Endeksler
      İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA            
      UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR            
       KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ               
         HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN                 
           KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                   
                                        
  Kanun Numarası     : 2981                       
  Kabul Tarihi      : 24/2/1984                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1984 Sayı: 18335           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5  Cilt: 23  Sayfa: 36         
                                        
  1 - 22/5/1986 tarih ve 3290 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 8,9,10,13,14,18,22, 
Geçici 2)                                    

  Madde 8 fıkra iki ve dört-(24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu tespit kapsamına temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş 
olmak şartıyla inşaatına başlanmış tüm yapılar dahildir.            
  Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bahsi geçen tasnif durumunu, yapının 
bu Kanunun 18 inci maddesıne göre hesaplanacak bina inşaat ve iskan harcını ve 
bu Kanuna göre hesaplanacak munzam harcını, fenni sorumluluğu üstlenilmiş röleve
planını kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu  
altında bulunan alanlarda yapılmış yapılar için bu Kanunda belirtilen esaslara 
göre tespit edilecek rayiç bedel üzerinden hesaplanmış arsa bedelini ihtiva ede-
cek şekilde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış formun doldu- 
rulmasıyla elde edilir.                             

  Madde 9 - (24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  a) Arsa müstakilen kendine ait olupta üzerindeki yapı İmar mevzuatına aykı- 
rı ise:                                     
  Müracaat dilekçesine ekli tespit ve değerlendirme belgelerine göre gerekli 
harçlar tahsil edilmek suretiyle yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni hemen;   
  Yapı ıslah edilerek korunacak durumda ise yapı ruhsatı ve kullanma izni ıs- 
lah edildikten sonra hemen verilir.                       
  Daha önce mevzuata aykırı ruhsat verilipte bu ruhsat ve eklerine göre inşa 
edilen veya inşa halindeki yapılarla her ne sebeple ruhsat ve kullanma izni ip- 
tal edilen yapılar için (tehlike arzedenler hariç) daha önce verilmiş bulunan  
ruhsat ve kullanma izinleri müktesep hak kabul edilir. Bu gibi yapılardan ayrıca
hiçbir harç ve para cezası alınmaz.                       
  Ruhsatiye ile inşaasına başlanmış, ancak ruhsat ve eklerine aykırılığı nede-
ni ile mühürlenerek (4) yıllık ruhsat müddeti içerisinde yapımı tamamlanamamış 
yapılara, binanın biten kısımları için fenni mesuliyeti üstlenilmiş röleve pro- 
jesi esas alınarak 6785 sayılı İmar Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca yeniden 
ruhsatiye verilmek suretiyle inşaatın tamamlanmasına izin verilir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Hazine, belediye, il özel idare ve vakıf arazisi üzerinde yapılmış gece- 
kondular (a) bendindeki hükümlere tabi olup, arsa bedeli ilgili kuruluşa peşin 
veya en geç 4 yıl içinde 12 taksitle bu Kanun hükümlerince çıkarılacak yönet-  
melikte belirtilen esaslara göre ödenir.                    
  c) Başkasının arazisi üzerine yapılmış gecekondular arsa malikinin muvafaka-
tı halinde (a) bendindeki hükümlere tabidir.                  
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde anlaşma sağ- 
lanamadığı takdirde; Bakanlar Kurulunca bu bölgenin 775 sayılı Kanun veya Arsa 
Ofisi Kanunu gereğince istimlakine karar verilebilir. Bu takdirde istimlak bede-
li gecekondu sahiplerinden tahsil edilir. İhtilaf halinde yargı mercilerinin ka-
rarına göre işlem yapılır.                           
  (b) bendine göre kendisine tapu verilecek alanlara (400) m2 den fazla arazi 
tahsis edilmez. Bu gibi fazlalıklar ıslah imar planında gerektiği şekilde de-  
ğerlendirilir.                                 
  Tapu tescili dışı kalmış yerlerle, kadastro ve tapulaması henüz yapılmamış 
İmar Kanununa aykırı olarak yapılanmış mahallelerin bu Kanun tatbikatına münha- 
sır olmak üzere kadastro ve tapulama işlemleri ilanların yapılmasına ve komis- 
yonların kurulmasına lüzum kalmaksızın 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uya-
rınca, tapulama ve kadastro müdürlüklerince öncelikle tamamlanır.        

