Endeksler
          KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN          
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                
                                        
  Kanun Numarası      : 3065                       
  Kabul Tarihi       : 25/10/1984                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 2/11/1984 Sayı: 18563           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 47           
                                        
  1- 6/12/1984 tarih ve 3099 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 17, 29, 60, Geçi-  
ci 1)                                      

  Madde 17 bent (3) alt bent (b) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  b) Harp silah, araç, teçhizat makine, cihaz ve sistemleri ile bunların ya- 
pım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçaların Milli Savunma Bakanlı-
ğı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel 
Müdürlüğüne teslimi,                              

  Madde 17 bent (3) alt bent (c)-(6/12/1984 tarih ve 3099 Sayılı Kanunun   
Hükmüdür)                                    
  c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan   
hampetrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yeralan akaryakıt ve yağların     
(38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan    
kimyevi müstahzarlar ile (34,02,38,19) yalnız makine yağı istihsalinde kulla-  
nılan katkı maddeleri (additiflerinin Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel  
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar- 
lığı ihtiyacı için bu kuruluşlara veya gerek göstermeleri üzerine bu kuruluşla- 
rın akaryakıt ikmalini yapan müesseselere teslimi.               

  Madde 29 bent (2) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mü- 
kellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi top- 
lamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur, iade 
edilmez.                                    

  Madde 60 bent (6) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  6. Ek vergiye tabi malların vergi nispetlerinin her birini ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye veya kanuni seviyelerine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetki- 
lidir.                                     

  Geçici Madde 1 bent (2) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmü-  
dür.)                                      
  2. Telafi edici vergilendirme usulünde Katma Değer Vergisi, mal alış bedel- 
lerine mal alışları sırasında % 13 nihai vergi nispeti uygulanmak suretiyle he- 
saplanır.                                    
  2 - 26/3/1985 tarih ve 3174 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 13)         

  Madde 13 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:             
  a) Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların in-
şası, tadili, onarımı ve bakımına ilişkin teslim ve hizmetler,         
  b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanları işletmeleri 
tarafından yapılan hizmetler.                          
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, AĞUSTOS 1993 (Ek-15)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - 7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 60)         

  Madde 60 bent (2) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  2. Ek verginin matrahı, Katma Değer Vergisi matrahını oluşturan unsurlar-  
dan teşekkül eder.                               
  4 - 3/6/1986 tarih ve 3297 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2, 8, 11, 13, 16,  
17, 18, 28, 29, 30, 31, 38, 60)                         

  Madde 2 bent (4) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  4. Döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutad olduğu hallerde tes- 
lim bunların dışında kalan şeyler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine 
aynı cins ve mahiyette döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hü- 
küm uygulanır.                                 

  Madde 8 bent (2) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  2. Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fa-
tura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu
tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükellef- 
tirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir 
meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir.                

  Madde 11 bent (2) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  2. Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uy- 
gulanacağı asgari miktarları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.   

  Madde 13 bent (a) - (26/3/1985 tarih ve 3174 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  a) İnşa edilen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve 
araçların teslimi ile tadili, onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve 
hizmetler,                                   

  Madde 16 bent (1) alt bent (b) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  b) Gümrük Kanununun 7 nci maddesinin 3, 4, 5, 6, 7 numaralı bentleri ile 8, 
9, 10, 12, 13, 119 ve 132 nci maddelerinde yazılı olup Gümrük Vergisinden muaf 
ve müstesna olarak ithal edilen eşyanın mezkür maddelerindeki kayıt ve şartlarla
ithali,                                     

  Madde 17 bent (2) alt bent (b) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  b) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslimler 
ile ifa edilen hizmetler,                            
  Bent (3) alt bent (b) - (6/12/1982 tarih ve 3099 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
  b) Harp, silah, araç, teçhizat, makine cihaz ve sistemleri ile bunların ya- 
pım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçaların Milli Savunma Bakanlı-
ğı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimi,                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bent (4) alt bent (b, e, g) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun   
hükmüdür.)                                   
  b) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan küçük çiftçiler tarafın- 
dan yapılan teslim ve hizmetler,                        
  e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler,      
  g) Külçe altın, döviz, para, damga pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri. 

  Madde 18 bent (1) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  1. Vergiden istisna edilen işlemleri yapanlar diledikleri takdirde ilgili  
vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulunarak bu işlemleri dolayısıyla   
vergiye tabi tutulmalarını talebedebilirler. Bu talebin mükellefin istisnaya  
dahil olan işlemlerinin tamamını kapsaması şarttır.               

