Endeksler
                                        
                                        
           DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN            
               KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ               
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 488                         
  Kabıl Tarihi     : 1/7/1964                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/7/1964 Sayı: 11751            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2741           
                                        
  1 - 29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 11, 22, tablo 1)  
                                        

  Madde 11 - (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü ikrazata ait taahhütname ve 
mukavelenameler ve bunların temlik, yenileme, devir ve değiştirilmesine mütaal- 
lik bütün kağıtlarda ve keza matlupların devir ve temlikine ilişkin mukavele-  
name ve temliknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının veya azami   
haddinin gösterilmesi mecburidir. Gösterilmediği takdirde bu kağıtların her   
birinden alınması gereken Damga Vergisi ile cezası olayın meydana çıktığı ta-  
rihte, ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat miktarına göre 
hesaplanır ve alınır.                              
  Bu vergi ve cezanın ödenmesinde mukriz ve müstakrizlerle temlik eden ve   
adına temlik yapılan şahıslar ve müesseseler müteselsilen sorumludurlar.    
                                        

  Madde 22 bent (b) - (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı diğer hallerde, Bakanlığın müsaadeye 
ilişkin yazısının mükellefe tebliği tarihinde,                 
  Vergi dairesine ödenir.                           
  (1) Sayılı Tablo - (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
                                        
                                        
             DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR             
                                        
I - AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR:                         
  1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler:            
    a) Belli parayı ihtiva edenler                (Binde 4) 
    b) Belli parayı ihtiva etmiyenler               (5 T.L.) 
    c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli       
     üzerinden),                        (Binde 1) 
    d) Tütün alım ve satım mukavelenameleri            (50 Krş) 
                                        
                                        
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   2. Teklifnameler                        (50 Krş.) 
   3. Anonim eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri:      
     İlk 5 milyon lira için                   (Binde 10) 
     Sonra gelen 5 milyon lira için               (Binde 7,5) 
     10 milyon liranın yukarısı için               (Binde 5) 
     (Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz)                 
   4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:                  
     a) Belli parayı ihtiva edenler                (Binde 4) 
     b) Belli parayı ihtiva etmiyenler               (5 T.L.) 
     c) Tütün alım ve satımı ile ilgili rehin senetleri      (50 Krş.) 
   5. Tahkimnameler ve sulhnameler:                     
     a) Belli parayı ihtiva edenler                (Binde 4) 
     b) Belli parayı ihtiva etmiyenler              (15 T.L.) 
 II - KARARLAR VE MAZBATALAR:                          
   1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili       
     olmıyarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla       
     hakem kararları:                            
     a) Belli parayı ihtiva edenler                (Binde 4) 
     b) Belli parayı ihtiva etmiyenler              (15 T.L.) 
   2. Artırma ve Eksiltme Kanunlarına tabi olan veya olmıyan         
     daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü       
     ihale kararları                       (Binde 2) 
III - TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR:                  
   1. Ticari ve mütedavil senetler:                     
     a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benziyen          
     senetler                           (Binde 4) 
     b) Emtia senetleri:                          
     1. Resepise (Makbuz senedi)                  (5 T.L.) 
     2. Varant (Rehin senedi)                   (3 T.L.) 
     3. İyda senedi                        (1 T.L.) 
     4. Taşıma senedi                      (2,5 T.L.) 
     c) Konişmentolar                       (3 T.L.) 
     d) Deniz ödüncü senedi                    (Binde 4) 
     e) İpotekli borç senedi, irat senedi             (Binde 4) 
   2. Ticari belgeler:                            
     a) Faturalar, müstahsil makbuzlariyle gider puslalarının        
      fatura yerine geçen nüshaları:                   
     1. 100 liraya kadar olanlar (100 dahil)           (25 Krş.) 
     2. 1.000 liraya kadar olanlar (1.000 dahil)         (50 Krş.) 
     3. 1.000 liradan yukarı olanlar               (100 Krş.) 
     b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları         (Binde 2) 
     c) Menşe ve mahreç şahadetnameleri              (2,5 T.L) 
     d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere      
      ve bankalara ibraz edilenler):                   
     1. Bilançolar                         (10 T.L.)
     2. İşletme hesabı hulasaları                (2,5 T.L.) 
     e) Barnameler                         (1 T.L.) 
     f) Tasdikli manifesto nüshaları               (2,5 T.L.) 
     g) Ordinolar                         (50 Krş.) 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye,      
      irsal, teslim ve tahsil emirleri              (50 Krş.) 
IV - MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR:                        
   1. Makbuzlar (İbra senetleriyle kabzı mutazammın imza ve mü-        
    hürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):                  
    a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 liraya kadar        
      parayı ihtiva edenler (100 dahil) ve ilgilileri tarafın-       
      dan alınan paralar için icra dairelerine verilen makbuz-       
      lar                            (25 Krş.) 
    b) 1.000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1.000 dahil)   (50 Krş.) 
    c) 1.000 liradan yukarı parayı ihtiva edenler        (100 Krş.) 
    d) Avans makbuzları                      (Binde 4) 
    e) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi       
      dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi dai-       
      reler hesabına ödenen paralar hakkında mütaaddit nüsha        
      olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkür dai-       
      relere ait nüshaları                    (Binde 4) 
    f) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,      
      ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve       
      saire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı        
      alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nak-      
      den ödenmiyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari       
      hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye       
      olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 4) 
    g) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahi-      
      yetteki senetler                      (Binde 3) 
  2. Beyannameler:                              
    a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının gümrük-       
      lenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyan-      
      namelerde yazılı her mürasele maddesi için         (50 Krş.) 
    b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer         
      beyannameler                        (25 Krş.) 
  3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:           
    a) 100 liraya kadar olanlar (100 dahil)            (15 Krş.) 
    b) 100 liradan yukarı olanlar                 (25 Krş.) 
  4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı bir liradan fazla maktu veya      
    nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek       
    özet, suret ve tercümeleri                   (1 T.L.) 
  2 - 21/11/1980 tarih ve 2344 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldı-      
rılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 24,   
Tablo 1, Tablo 2)                                
                                        