  Madde 10 - (24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  a) Bu Kanun hükümlerine göre; hazine, belediye, il özel idaresi veya vakıf 
arazileri üzerinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar 12 nci madde hükümle-
rine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak 
sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesin-
de gösterilecek ilgisine "Tapu Tahsis Belgesi" verilir.             
  Tapu Tahsis Belgesi ıslah imar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine veri-
lecek tapuya esas teşkil eder.                         
  b) İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış hisseli arsa ve araziler veya özel 
parselasyona dayalı arazilerde, imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki 
alanlarda; binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye, bunları yeni-
den ada veya parsellere ayırmaya, yapıları yeniden doğan imar ada veya parseli 
içinde kalanları yapı sahiplerine; yapı olmayanları, diğer hisse sahiplerine  
müstakil veya hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına 
tescil ettirmeye ve tescil işlemi dışında kalanların hisselerini, bedeli peşin 
ödenmek veya Parsel sahipleri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sici- 
linden terkin ettirmeye, valilik veya belediyeler resen yetkilidir.       
  Bu gibi arazilerde hisse sahiplerinin malik olduğu hisse üzerindeki temliki 
tasarruflar ve bunlarla ilgili takyitler (1617 ve 775 sayılı kanunlardaki hüküm-
ler dahil) uygulamayı durdurmaz. Bu gibi işlemlerde takyitler hisse sahibine  
isabet edecek müstakil parsele aynen nakledilir ve yapılan işlem Medeni Kanu-  
nun 927 nci maddesine göre hak sahibine bildirilir. Islah imar planı ile düzen- 
lemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik ve-
ya belediyelerce 6785 sayılı İmar Kanununa göre düzenleme ortaklık payı alına- 
bilir.                                     
  Bu gibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı 
olabilecek nitelikte olduğu valilikçe uygun görüldüğü takdirde aynen kabul edi- 
lerek tescil edilir.                              
  Tespit edilen bölge sınırları içinde kalanlar ile üzerinde yapılanma bulu- 
nanlar Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler valiliğin talebi üzerine,  
belediye veya                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
özel idareler adına resen tapuya tescil edilir. Islah imar planlarında genel  
bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan veya ayrılacak 
olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa ve araziler eski sahibi  
kamu idarelerine veya o işe tahsis edilmek üzere Hazineye aynı şartlarla geri  
verilir.                                    

  Madde 13 bent (a, b ve c) - (24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun hükmü- 
dür.)                                      
  a) Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin; kendisinin veya eşi- 
nin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde
ev yapmaya müsait arsaya veya oturduğu belediye sınırı ve mücavir alan içinde  
bir ev veya apartmana sahip bulunmaması gerekir.                
  b) Hazine, vakıf, belediye ve il özel idareleri mülkiyetinde olan veya bu  
Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa ve araziler üzerinde, ıslah imar plan- 
ları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının 
işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere  
uygun şekilde hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiple- 
rine aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir  
arsa veya hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin gerçek bedeli valilik 
veya belediyelerce rayiç bedele göre hesaplanır.                
  c) Valiliğin, belediyeler veya yeminli özel bürolara yaptıracağı ıslah imar 
planları mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak yapılır. Bu alanlar  
valilikçe en geç (1) ay içinde tasdik olunarak tescil edilir.          

  Madde 14 bent (f) - (24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  f) 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan gecekondular ile 1 Ekim 1983 ta- 
rihinden sonra inşaasına başlanan imar mevzuatına aykırı yapılar.        

