Endeksler
                                        
                                        
           YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNUN              
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ             
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 2914                      
  Kabul Tarihi       : 11/10/1983                   
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 13/10/1983 Sayı: 18190         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5  Cilt: 22 Sayfa: 673        
                                        
  1 - 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 12)          

  Madde 12 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Öğretim üyelerine almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil)   
% 80'i, öğretim görevlileri ve okutmanlara % 60'ı, öğretim yardımcılarına    
% 40'ı her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir. Bu ödenek kısmi sta-   
tüde görev yapanlara ödenmez.                          
  2 - 24/12/1984 tarih ve 244 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 11 ve 12)      

  Madde 11 Gösterge Tablosu - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun hük-  
müdür.)                                     
        Unvanı               Ek ders göstergesi      
   ------------------------------------  -------------------------     
   Profesör                       15         
   Doçent                        12         
   Yardımcı doçent                    10         
   Öğretim görevlisi                   8         
   Okutman                        8         
                                        

  Madde 12 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara, almakta olduk- 
ları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 85'i, öğretim görevlileri ve okut-  
manlara % 65'i, öğretim yardımcılarına % 45'i her ay üniversite ödeneği olarak 
ayrıca ödenir.                                 
  Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.              
  3 - 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde 12)               

  Madde 12 fıkra iki - (24/12/1984 tarih ve 244 sayılı KHK.nin hükmüdür.)   
  Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1990 (EK - 4)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 - 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde: 11,12)             

  Madde 11 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mec-   
buri ders yükü saati dışında kısmi statüde bulunanlar dahil, öğretim eleman-  
larına, görev unvanlarına göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek   
mecburi ve isteğe bağlı olarak en çok 18 saate kadar verecekleri dersler için  
ek ders ücreti ödenir.                             
  Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre   
aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur.            
  (Değişik gösterge tablosu: 24/12/1984 - 244/2 md.)             
                                        
     U N V A N I           Ek Ders Göstergesi          
    -------------------------  -------------------------------       
     Profesör                 30              
     Doçent                  25              
     Yardımcı Doçent             20              
     Öğretim Görevlisi            12              
     Okutman                 12              
                                        
  Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında olmayıp bu maddedeki unvanları taşı-
yanlardan ders saati başına görevlendirilenlere yukarıdaki ücret % 50 fazlası  
ile ödenir. Bunların sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar 
bu şekilde görevlendirilmeleri nedeni ile kesilmez.               
  Her sınav dönemi için öğretim elemanlarına, tam ders yaptıkları son ayda  
okuttukları ek ders saati üzerinden ek ders ücreti ödenir.           
  Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin  
bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı
yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücreti % 25 zamlı olarak  
ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders üc- 
retinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz.                  

  Madde 12 fıkra bir - (24/12/1984 tarih ve 244 sayılı KHK'nin hükmüdür.)   
  Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara, almakta oldukla-
rı aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 95'i, öğretim görevlisi ve okutmanlara 
% 75'i, öğretim yardımcılarından tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora  
yapanlara % 60'ı, diğerlerine % 55'i her ay Üniversite Ödeneği olarak ayrıca  
ödenir.                                     
  5 - 22/8/1989 tarih ve 378 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 15)         

  Madde 15 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek 
geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulu- 
nun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme  
esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımların  
neler olduğu, Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü üze- 
rine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 1244-1                    
                                        
  6 - 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş-
tirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 5, 11, 14)        
                                        

  Madde 5 fıkra iki - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Aylıklarının hesabında ayrıca, profesör kadrosuna atananlar için 2400, do- 
çent kadrosuna atananlar için 2000, yardımcı doçent kadrosuna atananlar için  
1500, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarından 1 inci dere- 
ceden aylık alanlar için 1500, 2 nci dereceden aylık alanlar için 1100, diğer  
derecelerden aylık alanlar için 750 ek gösterge esas alınır. (1)        
                                        
  Fıkra üç - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Ancak, profesörlerden rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı  
veya yüksekokul müdürü olanlar ile profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış
olanlara 2900 ek gösterge uygulanır.(1)                     
                                        

  Madde 11 fıkra iki, üç ve beş - (27/6/1990 tarih ve 375 sayılı KHK'nin hük- 
müdür.)                                     
  Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama,
yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde 
ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ancak ara sınavlar 
için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı gözönünde bulundurulmak suretiyle  
tespit edilecek ders yükü beş saati, teorik derslerle diğer faaliyetler için  
belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Gerek ödemeye esas olmak gerekse 
ders yükünden sayılmak üzere bu ders ve faaliyetler ancak fiilen yapıldıkları  
haftanın ders ücretlerinin hesabında nazara alınabilir ve diğer haftalara akta- 
rılamaz.                                    
  Her sınav dönemi için öğretim elemanlarına tam ders yaptıkları son ayda   
okuttukları ek ders saati üzerinden ayrıca ek ders ücreti ödenir.        
  Ancak haftalık ders yükünü tamamlamış olanlara teorik dersler dışındaki   
 diğer faaliyetleri için bu ücretler yarısı tutarında ödenir.          
                                        