  Madde 24 fıkra iki - (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın ta- 
mamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müs- 
tesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez.    
  (1) Sayılı tablo - (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
                                        
              DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR            
I - AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR:                         
  1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler:            
    a) Belli parayı ihtiva edenler                 (Binde 5) 
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     b) Belli parayı ihtiva etmiyenler              (10 T.L.) 
     c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bede-      
      li üzerinden)                       (Binde 1) 
     d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı        
      mukavelenameleri                     (50 Krş.) 
   2. Teklifnameler                        (100 Krş.) 
   3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri:      
     İlk 5 milyon lira için                   (Binde 10) 
     Sonra gelen 5 milyon lira için               (Binde 7,5) 
     10 milyon liranın yukarısı için               (Binde 5) 
     (Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz)                 
     Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa       
     yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeni-       
     den nazara alınır.                           
   4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:                  
     a) Belli parayı ihtiva edenler                (Binde 5) 
     b) Belli parayı ihtiva etmiyenler              (10 T.L.) 
     c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı        
      ile ilgili rehin senetleri                (50 Krş.) 
   5. Tahkimnameler ve sulhnameler:                     
     a) Belli parayı ihtiva edenler                (Binde 5) 
     b) Belli parayı ihtiva etmiyenler              (25 T.L.) 
   6. Fesihnameler:                             
     a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva        
      eden bir kağıda taallük edenler              (Binde 1) 
     b) Diğerleri                         (10 T.L.) 
 II - KARARLAR VE MAZBATALAR:                          
   1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili       
     olmıyarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla       
     hakem kararları:                            
     a) Belli parayı ihtiva edenler                (Binde 5) 
     b) Belli parayı ihtiva etmiyenler              (25 T.L.) 
   2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmıyan         
     daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü       
     ihale kararları                       (Binde 3) 
III - TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR:                  
   1. Ticari ve mütedavil senetler:                     
     a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benziyen senet-      
      ler                            (Binde 5) 
     b) Emtia senetleri:                          
      1. Resepise (Makbuz senedi)                (10 T.L.) 
      2. Varant (Rehin senedi)                  (6 T.L.) 
      3. İyda senedi                       (2 T.L.) 
      4. Taşıma senedi                      (5 T.L.) 
     c) Konşimentolar                       (6 T.L.) 
     d) Deniz ödüncü senedi                    (Binde 5) 
     e) İpotekli borç senedi, irat senedi             (Binde 5) 
   2. Ticari belgeler:                            
     a) Faturalar müstahsil makbuzlariyle gider puslalarının        
      fatura yerine geçen nüshaları:                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     1. 100 liraya kadar olanlar (100 dahil)           (25 Krş.) 
     2. 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)           (50 Krş.) 
     3. 1.000 liraya kadar olanlar (1.000 dahil)         (100 Krş.) 
     4. 10.000 liraya kadar olanlar (10.000 dahil)        (200 Krş.) 
     5. 50.000 liraya kadar olanlar (50.000 dahil)        (300 Krş.) 
     6. 50.000 den yukarı olanlar                (500 Krş.) 
   b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları           (Binde 3) 
   c) Menşe ve mahreç şahadetnameleri               (10 T.L.) 
   d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere        
     ve bankalara ibraz edilenler):                     
     1. Bilançolar                        (20 T.L.) 
     2. Kar ve zarar cetvelleri                  (10 T.L.) 
     3. İşletme hesabı hulasaları                 (10 T.L.) 
   a) Barnameler                          (2 T.L.) 
   f) Tasdikli manifesto nüshaları                 (5 T.L.) 
   g) Ordinolar                          (100 Krş.) 
