Endeksler
                                        
                                        
          ASKERİ HAKİMLER KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN            
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 357                        
  Kabul Tarihi      : 26/10/1963                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 26/10/1963 Sayı: 11541 Mükerrer       
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 2191           
                                        
  1 - 11/7/1972 tarih ve 1611 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,19,21,22,32,33,34,35,36,37,39)                   
                                        

  Madde 4 - (26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hukuk fakültelerini; 3 üncü maddede gösterilen süre içinde bitiremiyen veya 
başarısızlık veya diğer sebeplerle bir defadan fazla sınıfta kalmak suretiyle  
bu süre içinde bitirmelerine imkan olmıyan veyahut üniversiteler yönetmelikle- 
rine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen subayların izinleri kaldırılır ve kı- 
talarına gönderilirler.                             
  Başarısızlık veya üniversitelerin yönetmeliklerine göre öğrencilikle ili-  
şiklerinin kesilmeleri sebebi ile kıtalarına gönderilenlerin yükselmeleri em-  
sallerine göre bir yıl geriye bırakılır. Şu kadar ki, iznin kaldırılmasını ge- 
rektiren başarısızlık mücbir sebeplere dayanıyorsa bu fıkra hükmü uygulanmaz.  
                                        

  Madde 5 - (26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hukuk öğrenimine gönderilen subayların, istifa süreleri, başarı veya başa- 
rısızlık hallerinde, izinli olarak fakültelerde bulundukları süre kadar uzatı- 
lır.                                      
                                        

  Madde 6 - (26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hukuk öğrenimi süresi içinde üst rütbeye veya kıdemliliğe yükselme sırası  
gelen subaylar hakkında Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu hükümleri gere-  
ğince işlem yapılır.                              
                                        

  Madde 7 - (26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Harb okullarına kabul ve askeri hakim yetiştirilmek üzere hukuk fakültele- 
rine gönderilen askeri öğrenciler, öğrenim süresi itibariyle 4 üncü madde hükü- 
müne bağlıdırlar.                                
  Bunlardan başarı gösteremiyenler ile üniversiteler yönetmeliklerine göre  
fakültelerden çıkarılanların askeri öğrencilikle ilişikleri kesilir ve hakla-  
rında askeri öğrencilere ait özel kanun hükümleri uygulanır.          
  Başarı gösterenler Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununa göre subaylığa  
nasbolunurlar.                                 
                                        

  Madde 8 - (26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş ve yirmiyedi yaşını 
geçmemiş olan yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı sicil üstlerinden ye-  
terli sicil almak şartı ile yedek subaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa geçi- 
rilerek staj görmek üzere adaylığa kabul olunurlar.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaç- 
tan fazla ise bunlar arasından, ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı takdirde or- 
ta derece ile bitirenler arasından, sınavla alınır.               
  Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri ve kıdem uygulamaları Subaylar  
Heyetine Mahsus Terfi Kanunundaki hükümlere göre yapılır.            
                                        

 

 
  Madde 9 - (26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Adaylık süresi bir yıl olup bu hizmet askeri hakimlik ve askeri savcılık  
hizmetlerinden sayılmaz.                            
  Adayların göreve bağlılık dereceleri ile bu kanunun 1 inci maddesinde yazı- 
lı diğer niteliklerinin ne suretle denetleneceği, sicil işleri,nerelerde görev- 
lendirilecekleri ve adaylıkla ilgili diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca 
yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir.                     
                                        

  Madde 10 - (26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Adaylıkta başarı gösterenler, adaylık süresince tesbit edilen istidatları  
ve kendi dilekleri de gözönünde de tutularak askeri hakim yardımcılığına veya  
askeri savcı yardımcılığına geçirilirler.                    
  Askeri hakim veya askeri savcı yardımcılıklarına atanmaya engel halleri   
görülenlerin adaylıklarına son verilir.                     
  Bunlardan:                                 
  A) Öğrenimlerini muvazzaf subay olarak yapmış olanlar eski sınıflarına iade 
edilirler.                                   
  B) Öğrenimlerini askeri öğrenci olarak yapmış olanlar personel sınıfına ge- 
çirilirler.                                   
  C) Muvazzaf subaylığa geçirilmiş olan yedek subaylardan istekli olanlar   
personel sınıfına geçirilirler. İstekli olmıyanlar istifa etmiş sayılırlar.   
                                        

  Madde 11 - (26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Askeri hakim ve askeri savcı yardımcılıklarında bekleme süresi üç yıldır.  
Bu süre sonunda askeri hakimliğe veya askeri savcılığa geçirilmeye yeterli gö- 
rülen yardımcılar askeri hakim veya askeri savcılığa geçirilirler. Yeterli   
görülmiyenler, yardımcılıkta bir yıl daha denenirler. Bu süre sonunda da yük-  
selme yeterliği gösteremiyenler personel sınıfına geçirilirler.         
                                        

  Madde 12 - (26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Askeri hakim ve yardımcılarının yükselmeleri Askeri Yargıtay Dairelerince  
ve Daireler Kurulunca verilecek notlar ile idari üstler tarafından düzenlenecek 
sicillere,                                   
  Askeri savcı ve yardımcılarının yükselmeleri Askeri Yargıtay Başsavcılığın- 
ca verilecek notlar ile askeri adalet müfettişlerinin raporları ve idari üstler 
tarafından düzenlenecek sicillere,                       
  Adli müşavirlik görevinde bulunanların yükselmeleri askeri adalet müfettiş- 
lerince düzenlenecek raporlara ve idari üstler tarafından düzenlenecek sicil-  
lere,                                      
  Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı 
kadrolarında ve askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların yükselme- 
leri idari üstler tarafından düzenlenecek sicillere;              
  Göre, Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu esasları dahilinde yapılır.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

   Madde 13 - (26/10/1963 tarih ve 357 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
   Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcıları hakkında, subaylık  
nitelikleri itibariyle disiplin yönünden hal ve gidişlerine bağlı kalmak şartı 
ile idari üstleri tarafından subaylar hakkındaki hükümlere uygun şekilde sicil 
düzenlenir idari üstlerin kimler olacağı, sicilin ne şekilde düzenleneceği, adli
müşavirlikler Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu  
Başkanlığı kadrolarında ve askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunanların
sicil işleri Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.