  Madde 28 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Katma Değer Vergisinin nispeti vergiye tabi her işlem için % 10'dur. Bakan- 
lar Kurulu bu nisbeti temel gıda maddeleri için "0" (sıfır)' kadar indirmeye  
yetkilidir.                                   

  Madde 29 fıkra iki - (6/12/1984 tarih ve 3099 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mü- 
kellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi top- 
lamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve  
iade edilmez. Şu kadar ki 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından   
vergi nispeti indirilen maddelerle ilgili olup indirilemeyen vergi iade olunur. 

  Madde 30 bent (b) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  b) İşletmeye ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma 
değer vergisi,                                 

  Madde 31 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  1. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma değer vergisi, bunların ak- 
tife girdiği veya kullanılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itibaren, 5 
yıl içinde ve beş eşit miktarda bu bölümdeki esaslar dairesinde indirim konusu 
yapılır.                                    
  2. Yatırımların teşviki amacıyla sektör veya mal grupları itibariyle Bakan- 
lar Kurulu, bu süreleri azaltmaya yetkilidir. Ancak, bu iktisadi kıymetlerin en 
az beş yıl işletmede kullanılması şarttır. Bu iktisadi kıymetlerin beş yıldan  
daha kısa bir süre içinde satılması, işletmeden çekilmesi, işletme dışı amaçlar-
la kullanılmaya başlanılması halinde indirim konusu yapılan vergi düzeltilir. 

  Madde 38 - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen tica- 
ret ve serbest meslek erbabı ile, kazançları götürü gider usulüne göre tespit  
edilen çitçiler götürü usulde vergilendirilirler.                
  2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen tica- 
ret ve serbest meslek erbabının Katma Değer Vergisi, her türlü mal ve hizmet  
alışları ile giderleri toplamına % 13 oranının uygulanması suretiyle bulunacak 
miktardan, alış ve giderlerine ait belgelerde gösterilen Katma Değer Vergisinin 
indirilmesi suretiyle hesaplanır.                        
  3. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü gider usulüne göre tes-  
pit edilen çiftçilerin Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre tespit 
edilen safi kazançları üzerinden hesaplanır.                  
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, AĞUSTOS 1993 (EK- 15)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4. Götürü usule tabi Katma Değer Vergisi mükelleflerinin yıllık Katma De-  
ğer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre götürü olarak belirlenen safi kazanç- 
larının % 10'undan az olamaz.                          

  Madde 60 bent (1) alt bent (d) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  d) Her türlü alkolsüz içkiler ve özütler (sade gazoz ve meyva suları hariç) 
% 15                                      
  5 - 5/11/1986 tarih ve 3316 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 10, 28)       

  Madde 10 bent (h) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  h) Kiraya verme işlemlerinde kullanıma terkedilmesi,            

  Madde 28 - (3/6/1986 tarih ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Katma Değer Vergisinin nispeti vergiye tabi her işlem için % 10'dur. Bakan- 
lar Kurulu bu nisbeti temel gıda maddeleri ile tarım ürünlerinin her biri için 
"0" (sıfır)'a kadar indirmeye yetkilidir.                    
  Bakanlar Kurulu gazete, dergi, kitap ve benzeri yayımların (6/3/1986 tarihli
ve 3266 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilenler hariç) 
her biri için ayrı ayrı veya bir arada olmak üzere kanuni vergi nispetini yarı- 
sına kadar indirmeye, bu indirimin sınırlarını, usul ve esaslarını belirlemeye 
ve indirilen bu oranları kanuni seviyelerine kadar yükseltmeye yetkilidir.   
  Bakanlar Kurulu 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa 
göre finansal kiralamaya konu olan malların ithali ile bu malların yurt dışından
kiralanması işlemlerinde kanuni vergi nispetini ayrı ayrı "0" (sıfır)'a kadar  
indirmeye, indirilen nispetleri kanuni seviyesine kadar yükseltmeye yetkilidir. 
  6- 19/6/1987 tarih ve 3393 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası:17)          

  Madde 17 bent (3) alt bent (1)- (6/12/1984 tarih ve 3099 Sayılı Kanunun   
hükmüdür.)                                   
  (1) Net alanı 150 m2'ye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatif- 
lerine yapılan inşaat taahhüt işleri.                      
  7 - 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 28)          
  Nispet:                                   