   h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye,       
     irsal teslim ve tahsil emirleri               (100 Krş.) 
IV - MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR:                        
   1. Makbuzlar (İbra senetleriyle kabzı mutazammın imza ve mü-        
    hürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):                  
    a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 liraya kadar        
      parayı ihtiva edenler (100 dahil) ve ilgilileri tarafın-       
      dan alınan paralar için icra dairelerine verilen makbuz-       
      lar                            (25 Krş.) 
    b) 500 liraya kadar parayı ihtiva edenler (500 dahil)     (50 Krş.) 
    c) 1.000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1.000 dahil)  (100 Krş.) 
    d) 10.000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (10.000 dahil) (200 Krş.) 
    e) 50.000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (50.000 dahil) (300 Krş.) 
    f) 50.000 den yukarı olanlar                 (500 Krş.) 
    g) Avans makbuzları                      (Binde 5) 
    h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi       
      dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi dai-       
      reler hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha        
      olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkür dai-       
      relere ait nüshaları                    (Binde 5) 
    i) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,      
      ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve       
      saire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı        
      alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nak-      
      den ödenmiyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari       
      hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye       
      olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 4) 
    j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahi-      
      yetteki senetler                      (Binde 4) 
    k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen       
      paralar için düzenlenen makbuzlar             (Binde 4) 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Beyannameler:                              
    a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının gümrük-       
     lenmesi için postahanelerce gümrüklere verilen liste be-       
     yannamelerde yazılı her mürasele maddesi için       (100 Krş.) 
    b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer         
     beyannameler:                             
     1. Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri            (5 T.L.) 
     2. Kurumlar Vergisi beyannameleri              (10 T.L.) 
     3. Muhtasar beyannameler                  (2,5 T.L.) 
     4. Diğerleri                         (1 T.L.) 
  3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:           
    a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)            (25 Krş.) 
    b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil)          (100 Krş.) 
    c) 3.000 liradan yukarı olanlar                (150 Krş.) 
  4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı bir liradan fazla maktu         
    veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz         
    edilecek özet, suret ve tercümeleri               (1 T.L.) 
                                        
  (2) Sayılı tablonun IV numaralı ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar  
bölümünün (2) ve (9) uncu bentleri - (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hük- 
müdür.)                                     
  2. Çekler.                                 
  9. Akdi mutazammın siparişi kabul mektupları ile mukavele yerine kaim mek- 
tuplar.                                     
                                        
  3 - 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 22)         
                                        

  Madde 22 bent (b) alt bent (bb) - (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  bb) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli kağıtlara şamil olmak üzere veril- 
mesi halinde bir ay zarfında düzenlenecek kağıtların vergisi ertesi ayın yedin- 
ci günü akşamına kadar.                             
                                        
  Bent (c)- (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  c) Maliye Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine makbuz verilmesi şekliyle 
ödeme yapılması hallerinde bir ay zarfında düzenlenecek kağıtların vergisi er- 
tesi ayın yedinci günü akşamına kadar.                     
                                        
  4 - 15/12/1990 tarih ve 3689 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Mükerrer 30.)    
                                        

