Endeksler
                                        
         TÜRKiYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN         
            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ            
                                        
  Kanun Numarası    : 5434                         
  Kabul Tarihi     : 8/6/1949                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 17/6/1949 Sayı: 7235            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1335           
                                        
  1 - 9/6/1952 tarih ve 5951 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 87,Geç.60,Geç.61,  
Geç.62,Geç.64)                                 

  Madde 87 bent (a ve ç) - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
  a) İstifa edenler;                             
  ç) Milletvekilliğine seçilenler;                      
                                        

  Geçici Madde 60 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Baş- 
bakan veya Bakanlıkta bulunanlar ile (Evvelce bulunmuş olanlar dahil) Milletve- 
kili bulunanlardan; bu tarihten sonra Milletvekilliklerinin aralıksız olarak  
devamı sırasında aynı yerlere geçenlerin, bu yerlerde bulundukları müddetçe   
(Emekliye ayrıldıktan sonra bu yerlere geçenler hariç) ödeneklerinden birinci  
derece aylık tutarı üzerinden emekli keseneği alınır ve karşılıkları da bu   
miktar üzerinden Hazinece Sandığa ödenir.                    
                                        

  Geçici Madde 61 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Geçici 60 ıncı maddede yazılı olanların, bu yerlerden ayrılışlarında: Bi-  
rinci derece aylık tutarı ve 25 yıldan aşağı olmamak üzere hizmet müddetleri  
toplamı üzerinden emekli aylığı bağlanır.                    
  Bu yerlerden ayrıldıkları halde emekli aylığı bağlanmasını istemiyenlerin  
Milletvekili, açıkta, emeklilik hakkı tanınan bir vazifede bulundukları sırada 
emekliye ayrılmalarını istediklerinde veya kurumlarınca emekliye ayrılmalarında 
dahi aylıkları, bu esas üzerinden bağlanır.                   
  Bunların; bu yerlerde, Milletvekilliğinde, emeklilik hakkı tanınan bir va- 
zifede veya açıkta iken; adi malüllüklerinde yukarki hükümler gereğince hesap- 
lanacak emekli aylıkları miktarında (Adi malüllük aylığı) ve vazife malüllükle- 
rinde de bu suretle bulunacak adi malüllük aylıklarına 55 inci madde gereğince 
yapılacak eklemelerle (Vazife malüllüğü aylığı) bağlanır.            
  Bağlanacak aylıklar, ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır ve  
Sandıkta birikmiş kesenekleriyle karşılıkları aylığın bağlanmasını müteakip   
toptan Sandıkça Hazineye ödenir.                        
                                        

  Geçici Madde 62 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Vazifelerinden dolayı, emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı  
bağlanmış veya bağlanacak olanlardan geçici 60 ıncı maddede yazılı yerlere geç- 
miş veya aynı madde esasları dairesinde geçecek olanların; bu yerlerden ayrı-  
lışlarında (Ayrılmış olanlar dahil) eski aylıkları, geçici 61 inci maddeye göre 
bağlanması gerekli miktardan az ise sözü geçen madde esasları dairesinde yük-  
seltilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Aylığın yükselmesi halinde düzeltme işi, Sandıkça yapılarak Hazinece öde-  
nir. Eski aylıklar; katma, özel bütçeli dairelerce, geçici 5 inci maddede yazı- 
lı Sandıkça veya kaldırılan sandıklarca bağlanmış olduğu takdirde bu aylıkların 
10 yıllığı, yazı ile bildirimi üzerine aylıkları bağlıyan yerlerce veya (Tür-  
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca bir ay içinde Hazineye ödenir.       
                                        

  Geçici Madde 64 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Geçici 60 ncı maddede yazılı olanların;                   
  a) Bu yerlerde;                               
  b) Bu yerlerden ayrıldıkları halde emekli aylığı bağlanmamış veya eski ay- 
lıklarında artırma yapılmamış olarak açıkta;                  
  c) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde;                   
  ç) Bu yerlerde bulunduklarından dolayı bağlanmış veya artırılmış aylıkları 
almakta;                                    
  iken, ölümlerinde: Dul ve yetimlerine, ilgisine göre geçici 61,62 ve 63 ün- 
cü maddeler esasları üzerinden hesaplanacak aylıklar 68 ve 69 uncu maddeler hü- 
kümlerine göre bağlanır.                            
  Bu aylıkların ödenmesi ve (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı hallerde San- 
dıkta birikmiş kesenek ve karşılıklarının Hazineye verilmesi sözü edilen geçici 
61,62 ve 63 üncü maddeler gereğince yapılır.                  
  2 - 16/1/1953 tarih ve 6013 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 40)         
                                        

 