  Madde 14 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Gelişmesinde güçlük çekilen ve özellikle kalkınmada öncelikli yörelerdeki  
yükseköğretim kurumlarının yeterli sayıda öğretim eleman sağlanamayan fakülte, 
anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, al- 
makta oldukları aylıkların (ek gösterge dahil) en fazla % 50'si Geliştirme öde- 
neği olarak ödenir.                               
  Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarının fakülte, anabilim, 
anasanat ve sanat bilim dalları, bu ödenekten yararlandırma süreleri ve oranları
Yükseköğretim Kurulunun Milli Eğitim Bakanlığına teklifi üzerine, Bakanlar Kuru-
lu kararı ile tespit edilir.                          
  7 - 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:12,Geçici 8.)      

  Madde 12-(Değişik birinci fıkra:27/6/1989 -KHK- 375/18 md.)Öğretim eleman- 
larına ek gösterge dahil almakta oldukları aylık tutarının profesör,doçent ve  
yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için % 108'i diğerleri için ise % 98'i  
her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir.(2)               
  (Değişik:30/12/1987 - KHK - 308/3 md.)Bu ödenek damga vergisi hariç herhan- 
gi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.     

  Geçici Madde 8,fıkra üç-(26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin hükmüdür.)  
  T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanının emekli 
keseneğinin hesabında 1100,Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denet-
leme Kurulu üyelerinin emekli keseneklerinin hesabında 800 ek gösterge esas   
alınır.                                     
---------------------                              
(1) 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin 30 uncu maddesi ve 29/11/1984 tarih 
   ve 243 sayılı KHK'nin 53 üncü maddesi ile yükseltilmiş olan ek gösterge  
   rakamları 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesi ile yeniden 
   değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                    
(2) Bu maddede yer alan % 100 oranı 15/8/1991 tarih ve 450 sayılı KHK'nin 6 ncı
   maddesi ile % 108'e % 90 oranı da % 98'e yükseltilmiş ve metne işlenmiştir.
   15/1/1992 tarihinden itibaren de bu artırımlı oranların 7'şer puan artırı- 
   larak uygulanacağı mezkür KHK ile hüküm altına alınmıştır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                1244-2                     
                                        
  8 - 24/11/1994 tarih ve 4048 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 12, Ek Gösterge Cet-
veli, Geçici 8 inci madde)                           

  Madde 12 - (13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarın;
                                        
      a) Profesör kadrosunda bulunanlara          % 90'ı,    
      b) Doçent  kadrosunda bulunanlara          % 75'i,    
      b) Yardımcı Doçent  kadrosunda bulunanlara      % 65'i,    
      d) Diğer Öğretim elemanları için ise;                
         1 inci dereceden aylık alanlara         % 60'ı,    
         2 inci dereceden aylık alanlara         % 55'İ,    
         3 üncü dereceden aylık alanlara         % 50'si,   
         4 ve 5 inci dereceden aylık alanlara      % 45'i,    
         Diğer derecelerden aylık alanlara        % 40'ı,    
  Her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir.               
  Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi  
statüde görev yapanlara ödenmez.                        
                                        
  Ek Gösterge Cetveli - (Ek:18/5/1994 tarih ve 527 sayılı KHK'nin hükmüdür.) 
                                        
                         1.1.1994    1.1.1995   
                         den iti-    den iti-   
                         baren Uy-    baren Uy-   
                         gulanacak    gulanacak   
                         Ek Gös-     Ek Gös-    
UNVANI               DERECE    tergeler    tergeler   
--------------------------------------------------------------------------------
a) Profesörlerden Rektör, Rektör                        
Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardım-                        
cısı veya yüksekokul müdürü                           
olanlar ile Profesörlük kadro-                         
sunda dört yılını tamamlamış                          
bulunanlar,              1       5000      5800    
                                        
b) Profesörler             1       4100      4800    
c) Doçentler              1-3      3500      4000    
d) Yardımcı Doçentler         3-5      2600      3000    
e) Öğretim Görevlileri, Okutmanlar   1       2600      3000    
Öğretim Yardımcıları,         2       1900      2200    
                    3-7      1450      1600    

  Geçici Madde 8 fıkra üç - (13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK'nin hükmüdür.) 
  T.C.emekli Sandığı iştirakçisi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yükseköğ- 
retim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin emekli kese- 
neklerinin hesabında aşağıdaki ek göstergeler esas alınır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                1244 - 3                    
                                        
  19 - 23/2/1995 tarih ve 547 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 12.)        

