Endeksler
                                        
                                        
          TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNUN            
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ             
                                        
  Kanun Numarası    : 2954                        
  Kabul Tarihi     : 11/11/1983                     
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 14/11/1983 Sayı: 18221           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt:22 Sayfa: 925           
                                        
  1 - 4/12/1984 tarih ve 3093 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3,35,38,39,40, 41, 
42,43, 63, Geçici 6)                              

  Madde 3 bent (j) - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  j) Birleşik cihaz: Radyo ve televizyon alıcısını veya televizyon alıcısını 
ve videoyu veya radyo, televizyon alıcısı ve videoyu ihtiva eden cihazları,   

  Madde 35 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun gelirleri şunlardır :         
  a) Ruhsata tabi cihazlardan alınacak ruhsat ücret ve ceza gelirleri.    
  b) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam gelir- 
leri.                                      
  c) Halk önünde düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş   
ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve reklamdan elde edilecek gelirler.    
  d) Radyo ve televizyonda düzenlenecek teleşans ve benzeri oyunlardan elde  
edilecek gelirler.                               
  e) Kitap, dergi, nota, plak ve bant yapım ve yayınları ile ilgili gelirler. 
  f) Resmi ve özel kişi ve kuruluşlara yapılan iş ve hizmet karşılığı elde  
edilecek gelirler.                               
  g) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari ve iktisadi işlemlerden  
 elde edilecek gelirler.                            
  h) Genel bütçeden sağlanacak katkılar.                   
  i) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.           

  Madde 38 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Radyo ve televizyon yayınlarını almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihaz- 
ları imal eden, ithal eden ve toptan satışını yapanlar imalat, ithalat ve top- 
tan satış miktarlarını, cihazların özelliklerini, kimlere satıldığını, fatura  
tarih ve numaralarını, satın alanların açık adreslerini listeye dökerek her   
takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle kuruma bildirirler. Ayrıca, un- 
van ve iş konusundaki değişiklikleri de bir ay içerisinde bildirmekle yükümlü- 
lüdürler.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 39 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Radyo ve televizyon yayınlarını almaya, almaya va kaydetmeye yarayan cihaz- 
ların perakende satışlarında ve gümrük girişlerinde ruhsatnameler, satıcılar  
ve gümrük idarelerince düzenlenir.                       
  Satıcılar ve gümrük idareleri düzenledikleri ruhsatnamelerle ilgili hu-   
susları kapsayan listeleri, her yılın üçer aylık dönemleri itibariyle Türkiye  
Radyo - Televizyon Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler.             

  Madde 40 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Tarife ve ruhsatnamelerle ilgili esaslar şunlardır:             
  a) Radyolar, televizyon alıcılar, videolar ve birleşik cihazlar için Türkiye
Radyo - Televizyon Kurumundan ruhsatname alınması zorunludur.          
  b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ve ortaklıklarının yapacağı iş ve hiz- 
metler karşılığında alınacak ücret ile ruhsatname ücretleri, tarifeler ile belli
edilir.                                     
  c) Ücretler ile ilgili tarifeler Genel Müdürlükçe belli edilir ve Yönetim  
Kurulunca onaylanıp yayınlandıktan sonra uygulanır. İş ve hizmetin özelliği ba- 
kımından tarifeye bağlanamayacak hususlarda özel sözleşmeler yapmaya ve ücret- 
ler tespitine Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yetkilidir.           
  d) Ruhsata tabi cihazlardan alınacak ücretler;               
  1. Radyolar için bir defaya mahsus olmak üzere ruhsatın alınışında 500 TL. 
  2. Videolar için bir defaya mahsus olmak üzere ruhsatın alınışında 2 500 TL.
  3. Konutlardaki siyah - beyaz televizyonlardan her yıl 1000 TL., renkli te- 
levizyonlardan her yıl 1500 TL., birleşik cihazlardan her yıl 2500 TL.     
  4. Konutlar dışında kalan yerlerdeki siyah - beyaz ve renkli televizyonlar 
ile birleşik cihazlardan her yıl (3) üncü fıkradaki ücretlerin iki katı.    
  e) (d) bendinde miktarları belirtilen ruhsat ücretleri, Türkiye Radyo-Tele- 
vizyon Kurumu Yönetim Kurulunun teklifi ile Bakanlar Kurulunca beş katına kadar 
artırılabilir.                                 
  f) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malı olan her türlü cihazlardan ruh-
satname ücreti alınmaz.                             