  Madde 18 bent (a) fıkra iki ile bent (b), (c) ve (d) - (24/2/1984 tarih ve 
2981 sayılı Kanunun hükmüdür.)                         
  Her türlü hayvancılık ve tarımsal tesislerden, imar mevzuatına aykırı olup 
olmadığına bakılmaksızın, hiçbir harç alınmaz.                 
  b) Arsa bedelleri;                             
  Arsa bedellerinin tespitinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esas alı- 
nır. Ancak bilahara yapılacak tespitte bu miktarın rayiç bedeli altında olduğu 
tespit edilirse beyan tarihi ile tespit tarihi arasında süreler de gözönünde  
tutularak iki misli cezası ile ve bir defada tahsil edilir.           
  c) Düzenleme ortaklık payı;                         
  Islah imar planı uygulamaları gereği gecekondu ve imar mevzuatına aykırı ya-
pılanmış sahalarda arsanın % 25'ine kadar imar planı düzenleme payı alınır.   
  d) 2805 sayılı Kanun hükümlerince gecekondu maliklerinden bugüne kadar alı- 
nan arsa kullanım bedelleri, gayrimenkulün arsa bedeline dönüşür.        

  Madde 22 bent (b) - (24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  b) Bu Kanun kapsamına giren yapılarla ilgili evvelce idari yargı mercilerine
açılmış ve hangi aşamada olursa olsun kesinleşmemiş davalar düşmüş sayılır. Bu 
davalar nedeni ile taraflara harç ve yargılama gideri yüklenemez.        

  Geçici Madde 2 bent (e) - (24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  e) 2 nci madde kapsamı dışında kalıp, orman sınırları içinde bulunan veya  
bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybettiği için tarım ve hayvancılığa 
tahsis edilmek üzere orman sınırları dışına çıkarılmış bulunan yerlerdekiler  
hariç, bu Kanunda özel hüküm getirilmemiş yapılar.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2 - 18/5/1987 tarih ve 3366 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 7, 8, 9, 18, 19,  
Ek 4, Geçici 2)                                 

  Madde 7 fıkra yedi ve sekiz - (22/5/1986 tarih ve 3290 sayılı Kanunun hük- 
müdür.)                                     
  Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bahsi geçen tasnif durumunu, yapının 
bu Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskan harcını ve 
bu Kanuna göre hesaplanacak munzam harcını, fenni sorumluluğunu üstlenilmiş   
röleve planını kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hüküm ve ta- 
sarrufu altında bulunan alanlarda yapılmış yapılar için bu Kanunda belirtilen  
esaslara göre tespit edilecek arsa bedelini ihtiva edecek şekilde Bayındırlık  
ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış formun doldurulmasıyla elde edilir.  
  Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat etmeyen veya edip de Yeminli 
Özel Teknik Bürolara başvurmayan kişilere ait yapıların, belediye veya valilik- 
lerce; elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan  
incelenerek, ayrıca mahallinde araştırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri 
tamamlanır. Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve ek- 
li cetvele göre tahakkuk ettirilen harç beş kat ve peşin olarak alınır.     

  Madde 8 fıkra dört - (22/5/1986 tarih ve 3290 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Yeminli Özel Teknik Bürolar kendilerine intikal eden dosyaları en geç (3)  
ay içinde tespit ve değerlendirme işlemlerini bitirerek sonuçlandırılması için 
belediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine teslim etmekle ve bu idare-
ler de, kendilerine intikal tarihinden itibaren en geç (2) ay içinde işlemleri 
sonuçlandırmakla görevli ve sorumludurlar.                   

