Endeksler
                                        
           MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN           
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)           
                                        
  Kanun Numarası    : 3634                         
  Kabul Tarihi     : 7/6/1939                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih 16/6/1939 Sayı: 4234             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 20 Sayfa: 512            
                                        
  1 - 22/9/1941 tarih ve 4112 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 27)         
                                        

  Madde 27 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tahrire tabi nakil vasıtalarının başkalarına satılması veya herhangi bir  
sebeble elden çıkarılması halinde sahipleri kasabalarda Milli Müdafaa, mükelle- 
fiyetleri komisyonlarına ve köylerde ihtiyar heyetlerine ve aynı zamanda bele- 
diye teşkilatı olan yerlerde lağvedilen muhtar ve ihtiyar heyetleri vazifeleri- 
nin hangi dairelerce ifa edileceğinden bahis 14/12/1933 tarihli Nizamnamenin  
altıncı maddesinde yazılı belediye memurlarına bildirmeğe ve alanlar da kasa-  
balarında veya köylerinde aynı makamlara yazdırmağa borçludurlar. Bu sonuncular 
daha evvel diğer bir mahalde elden çıkarmışlarsa o mahaldeki selahiyetli makam- 
lara yazdırırlar.                                
  Köy ihtiyar heyetleri ve yukarıda bahsolunan belediye memurları hazarda   
tahrir işlerinin ve seferde Milli Müdafaa mükellefiyeti işlerinin vaktinde ve  
doğru olarak yapılmasını takip etmeye ve kanunun dışında hareket edenleri ko-  
misyonlara haber vermeğe mecburdurlar.                     
  2 - 26/11/1941 tarih ve 4130 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 68)         
                                        

  Madde 68 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kanunun birinci maddesinde yazılı hallerde Milli Müdafaa mükellefiyetine  
tabi tutulduğu sahiplerine tebliğ edilen her türlü nakil ve cer vasıtalarını,  
kabul edilebilir bir sebebe dayanmıyarak Milli Müdafaa mükellefiyeti komisyonu- 
nun tayin ettiği müddet zarfında bildirdiği yerde bulundurmayanlar mükellefiyete
tabi tutulan nakil vasıtasının kıymetine göre beş liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.                     
-----------------------                             
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih 
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih  
  ve E.1,K.12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - 7/8/1944 tarih ve 4655 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 46, 47)       
                                        

  Madde 46 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Devlet idare ve müesseselerine bağlı demiryolları ile deniz, kanal, göl ve 
nehir ve havayolları ve limanları idarelerinin nakliyat işleri seferberliğin  
ilanından veya seferberliğe hazırlık kararından itibaren Başkomutanlığın emrine 
girer. Bu yolların ve limanların işletme işleri, Devlet Demiryolları İşletmesi 
ve Deniz yolları ve Limanlar Umum Müdürlüklerinin idare ve mesuliyetleri altın- 
da olarak müesseselerin kendi vasıtaları ve memur ve müstahdemleri marifetiyle 
yapılır. İşletme umuru için muktazi ihtiyaçlar ve masraflarla bu irtibatın de- 
vam ettiği müddet için Devletçe verilecek tazminatın takdir ve tesbiti ve teda- 
visi işleri bu teşekküllerin bağlı olduğu vekaletlerce temin olunur.      
                                        

  Madde 47 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Harbin zaruri icapları dolayısiyle ciheti askeriyece 46 ncı maddede göste- 
rilen idarelere ait yollardan bir kısmının veya münferit bir nakil vasıtanın  
işletme işleri gerek kendi askeri vasıtaları, gerek bu idarelerin memur ve   
müstahdemleri vasıtasiyle doğrudan doğruya idare edilebilir.          
  Ancak bu idarelerin tamamen ciheti askeriyece vaziyet olunarak idare edile- 
bilmesi İcra Vekilleri Heyeti kararına bağlıdır.                
  4 - 4/4/1945 tarih ve 4710 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 11, 17, 19)     
                                        