 
  Madde 40 bent (c) - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  c) Diyanet İşleri Başkanı, (65) yaşını doldurduktan sonra vazifesini yapma- 
ya yetersizliği Bakanlar Kurulunca ve Diyanet İşleri Müşavere Heyeti Başkan ve 
üyeleriyle müftüler ve vaizler de yine (65) yaşını doldurduktan sonra vazifele- 
rini yapmıya yetersizlikleri Diyanet İşleri Başkanlığınca ve hayrat hademesiyle 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinden aylık alan vaizler (65) yaşını doldurduk- 
tan sonra vazifelerini yapmaya yetersizlikleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce be- 
lirtilinciye kadar ve dersiamlar hayat kaydiyle çalışabilirler.         
  3 - 25/3/1953 tarih ve 6077 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Geç.83)       
                                        

  Geçici Madde 83 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Muvazzaf ve gedikli subaylarla askeri memurlar subay veya askeri memur ol- 
duklarından itibaren fiilen 15 yıl askeri hizmetlerini yaptıktan sonra istifa  
edebilirler. Ancak yabancı memleketlerde tahsil edenlerin veya staj görenlerin 
istifalarının kabulü, masrafları kendi taraflarından ödenmişse; tahsil veya   
staja azimet ve avdet tarihleri arasında geçen müddet kadar Devlet tarafından  
ödenmişse; bu müddetin iki misli kadar fazla hizmet etmeleriyle mümkündür.   
  Askeri okullar talebelerinden istifa etmek istiyenlerin istifaları, Devlet- 
çe yapılan bütün okul masraflarının ödenmesine bağlıdır. Ancak bunların, emek- 
lilik hakları başladıktan sonra, okul masraflarını verseler bile, istifaları  
kabul edilmez.                                 
  Harbe hazırlık devrinde subayların istifa muameleleri; durumun inkişafına, 
tehlikenin geçmesine kadar geciktirilebilir. Bu devrin başlangıç ve bitimi   
Bakanlar Kurulunca belirtilir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - 9/7/1953 tarih ve 6122 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 39,62,66,88,89,   
Geç.14, Geç.31, Geç.66)                             
                                        

  Madde 39 bent (b) fıkra dört - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun    
hükmüdür.)                                   
  b) Fiili hizmet müddetleri (30) yılı ve yaşları (55) i doldurmuş olanla-  
rın istekleri üzerine, 40 ıncı maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar- 
la seçilmiş belediye başkanları ve illerin daimi komisyonu üyeleri hariç ol-  
mak üzere otuz hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum görüldüğün- 
de yaş kaydı aranmaksızın re'sen;                        
  Ancak 32 nci madde gereğince fiili hizmet müddetlerine zam yapılanların yaş 
haddinden, eklenilen müddet kadar indirilir.                  
  Ceza bakımından kovuşturma veya muhakemeleri yapılmakta olanlardan bu du-  
rumda bulunanların istekleri kovuşturma veya muhakemeleri sonuna bırakılır.   
  Subay ve askeri memurlarla gedikli subay ve gedikli erbaşların harbe hazır- 
lık devresinde istekleri ile emekliye ayrılma muameleleri, durumun aydınlanma- 
sına ve tehlikenin geçmesine kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin başladığı ve 
bittiği tarihler Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.               
  Subay ve askeri memurlardan, subay ve askeri memur olduktan sonra veya as- 
keri memur olmazdan evvel öğrenci sıfatiyle yabancı memleketlerde tahsil veya  
stajda bulunarak avdet edenler masrafları kendi taraflarından ödenmiş ise tah- 
sil veya staja gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen müddet kadar, Devlet   
tarafından ödenmiş ise bu müddetin iki misli kadar yukarda yazılı (30) yıl fii- 
li hizmetten ayrıca hizmet etmedikçe emekliye ayrılmalarını isteyemezler.    
  ç) 87 nci maddenin (a,b,c,ç,d,e,g,h,i,j ve m) fıkralarında gösterilenler-  
den müstehak iseler, yukardaki (b) fıkrasının ikinci bendi hükmü uygulanmak   
suretiyle yaşları (55) i ve fiili hizmet müddetleri (30) yılı doldurmuş bulu-  
nanlar istekleri üzerine;                            
  g) Belediye başkanları ile illerin daimi komisyonu üyelerinin bu yerlerde  
iken (b) fıkrasında yazılı duruma girmelerinde istekleri üzerine;        
                                        

  Madde 62 bent (a) - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  a) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmiyenlere, isterlerse   
fiili hizmet müddetleri (5) yıldan fazla (20) yıldan az olmak şartiyle emekli  
kesenekleri geri verilerek Sandıkla alakaları kesilir.             
  İstemezlerse veya fiili hizmet müddetleri (20) yıl ve daha fazla ise (60)  
yaşını doldurdukları zaman fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre  
emekli aylığı bağlanır veya hizmeti (20) yıldan az ise 82 nci maddeye göre   
toptan ödeme yapılır. Şu kadar ki bunlardan yaşları (55) i ve fiili hizmet   
müddetleri (30) yılı doldurmuş bulunanlar emekli aylığı bağlanmasını her va-  
kit istiyebilirler.                               
                                        

  Madde 66 bent (f) - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  f) Fiili hizmet müddetleri 25 yıl ve daha fazla olup ta kesenekleri geri  
verilmemiş durumda olanlardan (60) yaşını doldurmadan ölenlerin,