Endeksler
                                        
             BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN             
               KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ               
                                        
  (7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
31/8/1979 Tarihli 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında   
22/7/1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka-  
bulü Hakkında Kanun.)                              
                                        
  Kanun Numarası      : 3182                       
  Kabul Tarihi       : 25/4/1985                    
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 2/5/1985 Sayı: 18742           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 335          
                                        
  1 - 6/6/1985 tarih ve 3222 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 92, 93, 94)     

  Madde 92 - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Borçlunun kendi iflasını talep etmesi halinde, alacaklılar arasında banka  
mevcut ise, mahkemeye İcra ve İflas Kanununun 44 üncü maddesinin 1 inci fık-  
rasında öngörülen mal beyanını ibraz etmesi ve iflas talebinde bulunacağını   
bankaya noter aracılığıyla ihbar ettiğini iflas talebine eklemesi zorunludur.  
Bu belge mahkemeye ibraz edilmedikçe, iflasa karar verilemez. Bu halde, alacak- 
lı bankalar, borçlunun bu talebinin hakkındaki takipleri ertelemek ve borçları- 
nı ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek talebin reddini isteyebi-  
lir.                                      
  İflas idaresini temsil eden kimseler, seçilirken aksi kararlaştırılmadıkça, 
oy çokluğu ile karar verirler.                         

  Madde 93 - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bankaların da alacaklı olduğu hallerde İcra ve İflas Kanununun 166 ncı   
maddesi uyarınca iflas kararı kendisine bildirilen iflas idaresi bu kararı Tür- 
kiye çapında yayın yapan ve tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ve Ticaret  
Sicili Gazetesinde ilan ettirmekle mükelleftir. Alacaklılara terettüp eden iş- 
lemlere ait süreler, iflas, Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olmadıkça  
işlemeye başlamaz.                               
  İflas masasında banka alacağı bulunduğu takdirde, İcra ve İflas Kanununun  
223 üncü maddesi uygulanarak iflas idaresinin teşkilinde, bu idare, tüm alacak- 
larının alacak tutarlarına göre en çok oyu alan iki kişi ile alacaklılar sayısı 
itibariyle en çok oy alan bir kişiden oluşur. 68 inci madde hükmü saklıdır.   
  İflas idaresini temsil eden kimseler, seçilirken aksi kararlaştırılmadıkça, 
oy çokluğu ile karar verirler.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İflas masasına alacaklı olarak müracaat eden alacaklılar tebligatı kabule  
elverişli adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca götürü olarak o yıl için be-  
lirlenmiş yazı ve tebliğ masrafları için avans vermek suretiyle iflas idaresin- 
ce alınacak bilcümle kararların kendilerine tebliğini isteyebilirler. Bu muame- 
leyi yaptırmış alacaklılar hakkında iflas idare memurunun kararlarına karşı ka- 
nun yolları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.       