  Mükerrer Madde 30 fıkra bir - (4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun hük- 
müdür.)                                     
  Bakanlar Kurulu,bu Kanuna bağlı (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri 
(Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler    
dahil) birlikte veya ayrı ayrı yirmi katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı  
had ve miktarlardan az, bu had ve miktarların yirmi katından çok olmamak üzere 
yeni had ve miktarlar tespit etmeye yetkilidir. (1)               
  5 - 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numarası:Mük.30)         

 

 
  Mükerrer Madde 30 fıkra üç - (19/6/1987 tarih ve 3393 sayılı Kanunun hükmü- 
dür.)                                      
  Bakanlar Kurulu, 31/12/1993 tarihine kadar menkul kıymetlerin halka satı-  
şında bunları ihraç eden anonim ortaklıklar ile aracı kurum ve bankalar arasında
düzenlenen aracılık sözleşmelerinin tabi olduğu damga vergisi nispetini "0" sı- 
fıra kadar indirmeye, indirilen nispeti kanuni seviyesine kadar çıkarmaya yet- 
kilidir.                                    
-------------------                               
(1) Miktarlar, 3505 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle yükseltilmiş ve metne iş- 
  lenmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 726 - 1                    
                                        
  5 - 4/5/1994 tarih ve 3986 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası:(1) sayılı Tablo)   
  (1) Sayılı Tablo - 21/11/1980 tarih ve 2344 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
                                        
                                        
                (1) SAYILI TABLO (1)               
                                        
  Damga Vergisine Tabi Kağıtlar :                       
                         Uygulanan    Orijinal    
                          Miktar     Miktar    
  I. Akitlerle ilgili kağıtlar:       -------------   ------------- 
1.Mukavelenameler,taahhütnameler ve temlik-                   
nameler                                     
a) Belli parayı ihtiva edenler         (Binde 5)      (Binde 5)  
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler      (17.800 TL.)      (150 TL.)  
c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine                   
göre kira bedeli üzerinden)           (Binde 1)     (Binde 1 )  
d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım                
satımı mukavelenameleri            (5.800 TL.)      (50 TL.)  
2. Teklifnameler               (5.800 TL.)      (50 TL.)  
3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket                  
mukavelenameleri :                               
İlk 100 milyon lira için            (Binde 10)     (Binde 10)  
Sonra gelen 100 milyon lira için       (Binde 7,5)     (Binde 7,5)  
200 milyon liranın yukarısı için        (Binde 5)     (Binde 5)  
(Vergi miktarı 2 milyon (122.600.000) lirayı aşamaz.)              
Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan                
meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve                
azami had yeniden nazara alınır.                        
4.Kefalet, teminat ve rehin senetleri:                     
a) Belli parayı ihtiva edenler         (Binde 5)     (Binde 5)   
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler      (17.800 TL.)     (150 TL.)  
c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün                  
alım satımı ile ilgili rehin senetleri    (5.800 TL.)      (50 TL.)  
5. Tahkimnameler ve sulhnameler :                        
a) Belli parayı ihtiva edenler         (Binde 5)     (Binde 5)  
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler      (48.700 TL.)     (400 TL .)  
6. Fesihnameler :                                
a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı                
ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler     (Binde 1)     (Binde 1)  
b) Diğerleri                 (17.800 TL.)     (150 TL.)  
-------------------                               
(1) 1 sayılı tabloda Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; Kanu- 
  nun mükerrer 30 uncu maddesi uyarınca ,Maliye ve Gümrük Bakanlığının 24   
  Seri Nolu (R.G.:23/12/1993 - 21797 )tebliği ile 1/1/1994 tarihinden itiba- 
  ren uygulanacak maktu vergi miktarları ile maktu ve nisbi vergilerin asgari 
  ve azami miktarları ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. 
  Daha önce bu tabloda değişiklik yapan mevzuat için ise Mülga Hükümler    
  Külliyatının 2 nci cilt 727 nci sayfasına bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 726 - 2                    
                                        
