Endeksler
                                        
           BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK           
            HÜKÜMLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN            
               KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ               
                                        
  Kanun Numarası        : 3419                     
  Kabul Tarihi         : 25/3/1988                  
  Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 30/3/1988, Sayı: 19770            
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 27 Sayfa: 39         
                                        
  1 - 21/3/1990 tarih ve 3618 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, Geçici Madde 7) 
                                        

  Madde 1 fıkra üç - (25/3/1988 tarih ve 3419 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü  
maddesine göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da, bu Kanunun yayımı tarihinden 
önce aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci mad-
deleri ile 146 ile 163 üncü maddelerinde yazılı suçları bu Kanunun yayımı tari- 
hinden önce işleyenlerden veya 171 inci maddedeki gizli ittifak mensuplarından 
biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açıla-
cak son tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğruluğu an- 
laşıldığı takdirde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm ceza-
sı yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 10 yıldan aşağı olmamak  
üzere, ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek 
hükmolunur.                                   
                                        
  Geçici Madde fıkra bir bent (B) alt bent (a) - (25.3.1988 tarih ve 3419 sa- 
yılı Kanunun hükmüdür.)                             
  Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkumiyet hükümleri 
kesinleşenlerden, suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti
ve diğer failleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, da-
vayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve 
bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olanlar hakkında; açıklamanın, hüküm  
kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin husu-
siyetlerine göre ölüm cezası yerine 30 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 
24 yıldan aşağı olmamak üzere, ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar yarı- 
sına kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış  
ise, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine yirmi 
yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine onbeş yıldan aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur.  
                                        
  Geçici Madde fıkra bir bent (B) alt bent (b) ilk paragraf - (25/3/1988 tarih
ve 3419 sayılı Kanunun hükmüdür.)                        
  Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlan-
madan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili teşekkül, 
gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdi-
ği tarihten önce yetkili mercilere açıklamış olup da bu açıklamalarının doğrulu-
ğu anlaşılmış bulunanların yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hükmü  
veren mahkemeye başvurmaları halinde haklarında; açıklamanın hüküm kesinleştik- 
ten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine 
göre ölüm cezası yerine 30 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 24 yıldan  
aşağı olmamak üzere, ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar yarısına kadar 
indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve  
şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan,    
müebbet ağır hapis cezası yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır       
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 13)                      
                                        
                                        
hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur.  
Eğer açıklama tahkikata başlanmadan önce veya hazırlık tahkikatı sırasında   
yapılmış ise bu Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.    
                                        

  Madde 7 - (25/3/1988 tarih ve 3419 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve 1 inci maddesi hükmü yayımı ta-
rihinden iki yıl sonra yürürlükten kalkar.                   
  2 - 25/3/1988 tarih ve 3419 sayılı Kanunun 7 nci maddesine istinaden yürür- 
lükten kalkan hüküm: (Madde numarası: 1)                    
                                        

  Madde 1 - (25/3/1988 tarih ve 3419 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü  
maddesine göre kurulmuş teşekkül; Türk Ceza Kanununun 125,131,141 ve 142 nci  
maddeleri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurul- 
muş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da;                 
  a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etme- 
yenlerden,                                   
  b) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden  
önce işlenen suçlara iştirak etmiş olmakla beraber haklarında tahkikata başlan- 
mamış olanlardan,                                
  Teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bilgi ver- 
mek suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılma- 
sına sebep olanlar veya teşekkül, çete veya cemiyet üyeliklerinden mukavemet  
göstermeksizin kendiliklerinden çekilerek güvenlik kuvvetlerine silah ve malze- 
melerini teslim edenler veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya bizzat göste- 
recekleri çaba ile teşekkül, çete veya cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine  
engel olanlar hakkında ceza verilmez.                      
                                        
  (Değişik: 21/3/1990 - 3618/1 md.) Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek  
için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurulmuş teşekkül mensubu olup 
da, bu Kanunun yayımı tarihinden önce aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk  
Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 163 üncü maddelerinde yazı-
lı suçları bu Kanunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden veya 171 inci madde- 
deki gizli ittifak mensuplarından biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun yü- 
rürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak son tahkikata kadar yetkili makamlara  
ihbar ettiği ve ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şartlara ve hadi-
senin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 10 yıldan, müebbet ağır hapis ce- 
zası yerine 7 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer ce- 
zalar beşte bire kadar indirilerek hükmolunur.                 
  Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden sonra
işlenen suçlara iştirak etmiş olanlardan haklarında tahkikat başlamadan yukarı- 
daki fıkralarda gösterilen şekilde hareket etmiş bulunanlar için ikinci fıkrada 
yazılı indirim hükümleri uygulanır.                       
  Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde gösteri-
len şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve  
sıfatlarını bilerek barınacak yer gösteren veya erzak veya silah veya cephane  
tedarik eden veya başka yollardan yardım edenler hakkında da uygulanır.     
                                        
  3 - 26/11/1992 tarih ve 3853 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası:2.)          

  Madde 2 fıkra bir - (25/3/1988 tarih ve 3419 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Haklarında Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin 7 numaralı fıkrası,   
142 nci maddesinin 7 numaralı fıkrası, 170 inci maddesi ve 171 inci madde-   
sinin son fıkrası, 404 üncü maddenin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi    
ile son fıkrası ve bu Kanun hükümleri uygulananlar için mahkeme kararının    
kesinleşmesi beklenmeksizin ilgilinin isteği halinde gerekli görülen koruma   
tedbirleri Devlet tarafından alınır. Mahkeme kararı kesinleşmeden tatbik    
edilen koruma tedbirlerinden geri alınması mümkün olanlar, ilgilinin      
itirafının doğru olmadığının bilahare anlaşılması halinde geri alınır.     
                                        
                                        
  Teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bilgi   
vermek suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarıl-
masına sebep olanlar veya teşekkül, çete veya cemiyet üyeliklerinden mukavemet 
göstermeksizin kendiliklerinden çekilerek güvenlik kuvvetlerine silah ve malze- 
melerini teslim edenler veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya bizzat    
gösterecekleri çaba ile teşekkül, çete veya cemiyetin amaçladığı suçun     
işlenmesine engel olanlar hakkında ceza verilmez.                
  Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü  
maddesine göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da, bu Kanunun yayımı tarihin-  
den önce aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131   
inci maddeleri ile 146 ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları bu Kanunun    
yayımı tarihinden önce işleyenlerden veya 171 inci maddedeki gizli ittifak   
mensuplarından biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği    
tarihten sonra açılacak son tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve  
ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şartlara ve hadisenin      
hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 9 yıldan, müebbet ağır hapis cezası   
yerine 6 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar 
yedide bire kadar indirilerek hükmolunur.                    
  Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden   
sonra işlenen suçlara iştirak etmiş olanlardan haklarında tahkikat başlamadan  
yukarıdaki fıkralarda gösterilen şekilde hareket etmiş bulunanlar için, ikinci 
fıkrada yazılı indirim hükümleri uygulanır.                   
  Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde     
gösterilen şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların  
hal ve sıfatlarını bilerek barınacak yer gösteren veya erzak veya silah     
veya cephane tedarik eden yahut başka yollardan yardım edenler hakkında da   
uygulanır.(1)                                  
--------------------                              
(1) Bu madde 28/2/1995 tarih ve 4085 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan     
  8.3.1995 tarihinden itibaren 4 ay yürürlükte kalmıştır.