  Madde 41 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  40 ıncı maddede belirtilen cihazlar için verilen ruhsatnamelere ilişkin üc- 
ret ve cezalar her mali yılın ilk üç ayı içinde Türkiye Radyo - Televizyon Kuru-
mu tarafından tahsil olunur. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tahsilatı diğer 
bir kuruluş veya bankaya yaptırabilir.                     
  Radyolar ve videolar hariç olmak üzere mali yılın ilk altı ayı içinde ruh- 
satname alanlardan tam, ikinci altı ayı içinde ruhsatname alanlardan yarı ücret 
alınır.                                     
  Bu ücret ve cezaların tahsilinde 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun uygulanır.                            

  Madde 42 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Bu Kanunun 38,39,40 ve 41 inci maddelerinde belirlenen hususlar ile ilgili 
her türlü işlem Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunca denetlenir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 43 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Radyo ve televizyon yayımlarını almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihaz- 
lardın ruhsata tabi olanlar ile ilgili her türlü işlemler hakkındaki uygulama  
esasları Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

  Madde 63 bent (b) - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  b) Radyo ve televizyon yayınını almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihaz- 
lar ile kapalı devre televizyon yayını yapmaya yarayan cihazlar ruhsat almadan 
veya cihazı ruhsatname ücretini ödediği yer türü dışında kullananlardan, ruh-  
satnamenin düzenlenmesi sırasında, gerekli bilgileri yanlış beyan edenler veya 
yanlış ruhsatname düzenleyenlerden, tanzim edilmiş ruhsatname üzerindeki her  
türlü değişikliği ilgili mercie bir ay içinde bildirmeyenlerden, mühürletme,  
hurdaya ayırma ve benzeri şekilde kullanım dışında kalmış cihazı ilgili mercie 
haber vermeden kullananlar onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası  
ile cezalandırılırlar.                             
  Bent (c) - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  c) 38 inci maddede belirtilen yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirme- 
yenler birmilyon liradan beşmilyon liraya kadar ağır para cezası, 39 uncu madde 
hükümlerine uymayanlar yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası  
ile cezalandırılırlar.                             

  Geçici Madde 6 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü, bu Kanunun yürürlüğe  
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde devirle ilgili belge ve bilgileri Tür- 
kiye Radyo - Televizyon Kurumuna verir.                     
  Devir işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde ta- 
raflarca protokolle tespit edilir.                       
  Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar ruhsatnameler ile ilgili mevcut uygula-
maya devam olunur.                               
  2 - 15/6/1987 tarih ve 3383 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri . (Madde numaraları: 58)        

  Madde 58 fıkra bir-(11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal ve ithali; Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle be- 
lirlenen standartlara uygunluk bakımından Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun 
iznine tabidir. Bu standartlara uymayan cihazların imal ve ithaline müsaade   
edilmez. Ancak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca onaylanmış araştırma, ge-  
liştirme faaliyetleri kapsamına giren prototip imalat ve bu imalat maksadıyla  
yapılacak ithalat bu hükmün dışındadır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - 13/4/1988 tarih ve 322 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 50, 51)        

  Madde 50 bend (g) fıkra bir ve iki - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanu- 
nun hükmüdür.)                                 
  g) Kurumun haber ve pragram hizmetleri ile teknik hizmetlerinde sözleşmeli 
personel çalıştırılabilir. Sözleşme esasları, sağlanan sosyal yardımlar ile   
görev, yetki ve sorumluluklar yönetmelikte gösterilir. Bu personele ödenecek  
enaz ve ençok ücretler Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı  
ile tesbit edilir.                               
  Bu sözleşmeli personelden Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve çok sesli 
müzikler, ses-saz sanatçıları, korist, şef tonmayster, tonmayster, orkestra-koro
şefi ve yöneticileri, eğiticileri, Kurumda veya diğer resmi sanat kuruluşlarında
sanatçı sıfatını kazananlardan müzik üniteleri yönetici ve uzmanlığına atanan- 
lar, kesenekleri kendilerince ve karşılıkları Türkiye Radyo - Televizyon Kuru- 
munca karşılanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile, diğer sözleşmeli
personel ise Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilirler.          

  Madde 51 - (11/11-1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.        
  Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kadrolu personeline, yılda iki aylık  
ücret tutarını aşmamak üzere Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı  
ile ikramiye verilebilir.                            
  4 - 12/1/1989 tarih ve 3517 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 4,9,12,63)      

  Madde 4 bent (c) - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, geliştirilmesi, günlük ya-  
yın saatleri ve süreleri, yurt dışına yapılacak yayınlarla ilgili usul ve esas- 
lar Milli Güvenlik Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar Kurulu tarafından karar- 
laştırılır.                                   