  Madde 11 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tevakkuf veya yürüyüş halinde bulunan askeri kıtalara mensup askeri şahıs- 
lar ve erler ve bunlara ait hayvan, eşya ve malzeme askeri binaların mevcut   
olmaması veya kafi gelmemesi halinde evvelce yazım neticesinde kabiliyeti tes- 
bit edilmiş olan Devlete, hususi idarelere, belediyelere, vakfa, cemaatlere,  
şirketlere ve cemiyetlere ait bina,ahır ve mağazalara ve ambarlara ihtiyaca göre
sıra ile vaziyet ve bunların da kafi gelmemesi halinde boş olanlarından başlı- 
yarak ahaliye ait olanlara müracaat edilerek oralarda ibate ve muhafaza edilir- 
ler. Bu yerleşme ya sahiplerinin membaları göz önünde tutularak iskan namı al- 
tında veya bu şartlara riayet edilmiyerek ihtiyaç nisbetinde ve yerlerinin is- 
tiab kabiliyetleri derecesine ve fakat yine içinde oturanların oturma hakları  
muhafaza edilerek konaklama tarzında yapılır.                  
  İskan ve konaklama bina sahiplerine, yatak, kap kacak vermek mecburiyetini 
tahmil etmez.                                  
  İskan edilen yerlerde su ve elektrik gibi şeyler ücretli ise bunların cihe- 
ti askeriyece istihlak edilen mikdarı ödenir.                  
  İhtiyaç görülen ambar, mağaza ve ahırlar için de aynı suretle muamele    
olunur.                                     
  Tevakkuf halinde geçici müfrez kıtalar ve münferit askeri şahıslar şehir-  
lerde, kasabalarda, köylerde ve münferit hanelerde hep bu tarzda yerleştirilir. 
  Yukarıda yazılı hallerde bina sahiplerinin iktisadi faliyetleri ihlal    
edilmez.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 17 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Askeri kıtaların iskan edildikleri veya konakladıkları binalarda sebep ol- 
dukları bütün zararlardan Devlet mesuldür. Sonradan ihtilal mucip olmamak için 
mümkün olan hallerde binaların ne halde olduklarının, kullanılmak üzere bıra- 
kılmış eşya mevcut ise hal ve vasıflarının işgal eden kıtadan bir subay ile mal 
sahipleri veya mümesilleri tarafından işgalden evvel imza edilecek zabıt vara- 
kasiyle tesbiti mecburidir. Bunun bir sureti komisyona, diğer bir sureti alaka- 
lı şahsa verilir.                                
                                        

  Madde 19 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Binaların işgaline mukabil sahiplerine memleket rayicine göre takdir edile- 
cek bir kira verilir. Aşağıdaki hallerde iskan ve konaklama parasızdır:     
  I - Seferberlik yapılan mıntıkalarda ve seferberlik müddetince aynı kıtala- 
rın veya başka başka kıtaların aynı kimse nezdinde iskan edildikleri veya ko-  
nakladıkları ceman beş gün,                           
  II - Toplanma mahalline giderken veya toplanma mahallinde ayni veya başka  
kıtaların aynı kimse nezdinde iskanları veya konaklamaları hallerinde her ay  
için en çok üç gece,                              
  III - Manevra yapan kıtaların iskanları veya konaklamaları hallerinde.   
                                        
  5 - 10/6/1959 tarih ve 7343 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 25,27,28,52,76)   
                                        

  Madde 25 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tahrir heyetleri senede bir defa erlerin yoklamaları zamanında merkeze ge- 
len köy ihtiyar heyetlerinin seçeceği adamları ve merkezde bu işleri de gören  
belediye memurlarını komisyona çağırarak bütün nakliye vasıtaları hakkında ve- 
recekleri son malümatı tahrir deferlerine adedi fazla olanlar başa geçirilmek  
üzere kayıt ve işaret ederler. Tahrir heyetleri o sene ikincikanunun birinde  
yaş itibarile Milli Müdafaa mükellefiyeti tatbikına elverişli olan hayvanlardan 
at, idiş ve kısraklarda 4-15 (Dahil) ve katırlarda 4-20 (Dahil), eşeklerde 4-15 
(Dahil), manda ve öküzlerde 3-12 (Dahil), develerde 4-15 (Dahil) yaşında olan- 
larla üç yaşına (Dahil) kadar olan tayların tahrir tedkik ve tasnif işlerini  
yaparlar.                                    
  Öküz cinsinden çift hayvan yazımlarında ikiden fazla hayvan sahipleri    
deftere hayvanları adedine göre, baştan itibaren sıra ile yazılırlar. İki hay- 
van sahipleri arasında sıra kur'a ile tayin olunur.               
  Hayvanların yaşları doğdukları senenin ikinci Kanununun birinci gününden  
başlar.                                     
                                        