  Madde 94 - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  1. 8.6.1984 gün ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi- 
nin birinci fıkrasına göre kendilerine özel görevler verilmiş bankalar ticari  
krediler dışındaki kredi işlemlerinden doğan alacaklarını, ipotekle temin edil- 
miş olsun veya olmasın İcra ve İflas Kanununda yer alan takip yollarıyla veya bu
madde hükümlerine göre tahsil edilebilirler.                  
  2. Birinci fıkrada belirtilen bankaların ipotekle temin edilmiş alacakları- 
nın vadelerinde ödenmemesi veya borca muacceliyet verilmesi hallerinde banka ta-
rafından borçluya ve gayrimenkul üçüncü şahıslara geçmiş ise ayrıca bunlara İcra
ve İflas Kanununun 149 uncu maddesinde belirtilen şekilde bir icra emri tebliğ 
edilir, gayrimenkul kirada ise kiracılar takipten haberdar edilir. İcra emrinin 
tebliğini müteakip İcra ve İflas Kanununun 149 (a) ve 33 üncü maddelerine göre 
işlem yapılır.                                 
  3. İcra emri tebliğine süresi içerisinde itiraz olunmadığı veya itiraz icra 
hakimliğince reddedildiği ve borç süresinde ödenmediği takdirde ipotekli gayri- 
menkulün kıymet takdiri yapılır ve başkaca merasime tabi olmaksızın banka tara- 
fından saptanacak rayiç bedel üzerinden 30 gün süre ile gayrimenkulün bulunduğu 
yerin örf ve adetlerine göre uygun görülecek tarzda ve açık artırma suretiyle  
satışa çıkarılır.                                
  4. Alıcı çıkmadığı veya verilen bedel satışa esas olmak üzere bankaca sap- 
tanan kıymetin yüzde yetmişbeşini bulmadığı ve borç, faiz ve masraflar tutarını 
karşılamadığı takdirde artırma süresi 10 gün daha uzatılır. 10 gün süreyle uza- 
tılan artırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen kıymetin yüzde 75'ini bulmaz-
sa veya borç, faiz ve masraflar tutarını karşılamazsa ihale yapılmaz. Ancak ve- 
rilen bedel borç, faiz ve masraflar tutarını karşılasa dahi gayrimenkul hiçbir 
suretle biçilen kıymetin yüzde 50'sinden aşağıya satılamaz.           
  5. Banka yukarıda belirtilen şartlarla artırmalara iştirak ederek gayrimen- 
kulü satın alabilir. Bu yolla iktisap edilen gayrimenkuller hakkında bu Kanunun 
50'nci maddesi hükmü uygulanmaz.                        
  6. Artırma sonunda bankaca bu hükümler dairesinde gayrimenkulün isteklisine 
ihalesi veya kendi üzerine alınması yolunda verilecek karar üzerine satış dos- 
yası icra hakimliğine verilir ve ihale banka tarafından borçluya ve yukarıdaki 
maddelerde sözü geçen ilgililere tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihinden başlayarak 
7 gün içinde borçlu ve ilgililer satışa karşı icra hakimliğinden ihalenin fes- 
hini isteyebilirler. Bu itirazlar icra hakimliğince 10 gün içinde karara bağla- 
nır.                                      
  7. İhalenin kesinleşmesi üzerine ihale, üzerinde kalan kişi veya banka adına
tescilin yapılması için aynı hakimlik tarafından tapuya tezkere yazılır ve gay- 
rimenkul tapuda yeni maliki adına tescil olunur.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  8. Bankalarca kredilerin teminatı olarak alınan ipotekler her halde muay-  
yen meblağ ipoteği (re'sulmal ipoteği) kabul edilerek banka alacağını, her za- 
man faiz ve masrafı ile satış bedelinden mahsup eder. Bakiyesi üzerinde ise   
gayrimenkulün aynından doğan vergi, resim ve sair Devlet alacağı ve tapu kütü- 
ğü hacizler sicilinde mevcut üçüncü şahıs alacakları gayrimenkul üzerindeki di- 
ğer ayni haklar dışında bankanın borçlu üzerindeki diğer muaccel alacakları   
oranında kanuni rehin hakkı doğar ve bankaca bloke veya mahsup edilir.     
  9. Bu madde hükümlerine göre yapılacak takip işlemlerinin herhangi birine  
karşı herhangi bir safhada borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak   
itirazlar ve açılacak davalar takibi durdurmaz.                 
  10. Gayrimenkulün banka adına tesciline kadar borçlu; borç, faiz ve masrafla-
rını ödeyerek kovuşturmanın durdurulmasını isteyebilir.             
  11. Gayrimenkul, banka adına tapuda tescili tarihinden başlayarak altı ay  
içinde elden çıkartılmamışsa banka, borçlular veya kanuni mirasçılarının, ödeme 
gününe kadar birikmiş borcu, ödeme gününde bankanın uyguladığı iskonto oranına 
göre hesaplanacak faiz ve masrafları ödeyerek gayrimenkulün iadesi ve bu husu- 
sun tapuya tescili yolundaki isteklerini kabul eder.              
  2 - 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 63, 66, 67)     

  Madde 63 - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mevduat toplayan bütün bankalara Bakanlık bir denetçi atayabilir. Bu denet- 
çi, bu Kanun ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre denetimlerini yapar.    

  Madde 66 fıkra bir bent (a) - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun hük- 
müdür.)                                     
  a) Bankaların yıl sonu bilançolarındaki tasarruf mevduatı tutarı üzerinden, 
tarifesi ile tahsil zaman ve şekilleri Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Ku- 
rulunca tespit olunacak primlerden,                       

 

 
  Madde 67 bent (2) - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  2. Bir bankadaki bir kişiye ait azami 3 milyon liralık tasarruf mevduatı  
mevduat sigortasına tabidir.                          
  3 - 25/3/1987 tarih ve 3332 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 50)         

  Madde 50 fıkra altı - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  6. Bankalara gayrimenkul üzerine borç verme konusunda yetki veren özel ka- 
nun hükümleri saklıdır.                             
  4 - 9/11/1988 tarih ve 3494 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 90, 91)       