  Madde 9 bent (a) - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Radyo ve televizyon verici istasyonları ve tesisleri kurmak, radyo ve tele- 
vizyon yayınları yapmak, bunları genişletmek ve geliştirmek,          

  Madde 12 bent (h) - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bu Kanunun 4 üncü madde (c) bendinde belirtilen hususlara ilişkin olarak  
Başbakanlığa önerilerde bulunmak,                        

  Madde 63 bent (a) - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bu Kanuna aykırı olarak radyo veya televizyon istasyonları ve tesisleri   
kuranlar ve işletenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına, bu fiilleri dış 
ve iç güvenliğin söz konusu olduğu olağanüstü hallerde, sıkıyönetim süresince  
veya savaşta işledikleri takdirde, beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası- 
na mahküm edilirler. Her halde tesislerin müsaderesine karar verilir.      
  5 - 12/4/1990 tarih ve 420 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 50)         

  Madde 50 bent (g) fıkra iki - (13/4/1988 tarih ve 322 sayılı KHK'nin hükmü- 
dür.)                                      
  Ayrıca, özel bilgi ve ihtisasından yararlanmak üzere en çok 10 Genel Müdür 
Müşaviri ile haber ve program hizmetleri ve teknik hizmetlerde de sözleşmeli  
personel çalıştırılabilir. Bunların sözleşme esasları, sağlanan sosyal yardım- 
lar ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikte gösterilir. Bu personele  
ödenecek ücretler, birinci fıkradaki taban ve tavan ücretleri esas alınmak sure-
tiyle Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit olunur.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  1262-1                    
                                        
  6 - 18/5/1990 tarih ve E: 1989/9 K: 1990/8 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararıy-
la iptal edilen hükümlerin metinleri. (Madde numarası: Madde 9.)        

  Madde 9 bent (a) - (12/1/1989 tarih ve 3517 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  a) Radyo ve televizyon stüdyo tesislerini kurmak ve geliştirmek; radyo ve  
televizyon programlarını stüdyo çıkışında PTT linklerine ulaştırmak,      
  7 - 5/12/1990 tarih ve 3687 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 13)         

  Madde 13 fıkra bir - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Genel Müdür, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen üç 
aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanır (...) (1)           
  8 - 28/12/1993 tarih ve 3959 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası:22)          

  Madde 22- (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.) Siyasi parti- 
lerin milletvekili genel ve ara seçimleri sırasında radyo ve televizyondan fay- 
dalanma şekli ve şartları,seçim kanunlarında belirtilmiş olan esaslara tabidir. 
  9 - 13/4/1994 tarih ve 3984 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri, (Madde numaraları: 6,7)        

  Madde 6 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun
ilkeleri tespit etmek, bu Kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının 
gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak maksadıyla Radyo ve Televizyon  
Yüksek Kurulu kurulmuştur.                           
  Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu; yaş haddi hariç, Devlet memuru olma şart-
larını muhafaza eden ve yükseköğrenim mezunu olan aşağıdaki oniki üyeden meydana
gelir:                                     
  a) Cumhurbaşkanınca doğrudan atanacak üç üye,                
  b) Bakanlar Kurulunca birisi basın mensubu olmak üzere eğitim ve iktisat  
alanlarında veya hizmetlerinde temayüz etmiş kişiler arasından atanacak üç üye, 
  c) Milli Güvenlik Kurulunca seçilecek ve Bakanlar Kurulunca atanacak bir  
üye,                                      
  d) Yükseköğretim Kurulunca elektronik ve hukuk bilimleri alanlarında temayüz
etmiş kişiler arasından gösterilecek dört aday içinden Cumhurbaşkanınca seçile- 
cek iki üye,                                  
  e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunca kültür ve  
sanat dallarında temayüz etmiş kişiler arasından gösterilecek altı aday içinden 
Cumhurbaşkanınca seçilecek üç üye,                       
  (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin seçimleri Radyo ve Televizyon Yüksek 
Kurulunun yazılı tebliğinden itibaren bir ay; Cumhurbaşkanı tarafından üyelik- 
leri onaylanmayanların yerine yeni adayların seçimi ise Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğinin yazılı tebliğinden itibaren iki hafta; içinde yapılmadığı tak- 
dirde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır.                 
  Kurulun başkanı, yukarıda belirtilen oniki üye arasından Cumhurbaşkanınca  
seçilir.                                    
-----------------                                
  (1) Bu fıkraya 18/5/1987 tarih ve 281 sayılı KHK ile eklenen "ve ücreti  
Bakanlar Kurulunca tespit edilir" ibaresi 12/10/1988 tarih ve 3479 sayılı Kanu- 
nun 3 üncü maddesiyle "ve ücreti ile ikramiyesi dahil her türlü mali ve sosyal 
hakları Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir."şeklinde değiştirilmiş ise    
de 3479 sayılı Kanunun daha sonra Anayasa Mahkemesinin 1/2/1990 tarih ve    
E. 1988/ 64, K. 1990/2 sayılı Kararıyla iptal edilmesi üzerine metinden çıkar- 
tılmıştır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                1262-2                     
                                        
