Endeksler
       VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN             
             KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                 
                                        
  Kanun Numarası    : 2978                        
  Kabul Tarihi     : 2/2/1984                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarihi: 8/2/1984 Sayı :18306           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt:23  Sayfa:21          
                                        
  1 - 27/2/1985 tarih ve 3158 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,3,4)     

  Madde 1 - (2/2/1984 tarih ve 2978 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Tam mükellefiyete tabi olup ücret geliri elde edenler; emekli, dul ve yetim 
maaşı alanlar ile bunların eş ve çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimse- 
lerin; gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar  
vergisi mükelleflerinden (Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi ile vergiden 
muaf tutulmuş kurumlar dahil), her bir vesika tutarının 1.000 liradan az olmadı-
ğının tevsik edilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımları vergi 
iadesine tabi tutulur.                             
  a. Dayanıklı tüketim malları alımları,                   
  b. Yiyecek, içecek giderleri (sigara ve alkollü içkiler hariç),       
  c. İkamet edilen konuta ait yakacak giderleri,               
  d. Giyim giderleri,                             
  e. Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler tarafından karşılanmayan sağlık
giderleri,                                   
  f. Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri,               
  g. Vekalet ücretleri.                            
  Yukarıda sayılan mal ve hizmet alımları fatura, serbest meslek makbuzu, fa- 
tura yerine geçen işletme vergisine ait perakende satış vesikası, kamu idare ve 
müesseseleri tarafından verilen belgeler ve birden fazla bağımsız bölümü muhtevi
binalarda münhasıran ortak yakacak giderlerinden müstakil birim başına isabet  
eden gideri gösteren belgelerle tevsik edilir.                 
  Vergi iadesi konusuna, giren mal ve hizmet çeşitlerini tespit etmeye, bunla-
rın kapsamını genişletmeye ve daraltmaya, birinci fıkrada sayılanlar dışında ka-
lan tam mükellefleri kanun kapsamına almaya ve kapsam dışına çıkarmaya, iade  
usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.           

  Madde 3 - (2/2/1984 tarih ve 2978 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Vergi iadesi aylık olarak hesap edilir.                   
  Hesaplama 2 nci madde hükmü dikkate alınarak mal ve hizmet alımları tutarı- 
na aşağıdaki oranların uygulanması suretiyle yapılır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  30.000 liraya kadar olan mal ve hizmet alımları için % 10,         
  30.000 lira ila 100.000 lira arasındaki mal ve hizmet alımları için,    
30.000 liraya kadar % 10, aşan kısım için % 5,                 
  100.000 lirayı aşan mal ve hizmet alımları için: 100.000 liraya kadar    
% 6,5, aşan kısım için % 2,                           
  Bu maddede yazılı tutarları ve oranları bir misline kadar artırmaya veya  
artırılmış tutar ve oranları yukarıda yazılı sınırlara kadar indirmeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.                               

  Madde 4 fıkra dört, beş, altı ve dokuz - (2/2/1984 tarih ve 2978 sayılı Ka- 
nunun hükmüdür.)                                
  Vergi iadesinin ödenmesinde üçer aylık dönemler esas alınır. Birinci dönem 
Ocak-Mart aylarını, ikinci dönem Nisan-Haziran aylarını, üçüncü dönem Temmuz-  
Eylül aylarını, dördüncü dönem Ekim-Aralık aylarını kapsar.           
  Vergi dairesi, bir dönemin Vergi İade Beyannamelerine göre çıkan iadeyi,dö- 
nemi takip eden ikinci ayda işverene öder.                   
  İşverenlerce alınan vergi iadesi, iadenin alındığı tarihten itibaren en geç 
on gün içinde hak sahiplerine nakten ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen Vergi   
iadeleri müteakip ilk işgününde vergi dairelerine geri verilir. Bu suretle öde- 
nemeyen vergi iadeleri altı ay içinde başvurmaları şartıyla ücretlilerin kendi- 
lerine veya kanuni mirasçılarına yapılır.                    
  Götürü usulde vergilendirilen ücretliler bir ödeme dönemine ait vergi iadesi
için ertesi ödeme döneminin ilk ayında mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar  
ve bir Vergi İade Beyannamesi ile birlikte bağlı oldukları vergi dairesine baş- 
vururlar. İade edilecek meblağ vergi dairesince hesaplanır ve takip eden ay   
içinde ücretliye ödenir.                            
  2 - 4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3,4,5,6,7)   

  Madde 1 fıkra bir ilk parafraf - (27/2/1985 tarih ve 3158 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  Tam mükellefiyete tabi olup ücret geliri elde edenler, emekli, malüliyet,  
dul ve yetim maaşı alanlar ile bunların eş ve çocukları ve bakmakla yükümlü ol- 
dukları kimselerin; kamu idare ve müesseseleri, gerçek usulde vergilendirilen  
gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (Kurumlar Ver- 
gisi Kanununun 7 nci maddesi ile vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil) aşağıda 
yazılı mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulur.           