  Madde 12 - (24/11/1994 tarih ve 4048 Sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın; 
                                        
      a) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı,            
        Dekan,Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü            
        olanlar ile Profesörlük kadrosunda üç yılını           
        tamamlamış bulunanlara               % 135'i,   
      b) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara       % 120'si,   
      c) Doçent kadrosunda bulunanlara           % 105'i,   
      d) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara       % 95'i,    
      e) Diğer Öğretim elemanlarından;                  
         1 inci dereceden aylık alanlara         % 80'i,    
         2 inci dereceden aylık alanlara         % 75'i,    
         3 üncü dereceden aylık alanlara         % 70'i,    
         4 ve 5 inci dereceden aylık alanlara      % 65'i,    
         Diğer derecelerden aylık alanlara        % 60'ı,    
  Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.                  
  Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz ve kısmi 
statüde görev yapanlara ödenmez.                        
  20 - 20/3/1997 tarih ve 570 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 12,13, Ek Madde 1.)    

  Madde 12 - (23/2/1995 tarih ve 547 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın; 
      a) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı,            
      Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü             
      olanlar ile Profesörlük kadrosunda üç yılını            
      tamamlamış bulunanlara                % 155'i,   
      b) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara       % 140'ı,   
      c) Doçent kadrosunda bulunanlara           % 125'i,   
      d) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara       % 110'u    
      e) Diğer Öğretim elemanlarından;                  
         1 inci dereceden aylık alanlara         % 95'i,    
         2 inci dereceden aylık alanlara         % 85'i,    
         3 üncü dereceden aylık alanlara         % 80'i,    
         4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlara     % 75'i,    
         Diğer derecelerden aylık alanlara        % 70'i,    
  Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.                  
  Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi  
statüde görev yapanlara ödenmez.                        

  Madde 13 fıkra bir - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Rektörlere, almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 50'si; 
rektör yardımcıları ve dekanlara % 20'si; dekan yardımcıları, enstitü ve yük-  
sekokul müdürleri, konservatuvar müdürleri ile bölüm başkanlarına % 15'i;    
enstitü, yüksekokul ve konservatuvar müdür yardımcılarına % 10'u idari görev  
ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara idari görev 
ödeneklerinden en yüksek olanı verilir.                     

  Ek Madde 1 - (24/11/1994 tarih ve 4048 sayılı Kanunun hükmüdür.)      
  Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarından fiilen öğretim  
elemanlığı görevini yürütenlere, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarının    
(ek gösterge dahil) onikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim-Öğretim   
ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç hiç bir vergi ve kesin-  
tiye tabi tutulmaz.                               
                                        
                                        
                1244 - 4                     
                                        
  20 - 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 11,14)       
                                        

  Madde 11 - Ek ders ücreti göstergesi - (27/6/1989 tarih ve 375 sayılı    
KHK'nin hükmüdür.)                               
                    Ek Ders Ücreti             
        Unvanı           Göstergesi              
    --------------------    ----------------------            
    Profesör               150                
    Doçent                125                
    Yardımcı Doçent           100                
    Öğretim Görevlisi ve Okutman     80                
                                        

  Madde 14 - (18/5/1994 tarih ve 527 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli sayıda    
öğretim elemanı sağlanamayan fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve sanat    
dallarında görevli öğretim elemanlarına, almakta oldukları aylıklarının (ek   
gösterge dahil) % 50'sini, kalkınmada öncelikli yörelerde görevli öğretim    
elemanlarına ise almakta oldukları aylık, ek gösterge, üniversite ödeneği,   
idari görev ödeneği ve makam tazminatı brüt tutarının 1 inci derece öncelikli  
yörelerde % 100'ünü, 2 nci derece öncelikli yörelerde % 60'ını geçmemek üzere  
Geliştirme Ödeneği ödenebilir.                         
  Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarının fakülte, anabilim, 
anasanat ve sanat bilim dalları, bu ödenekten yararlanma süreleri ve oranları  
Yükseköğretim Kurulunun Milli Eğitim Bakanlığına teklifi üzerine, Bakanlar   
Kurulu Kararı ile tespit edilir. (1)                      
  Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.      
                                        
-----------------                                
(1) Bu maddede sözü edilen geliştirme ödeneği ile ilgili olarak 18/1/1995    
  tarih ve 95/6509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bakınız. (R.G.: 13/3/1995 -
  22226.)                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2914 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
--------   ------------------------------------------------  ----------------
 KHK/241               -              1/7/1984 tari- 
                                 hinden geçerli 
                                 olmak üzere  
                                 29/6/1984   
                                 tarihinde   
                                        
 KHK/244               -              28/12/1984