazla mesleki teşekkülün basın kartı hamili azalarının sayı- 
ları arasında eşitlik görüldüğü takdirde.gazete neşri hakkı bu teşekküller   
tarafından müştereken kullanılır.Bu vaziyette bulunan mesleki teşekküller ga-  
zeteyi müştereken çıkarmak hususunda anlaşamadıkları takdirde kur'aya müracaat 
olunur.Kur'a,en büyük mülkiye amirinin veya vazifelendireceği zatın huzurunda  
yapılır.                                    
  Gazete neşri hakkının tesbit ve tevsiki işlerinin ne suretle yapılacağını  
Çalışma Vekaleti tayin eder.                          
  Birinci fıkrada bahsi geçen bayram günlerinde çalışılmamış olması sebebiyle 
gazetecilerin ücretlerinden hiç bir suretle eksiltme yapılamaz.         

  Madde 28-(4/1/1961 tarih ve 212 Sayılı Kanunun hükmüdür.)          
  Bu Kanunun 20 nci maddesi ile konulan neşir memnuiyeti mevcut günlerde mem- 
nuiyete tabi gazetelerin veya mezkur maddede yazılı mesleki teşekküllerde gayrı 
şahıslar tarafından o günlere mahsus gazete neşri halinde neşredenler ve basan- 
lar hakkında her baskı için (10 000) liradan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı ağır 
para cezası hükmolunur.                             
  Mükerrirler hakkında verilecek ceza iki katı olarak hükmolunur.       
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER,MAYIS 1993 (Ek-14)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      5953 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
                                        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi    
------    --------------------------------------     ------------    
                                        
 6253            ----               19/2/1954    
                                        
 212            ----               10/1/1961    
                                        
 274            ----               24/7/1963    
                                        
 506   126 ncı maddesi                   1/11/1964    
                                        
     Diğer hükümleri                    1/2/1965    
                                        
 1475            ----                1/9/1971    
                                        
 1761            ----                3/7/1973