Endeksler
                                        
        "TİCARET VE SANAYİ ODALARI", "TİCARET ODALARI",         
          "SANAYİ ODALARI","DENİZ TİCARET ODALARI",          
          "TİCARET BORSALARI" VE "TÜRKİYE TİCARET,           
          SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET           
         BORSALARI BİRLİĞİ" KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN           
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 5590                        
  Kabul Tarihi      : 8/3/1950                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/3/1950 Sayı: 7457            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt : 31 Sayfa: 1707          
                                        
  1 - 25/1/1954 tarih ve 6233 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4, 16, 28, 51, 61, 
64, 65, 72,73, 78, 86)                             

  Madde 4 - (8/3/1950 tarih ve 5590 Sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  "Ticaret ve sanayi odaları" ile "Ticaret odaları"nın kuruluş ve çalışma   
sahaları belediye sınırlarıdır. "Sanayi odaları" nın kuruluş ve çalışma sahaları
il sınırlarıdır. "Sanayi odaları" nın çalışma sahaları Ekonomi ve Ticaret Bakan-
lığı tarafından genişletilip daraltılabilir.                  

  Madde 16 - (8/3/1950 tarih ve 5590 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Oda meclisleri meslek komitelerince seçilecek ikişer kişi ile kurulur.   
  Oda meclisleri için aynı miktarda yedek seçilir.              
  Oda meclislerinin süreleri üç yıldır.                    
  Meclis kendi üyeleri arasından bir yıl için bir başkan ve bir başkanvekili 
seçer.                                     

  Madde 28 - (8/3/1950 tarih ve 5590 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Odalar her yıl tahsil edilen gelirlerinin yüzde onunu, birlik adına, Ekonomi
ve Ticaret Bakanlığının göstereceği milli bankalardan birine yatırmaya mecbur- 
durlar.                                     

  Madde 51 - (8/3/1950 tarih ve 5590 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Beşten az madde üzerine çalışan borsalarda meslek komiteleri kurulmaz. Bu  
nevi borsalarda meclis, borsaya kayıtlı olanlar tarafından seçilir. Meslek komi-
telerinin görevleri tüzükte gösterilecek şekilde meclisce ifa olunur.      

  Madde 61 - (8/3/1950 tarih ve 5590 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Odalar ve borsalar arasında, bu kanunda yazılı esaslara göre oda ve borsa- 
ların tekamül ve inkişafını sağlamak maksadiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı  
tarafından "Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları birli- 
ği" kurulur.                                  
  Kuruluş şeklini tesbite Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.      
  Birliğin merkezi Ankara'dır.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 

 
  Madde 64 - (8/3/1950 tarih ve 5590 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birlik genel kurulu, odalar ve borsalar meclisleri arasından üç yıl için  
tüzükte yazılı esaslara göre seçilecek birer veya ikişer kişiden teşekkül eder. 
  Ayrıca aynı miktarda da yedek seçilir.                   
  Genel kurul, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçer. 
  Genel kurul en az yılda iki defa toplanır.                 

  Madde 65 bent (h) - (8/3/1950 tarih ve 5590 Sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  h) Birlik gider bütçesini kabul edip tasdik edilmek üzere Bakanlığa sunmak 
(Bakanlık bütçeyi değiştirebilir.)                       

  Madde 72 - (8/3/1950 tarih ve 5590 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birlik bütçesinin giderleri 28 inci madde ile açılan fon hesabından karşıla-
nır. Ancak bu miktar, bütçenin taallük ettiği yıl içinde odalarca fon hesabına 
yatırılacağı tahmin edilen miktarın dörtte birini geçemez.           

  Madde 73 - (8/3/1950 tarih ve 5590 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Her odanın ve borsanın fon hesabına gönderdiği para, o oda ve borsaya ait  
olup, birlikçe her oda ve borsanın hesabı ayrı ayrı tutulur. Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından tasdik edilen birlik bütçesindeki gider, her oda ve borsa- 
nın o yıla ait bütçeleri nispetinde paylaştırılır ve fondaki hesaplarından düşü-
lür.                                      
  Birlik yılda bir defa, odalara ve borsalara hesaplarının durumunu bildirmek-
le mükelleftir.                                 
  "Ticaret ve sanayi odaları" halinde çalışmakta iken sanayicilerin müstakil 
oda kurmaları halinde ticaret ve sanayi odası hesabında biriken fonun % 20 si 
yeni kurulan "Sanayi odası" hesabına naklolunur.                

  Madde 78 - (8/3/1950 tarih ve 5590 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kayıt ücretiyle yıllık aidat ve kesinleşen zamlarla para cezalarının tahsil-
lerine ait odalarca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine
getirilir.