  Madde 27 - (22/9/1941 tarih ve 4112 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Tahrire tabi nakil vasıtalarının başkalarına satılması veya herhangi bir  
sebeple elden çıkarılması halinde on gün içinde sahipleri kasabalarda Milli   
Müdafaa Mükellefiyetleri Komisyonlarına ve köylerde ihtiyar heyetlerine ve aynı 
zamanda belediye teşkilatı olan yerlerde lağvedilen muhtar ve ihtiyar heyetleri 
vazifelerinin hangi dairelerce ifa edileceğinden bahis 14/12/1933 tarihli ni-  
zamnamenin altıncı maddesinde yazılı belediye memurlarına bildirmeğe ve alanlar 
da kasabalarında veya köylerinde aynı makamlara yazdırmağa borçludurlar. Bu so- 
nuncular daha evvel diğer bir mahalde elden çıkarmışlarsa o mahaldeki salahi-  
yetli makamlara yazdırırlar.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Köy ihtiyar heyetleri ve yukarıda bahsolunan belediye memurları hazarda   
tahrir işlerinin ve seferde Milli Müdafaaa Mükellefiyeti işlerinin vaktinde ve 
doğru olarak yapılmasını takip etmeğe ve kanunun dışında hareket edenleri ko-  
misyonlara haber vermeğe mecburdurlar.                     
                                        

  Madde 28 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  İhtiyar heyetleri ve belediye memurları, 27 nci madde mucibince kendilerine 
bildirilen mıntakalarındaki nakil vasıtalarının değişikliklerini mahalleri Mil- 
li Müdafaa mükellefiyeti komisyonlarına her üç ay nihayetinde bildirmeğe mec-  
burdurlar.                                   
                                        

  Madde 52 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birinci maddede yazılı hallerde her türlü sınai müesseseleri işletenler as- 
keri ihtiyaçları temin için bütün eşhas, tesisat va iptidai maddeleriyle, bütün 
mahsul ve mamullerini tebliğ olunacak bir Milli Müdafaa mükellefiyeti emri üze- 
rine ciheti askeriye emrine vermeğe ve işletmeğe mecbur tutulabilirler.     
  Milli Müdafaa mükellefiyeti ne kadar devam ederse etsin müesseseleri işle- 
tenler ciheti askeriyenin müsaadesi olmadıkça mükellefiyetin tatbik olunduğu  
hiç bir şeyi harice veremezler.                         
  Milli Müdafaa mükellefiyeti tatbik edilen müesseselerde istihdam vasıtala- 
rının kifayetsizliği halinde bu noksan hariçten Milli Müdafaa mükellefiyeti yo- 
lu ile tedarik olunur ve şu halde ciheti askeriye müessesenin tamamına veya bir 
kısmına el koyarak tamamlanan vasıtalarla işleteceği gibi kısmen veya tamamen  
başka bir mahalle nakil veya diğer bir istihsal için de istimal edebilir. Ancak 
el koymadan evvel işletenler veya mümessilleri ve bunlar bulunmazsa Belediye  
Teşkilatı olan yerlerde muhtarlık vazifesini gören Belediye memurları huzurunda 
müessesede mevcut bütün tesisat, malzeme ve mamul ve mahsullerin stokları bir  
deftere yazılarak tespit ve ziri sayımda bulunanlara imza ettirilir. Bu defte- 
rin bir sureti mal sahibine verilir.                      
                                        
  Ciheti askeriye, müesseseyi işlettiği müddetçe askeri işlere mani olmamak  
üzere müessese sahibi çalışmasına devam edebilir.                
                                        

  Madde 76 - (7/6/1939 tarih ve 3634 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  6,7,8 inci fasıllarda yazılı müesseseler ve emvali ile 9 uncu fasılda yazı- 
lı eşyadan Milli Müdafaa Mükellefiyeti tatbik edilenlere el koymadan evvel bu- 
raları işletenler veya mümessilleri ve bunlar bulunmazsa muhtarlık vazifesini  
gören belediye memurları huzurunda mevcut tesisat, malzeme ve mamül ve mahsul- 
ler bir deftere yazılarak tesbit ve ziri sayımda bulunanlara imza ettirilir.  
  Bunun bir sureti komisyona, bir sureti de alakalıya verilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3634 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe     
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi    
----------- ---------------------------------------------- ------------------  
   3780            -              26/1/1940     
   4112            -              25/9/1941     
   4130            -              3/12/1941     
   4655            -              14/8/1944     
   4710            -              11/4/1945     
   5435            -              22/1/1983     
   6245            -               1/3/1954     
   7343            -              16/6/1959