  Kurul üyeliği altı yıldır. İki yılda bir üyelerin üçte biri değişir. Sürele-
ri sona eren üyelerin Kurulda yeniden seçilmeleri mümkündür. Kurul üyeleri Ceza 
Kanunu uygulaması bakımından memur sayılırlar.                 
  Kurul üyeleri; Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ve radyo yayını yetkisi 
verdiği kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerine giren konularda doğrudan doğ-
ruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamazlar.
Siyasi partilere üye olamazlar.                         
  Yukarıda belirtilen nitelikleri kaybeden veya kısıtlamalara uymayan Kurul  
üyelerinden; Cumhurbaşkanınca atanan ve seçilenler Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuru-
lunca atananlar Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınır ve atamalarındaki  
usule göre yerlerine yenileri atanır.                      
  Kurul; araştırma, yayın değerlendirme ve idare birimlerinden oluşan daimi  
bir sekreterya oluşturur.                            
  Kurul, en az ayda bir defa ve en az üçte iki çoğunlukla toplanır. Kararlar 
mevcudun salt çoğunluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz.          
  Kurul üyelerine ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.     
  Geçerli mazereti olmaksızın, üst üste iki toplantıya katılmayanlar Kuruldan 
ayrılmış sayılırlar.                              
  Kurul ile sekreteryasının çalışma usul ve esasları bir yönetmelik ile düzen-
lenir. Sekreteryanın teşkilat ve kadrosu, Kurul tarafından hazırlanır, Bakanlar 
Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Sekreterya personeli, Türkiye Radyo - Tele- 
vizyon Kurumu personeline uygulanan personel hükümlerine tabidir.        
  Kurul, her yıl için yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık ol-
mak üzere genel bütçeden verilmesi gereken ödenek tutarını Başbakanlığa sunar. 
Bu husus için öngörülen meblağ Başbakanlık bütçesi içinde yer alır.       
                                        

  Madde 7 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:          
  a) Yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için bu Kanunun 5 inci
maddesinde belirlenen yayın esaslarına uygun ilkeleri tespit etmek,       
  b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca 
yayın yapmasına izin verilen kişi, kurum ve kuruluşların 3 aylık yayınlarından 
gerekli görülenlerin bu Kanunda belirtilen görev ve esaslara uygunluğunu, yayın 
sonrası denetim suretiyle değerlendirerek sonuçlarını Cumhurbaşkanına, Başbakan-
lığa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Türkiye Radyo - Televizyon Ku-
rumu ile, yayın yapmasına izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlara göndermek,  
  c) Bu Kanunla verilen yayın görevlerinin yerine getirilmediği, tarafsızlığın
ihlal edildiği veya yayın esaslarına aykırı yayınlar yapıldığı hallerde idari  
veya kanuni işlem için ilgili mercilere duyuruda bulunmak,           
  d) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu için oniki, Genel Müdürü
için üç aday tespit edilerek Bakanlar Kuruluna sunmak,             
  e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunca yapılan, Kurumun her 
seviyedeki teşkilat değişikliğine ait önerileri inceleyerek karara bağlamak,  
  f) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayın, denetim, reklam yayınları  
gibi yayına ilişkin konulardaki yönetmelik tasarılarını, yıllık genel yayın   
planı ve özel yayın esaslarını inceleyerek tavsiyelerde bulunmak,        
  g) Bu Kanunun 4 üncü madde (c) bendi kapsamında Başbakanlığa önerilerde bu- 
lunmak,                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2954 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler     giriş tarihi   
--------   ----------------------------------------    ---------------  
 3093     3 üncü ve 4 üncü maddeleri           15/12/1984 tari- 
                               hinden itibaren  
       Diğer maddeleri                 1/1/1985 tarihin- 
                               den geçerli olmak 
                               üzere       
                               15/12/1984    
                               tarihinde