  Madde 9 bent (c) fıkra üç ve dört - (22/5/1986 tarih ve 3290 sayılı Kanunun 
hükmüdür.)                                   
  Lüzum görülen hallerde yukarıdaki fıkraların uygulanması beklenilmeksizin, 
üzerinde bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulu- 
nan arsa veya araziler, 4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümlerine göre belediye veya mücavir alan sınırları içinde belediyeler, dışın-
da ise valiliklerce kamulaştırılarak, yapılacak ıslah imar planlarına göre üze- 
rinde gecekondusu bulunan kişilere arsa bedeli peşin veya en geç 4 yıl içinde  
12 eşit taksitle ödenmek kaydı ile devredilerek hak sahipleri adına tescil   
edilir.                                     
  Arsa bedelinin ödenmesi kamulaştırmanın kesinleştiği tarihten itibaren baş- 
lar. Gerektiğinde ve ihtiyaç halinde valilikler kamulaştırma bedeli ödemek için 
özel idare kaynaklarından yararlanırlar.                    

  Madde 18 bent (e) nin birinci ve ikinci fıkraları - (24/2/1984 tarih ve 2981
sayılı Kanunun hükmüdür.)                            
  e) Bu Kanuna göre belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki gecekondu 
ve imar mevzuatına aykırı yapılardan alınacak harçlar belediyesince alınır.   
  Belediye ve mücavir alan dışındaki yapılardan alınacak harçlar, tahsil edi- 
lecek arsa bedelleri ve kununa ekli cetvele göre alınacak ilave harçlar bu Ka- 
nunun uygulanmasında kullanılmak üzere kurulacak İmar ve Gecekondu Mevzuatına  
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Mad-
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun fon hesabına yatırılır. Bu fondan yapı- 
lacak harcamalar Muhasebei Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 19 bent (e)'den sonra gelen ilk iki cümle - (22/5/1986 tarih ve 3290 
sayılı Kanunun hükmüdür.)                            
  Bu Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk etti- 
rilen ilave harç alınmaz.                            
  Küçük sanayi, marangoz, mobilyacı, keresteciler ve bunların civarında olu- 
şan sitelerden sadece yürürlükteki mevzuata göre bina inşaat harcı alınır. Bu  
harç (1) yıl içinde (3) eşit taksitle ödenir. Ayrıca, ekli cetvele göre tahakkuk
ettirilen ilave ve cezalı harç da alınmaz.                   

  Ek Madde 4 - (22/5/1986 tarih ve 3290 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Bu Kanunla Tapu ve Kadastro idarelerince verilen hizmetlerin gerektirdiği  
her türlü giderleri karşılamak amacıyla, sarf ve tahsis şekli Başbakanlıkça   
tespit edilmek üzere Toplu Konut Fonundan yeterli ödenek Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü adına T.C.Ziraat Bankasına aktarılır.                 

  Geçici Madde 2 bent (d) - (24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  d) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, 6785 sayılı İmar Kanununun  
Ek - 8 maddesi gereğince çıkarılan yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamı dışında ka-
lan köy ve mezralar ve dağınık yerleşik alanlardaki ve nehir kenarına 500 metre-
lik kara yönündeki kuşak içinde kalan alanlarla bu bölgelerde hazine, özel ida- 
re, belediye, köy tüzelkişiliği ve vakıflara ait arazilerde; köy nüfusuna ka-  
yıtlı ve sürekli oturanlara ait konut ve müştemilatı ile bu bent kapsamındaki  
yerlerdeki kamu hizmeti için yapılmış yapılar,                 
  Ancak bu bentte sözü edilen yapılardan, Hazine, özel idare, belediye, köy  
tüzelkişiliği ve Vakıflara ait arazilerde bulunanlardan bu Kanunun 18 inci mad- 
desinin (e) bendine göre arsa bedelleri tahsil edilir ve gerekli tapu işlemleri 
tamamlanır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2981 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe     
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi    
------  -----------------------------------------    -------------    
3194   43/b, c, d, e                             
     46, 47, 48 geçici 7                9/5/1985      
     Diğer maddeleri                  9/11/1985      
                                        
3290             -                7/6/1986      
                                        
3366             -               26/5/1987