Endeksler
                                        
            HARÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN              
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)              
                                        
  Kanun Numarası       : 492                      
  Kabul Tarihi        : 2/7/1964                    
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5  Cilt: 3 Sayfa:2760        
                                        
  1 - 13/7/1967 tarih ve 903 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 59)          
                                        

  Madde 59 bent (a) - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  a) Kamu menfaatlerine yararlı derneklerin iktisabedecekleri gayrimenkullerin
ve diğer ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle, bu dernekle-
re ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisabedecekleri gayrimenkullerin 
ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların ter- 
kinleri,                                    
                                        
  2- 27/3/1969 tarih ve 1137 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 86)          

  Madde 86 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Aşağıda yazılı kişiler pasaport ve vize harçlarından muaftırlar:      
  a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçiler ve bunların eşleriyle 
velayet altındaki çocukları,                          
  b) Pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar.             
  3- 29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 76 )         

  Madde 76 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Konsolosluk harcları (5) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. 
  Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede ya- 
zılı nispetler uygulanır. Ancak bu işlemler dolayısiyle ödenmesi gereken maktu 
harclar altı misli olarak tahsil olunur.                    
  4- 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 48,51,72 )      
------------------------                            
(1) Tarife cetvellerindeki değişikliklerin yayımlandığı Resmi Gazete tarih ve  
  sayısını gösteren liste kanunun sonuna eklenmiştir.             
                                        
                                        

  Madde 48 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Noter harcları, işle ilgili kağıt ve belgelerin noterlikte kalacak nüshala- 
rına pul yapıştırılmak suretiyle ödenir.                    
  Pullar, üzerlerine daire mührü basılmak ve tarih ve yevmiye defterinin sıra 
numarası yazılmak suretiyle iptal edilir.                    
  Defter tasdiki dolayısiyle kullanılacak harc pulları bu defter üzerine ya- 
pıştırılarak aynı şekilde iptal olunur.                     
                                        

  Madde 51 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı kanunun hükmüdür.)         
  Noterler, gördükleri işlere karşılık olarak bu kanun ve tarifeye göre aldık-
ları harcların nispi harclarda yüzde otuzunu, maktu harclarda yüzde beşini, no- 
ter ücreti olarak alırlar.                           
                                        
  Harc pullarından dolayı beyiye aidatı yüzde beştir.             
                                        

 

 
  Madde 72 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlerinde, bu kanunun noter harcları-
na ait hükümleri uygulanır. Ancak bu kanunun noterlere ait ücret ve beyiyelere 
ilişkin 51 inci maddesi hükmü konsoloslar hakkında uygulanmaz.         
  5 - 18/3/1976 tarih ve 1977 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları 79)         
                                        

  Madde 79 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Konsolosluk harcları, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak fiyat
cetveline göre, tarifede yazılı Türk parası karşılığı olan mahalli para ile öde-
nir.                                      
                                        
  6 - 7/6/1979 tarih ve 2244 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34)         
                                        

  Madde 34 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur olan ha-
kimler, C. savcıları ve icra iflas memurlariyle adli tabiplere, adliye başkatip-
leri ile katiplere, mübaşir ve müstahdemlere yol giderlerinden başka aşağıdaki 
miktarlarda yol tazminatı verilir:                       
                                        
  1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudut- 
ları dahilinde ise beher iş için 10 lira,                    
  2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudut- 
ları haricinde ise beher iş için 15 lira,                    
  3. Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu  
belediye hudutları içinde, bir kısmı haricinde ise belediye hudutları içinde  
olan beher iş için 10 lira, belediye hudutları dışında olan beher iş için 15 li-
ra.                                       
  Ancak bu miktarlar, bir günde birinci benddeki işler için 50 lirayı ve diğer
bendlerdeki işler için 75 lirayı geçemez.                    
  Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden ziyade iş olursa, mümkün oldukça iş- 
ler aynı günde yapılır. Bir işin bir günde tamamlanması mümkün olmadığı takdirde
her gün için bir iş üzerinden ve yukarıki bendler gereğince tazminat verilir.  
  Görülen işler birden ziyade ise yol gideri mesafe ile, yol tazminatı ise  
yukarıdaki bendler esasları ile orantılı şekilde taksim olunur.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Adliye başkatipleriyle katipler için bu miktarın 2/3 ü mübaşir ve müstahdem-
ler için yarısı ödenir.                             
  Yol giderleri, tazminatla ilgili kişiler tarafından işin ifasından evvel  
emaneten makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak buna mahsus bir deftere kaydedi-
lir. Keşfi ve işlemi mütaakıp yapılan sarfiyat bir tutanakla tevsik olunarak  
bakiyesi ilgili kişiye geri verilir.                      
                                        
  7 - 21/11/1980 tarih ve 2345 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 79)        
                                        

  Madde 79 - (18/3/1976 tarih ve 1977 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Konsolosluk Harçları ile, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluk-
larının yaptıkları her türlü işlemler; tarifelerde yazılı harçların Merkez Ban- 
kasının tespit ve ilan etmiş olduğu resmi kurlar üzerinden, mahalli paraya çev- 
rilmesi suretiyle Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak cetvellere  
göre, harca tabi tutulur. Döviz kurlarında sonradan yapılacak değişiklikler   
dikkate alınmaz.                                
                                        
  8 - 30/12/1980 tarih ve 2366 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 13)        
                                        

  Madde 13 bent (c) - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  c) Ayda 250 lirayı geçmiyen nafakalara ait dava ve takipler, "birden fazla 
kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen
miktar müstakil olarak nazara alınır."                     
                                        
  9 - 20/3/1981 tarih ve 2430 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 13,86,123)