Endeksler
                                        
                                        
           OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN           
               KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ               
                                        
  Kanun Numarası      : 2935                       
  Kabul Tarihi       : 25/10/1983                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 27/10/1983 Sayı : 18204         
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt :22 Sayfa: 815          
                                        
  1- 14/11/1984 tarih ve 3076 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları : 11.)        

  Madde 11- bent (n)-(4/6/1984 tarih ve 201 sayılı KHK'nin hükmüdür.)     
   n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık  
sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin
sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını üç aylık bir 
süreyi aşmamak kaydıyla izine bağlamak veya ertelemek,             
  bent (o)- (4/6/1984 tarih ve 201 sayılı KHK'nin hükmüdür.)         
  o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı  
geçmemek kaydıyle durdurmak. Ancak bu yetki aynı dernek hakkında haklı yeni ne- 
denler olmadıkça bir defadan fazla kullanılamaz.                
  2 - 3/9/1986 tarih ve 3310 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 11.)        

  Madde 11 - bent (p)- (25/7/1986 tarih ve 259 sayılı KHK'nin hükmüdür.)   
  p- Anayasa'nın 121 nci maddesine göre, olağanüstü halin ilanına veya devamı-
na sebep olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgeleri- 
miz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin müteakip komşu ülke topraklarına sı-
ğındıklarının tesbit edilmesi durumunda, önceden ilgili komşu ülke ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak mutabakat çerçevesinde Valinin talebi  
üzerine ilgili Komutan,eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek mak-
sadı ile,milletlerarası hukukun meşru saydığı sıcak takip (Hot pursuit) kuralın-
dan yararlanarak, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin mü- 
saadesi tahdında, ihtiyaca göre,kara,hava veya deniz kuvvetleri unsurları ile  
mahdut hedefli sınır ötesi harekat planlayıp icra etmek.            
  3 - 21/4/1988 tarih ve 3432 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 12.)        

  Madde 12 - (25/10/1983 tarih ve 2935 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Olağanüstü hal ilanında koordinasyon Başbakanlıkça sağlanır.        
  Başbakanlıkta bunun için, olağanüstü hal ilanına sebep olan konu ile ilgili 
bakanlıklar temsilcilerinden oluşan Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon   
Kurulu kurulur. Bundan ayrı olarak Kurula katılan bakanlıklarda da merkez kuru- 
luş içinde bir ünite görevlendirilebileceği gibi özel bir ünite de kurulabilir. 
  Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun,kuruluş ve çalışma esas- 
ları çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.                    
  Ağır ekonomik hal sebebiyle olağanüstü hal ilanında 10 uncu madde hükümleri 
saklıdır.                                    
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK- 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - 9/4/1990 tarih ve 413 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş-
tirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 11,33, Ek madde 1.)    

  Madde 11 - bent (ö) - (14/11/1984 tarih ve 3076 sayılı Kanun ile kabul   
edilen 4/6/1984 tarih ve 201 sayılı KHK'nin hükmüdür.)             
  ö) Grev ve lokavt kararlarının uygulanmasını en çok bir aya kadar ertelemek.

  Madde 33 - (25/10/1983 tarih ve 2935 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği Valilerin bu Kanunun verdiği 
yetkileri kullanarak yapacakları idari işlemlere karşı açılacak davalarda yürüt-
menin durdurulmasına karar verilemez.                      

  Ek Madde 1 -(14/11/1984 tarih ve 3076 sayılı Kanun ile kabul edilen 4/6/1984
tarih ve 201 sayılı KHK'nin hükmüdür.)                     
  Olağanüstü Hal Kanununun verdiği yetkilerin kullanılmasından dolayı tazminat
davaları,idare aleyhine,idari yargıda açılır.İdarenin, kamu görevlisine şahsi  
kusurdan dolayı rücu edebilmesi, şahsi kusurun çok açık ve ağır olmasına bağlı- 
dır. İlgili bakanın uygun görüşü olmadıkça rücu davası açılamaz.        
  5 - 13/4/1990 tarih ve 421 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 11, Ek Madde 3.)   

