Endeksler
           EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN           
               KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ               
                                        
  Kanun Numarası    : 3201                        
  Kabul Tarihi     : 4/6/1937                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 12/6/1937  Sayı: 3629            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 317           
                                        
  1 - 15/6/1938 tarih ve 3452 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3,8,75,77)     
                                        

  Madde 3 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Umumi zabıta teşkilatı silahlı ve silahsız olmak üzere iki kısma ayrılır.  
  Silahlı kısmı polis ve jandarma ve silahlı hususi zabıta kuvvetleri teşkil 
eder.                                      
  Silahsız kısım, istihbarat ve muamelat memurları ile silahsız hususi zabıta 
memurlarıdır.                                  
  Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı 
bu kanun hükümlerine tabidir.                          
  Jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde 
yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları nizamname ile tesbit edilir. 
                                        

  Madde 8 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Polis, idari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır.               
                                        
  Belediye zabıtası işleri, lüzum görülen yerlerde, idari polis kadrosundan  
ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu 
kısım memurlar dahi işbu Kanun hükümlerine tabi tutulur.            
                                        

  Madde 75 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunca verilen meslekten ihraç ceza-  
larından başka kararlar Umum Müdürün tasdikiyle ve meslekten ihraç kararları  
Umum Müdürün tasvibi ve Vekilin tasdikiyle;                   
                                        
  Vilayet inzıbat komisyonlarının kararları valinin tasvibi ve Vekaletin tas- 
dikiyle,                                    
                                        
  Vilayet polis divanları tarafından verilen kararlar valilerin tasdikile;  
                                        
  Polis Enstitüsü ve polis mekteplerindeki polis divanlarından stajiyerler ile
polisler hakkında verilen kararlar Enstitü veya mektep müdürlerinin tasdikiyle; 
                                        
  Tekemmül eder.                               
                                        

  Madde 77 -  (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Muamelat memurları inzıbati suçlardan dolayı aldıkları maaş derecesine göre 
merkez veya vilayetlerdeki inzıbat komisyonlarına veya polis divanına sevkolu- 
nurlar.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2 - 13/9/1943 tarih ve 4489 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34)         
                                        

  Madde 34 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek mekteplerden veya Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtisas kursundan 
mezun olup da, meslekte fiilen çalışanlar arasında açılacak müsabaka imtihanla- 
rında muvaffak olanlardan, her sene ihtiyaç nisbetinde, Avrupaya staj için memur
gönderilebilir.                                 
  3 - 13/2/1946 tarih ve 4868 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 24)         
                                        

 

 
  Madde 24 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Orta mektep mezunları ile ordu veya jandarma erbaşlığından ayrılmış olan  
veya orta tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil bilen ilk mektep mezun- 
ları tercihan polisliğe alınırlar.                       
  Yukarı fıkradaki şeraiti haiz olanlar bulunmadığı takdirde açılacak müsaba- 
kalarda polisliğe kafi bilgi ve ehliyeti olduğu anlaşılanlar da polis memurluğu-
na kabul edilirler. Ancak bu suretle alınanların terfi edebilmeleri polis memur-
luğunda altı sene hizmet etmiş olmalarına bağlıdır.               
  4 - 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile yÜrürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 56,57)       
                                        

  Madde 56 son fıkra - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bu gibiler hakkında 1683 numaralı kanun hükümleri tatbik olunur.      
                                        

  Madde 57 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Emniyet polis memurlarından 12 nci meslek derecesinden 6 ncı meslek derece- 
sine kadar olan derecelerde 22 sene hizmet ifa edenlerden tekaütlüğünü isteyen- 
ler hakkında 1683 numaralı kanunun 5 inci maddesi hükmü tatbik olunur. Meslekten
yetişmiş emniyet müdürleri de bu haktan istifade ederler.            
  5 - 15/4/1959 tarih ve 7257 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 26,30)       
                                        

  Madde 26 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Altıncı ve daha yukarıdaki meslek derecelerindeki memurların hukuk ve Siya- 
sal Bilgiler Okulu mezunu olmaları şarttır. Ancak ihtısaslarından istifade edi- 
leceği vekaletçe takdir edilen diğer yüksek mektep mezunları ve bu kanuna göre 
meslek dahilinde yüksek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu derecelere tayin
olunabilirler.                                 
  Liseden veya yedi senelik idadi veya bunlara muadil mekteplerden mezun emni-
yet amirlerinden terfi için muvafık sicil almak şartiyle Polis Enstitüsünün   
yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet  
teşkilatı kadroları dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar. Bunlar da al- 
tıncı meslek derecesile daha yukarı derecelerdeki memurluklara tayin olunabilir-
ler.                                      
                                        

  Madde 30 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Geçen madde mucibince Polis Enstitüsünün orta ve yüksek tahsil kısımlarını 
muvaffakıyetle bitiren lise mezunları birinci sınıf emniyet amirliğine terfiden 
sonra Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtısas kursuna gönderilirler. Bu kursu 
muvaffakıyetle bitirenler, meslek dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  6 - 20/1/1960 tarih ve 7410 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 90)