  Madde 90 - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bankalar, kredi sözleşmeleri gereği açtıkları cari hesap hakkında müşteri- 
lerinin kredi sözleşmelerinde belirttikleri adreslerine sözleşmede belirtilen  
dönemlerde bir hesap özeti göndermek zorundadırlar. Kredi sözleşmesinde gös-  
terilen adresin değiştirilmesi ancak noter aracılığı ile bankaya bildirildiği  
takdirde hüküm ifade eder.                           
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1994 (Ek - 17)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hesap özeti gönderme dönemleri sonunda gönderilmesi gereken hesap özetini  
almadığını iddia eden borçlu, o döneme ait hesap özetini kredi sözleşmesinde  
belirtilen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde noter aracılığıyla banka-  
dan istediğini ispat etmedikçe, bunu almış ve içindekilerini kabul etmiş sayı- 
lır.                                      
  Borçlu, alındığından itibaren 1 ay içinde itiraz edilmemiş bir hesap öze-  
tinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir.     
  Bankaların kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilme-  
miş hesap özetleri ile banka tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge  
ve makbuzlar İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında be-  
lirtilen belgelerden sayılırlar. Borçlu, itiraz etmediği hesap özetinin dayan- 
dığı belgelerde kendisine izafe edilen imzayı kabul etmiş sayılır. Bu hüküm   
İcra ve İflas Kanununun 150 (a) maddesinin söz konusu olduğu hallerde de aynen 
uygulanır.                                   

  Madde 91 - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bankanın ibraz ettiği akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ik-  
rarını ihtiva etmese dahi, banka, borçluya ait hesabın kesilmesine ilişkin he- 
sap özetinin noter marifetiyle borçluya gönderildiğine dair noterden tasdikli  
bir sureti icra memuruna ibraz ederse icra memuru İcra ve İflas Kanununun 149  
uncu maddesi uyarınca işlem yapar. Şu kadar ki, borçlunun noter marifetiyle   
sekiz gün içinde bu hesap özetine itiraz etmiş olduğunu ispat etmek suretiyle  
tetkik merciine şikayette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde alacaklı 90 ıncı 
madde çerçevesinde alacağını diğer belgeler ile ispatlayabiliyorsa borçlunun  
şikayeti reddedilir.                              
  5 - 23/8/1993 tarih ve 512 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:3,4,5,6,7,8,9,10,11,13, 
14,15,16,17,18,19,20,23,31,38,39,41,44,45,47,50,54,57,62,63,64,68,69,73,74,75, 
78,95)                                     

  Madde 3 - (25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu Kanunun uygulanmasında;                         
  1.Bakanlık; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığı,
  2.Müsteşarlık; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını,            
  3.Milli banka; Türk kanunlarına göre kurulan,sermayesi Türk parası olarak  
konulan ve sermayesinin çoğunluğu ile yönetim ve denetimi Türklere ait olan ban-
kaları,                                     
  4.Banka şubesi;ayrıca belirtilmesine gerek kalmaksızın bankaların şube,ajans
ve banka işlemleri veya mevduat kabulü ile uğraşan sabit ya da seyyar büroları 
gibi her türlü mahalli teşkilatını,                       
  5.Merkez şube;bankaların bu ad altında merkezlerinin bulunduğu yerde açtık- 
ları şubelerini,                                
  6.ödenmiş sermaye;bankaların,üç aylık hesap özetlerindeki fiilen ödenmiş  
veya Türkiye'ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden,bilançoda görülen zararın  
yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile yabancı ülkelerdeki şubelerine ayırdığı
sermaye düşüldükten sonra kalan bakiyeyi.                    
  7.Yedek akçeler;bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına,Türk Ticaret 
Kanunu ve ilgili kanunlar ile bankaların anasözleşmelerine göre ayrılan ve ban- 
kanın üç aylık hesap özetlerinde görülen yedek akçeler toplamından,varsa bilanço
zararının düşülmesi sonucunda elde edilen bakiyeyi, (1)             
  8. özkaynak; bankaların ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış sermayeleri ile ye-
dek akçelerinin toplamını,                           
  ifade eder.                                 
-----------------------                             
(1) 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü gereğince bu   
  bentteki "bu Kanunun 32 nci maddesi" ibaresi "bu Kanunun 32 nci maddesinin 
  birinci fıkrası" şeklinde değiştirilmiştir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
              1292 - 1                      
  Kuruluş izni: