Endeksler
                                        
                                        
          SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN             
         KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN            
            KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)                
                                        
  Kanun Numarası     :298                         
  Kabul Tarihi      :26/4/1961                      
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 2/5/1961 Sayı: 10796             
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 2553            
                                        
  1 - 25/8/1961 tarih ve 356 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 49,57,151)     

  Madde 49 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Seçimlerde propaganda, bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir.      

  Madde 57 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Seçimlere katılan siyasi partiler, bağımsız adaylar, duvar ilanı asmak, el 
ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbesttir. Ancak, oy verme gününden önce- 
ki üç gün içinde, ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda 
mahiyeti taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması  
yasaktır.                                    
  Oy pusulası her zaman dağıtılabilir.                    

  Madde 151 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Oy verme gününden önceki üç gün içinde ve oy verme gününde umumi veya umuma 
açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya  
bu maksatla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin dü- 
zenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir ede- 
bilecek mahiyette söz veya yazı ile propaganda yapanlar veya asılsız şayialar  
çıkaranlar bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.     
  2 - 13/2/1965 tarih ve 533 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 19,23,78,103)    

  Madde 19 bent (1) alt bent (a) - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun   
hükmüdür.)                                   
  1. a) İlçe seçim kurulu başkanı tüzüklerine göre ilk genel toplantılarını  
yapmış olup, o seçim çevresiyle birlikte en az on beş seçim çevresinde altı   
aydan beri il ve ilçe teşkilatını kurmuş olan ve seçime katılan siyasi partile- 
re, birer kişinin adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.       
--------------------------------                        
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949    
  tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı    
  Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan     
  20/5/1957 tarih ve E.1, K.12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına     
  bakınız.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 23 fıkra iki - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  İlçe seçim kurulu başkanı; kendi tüzüklerine göre, ilk genel kurul toplan- 
tılarını yapmış olup, o yer seçim çevresi ile birlikte en az on beş seçim çev- 
resinde, altı aydan beri, il ve ilçe teşkilatı kurmuş bulunan ve seçime katılan 
bütün siyasi partilere, her sandık için, birer isim bildirmelerini tebliğ eder. 

 

 
  Madde 78 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Sandık kurullarında kapalı oy verme yerine konmak üzere o seçim çevresinde 
bağımsız aday varsa, boş ve beyaz kağıtlar bulundurulur. Siyasi partilerle   
bağımsız adayların seçmenlere dağıtacakları basılı oy puslası renkli olabilir  
ve bunlarda kendilerince kabul edilmiş özel işaretler basılı bulunabilir.    
  Bu işaretlerin 2596 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanılması gerekir.   
  Bir siyasi partinin kendisince kabul edilmiş bulunan özel işaret ve benzer- 
leri diğer siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanılamaz.     
  Partiler ve bağımsız adayların oy pusulalarında kullanacakları renk ve   
özel işaretleri aday gösterme süresinin bitmesinden en çok üç gün içinde    
Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri gerekir. Bu süre içinde bildirmiyenler renk- 
li oy puslası ve özel işaret kullanamazlar.                   
  Renk ve özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen kabul ve diğeri 
reddolunur. Ret iki gün içinde ilgili siyasi parti veya adaya bildirilir.    
  Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya verdikleri renk ve özel işaret 
yine kendisinden önce verilmiş diğer renk ve işarete benzerse artık o parti ve 
bağımsız aday renk ve işaret kullanamaz.                    
  Siyasi partilerle bağımsız adayların oy verme yerlerine konulmasını isteye- 
cekleri basılı oy pusulaları oy verme gününden bir gün önce sandık kurulları  
başkanlarına teslim olunur.                           

  Madde 103 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Aşağıda yazılı oy puslaları muteber değildir:                
  1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkte çift mühürlü bir zarftan  
başka zarfa konulmuş bulunan oy puslaları,                   
  2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya  
işaret taşıyan zarfa konulmuş oy puslaları,                   
  3. İmzalı veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten her hangi bir  
işaret taşıyan oy puslaları,                          
  4. Hangi partiye veya bağımsız adaya ait olduğu belli olmayan oy pusla-   
ları,                                      
  5. Yukarki bentler dışında kalan ve özel kanunlarınca muteber sayılmayan  
oy pusulaları,                                 
  Bir zarfta, partilere veya bağımsız adaylara ait birden fazla muhtelif oy  
puslaları çıktığı takdirde, bu puslalardan hiçbiri muteber olmaz.        
  Aynı adları taşıyan pusladan birkaç tane çıkması halinde bunlar tek pusla  
sayılır.                                    
  3 - 14/7/1965 tarih ve 656 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 78,103,181)     

  Madde 78 fıkra dokuz bent (2,4,7,8) - (13/2/1965 tarih ve 533 sayılı Kanu- 
nun hükmüdür.)                                 
  2) Oy puslaları her biri yüz yapraklı bloklar halinde hazırlanır.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Her yaprağın bir yüzü, seçime katılan siyasi partilerin oy puslalarını,ka- 
ğıt ebadının icaplarına göre, yanyana veya alt alta ihtiva edecek ve birbirinden
belirli kalınlıkta birer çizgi ile ayırt edilmiş "Birleşik Oy Puslası" şeklinde 
düzenlenir.                                   
  Birleşik oy puslası üzerinde, siyasi partilerin oy puslalarının soldan   
sağa veya yukarıdan aşağıya sırası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi par- 
tilerin temsilcileri önünde ad çekme suretiyle tesbit olunur.          
  4) Birleşik oy pusulaları, sandık seçmen listesine dahil seçmen sayısını  
karşılayacak miktarda, her yaprağın arkası ilçe seçim kurulu başkanlığı mührü  
ile mühürlenmiş olarak, bloklar halinde, 68 inci madde ile tesbit edilen usule 
göre, sandık kurulları başkanlarına teslim edilir.               
  7) Oy'unu, siyasi partilerden biri lehinde kullanmak istiyen seçmen, kapalı 
oy verme yerinde, birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyasi partinin pusla- 
sında bulunan eni boyu ikişer santimetre olan dörtgen veya iki santimetre çapın-
daki daire içine Yüksek Seçim Kurulunca imal ettirilip sandık kurullarına kadar 
ulaştırılmış bulunan ve kapalı oy verme yerinde oy verme süresince bulundurulma-
sı mecburi olan X işareti mühürünü basar, birleşik oy puslasını tam olarak zar-
fa koyup iyice kapatır.                             
  8) Kullanılmıyan birleşik oy puslaları hakkında, her yaprak, karşılıklı kö- 
şeleri arasında çaprazlama iki çizgi çekmek suretiyle birer büyük çarpı işareti 
ile iptal edildikten sonra, kullanılmamış zarflar hakkındaki 97 nci maddesi ay- 
nen uygulanır.                                 

  Madde 103 bent (6, 7, 8) - (13/2/1965 tarih ve 533 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  6 - Hangi siyasi parti lehine oy kullanıldığını belirtmek üzere tertiplenmiş
dörtgen veya dairelerden birden fazlasının içine çarpı işareti mühürlenmiş olan 
oy puslaları.                                  
  7 - Hangi siyasi parti lehine oy kullanıldığını belirtmek üzere tertiplenmiş
dörtgen veya dairelerden hiçbirisi içine çarpı işareti mühürlenmemiş olan oy  
puslaları.                                   
  8 - Birden fazla oy puslasına basılmış (x) işaretli tek damgalı oy puslala- 
rı.                                       

  Madde 181 fıkra bir - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Seçim Giderleri, genel bütçeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adalet  
Bakanlığı bütçesindeki özel bölüme konur.                    
  4 - 24/3/1973 tarih ve 1700 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 28,29,32,33,34,35, 
36,37,38,39,41,46,48,110,140 Ek 1)