Endeksler
                                        
         FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNUN               
         YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)             
                                        
  Kanun Numarası       : 5846                     
  Kabul Tarihi        : 5/12/1951                   
  Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981        
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 3 Cilt : 33 Sayfa : 49       
                                        
  1 - 1/11/1983 tarih ve 2936 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları : 2,19,20,38,41,42, 
43,44,46,71,72,73,75,81,82)                           

  Madde 2 bent (2) - (5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  2. Her nevi rakıslar, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri:  
                                        

  Madde 19 son fıkra - (5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  18 inci madde ile yukarki fıkralarda sayılan salahiyetli kimselerden hiçbiri
bulunmaz veya bulunup da salahiyetlerini kullanmazlarsa yahut ikinci fıkrada  
tayin edilen süreler bitmişse eser; memleketin kültürü bakımından önemli görül- 
düğü takdirde Milli Eğitim Bakanlığı 14,15 ve 16 ncı maddelerin üçüncü fıkrala- 
rında eser sahibine tanınan hakları kendi namına kullanabilir.         
                                        

  Madde 20 - (5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
                                        
  Henüz alenileşmemiş bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa olsun fayda- 
lanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Alenileşmiş bir eserden eser sahi- 
bine munhasıran tanınan faydalanma hakkı, bu kanunda mali hak olarak gösterilen-
lerden ibarettir. Mali haklar birbirine bağlı değildir.Bunlardan birinin tasar- 
rufu ve kullanılması diğerine tesir etmez.                   
                                        
  Bir işlenmenin sahibi, kendisine bu sıfatla tanınan mali hakları,işleme hu- 
susunun serbest olduğu haller dışında, asıl eser sahibinin müsaade ettiği nis- 
pette kullanabilir.                               
                                        

  Madde 38 fıkra bir - (5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bütün fikir ve sanat eserlerinin yayımlanma veya kar maksadı güdülmeksizin 
şahsın kullanmaya mahsus mahdut nüshalara munhasır kalmak şartiyle, çoğaltılma- 
sı cazidir. Bundan sinema eserleri müstesnadır.                 
----------------------                             
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih  
  ve E.1,K.12 sayılı Yargıtay iç. Bir.Kur.Kararına bakınız.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 41 - (5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
                                        
  Eser sahibinin müsaadesiyle ses nakline yarıyan vasıtalara alınmış olan mu- 
siki, ilim ve edebiyat eserlerinin umumi mahallerde çalınması caizdir. Ancak  
eser sahiplerinin,mesleki birlik vasıtasiyle uygun bir bedel talep etmek hakla- 
rı mahfuzdur.                                  
                                        

 

 
  Madde 42 - (5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Eser sahipleri maddi ve manevi menfaatlerini müşterek bir tarzda kullanmak 
ve korumak maksadiyle bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde mes- 
leki birlik vücuda getirmedikleri takdirde; hükümet, bu birliğin kurulmasını  
sağlar.                                     
                                        
  Üyelerine, sermaye koymak, kar ve zarara ve hukuki mesuliyete iştirak etmek 
vecibesi yüklememek şartiyle bu birlik hususi hukuka tabi ve tüzelkişiliği haiz 
olur. Birliğin teşkilat ve idare tarzı ile teftiş ve murakabe usullerini göste- 
ren statüler ilgililerin mütalaası alındıktan sonra Adalet ve Milli Eğitim Ba- 
kanlıklarınca tanzim ve Bakanlar Kurulunca tasdik olunur. İlgililer birliğe üye 
olmadıkça bunun sağladığı faydalardan ve statülere göre tahsili birliğe bırakı- 
lan mali haklardan faydalanamazlar.                       
                                        

  Madde 43 - (5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Yayımlanmış bulunan fikir ve sanat eserlerini sahiplerinin müsaadesini al- 
maksızın radyo ile yaymak hususunda radyo idarelerine Bakanlar Kurulunca bir ka-
rarname ile yetki verilebilir.Bu yetkiye, yayımlanan eserlerin umumi mahallerde 
oparlör veya buna benzer teknik vasıtalarla nakledilmesine ruhsat verme hakkı  
da dahildir.                                  
                                        
  Bu kararnamede radyo ile yayımlanmış veya yayımlanacak olan eseri işaret,  
ses veya resim nakline yarıyan muvakkat vasıtalara almak salahiyeti de radyo  
idarelerine verilebilir. Şu kadar ki; bu salahiyetten faydalanan radyo idarele- 
ri,eserleri yalnız kendi cihazlariyle ve münhasıran kendi yayım maksatları için 
bu vasıtalara alabilirler.Bu vasıtalar maksada uygun olarak kullanıldıktan son- 
ra muhafaza edilmek üzere Milli Kütüphaneye devredilir.             
                                        
  Bu madde uyarınca yapılacak yayımlar için eser sahiplerine radyo idareleri 
tarafından verilecek ücretler Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca birlikte  
tesbit ve Bakanlar Kurulu tarafından tasdik edilecek bir tarife üzerinden öde- 
nir. Ancak 32,34,36,37 ve 39 uncu maddeler gereğince yayımı esasen serbest olan 
hususlar için ücret verilmez.                          
                                        
  Hak sahiplerine yapılması icabeden ödemeler statüsü gereğince onlara dağı- 
tılmak üzere mesleki birliğe yapılır.                      
                                        

  Madde 44 - (5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye'de ses nakline yarıyan aletleri imal eden müesseselere,hak sahiple- 
rine mesleki birlik vasıtasiyle münasip bir bedel ödemek şartiyle yayımlanmış  
musiki eserlerini,sahiplerinin müsaadesi alınmaksızın bu aletlere almak yetkisi 
bir kararname ile verilebilir.                         
  43 üncü maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları bu halde de uygulanır.     

  Madde 46 - (5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Çoğaltma ve yayımı sahibi tarafından açıkça menedilmemiş olan ve umumi kü- 
tüphane, müze ve buna benzer sair müesseselerde saklı bulunan henüz yayım-   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lanmamış eserlerden faydalanma salahiyeti bir kararname ile munhasıran Devlete 
veya mesleki birliğe, yahut Devletçe uygun görülecek bir kültür müessesesine  
verilebilir.                                  
                                        
  Kararname :                                 
  1. Eser sahibinin adını :                          
  2. Faydalanma salahiyetinin hangi makam veya müesseseye verildiğini ve bir 
zamanla mukayyet olup olmadığını;                        
  3. Safi karın kültürel gayelere tahsis edileceğini;             
ihtiva eder.                                  
                                        

  Madde 71 - (5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanunun hükümlerine aykırı olarak kasten :                
                                        
  1. Eser sahibi veya halefinin rızası olmadan henüz alenileşmemiş bir eseri 
umuma arzeden veya yayımlıyan;                         
  2. Bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına sahip veya halefinin müsaade etme-
diği bir ad koyan;                               
  3. Başkasının eserini kendi eseri veya kendi eserini başkasının eseri olarak
gösteren veya 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden;   
  4. 32,33,34,35,36,37,39 ve 40 ıncı maddelerdeki hallerde kaynak göstermiyen 
veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren; kimseler hakkında  
500 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası veya 7 günden üç aya kadar ha- 
pis cezası hükmolunur.