                        Uygulanan    Orijinal    
                         Miktar     Miktar     
                       -------------  -------------   
II. Kararlar ve mazbatalar :                          
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari da-                 
valarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen maz-                
bata,ilam ve kararlarla hakem kararları:                    
a) Belli parayı ihtiva edenler          (Binde 5)    (Binde 5)   
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler       (45.400 TL.)    (375 TL.)   
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan ve-                
ya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca               
verilen her türlü ihale kararları         (Binde 3)   (Binde 3)   
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar:                   
1. Ticari ve mütedavil senetler:                        
a) (Değişik: 30/12/1980 - 2367/1 md.) Kambiyo                  
senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler               
(Çekler hariç)                   (Binde 5)   (Binde 5)   
b) Emtia senetleri:                               
 1. Resepise (Makbuz senedi)          (17.800 TL.)   (150 TL.)   
 2. Varant (Rehin senedi)           (10.400 TL.)   (90 TL.)   
 3. İyda senedi                 (3.100 TL.)   (30 TL.)   
 4. Taşıma senedi                 (900 TL.)   (10 TL.)   
c) Konşimentolar                (10.400 TL.)   (90 TL.)   
d) Deniz ödüncü senedi               (Binde 5)   (Binde 5)   
e) İpotekli borç senedi, irat senedi        (Binde 5)   (Binde 5)   
2. Ticari belgeler:                               
a) (Mülga: 4/12/1985-3239/140 md.)                       
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları    (Binde 3)   (Binde 3)   
c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri       (17.800 TL.)   (150 TL.)   
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Res-                
mi dairelere ve bankalara ibraz edilenler):                   
  1.Bilançolar                 (36.400 TL.)   (300 TL.)   
  2.Kar ve zarar cetvelleri          (17.800 TL.)   (150 TL.)   
  3.İşletme hesabı hulasaları         (17.800 TL.)   (150 TL.)   
e) Barnameler                  (2.500 TL .)   (25 TL.)   
f) Tasdikli manifesto nüshaları         (8.800 TL.)   (75 TL.)   
g) Ordinolar                   (1.400 TL.)   (15 TL.)   
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki mü-                 
nakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri (1.400TL.)   (15 TL.)   
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar:                        
1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazam-                 
mın imza ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar                   
dahil) :                                    
  a, b, c, d, e, f (Mülga : 4/12/1985 - 3239/140 md.)             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  726 - 3                   
                                        
                           Uygulanan    Orijinal  
                           Miktar     Miktar   
                           -----------   -----------
                                        
g) Avans makbuzları                 (Binde 5)    (Binde 5) 
h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın                  
olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra se-                
netleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralar                
hakkında müteaddit nüsha olarak bankalara veri-                 
len makbuz senetlerinin mezkür dairelere ait nüs-                
haları                        (Binde 5)   (Binde 5) 
ı) Maaş,ücret, gündelik,huzur hakkı, aidat, ih-                 
tisas zammı,ikramiye, yemek ve mesken bedeli,                  
harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa              
olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen               
makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek ki-                 
şiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nak-              
ledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu               
takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar   (Binde 4)   (Binde 4) 
j) ÖdÜnç alınan paralar için verilen makbuzlar                 
veya bu mahiyetteki senetler             (Binde 4)    (Binde 4) 
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıs-                
lara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar     (Binde 4)    (Binde 4) 
2. Beyannameler:                                
a) Yabancı memleketlerden gelen posta mürase-                  
latının gümrüklenmesi için postanelerce gümrük-                 
lere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele              
maddesi için                     (1.400 TL.)    (15 TL.) 
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere ve-                  
rilen diğer beyannameler:                            
1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri        (8.800 TL.)   (75 TL.) 
2. Kurumlar vergisi beyannameleri         (17.800 TL.)   (150 TL.) 
3. Muhtasar beyannameler              (5.800 TL.)   (50 TL.) 
4. Diğerleri                    (1.400 TL.)   (15 TL.) 
3. Havale mektupları, posta ve telgraf havale-                 
nameleri:                                    
a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)        (100 TL.)    (5 TL.) 
b) 3.000 liraya kadar olanlar (3.000 dahil)     (1.400 TL.)   (15 TL.) 
c) 3.000 liradan yukarı olanlar           (2.500 TL.)   (25 TL.) 
4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (2.200) yirmi                
liradan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanla-               
rın resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve                
tercümeleri                     (1.400 TL.)    (15 TL.) 
5. (Ek: 30/12/1980 - 2367/2 md.; Mülga : 7/11/1984 - 3075/1 md.)        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 727-729                    
                                        
     488 SAYILI KANUNDA YER ALAN TABLOLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN        
                                        
               MEVZUAT CETVELİ                  
                                        
          (1) Sayılı Tablonun Değişikleri:               
                                        