  Madde 2 - (2/2/1984 tarih ve 2978 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Vergi iadesine esas alınacak tutar, mal ve hizmet alımlarının gerçekleştiği 
ayda elde edilen net ücret gelirini aşamaz.                   
  Gerçek ücretlerde net ücret geliri, vergiye tabi olsun olmasın ücret topla- 
mından emekli aidatı, Sosyal Sigorta primleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve ben- 
zeri kamu kurumları için yapılan kesintiler ve vergiler düşüldükten sonra kalan 
tutardır.                                    
  GÖtürü ücretlerde net ücret geliri, hizmet erbabının götürü olarak tespit  
olunan safi ücretinden tarh edilen gelir vergisi indirildikten sonra kalan tuta-
rın onikide biridir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - (27/2/1985 tarih ve 3158 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Vergi iadesi aylık olarak hesap edilir.                   
  Vergi iadesi, 2 nci madde hükmü de dikkate alınarak mal ve hizmet alımları 
tutarına;                                    
  25 000 liraya kadar                          % 20,
  50 000 liranın; 25 000 lirası için % 20, aşan kısmına         % 15,
  100 000 liranın; 50 000 lirası için % 17,5 aşan kısmına        % 10,
  100 100 liradan fazlasının; 100 000 lirası için % 13,75, aşan kısmına  % 5,
  Nispeti uygulanarak hesaplanır.                       
  Bu maddede yazılı tutarları iki misline kadar, oranları ise yarısına kadar 
artırmaya, artırılmış tutar veya oranları yukarıda yazılı sınırlara kadar indir-
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir.                        

  Madde 4 - (2/2/1984 tarih ve 2978 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Gerçek ücret geliri elde eden hizmet erbabı bir aylık mal ve hizmet alımla- 
rına dair vesikaları ve bunların dökümünü gösteren bir bildirimi ertesi ayın ilk
yedi günü içerisinde ücretleriyle ilgili gelir vergisi tevkifatını yapmakla so- 
rumlu olan gerçek veya tüzelkişilere bildirirler.                
  Sorumlu işveren ücretlinin beyanlarını esas alıp azami sınır ve oranlar hak-
kında bu Kanunda yer alan hükümleri gözönünde bulundurarak hak edilen iade tuta-
rını hesaplar.                                 
  İşveren bütün ücretlilerinin bir ay içinde hak ettikleri toplam vergi iade- 
sini bir "Vergi iade Beyannamesi" ile ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar 
muhtasar beyannamelerini verdiği vergi dairesine bildirir.           
  Fıkra dört, beş ve altı - (27/2/1985 tarih ve 3158 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Vergi iadesinin ödenmesinde aylık dönemler esas alınır. Şu kadar ki, sosyal 
güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar için vergi
iadesinin ödenmesinde üçer dönemler esas alınır. Birinci dönem Ocak-Mart ayları-
nı, ikinci dönem Nisan - Haziran aylarını, üçüncü dönem Temmuz - Eylül aylarını,
dördüncü dönem Ekim - Aralık aylarını kapsar. Vergi iadesinin ödeme dönemlerini 
bir aydan az olmamak üzere, çalışan ücretli sayısını da dikkate almak kaydıyla 
işyeri itibariyle tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu yetki, sosyal güven-  
lik kurumlarından aylık bağlananlar için de aynı şekilde kullanılabilir.    
  Vergi Dairesi, bir dönemin vergi iade beyannamesine göre çıkan iadeyi,   
vergi iade beyannamesinin verildiği tarihten itibaren beyannamenin verildiği  
ayın sonuna kadar işverene öder.                        
  İşverenlerce hesaben veya nakden alınan vergi iadesi, iadenin alındığı ta- 
rihten itibaren en geç on gün içinde hak sahiplerine nakden ödenir. Bu süre   
içinde ödenmeyen vergi iadeleri müteakip ilk işgününde vergi dairelerine geri  
verilir. Bu suretle ödenmeyen vergi iadeleri vergi iade dönemini takip eden   
altı ay içinde başvurmaları şartıyla ücretlilerin kendilerine veya kanuni miras-
çılarına vergi dairlerince ödenir.                       
  İşverenlerin vergi iadesi ile ilgili işlemleri ölüm, iflas, tasfiye ve müc- 
bir sebeplerle yerine getirememeleri veya bu Kanundan doğan mükellefiyetlerini 
zamanında ve tam olarak yerine getirmemeleri sebebiyle hak sahiplerinin alama- 
dığı vergi iadeleri altı ay içinde başvurmaları şarttıyla kendilerine ödenir.  
  Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin vergi iadesi ilgili da- 
irelerce, emekli, dul ve yetimlerin vergi iadesi ise maaş aldıkları sosyal gü- 
venlik kurumlarınca gerçekleştirilir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (27/2/1985 tarih ve 3158 sayılı Kanunun hükmüdür.) Götürü usulde vergilen- 
dirilen ücretliler, bir ödeme dönemine ait vergi iadesi için ertesi ödeme döne- 
minde mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve bir vergi iade beyannamesi ile 
birlikte bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar. İade edilecek meblağ ver- 
gi dairesince hesaplanır. ve takip eden ay içinde ücretliye ödenir.       
  Vergi iadesine ait bildirimler ile Vergi İade Beyannamesinin şekli ve muhte-
vasına ait hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.          

