Endeksler
         SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ KANUNUNUN           
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ             
                                        
  Kanun Numarası        : 3257                    
  Kabul Tarihi         : 23/1/1986                  
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 7/2/1986 Sayı: 19012         
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa:          
                                        
  1 - 29/1/1987 tarih ve 3329 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 5,6,7,8,10)     

  Madde 5 fıkra bir - (23/1/1986 tarih ve 3257 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Üretim ve ithalata konu eserlerin, toptan dağıtım ve gösterime sunulmadan  
önce Bakanlıkça kayıt ve tescili yapılarak işletme belgesi verilir.       

  Madde 6 fıkra üç, dört ve altı - (23/1/1986 tarih ve 3257 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  İsteyen yapımcılar çekime konu olacak senaryolarının da denetlenmesini is- 
teyebilirler.                                  
  Eserler ile isteğe bağlı olarak denetlenen senaryoların denetim sonuçları- 
nın engeç onbeş gün içerisinde ilgiliye bildirilmesi zorunludur.        
  Denetleme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisinin Başkanlığında  
İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlıkları, Genelkurmay   
Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinden teşekkül eder. Ancak Denetleme Kurulunda bir yapımcı ve itha- 
latcısı ile bir sanatçının yer alması zorunludur. Denetlenen eserin yapımcısı, 
istediği takdirde, Denetleme Kuruluna gözlemci olarak katılabilir. Alt Komisyon 
ile Denetim Kurulu veya kurullarının nerede toplanacağı ve bunların sınıflandı- 
rılmaları ile çalışma esas ve usulleri ve memur olmayan kurul üyelerinin mali  
hakları ile diğer hususlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yö- 
netmelikte gösterilir.                             

  Madde 7 fıkra bir - (23/1/1986 tarih ve 3257 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  İşletme belgesini haiz eserlerin ticari amaçla toptan veya perakende dağı- 
tımını yapan, satan, kiraya veren ve birden çok kişinin gösterimine sunan kişi- 
ler işletmeci ruhsatı almak zorundadırlar. İşletmeci ruhsatları belediyeler ta- 
rafından verilir.                                

  Madde 8 - (23/1/1986 tarih ve 3257 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yerli eserlere ait her türlü telif hakkı hususunda 5846 sayılı ve muaddel  
2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri hükümleri mah-  
fuzdur. Yabancı menşeli eserlerin gösterme, çoğaltma ve yayma hakkı eserin iş- 
letme belgesi sahibine aittir. Bu eserlerin çoğaltma hakkı ve sorumluluğu kayıt 
ve tescilini yaptırana aittir. Hak sahibinin izni olmadıkça eserler üzerinde  
her türlü tasarruf yasaktır. Telif hakkı ile gösterme, çoğaltma ve yayma hakkı 
alım, satım, kiralama gibi yollarla ve eserle birlikte her türlü intikale konu 
olabilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser telif ve gösterme, çoğaltma ve yayma   
hakkına konu olamaz. Kayıt ve tescilden sonra telif hakkının herhangi bir    
yolla devredilmesi eser üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak veya onu ço-  
ğaltmak hakkını vermez.                             
  Telif ve gösterme hakkı konusunda çıkan ihtilaflarda eserin Bakanlıktaki  
kopyası esas alınır.                              

  Madde 10 fıkra dört ve yedi - (23/1/1986 tarih ve 3257 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)                                      
  Bu maddenin a, b, c ve d fıkralarındaki ücret ve miktarları beş katına kadar
artırmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.              
  Fonun kullanılması, gelirlerin tahsili, harcama yapılmasına ve kredi veril- 
mesine ilişkin esas ve usüller yönetmelikte gösterilir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3257 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
------    ---------------------------------------     ------------   
                                        
3329               -               4/2/1987