Endeksler
                                        
          MEŞHUT SUÇLARIN MUHAKEME USULÜ KANUNUNUN          
            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ            
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3005                       
  Kabul Tarihi       : 8/6/1936                     
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 13/6/1936 Sayı: 3329           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3  Cilt: 17 Sayfa: 418         
                                        
  1 - 27/6/1938 tarih ve 3498 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,4,9)       
                                        

  Madde 1 - (8/6/1936 tarih ve 3005 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Adliye teşkilatı olan yerlerdeki belediye sınırları içinde ve panayırlarda 
işlenen ve faili o sırada veya pek az sonra yakalanan:             
                                        
  A - Ağır Ceza Mahkemelerinin vazifeleri dışındaki meşhud cürümler,     
  B - Türk Ceza Kanununun 529,534,539,545,548,551,565,567,568,571,572,573,  
574,575 ve 576 ıncı maddelerile 534,540 ve 547 nci maddelerinin ikinci fıkrala- 
rında yazılı meşhud olarak işlenen kabahatler hakkında takib ve duruşma, bu   
kanun hükümlerine tabidir.                           
                                        

  Madde 4 - (8/6/1936 tarih ve 3005 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Meşhud bir suç işlendiği zaman, zabıta, yakalanan şahsı tanzim edeceği bir 
zabıt varakası ve elde edilecek maddi sübut delillerile birlikte vakit geçirmek-
sizin aynı günde Cumhuriyet Müddeiumumiliğine teslim eder.           
  Zabıt varakası, yakalanan şahsın kim olduğunu, sübut delili olacak maddele- 
rin ve izlerin nelerden ibaret bulunduğunu ve şahidlerin hüviyetini ihtiva eder.
  Şikayet veya şahsi dava yolile takib edilen suçlarda şikayet edildiğinin  
zabıt varakasına yazılması ve şikayet edenin bu varakayı imzalaması lazımdır.  
  Cumhuriyet Müddeiumumisi yakalanan şahsı sorguya çektikten sonra amme dava- 
sını açmaya lüzum görür ve umumi hükümlere göre takibat yapılmasını zaruri kıla-
cak sebepler mevcud bulunmazsa duruşma yapılmak üzere maznunu iddianame ile o  
gün vazifeli mahkemeye gönderir.                        
                                        

  Madde 9 - (8/6/1936 tarih ve 3005 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Vazifeli mahkeme, Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından sevk edilir edilmez  
başka işlere tercih ederek maznunun duruşmasına başlar. Duruşmanın mahkemece bir
celsede bitirilmesi lazımdır. Şu kadar ki; kanuni zaruretler dolayısile işin  
bir celsede karara bağlanması mümkün olmazsa duruşma bu imkansızlığı doğuran  
noksanların en çabuk vasıtalarla ikmali için lazımgelen müddet göz önünde    
tutularak ona göre başka bir güne tehir edilebilir.               
                                        
  2 - 20/12/1939 tarih ve 3749 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:4)          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - (27/6/1938 tarih ve 3498 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Ağır cezalı cürümler dışında meşhud bir suç işlendiği zaman zabıta, yakala- 
nan şahsı tanzim edeceği zabıt varakası ve elde edeceği maddi sübut delillerile 
birlikte vakit geçirmeksizin ayni günde Cumhuriyet Müddeiumumiliğine teslim   
eder.                                      
  Zabıt varakası yakalanan şahsın kim olduğunu, sübut delili olacak maddelerin
ve izlerin nelerden ibaret bulunduğunu ve şahidlerin hüviyetlerini ihtiva eder. 
  Şikayet veya şahsi dava yolile takib edilen suçlarda şikayet edildiğinin  
zabıt varakasına yazılması ve şikayet edenin bu varakayı imzalaması lazımdır.  
  Bundan evvelki fıkralarda, delillerin tesbitine müteallik olmak üzere zabı- 
taya verilmiş olan vazife, Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhud cürüm-
ler de munhasıran Cumhuriyet Müddeiumumisine aiddir.              
  Cumhuriyet Müddeiumumisi Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meşhud cü- 
rümlerde şahidlerin ifadelerini zaptettikten ve yakalanan şahsı da sorguya çek- 
tikten ve lüzum göreceği diğer tahkikatı da yaptıktan sonra amme davası açmaya 
lüzum görür ve umumi hükümlere tevfikan takibat yapılmasını zaruri kılacak se- 
bepler mevcud bulunmazsa duruşma yapılmak üzere maznunu iddıaname ile vazifeli 
mahkemeye gönderir. Cumhuriyet Müddeiumumisinin tahkikatı fasılasız yapması ve 
işi azami üç gün içinde mahkemeye tevdi etmesi lazımdır.            
                                        
  3 - 15/1/1951 tarih ve 5699 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 6,13)        
                                        

  Madde 6 - (8/6/1936 tarih ve 3005 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Cumhuriyet Müddeiumumisi, maznun hakkında tevkif müzekkeresi verebilir.   
                                        

  Madde 13 - (8/6/1936 tarih ve 3005 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bir ay ve daha ziyade hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm edilen suçlu- 
yu mevkuf değilse mahkeme tevkife mecburdur. Ancak mahkeme kararında mahkümun  
kefaletle tahliye edilmesine de karar verebilir.                
                                        
  4 - 7/6/1962 tarih ve 52 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 14)         
                                        

  Madde 14 - (8/6/1936 tarih ve 3005 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu kanuna göre verilecek tevkif kararlarına itiraz edilemez.        
                                        
  5 - 1/12/1980 Tarih ve 2349 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış    
veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:1)       
                                        

  Madde 1 bent (B) - (27/6/1938 tarih ve 3498 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  B) Asliye teşkilatı olan yerlerdeki belediye sınırları içinde ve panayırlar-
da işlenen ağır ceza mahkemelerinin vazifeleri dışındaki meşhud cürümlerle Türk 
Ceza Kanununun 529,534,539,545,547,548,551,565,567,568,571,572,573,574,575 ve  
576 ncı maddelerile 540 ıncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı meşhud olarak iş-
lenen kabahatler hakkında takib ve duruşma bu kanun hükümlerine tabidir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                242-1                      
                                        
                                        
    6- 16/6/1992 tarih ve E.1992/8, K.1992/39 sayılı Anayasa Mahkemesi Ka-  
rarı ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: ( Madde numarası:12.)       
                                        

    Madde 12- (8/6/1936 tarih ve 3005 sayılı Kanunun Hükmüdür.)       
                                        
    Maznunun isteği üzerine mahkeme müdafaasını hazırlamak için en çok üç  
günlük mühlet verir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    MÜLGA HÜKÜMLER,KASIM 1992 (Ek-12)                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        3005 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
 ---------- ----------------------------------------------- ------------------ 
                                        
  3498                -              13/7/1938  
                                        
  3749                -              26/12/1939  
                                        
  5699                -              19/1/1951  
                                        
   52                -               14/6/1962  
                                        
  2349                -               4/12/1980