Endeksler
                                        
                                        
                                        
         KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN           
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2918                       
  Kabul Tarihi      : 13/10/1983                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/10/1983 Sayı: 18195          
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt: 22  Sayfa : 687        
                                        
  1 - 16/10/1984 tarih ve 3058 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 137)        

  Madde 137 bent (c) - (18/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  c) Diğer maddeleri de bu Kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra,      
  2 - 18/1/1985 tarih ve 245 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 7,8,9,10,11,12,13,15, 
16,18,20,22,24,29,35,39,41,42,114,117,123,127)                 

  Madde 7 son fıkra - (18/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Karayolları Genel Müdürlüğü bu görev ve yetkileri Trafik Fen Heyeti birimi 
vasıtası ile yerine getirir.                          
                                        

  Madde 8 - (18/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Ulaştırma, Tarım ve Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarının görev ve 
yetkileri şunlardır:                              
  a) Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimleri, bu Kanun ile ilgili kanunlar ve 
bunlara göre çıkarılmış yönetmeliklerle verilen görevleri yapar.        
  b) Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri, yapım ve bakımından sorumlu
olduğu orman yollarında bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış, yönetmelik hü-  
hümlerine göre, trafik güvenliği yönünden düzenleme ve işaretlemeleri yaparak  
gerekli önlemleri alır.                             
  c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilgili birimleri, karayollarında ilk
yardım, yaralı taşınması ve acil yardım ve tedavi konularında gerekli önlemleri 
alır ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar.             
                                        

  Madde 9 - (18/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu Kanuna göre Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Yol, Su, Elektrik İş- 
leri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır;              
  Yapım ve bakımından sorumlu bulunduğu karayollarında (köy yollarında):   
  a) Can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapa- 
rak önlemler almak ve aldırmak,                         
  b) İçişleri Bakanlığından uygun görüş almak suretiyle yönetmelikte belirle- 
nen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretle- 
mek,                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Yol güvenliğini ilgilendiren konularda; kavşak, durak yeri, aydınlatma, 
yol dışı park yerleri ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gereken-  
leri onaylamak,                                 
  d) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza  
analizi sonucu altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza se- 
bepleri göz önünde bulundurularak gerekli önlemleri almaktır.          
  Bu kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerde trafikle ilgili
verilen görevleri yapmaktır.                          
                                        

  Madde 10 - (18/1O/1983 tarih ve 2918 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Belediyelerin trafikle ilgili görev ve yetkileri şunlardır:         
  Mahalli trafik zabıtası ile işbirliği yapılarak;              
  a) Şehiriçi karayolu yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durum-
da bulundurmak,                                 
  b) İl ve İlçe trafik komisyonlarının aldığı kararlara uygun olarak trafik  
düzenlemeleri ile ilgili şehiriçi trafik akım programları yapmak, gerekli görü- 
len yol ve kavşakları düzenlemek, sinyalize etmek ve işaretlemek,        
  c) Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, açmak
veya açtırmak,                                 
  d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her çeşit işaretlerin yapılmasını ve
yerlerine konulmasını, yer işaretlemelerinin çizilmesini ve devamlılığını sağ- 
lamak,                                     
  e) Şehiriçi yollarda her türlü yapım, onarım ve altyapı tesisleri çalışma- 
larında, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, aldırmak ve  
denetlemek,                                   
  f) Çocuk trafik eğitim parkları yapmak ve yapılmasına izin vermek,     
  g) Yetkili birimlerince veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza  
analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza   
sebepleri göz önünde bulundurularak, önerilen gerekli önlemleri almak,     
  h) Yaya ve taşıt yollarında yayalar ve araçların hareketlerini zorlaştıran 
her türlü engeli ortadan kaldırmak,                       
  i) Sürücü eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasına izin vermek,       
  j) Şehir içi karayolu yapısında trafik için tehlike teşkil edecek muvakkat 
veya sabit engelleri gündüz ve gece kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek- 
tir.                                      
  İl merkezlerinde ve İçişleri Bakanlığının tespit edeceği belediye teşkilatı 
bulunan diğer yerlerde belediye başkanlıklarınca trafik hizmet birimleri kuru- 
lur ve yukarıdaki görevler bu birimler eliyle yürütülür.            
                                        

 

