Endeksler
                                        
                                        
                                        
           BASIN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN                
            KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)                
                                        
                                        
  Kanun Numarası         : 5680                    
  Kabul Tarihi          : 15/7/1950                 
  Yayımlandığı R.Gazete:     : Tarih : 24/7/1950 Sayı: 7564        
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 3 Cilt: 31 Sayfa: 2234      
  1 - 13/2/1953 tarih ve 6051 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları : 36)        

  Madde 36, fıkra bir - (15/7/1950 tarih ve 5680 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Bu kanunda yazılı olan veya basın yoliyle işlenmiş bulunan suçlardan ağır  
cezayı gerektirenleri, bu nevi davalara bakmakla görevli mahkemelerde ve diğer- 
leri asliye ceza mahkemelerinde görülür.                    
  2 - 9/3/1953 tarih ve 6337 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 36)         

  Madde 36 fıkra bir - (13/2/1953 tarih ve 6051 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bu kanunda yazılı olan veya basın yoliyle işlenmiş bulunan bütün suçlardan 
ötürü sivil şahıslar hakkında ağır cezayı gerektiren davalar ağır ceza mahkeme- 
lerinde ve diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür.            
  Fıkra iki ve üç - (15/7/1950 tarih ve 5680 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Üç ve daha fazla yargıç bulunan yerlerde asliye ceza mahkemelerinin görevine
giren davalar en yüksek dereceli üç yargıcın iştirakiyle kurulacak toplu mahke- 
mede görülür. Derecede eşitlik halinde kıdeme bakılır.             
  Bu suretle kurulacak toplu mahkemede yargıçların en yüksek derecelisi ve  
derecede eşitlik halinde kıdemlisi başkanlık eder.               
  3 - 4/5/1955 tarih ve 6550 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 33)         

  Madde 33 - (15/7/1950 tarih ve 5680 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kanunen evlenmeleri menedilmiş kimseler arasındaki cinsi münasebetlere müta-
allik haber ve yazıların neşri yasaktır.                    
  Hilafına hareket edenler hakkında 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para  
cezası hükmolunur.                               
  4 - 7/6/1956 tarih ve 6733 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları : 4,5, 7,8,13,16,17, 
19,25,29,30,32,34 ve 39)                            
-------------------------                            
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve
  E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç.Bir.Kur.Kararına bakınız.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - (15/7/1950 tarih ve 5680 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her basılmış eserde o eserin neşir yeri ve yılı ve tabiin, varsa naşirin  
adları ve işyerleri gösterilir. İlan, tarife, sirküler ve emsali hakkında bu  
hüküm uygulanmaz.                                
  Mevkutelerde ayrıca basıldığı tarih ile sahibinin ve yazı işlerini fiilen  
idare eden mesul müdürün ve bunlar mütaaddit ise idare ettikleri kısım ile   
birlikte her birinin adları gösterilir.                     

  Madde 5 - (15/7/1950 tarih ve 5680 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdürü bulunur.    
  Neşriyatın muhtelif kısımlarını idare için ayrı mesul müdürler bulundurula- 
bilir.                                     
  Mesul müdür aşağıdaki şartları haiz olmalıdır:               
  1. Türk vatandaşı ve Türkçe okur yazar olmak;                
  2. 21 yaşını bitirmiş bulunmak;                       
  3. Türkiye'de ikametgah sahibi olmak ve oturmak;              
  4. Devlet memuru, asker veya ordu mensubu olmamak;             
  5. Mahcur veya amme hizmetlerinden memnu olmamak;              
  6. Ağır hapis, beş seneden fazla hapis cezalarından biri ile hükümlü olma- 
mak;                                      
  7. Neşir tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandı-
rıcılık emniyeti suiistimal ve hileli iflas suçlarından biri ile hükümlü olma- 
mak;                                      
  8. Muvakkaten amme hizmetlerinden memnuiyet, umumi emniyet nezareti altında 
bulundurulma veya sürgün cezasına mahkümiyet hallerinde bu ceza ve tedbirler  
infaz edilmiş olmak.                              

