Endeksler
                                        
             KIYI KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN               
                                        
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                
                                        
  Kanun Numarası    : 3621                        
  Kabul Tarihi     : 4/4/1990                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/4/1990 Sayı: 20495            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 29, Sayfa: 76           
                                        
  1 - Anayasa Mahkemesinin 18/9/1991 tarih ve E: 1990/23, K:1991/29 sayılı  
Kararıyla iptal edilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 4)        
                                        

  Madde 4 son fıkra - (4/4/1990 tarih ve 3621 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  (b) bendinde tespit edilen alan, belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
ve köy yerleşik alanı içinde, daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine 
uygun yapıların bulunduğu meskün alanlarda, 10.11.1985 tarihinden önce köy nüfu-
suna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, konut olarak yapılacak yapı-
lar için, mevcut teşekkülde dikkate alınarak sahil şeridi yatay olarak en az 10 
metreye düşürülebilir.                             
                                        
  2 - 1/7/1992 tarih ve 3830 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası : 4)          
                                        

  Madde 4 tanım - (4/4/1990 tarih ve 3621 sayılı Kanunun hükmüdür.)      
                                        
  Sahil şeridi : Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde;        
                                        
  a) Uygulama imar planı yapılacak alanlarda yatay olarak en az 20 metre ge- 
nişliğindeki alanı,                               
  b) Uygulama imar planı bulunmayan belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
veya dışındaki yerleşik alanlarda, çevre düzeni ve/veya nazım imar planı bulun- 
masın, yatay olarak en az 50 metre genişliğindeki alanı,            
  c) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki iskan dışı alan- 
larda çevre düzeni ve/veya nazım imar planı bulunsun veya bulunmasın yatay ola- 
rak en az 100 metre genişliğindeki alanı,                    
                                        
                                        
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, AĞUSTOS 1992 (Ek - 11)