  Madde 28 - (5/11/1986 tarihli ve 3316 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Katma Değer Vergisinin nispeti vergiye tabi her işlem için % 10'dur. Bakan- 
lar Kurulu bu nispeti,                             
  1. % 15'e kadar artırmaya, % 5'e kadar indirmeye, bu nispetler dahilinde  
muhtelif mal ve hizmetler için farklı vergi nispetleri tespit etmeye,      
  2. Temel gıda maddeleri, tarım ürünleri ve 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı 
Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralamaya konu olan malların teslim  
ile bu malların kiralanması işlemleri için ayrı ayrı veya bir arada "0" (sı-  
fır)'a kadar indirmeye veya kanuni haddine çıkarmaya,              
  Yetkilidir.                                 
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir.(1)                                   
-------------------------                            
(1) Bu yetkiye dayanılarak bazı mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergi-
  si nispetleri için Bakanlar Kurulunun, 29 Kasım 1986 tarih ve 19296 sayılı 
  Resmi Gazete'de yayımlanan 24/11/1986 tarih ve 86/11217 sayılı; 16/9/1987  
  tarihli ve 19576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1/9/1987 tarih ve    
  87/12068 sayılı ve 31/12/1987 tarih ve 19681 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de
  yayımlanan 30/12/1987 tarih ve 87/12469 sayılı kararlarına bakınız.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                1282 - 1                     
  8 - 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numarası:46)           

  Madde 46,bent 6 - (Ek : 6/12/1984 tarihli ve 3094 sayılı kanunun hükmüdür.) 
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerin-
de gösterilen yatırım mallarının ithaline Ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi, 
bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenir. Bu er- 
telemede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun süre ve  
tecil faizi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik bel- 
gesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk  
ettiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında  
Kanunun 48 inci maddesine göre tespit olunan ilgili yıllar için geçerli tecil  
faizleri % 50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Erteleme süresince zaman
aşımı işlemez.                                 
  9 - 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları: 9,13)        

  Madde 9 - (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Mükellefin Türkiye içinde ikametkahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş  
merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye ve  
Gümrük Bakanlığı,vergi alacağının altına emniyet alınması amacıyla,vergiye tabi 
işlemlere taraf olanları veya diğer ilgili bir şahsı verginin ödenmesinden so- 
rumlu tutabilir.                                

  Madde 13 bent (a) - (3/6/1986 tarihli ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma 
araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri ile bunların tadili, onarım ve 
bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler,                
  10 - 25/5/1995 tarih ve 4108 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları :13,38, 41,46)    

  Madde 13 bent (a) - (24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlar-  
ının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının,
yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakamı şek-
linde ortaya çıkan hizmetler,                          

  Madde 38 - (3/6/1986 tarih ve 3297 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen tica- 
ret ve serbest meslek erbabı götürü usulde vergilendirilirler.         
  2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen tica- 
ret ve serbest meslek erbabının Katma Değer Vergisi, bu mükelleflerin her tür- 
lü mal ve hizmet alışları ile giderleri toplamına, kanuni vergi nispetinin % 20 
fazla uygulanması ile bulunacak miktardan, alış ve giderlerine ait belgelerde  
gösterilen Katma Değer Vergisinin indirilmesi suretiyle hesaplanır.       
  3. Mükelleflerin yıllık Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre gö-
türü olarak belirlenen safi kazançlarının % 10'undan az olamaz. Ancak, safi ka- 
zançları vergiye tabi olmayan, vergiden istisna edilmiş bulunan veya özel matrah
şekli uygulanmak suretiyle vergilendirilen işlemlerin payı düşülür. İndirimli  
nispete tabi işlemlerin payına ait vergi ise indirimli nispet üzerinden hesap- 
lanır.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                1282 - 2                    
                                        

  Madde 41, fıkra (3) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  3. Götürü usule tabi Katma Değer Vergisi mükellefleri beyannamelerini Ge-  
lir Vergisinin tarh dönemi içerisinde verirler.                 

  Madde 46, bent (4) - (25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin Katma Değer Ver-  
gisi, tarh süresi içinde ödenir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      3065 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler       giriş tarihi  
-------  ---------------------------------------       ------------  
3099    Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümleri       15/12/1984   
      Diğer Hükümleri                    1/1/1985   
                                        
3174                  -             29/3/1985   
3238                  -            13/11/1985   
3297    Bu kanunun 6. maddesi ile değiştirilen 3065 sayılı          
      Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin           
      4 üncü fıkrasının (b) bendi hükmü           1/1/1986   
      Diğer hükümleri                    20/6/1986   
3316                  -             1/12/1986   
3336                  -             31/3/1987   
3393    11 ve 12 nci maddeleri                 1/1/1987   
      Diğer maddeleri                    30/6/1987