 

 
  Madde 7 - (15/7/1950 tarih ve 5680 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mevkute sahibi mesul müdürden gayrı olduğu takdirde mesul müdür için gereken
şartları haiz bulunması lazımdır. Sahip küçük veya hükmi şahıs olduğu takdirde 
yerlerine kaim olacak kanuni temsilcilerinin de aynı şartlara sahip bulunması  
gerekir.                                    
  Türkiye'de yabancıların mevkute çıkarması mahalli en büyük mülkiye amirinin 
müsaadesine ve mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek mesul müdürün Türk 
vatandaşı olmasına ve mevkute hangi dilde çıkıyorsa o dili bilmesine bağlıdır. 

  Madde 8 - (15/7/1950 tarih ve 5680 sayılı Kanunun hükmüdür. )        
  Mevkute çıkarılması izne bağlı değildir. Ancak mevkutenin:         
  1. Adını, neşir mevzuunu, ne vakitlerde çıkarılacağını ve idare yerini;   
  2. Sahibinin ve ayrı mesul müdür veya müdürleri veya kanuni temsilci varsa 
ad ve soyadlarını tabiiyet ve ikametgahlarını gösterir bir beyanname verilmesi 
mecburidir. Bu beyannameye sahip tüzelkişi ise şirket mukavelesinin veya cemiyet
tüzüğünün tasdikli bir örneği eklenir.                     
  Beyanname, mevkute sahibinin ve ayrı mesul müdür veya müdürleri varsa onla- 
rın da imzasını ihtiva eder.                          

  Madde 13 - (15/7/1950 tarih ve 5680 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mevkutelerde çalıştırılan muhbir ve muhabirlerin 18 yaşını bitirmiş olmala- 
rı şarttır.                                   

  Madde 16 - (15/7/1950 tarih ve 5680 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Basın yoliyle işlenen suçlardan dolayı ceza mesuliyeti:           
  1. Mevkutelerle işlenen suçlarda, suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya   
resmi yapan kimse ile beraber bu mevkutenin mesul müdürüne terettüp eder;    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Mevkutelerde müstear adla veya imzasız yahut remizli imza ile neşredilen 
yazı veya resim sahiplerinin adlarını mesul müdür bildirmeye mecbur değildir.  
Ancak suç teşkil eden yazı veya resim Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının bi- 
rinci babının birinci faslında yazılı cürümlere taallük ediyorsa mesul müdür  
bunların sahiplerinin sarih hüviyetlerini istek tarihinden itibaren 24 saat   
içinde Cumhuriyet savcısına bildirmeğe mecburdur.                
  3. Mesul müdür suç teşkil eden haber, vesika veya yazıyı bu mahiyetini bil- 
meden neşretmiş ise bunların mesuliyeti yalnız haber,beyan,vesikayı verene veya 
yazıyı yazana aittir;                              
  Mesul müdür mevkutenin sahibi tarafından rızası hilafına neşredilen yazı ve 
resimlerden mesul değildir. Bu takdirde ceza mesuliyeti yazı ve resimleri neş- 
rettirene aittir.                                
  4. Mevkute tarifine girmiyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza mesu- 
liyeti suç teşkil eden eserin müellif, muharrir, mütercim veya tersim edenine, 
fail belli olmadığı veya bu kimse aleyhinde Türk mahkemelerinde dava açılama-  
dığı veya kendisinin malümatı veya muvafakatı dışında neşrolunduğu hallerde   
naşire ve naşir de belli olmazsa tabie, bu da bilinmediği takdirde bilerek sa- 
tana, dağıtana aittir.                             
                                        

  Madde 17 - (15/7/1950 tarih ve 5680 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Basın yoliyle işlenen suçlardan doğacak maddi ve manevi zararları cezaen me 
sul olanlarla birlikte mevkutelerde sahibi ve mevkute olmıyanlarda naşiri müte- 
selsilen tazmin ile mükelleftirler.