  Madde 5 fıkra iki - (2/2/1984 tarih ve 2978 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Bu Kanunun uygulanmasında sosyal güvenlik kurumları da işveren olarak kabul 
edilir.                                     

  Madde 6 - (2/2/1984 tarih ve 2978 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Aşağıdaki hallerden birisiyle haksız yere vergi iadesine sebebiyet verilme- 
si durumunda, iade edilen bu meblağ üç kat cezası ile birlikte müsebbiplerinden 
geri alınır.                                  
  a. Vergi iadesine hak kazananların bilerek sahte veya muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı vesikalar kullanmaları veya vesikaları tahrif etmeleri;        
  b. İşverenlerin gerçek dışı Vergi İade Beyannamesi düzenlemeleri;      
  c. İşverenlerin azami sınır ve oranlar konusundaki hükümlere aykırı olarak 
iade hesaplamaları;                               
  d. Beşinci madde hükmüne uyulmaması;                    
  e. İşverenlerin ücretliye ödemedikleri vergi iadesini süresinde vergi daire-
sine yatırmamaları;                               
  Halinde bu tutarlar üç kat cezası ile birlikte geri alınır.         
  Bu Kanundan doğan mükellefiyetlerini zamanında ve tam olarak yerine getir- 
meyen işverenlere, vergi dairesince o işverene ait işyerleri ücretlilerine öde- 
nen meblağın iki katı tutarında ceza kesilir.                  
  Birinci fıkranın (a) bendinde açıklanan fiillerin tekerrürü halinde vergi  
iadesine hak kazananlar vergi iadesi hakkından bir daha faydalandırılmaz.    

  Madde 7 - (2/2/1984 tarih ve 2978 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  İşveren veya vergi iadesine hak kazananlarca bu Kanun hükümlerine göre ver- 
gi dairesine geri verilmesi gereken vergi iadesinin ve ödenmesi gereken cezala- 
rın tahsilinde Amme Alacaklarının tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygula- 
nır.                                      
  3 - 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numarası:1)           

  Madde 1 son fıkra - (27/2/1985 tarih ve 3158 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Vergi iadesi konusuna giren mal ve hizmet çeşitlerini tespit etmeye yukarıda
yazılanlar dahil kapsamı genişletmeye ve daraltmaya,birinci fıkrada sayılanlar 
dışında kalan tam mükellefleri kanun kapsamına almaya ve kapsam dışına çıkarmaya
iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.(1)       
-----------                                   
(1) Bakanlar Kurulunun bu yetkisini kullandığı 85/10181 sayılı Kararı için   
  26/12/1985 tarih ve 18970 sayılı, 28/12/1988 tarih ve 88/13641 sayılı Kararı
  için 30/12/1988 tarih ve 20035 sayılı,89/14387 sayılı Kararı için 16/8/1989 
  tarih ve 20254 sayılı,23/11/1990 tarih ve 90/1183 sayılı Kararı için    
  31/1/1991 tarih ve 20772 sayılı,9/8/1991 tarih ve 91/2113 sayılı Karar için 
  de 11/9/1991 tarih ve 20988 sayılı Resmi Gazetelere bakınız.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        2978 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe  
   No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
---------- ------------------------------------------------  --------------- 
  3158    Madde 1                        2/3/1985  
       Diğer Maddeler                    1/4/1985  
  3239    1) Bu kanunun birinci bölümünün araziye ait, as-         
         gari ölçüde birim değer tespiti için yeniden ku-       
         rulan TAKDİR KOMİSYON'ları ve arazi ile ilgili        
         diğer hükümleri ve yoklamadan maksat ve yoklama        
         memurlarına ilişkin hükümleri,                
                                        
           Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tes-        
         biti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları         
         ile ilgili hükümleri               1/3/1986  
       2) Bu kanunun beşinci bölümünün 96. maddesiyle   7/10/l983'den
         492 sayılı kanunun 8 sayılı tarifesine eklenen geçerli olarak
         telsiz harçlarına ait hükümleri (Yıllık harçlara  11/12/1985 
         ait hükümleri hariç)                     
                                        
       3) Bu Kanunun 107, 115, 119, 126, 132, 133, 134, 135      
         ve geçici 2,3 ve 4. maddeleri           11/12/1985 
                                        
       4) Bu Kanunun Bakanlar Kuruluna yetki veren hü-   1/1/1986'dan
         hükümleri                     geçerli ola-
                                  rak     
                                   11/12/1985
                                        
       5) Bu Kanunun diğer hükümleri             1/1/1986