Değişiklik Yapan Kanun veya Kararnamenin      Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
---------------------------------------------  -------------------------------
 Tarihi     Numarası     Maddesi     Tarihi     Numarası   
-------------- --------------  -------------   -----------  --------------
                                        
30.12.1980     2367        1      31.12.1980  17207 Mükerrer
 7.11.1984     3075        1      20.11.1984  18581     
 4.12.1985     3239       140      11.12.1985  18955     
20.12.1985    85/10173             26.12.1985  18970     
 1.9.1987    87/12067       -      17.9.1987  19577     
30.12.1987    87/12466       -      31.12.1987  19681 Mükerrer
 3.12.1988     3505        30      10.12.1988  20015     
22.12.1988    88/13599       -      30.12.1988  20035     
27.12.1989    89/14914       -      30.12.1989  20388     
  Tebliğ      21         -      26.12.1990  20737     
  Tebliğ      22         -      24.12.1991  21091     
  Tebliğ      23         -      18.12.1992  21439     
  Tebliğ      24         -      23.12.1993  21797     
  Tebliğ      25         -      11.5.1994  21931     
  Tebliğ      26         -      23.12.1994  22150     
  Tebliğ      27         -      17.3.1995  22230     
  Tebliğ      28         -      25.12.1995  22504     
                                        
                                        
         (2) Sayılı Tablonun Değişiklikleri :             
                                        
Değişiklik Yapan Kanun veya Kararnamenin      Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
---------------------------------------------  -------------------------------
 Tarihi     Numarası     Maddesi      Tarihi    Numarası   
------------  --------------  -------------  -------------- ---------------
 24.6.1965     639        1       6.7.1965  12041     
 30.12.1980     2367        3      31.12.1980  17207 Mükerrer
 16.10.1981     2535        1      18.10.1981  17488     
 21.1.1982     2590        2      27.1.1982  17587     
 4.12.1985     3239        98      11.12.1985  18955     
 26.10.1988     3482        8      5.11.1988  19980     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      488 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
                                        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
 Kanun                                Yürürlüğe 
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
----------  ----------------------------------------------  -----------------
                                        
 639                -                 6/7/1965 
 903    4 üncü 5 inci maddeler                  1/3/1968 
      Diğer hükümler                      25/7/1967 
 1137                -                31/3/1969 
 1318                -                10/8/1970 
 2344                -                28/11/1980 
 2367    1 inci maddesi ile (1) sayılı tablonun III.Ticari İş-        
      lemlerde Kulanılan Kağıtlar Bölümünün 1/a bendinde         
      yapılan değişiklik                   28/11/1980 
      Diğer hükümleri                     31/12/1980 
 2535                -                18/10/1981 
 2590                -                27/1/1982 
 3075                -                 1/1/1985 
20/12/1985 ta-                                 
rih ve 85/10173                                 
sayılı Bakan-                                  
lar Kurulu Kararı          -                 1/1/1986 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       488 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
                                        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
 Kanun                                Yürürlüğe 
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
--------  ------------------------------------------------------ -------------
 3239    A) Birinci bölümünün araziye ait asgari ölçüde           
        birim değer tespiti için yeniden kurulan             
        Takdir Komisyonları ve arazi ile ilgili diğer          
        hükümleri ve yoklamadan maksat ve yoklama            
        memurlarına ilişkin hükümleri            11/12/1985 
                                        
      B) Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespiti          
        için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile           
        ilgili hükümleri                    1/3/1986 
                                        
      C) Beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle 492 sayılı         
        Kanunun (8) sayılı tarifesine eklenen Telsiz           
        Harçlarına ilişkin hükümleri (Yıllık harçlara          
        ait hükümleri hariç)                (7/10/1983 ta-
                                 rihinden ge- 
                                 çerli olmak  
                                 üzere     
                                  11/12/1985 
                                        
      D) 107,115,119,126,132,133,134,135 ve Geçici 2,           
        3 ve 4 üncü maddeleri                11/12/1985  
                                        
      E) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakan-           
        lığına yetki veren hükümleri           (1/1/1986 tari-
                                 hinden geçerli 
                                 olmak üzere)  
                                 11/12/1985  
                                        
      F) Diğer hükümleri                    1/1/1986 
                                        
 3393    11 ve 12 nci maddeleri                  1/1/1987  
                                        
      Diğer maddeleri                     30/6/1987 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ÿ