 
  Madde 11 - (18/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu kuruluş. görev ve yetkileri;       
  Trafik mevzuatı, eğitimi ve trafik ile ilgili diğer konuları inceleyerek gö-
rüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve istişari mahiyette kararlar almak üzere  
İçişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısının 
başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eği- 
tim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım ve Orman, 
Çalışma, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, İmar ve İskan Köy İşleri ve   
Kooperatifler, Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Em- 
niyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türkiye Trafik Kazaları 
Yardım Vakfı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan birer üyenin 
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek bir trafik kürsüsü öğretim üye- 
sinin katılması ile oluşan Trafik Danışma ve Eğitim Komisyonu" kurulur.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu komisyona gerektiğinde görüşleri alınmak üzere, gündemle ilgili diğer  
bakanlık, üniversite, kurum ve kuruluş temsilcileri çağırılabilir.       
  Komisyon, yılda en az iki defa toplanır. İçişleri Bakanlığınca olağanüstü  
olarak da her zaman toplantıya çağrılabilir.                  
  Komisyonca alınan kararlar ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderilir. Bunla-
ların uygulanmasının izlenmesi ve gerekli koordinasyon İçişleri Bakanlığınca  
sağlanır. Bu kararlar ilgili bakanlıklarca da değerlendirilerek uygun görülenler
hakkında gereken işlemler yapılır.                       
  Bu komisyonun sekretarya hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürü-
tülür.                                     
                                        

  Madde 12 - (18/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  İl ve İlçe trafik komisyonlarının kuruluş, görev ve yetkileri:       
  a) Kuruluş:                                 
  Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında mahalli ihtiyaç ve şartlara göre; tra- 
fik güvenliğini ve düzenini sağlamak amacı ile illerde valinin veya vali yardım-
cısının başkanlığında; garnizon komutanlığı, il jandarma alay komutanlığı, emni-
yet, trafik, karayolları, ulaştırma, il imar müdürlüğü kuruluşlarının ve il be- 
lediyeleri ile gerektiğinde mahalli şoförler ve otomobilciler derneğinin birer 
teknik veya uzman temsilcisinden oluşan "İl Trafik Komisyonu",         
  İlçelerde de, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili ön karar almak üzere kay-
makamın başkanlığında, belediye başkanı, ilçe jandarma birlik komutanı ile emni-
yet amiri veya komiseri ve varsa ilçe trafik birim amirinden oluşan "İlçe Trafik
Komisyonu",                                   
  Kurulur.                                  
  İlçe Trafik Komisyonunun kararları, İl Trafik Komisyonunca incelenip vali  
tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.                 
  Komisyonlara, gerektiğinde kendi konularında görüşleri alınmak üzere oy hak-
kı olmaksızın diğer kuruluş temsilcileri de çağrılabilir.            
  Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.         
  Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde, başkanın oy  
kullandığı yöndeki görüş ile ilgili kararlar geçerlidir.            
  İl Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer.      
  b) Görev ve yetkileri:                           
  İl ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri şunlardır:       
  Belediye sınırları içinde:                         
  1. Karayollarında gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre 
yeniden hız sınırlarını belirlemek,                       
  2. Karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir  
kısmına veya tamamen kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin 
ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin
yerlerinin belirlenmesine karar vermek,                     
  3. Karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere,  
belediyelerce trafik düzeni ve güvenliği yönünden zorunlu görülerek teklif edil-
mesi halinde, ticari amaçla çalıştırılacak yolcu taşıtlarının çalıştırılabilece-
ği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,       
  4. Yapı ve tesislerle ilgili olarak 18 inci madde gereğince belediyelerden 
gelen teklifleri, trafik güvenliği yönünden inceleyerek karar vermek,      
  5. Bu Kanunla ve bu Kanun gereğince çıkarılan yönetmeliklere göre görev ve- 
rilen diğer konularda karar vermek.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 fıkra dört - (18/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gerekli  
tedbirlere ait esaslar, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakan-
lığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.                  
                                        

  Madde 15 fıkra iki - (18/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  İlgili kuruluşlarca tesis olunan trafik işaretlerinin uygunlukları ve yeter-
li olup olmadıkları Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerince denetlenir.  
                                        

  Madde 16 fıkra iki - (18/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Zorunlu hallerde bunların bulunabileceği yer, nitelik ve nicelikleri ile  
hangi şartlarda bulunabileceği, hangilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla il- 
gili diğer esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığın-
ca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.