  Madde 11 - (e) bendine eklenen altbent - (9/4/1990 tarih ve 413 sayılı   
KHK'nin hükmüdür.)                               
  Bölgedeki faaliyetleri yanlış aksettirmek veya gerçek dışı haber ve yorumlar
yapmak suretiyle bölgedeki kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasını veya bölge 
halkının heyecanlanmasını yahut güvenlik kuvvetlerinin görevlerini gereği gibi 
yerine getirmelerini engelleyecek şekilde yayınlanan her türlü basılmış eser  
hakkında, bunların bölge dışında basılmış olup olmadığına bakılmasızın, Olağan- 
üstü Hal Bölge Valisinin teklifi üzerine İçişleri Bakanınca yukarıda belirtilen 
tedbirleri almak,gerektiğinde bunları basan matbaayı kapatmak,         

  Ek Madde 3 - Fıkra bir - (9/4/1990 tarih ve 413 sayılı KHK'nin hükmüdür.)  
  Olağanüstü hal bölgesi ile mücavir illerde Türk Ceza Kanununun 480 inci mad-
desinde yazılı hakaret suçlarının gerçeğe aykırı yazı, haber, havadis, fotoğraf 
veya vesikaların neşredilmesi veya her türlü olay ve vesikaların tahrif edilerek
yayınlanması suretiyle işlenmesi halinde, faillere, 480 inci maddede yazılı ce- 
zalara ilave olarak 30 milyon Liradan 100 milyon Liraya kadar ağır para cezası 
verilir.                                    
  6 - 9/5/1990 tarih ve 424 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş-
tirilmiş olan hükümlerin metinleri . (Madde numaraları : 11, 33, Ek maddeler;  
1, 2, 3, 4, 5, 6.)                               

  Madde 11 - (e) bendine eklenen altbent-(13/4/1990 tarih ve 421 sayılı    
 KHK'nin hükmüdür.)                               
  Bölgedeki faaliyetleri yanlış aksettirmek veya gerçek dışı haber ve yorum- 
lar yapmak suretiyle bölgedeki kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına veya  
bölge halkının heyecanlanmasına neden olacak yahut güvenlik kuvvetlerinin görev-
lerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek şekilde yayınlanan her tür-
lü basılmış eser hakkında, bunların bölge dışında basılmış olup olmadığına ba- 
kılmaksızın,Olağanüstü Hal Bölge Valisinin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığınca
yukarıda belirtilen tedbirleri almak, gerektiğinde bunları basan matbaayı kapat-
mak,                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (k) bendine eklenen alt bent - 9/4/1990 tarih ve 413 sayılı KHK'nin hükmü- 
dür.)                                      
  Genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından zararlı faaliyette bulunanlardan  
gerekli görülenleri Olağanüstü Hal Valisinin takdirine göre, olağanüstü hal sü- 
resini aşmamak üzere olağanüstü hal bölgesi dışına çıkararak İçişleri Bakanlı- 
ğınca belirlenecek yerlerde ikamete mecbur tutmak (Gerektiğinde bunlara Geliş- 
tirme ve Destekleme Fonundan mali destek sağlanabilir.Bununla ilgili esaslar  
İçişleri Bakanlığınca belirlenir.)                       
                                        
  bent (ö) - (9/4/1990 tarih ve 413 sayılı KHK'nin hükmüdür.)         
  ö) Grev, lokavt yetkisinin kullanılmasını,irade beyanı,referandum gibi sen- 
dikal faaliyetleri durdurmak veya izne bağlamak                 
  Tahrip, yağma,işgal, fiili durum, boykot, iş yavaşlatılması, çalışma özgür- 
lüğünün kısıtlanması ve iş yerlerinin kapatılması gibi hareketleri yasaklamak, 
önlemek veya önleyici tedbirleri almak,                     
                                        

  Madde 33 - (9/4/1990 tarih ve 413 sayılı KHK'nin hükmüdür.)         
  Dava açılamaması :                             
  Bu Kanunla İçişleri Bakanına ve valilere tanınan yetkilerin kullanılması ile
ilgili idari işlemlere karşı yargı mercilerinde dava açılamaz.         
                                        

  Ek Madde 1 - (9/4/1990 tarih ve 413 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesindeki suçu işleyenler ile ilgili olarak,
aynı Kanunun 169 uncu maddesindeki eylemleri yapanlar hakkında, 169 uncu maddeye
göre verilecek cezalar, bir kat artırılarak hükmolunur.             
                                        

  Ek Madde 2 - (9/4/1990 tarih ve 413 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Olağanüstü hal bölgesi ile mücavir illerdeki faaliyetlerle ilgili olarak  
bölge içinde veya dışında basılmış olup olmadığına bakılmaksızın yapılan yayın- 
lar sebebiyle kişisel haklarına saldırıda bulunulan kimselerin Türk Medeni Ka- 
nunu ve Borçlar Kanununun hükümlerine dayanan manevi tazminat talepleri sonucun-
da tazminata hükmedilmesine karar verildiği takdirde, tazminatın miktarı; yayı- 
nın mevkuteler ile yapılması halinde,mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki 
ay ortalama satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki 
fiili satış miktarının toplam satış bedeli tutarının; mevkute niteliğinde bulun-
mayan basılı eserlerde ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay  
ortalama satış tutarının yüzde doksanından az olamaz.              
                                        

  Ek Madde 3 - (9/4/1990 tarih ve 413 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  (Değişik birinci fıkra : 13/4/1990 - KHK - 421/2 md.) Olağanüstü hal bölgesi
ile mücavir iller içinde veya dışında basılmış olup olmadığına bakılmaksızın  
Türk Ceza Kanununun 480 inci maddesinde yazılı hakaret suçlarının gerçeğe aykırı
yazı, haber, havadis, fotoğraf veya vesikaların neşredilmesi veya her türlü olay
ve vesikaların tahrif edilerek yayımlanması suretiyle işlenmesi halinde,faille- 
re,480 inci maddede yazılı cezalara ilave olarak 30 milyon Liradan 1OO milyon  
Liraya kadar ağır para cezası verilir.                     
  Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mev- 
kuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan 
az süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının, aylık veya bir ay- 
dan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarı-              
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 13)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
nın toplam satış bedeli tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. 
Ancak,bu ceza 30 milyon Liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, 
sahiplerine verilecek cezanın yarısı uygulanır.                 
  Bu maddenin tatbiki,bu hususta ayrıca şikayette bulunulmasına bağlıdır.Şika-
yet dilekçesi verilmediği takdirde gerçeğe aykırılık re'sen araştırılmaz. Bu hu-
sustaki şikayetin Türk Ceza Kanununun 490 ıncı maddesindeki süre içinde yapıl- 
ması gerekir.                                  
  Türk Ceza Kanununun 158, 159 ve 268 inci maddelerinde yazılı hakaret suçla- 
rının da birinci ve ikinci fıkrada yazılı şekilde işlenmesi halinde,bu maddeler 
de gösterilen failler de, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmak suretiyle  
cezalandırılır.                                 
Türk Ceza Kanununun 481 inci maddesinin uygulandığı hallerde bu madde hükümleri 
tatbik edilmez.                                 
                                        

  Ek Madde 4 - (9/4/1990 tarih ve 413 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Olağanüstü hal bölgesi ile ilgili veya o bölgeyi etkileyecek yayınlarda,  
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü; İçişleri Bakanlığı ve Milli  
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile koordinede bulunmak ve işbirliği yapmak- 
la yükümlüdür.                                 
                                        

  Ek Madde 5 - (9/4/1990 tarih ve 413 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren  
suçlarda kamu davası açılması için istekte bulunur ve bu istek Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Savcılığınca yerine getirilir.                    
                                        

  Ek Madde 6 - (13/4/1990 tarih ve 421 sayılı KHK'nin hükmüdür.)       
  Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçları ihbar edenlerin hüvi- 
yetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti haklarında suç teşkil etme-  
dikçe açıklanmaz.                                
                                        
  7 - 10/1/1991 tarih ve E. 1990/25 - K.1991/1 sayılı Ana.Mah.kararıyla iptal 
edilmiş olan hükümlerin metinleri. (madde numaraları: 11,33, Ek madde 1.)    
                                        

  Madde 11 bent (ö) - (9/5/1990 tarih ve 425 sayılı KHK'nin hükmüdür.)    
  Grev ve lokavt kararlarının uygulanmasını en çok üç aya kadar ertelemek,  
                                        

  Madde 33 - (9/5/1990 tarih ve 425 sayılı KHK'nin hükmüdür.)         
  Bu Kanun ile İçişleri Bakanına, Olağanüstü Hal Bölge Valisine, il valilerine
tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemlere karşı açılacak dava- 
larda, yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.                
                                        

  Ek Madde 1 - (9/5/1990 tarih ve 425 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Olağanüstü Hal Kanununun verdiği yetkilerin kullanılmasından dolayı tazminat
davaları, idare aleyhine, idari yargıda açılır. İdarenin, kamu görevlisine şahsi
kusurdan dolayı rücu edebilmesi, şahsi kusurun çok açık ve ağır olmasına bağlı- 
dır. İçişleri Bakanının uygun görüşü olmadıkça rücu davası açılamaz.      
  8 - 18/11/1992 tarih ve 3842 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş hükümlerin metinleri.(madde numarası: 26)             

  Madde 26 - (25/10/1983 tarih ve 2935 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Gözaltında bulundurma süresinin uzatılması:                 
  Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağan- 
üstü hal ilanında; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 inci maddesinde açık- 
lanan gözaltında bulundurulma süreleri, Cumhuriyet savcısının veya tehirinde  
zarar umulan hallerde sulh veya sorgu hakiminin yazılı emriyle bir misline   
kadar uzatılabilir.