Endeksler
                                        
                                        
                                        
        ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU           
        KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ           
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2876                       
  Kabul Tarihi      : 11/8/1983                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı: 18138          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5  Cilt: 22  Sayfa: 518         
                                        
  1 - 16/9/1983 tarih ve 2887 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Geçici 4)      

  Geçici Madde 4 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda çalışanlar, 31 Aralık 1983 tarihi  
itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sa- 
yılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve yazılı müracaat şartı aranmak- 
sızın intibakları yapılır. Ancak, bu personelden 506 sayılı Sosyal Sigortalar  
Kanununa göre emeklilik hakkını kazanmış olanlardan emekli olmak isteyenlerle  
memur statüsüne geçmek istemeyenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, kıdem tazminatları ödenerek Ku- 
rumları ile ilişikleri kesilir.                         
  Yapılan intibak neticesinde ilgililerin alacağı aylık, ek gösterge, iş güç- 
lüğü, iş riski, temininde güçlük zamları ile mali sorumluluk tazminatı ve diğer 
mali ve sosyal hakların net tutarları toplamı, 31 Aralık 1983 tarihindeki hizmet
akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları ücretlerin net tutarlarından az 
olması halinde, aradaki fark kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artı-
şı vesair ödemelerdeki artış ve ilavelerle giderilinceye kadar hiçbir vergi ve 
kesintiye tabi olmaksızın, tazminat olarak ödenir.               
  Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 1983 yılı bütçeleri, 31 Aralık 1983 
tarihine kadar mevcut mevzuata göre yürütür. 1984 yılı bütçesi Yönetim Kurulu  
ve bağlı kuruluşların yürütme kurullarınca usulüne uygun olarak hazırlanır.   
  2 - 25/5/1984 tarih ve 200 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 96, Geçici 4)     

  Madde 96 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek Kurum organlarında ve bağlı kuruluşların organlarında asli üye sıfa- 
tı ile bulunanlar ile Başbakan ve bakanlar dışında görev alan kişiler ve bu   
kurumların organlarında ve işletmelerinde çalışanlar, bu sıfat ve görevleri   
devam et-                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tiği sürece siyasi partilere üye olamazlar, siyasi faaliyetlerde bulunamazlar, 
sendikalara, kamu yararına çalışan dernekler dışında derneklere üye olamazlar, 
sendikal faaliyetlerde bulunamazlar.                      

  Geçici Madde 4 fıkra üç - (16/9/1983 tarih ve 2887 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Türk Tarih Kurumu matbaasında çalışanların intibakları 30/6/1984 tarihi iti-
bariyle birinci fıkradaki esaslara göre yapılır. Bunlar hakkında, ikinci fıkra 
hükmü 30/6/1984 tarihindeki ücret durumlarına göre uygulanır. Türk Tarih Kurumu 
Matbaasında çalışanlardan 30/6/1984 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
nuna göre emeklilik hakkını kazananlardan emekli olmak isteyenlerle memur statü-
süne geçmek istemeyenlerin 1/1/1984 tarihinden 30/6/1984 tarihine kadar müracaat
etmeleri halinde kıdem tazminatları ödenerek kurumları ile ilişkileri kesilir. 
İkinci fıkra hükmü bunların ayrıldıkları tarihteki ücret durumlarına göre uygu- 
lanır.                                     
  3 - 31/12/1984 tarih ve 243 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 97)          

  Madde 97 bent (b) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  b) Yüksek Kurula, Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kurullarına atancak üyelere  
ödenecek ücretler ile, Bilim Kurullarının asli üyelerine ödenecek huzur hakları,
Yüksek Kurum Başkanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla tespit edilir. 
  4 - 7/2/1990 tarih ve 3612 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 97)         

  Madde 97 bent (a) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  a) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk 
Kültür Merkezinde, uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyulacak 
sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair haklar, bu husustaki kısıtlamalara 
bağlı kalmaksızın Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun  
görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.               
  Bent (b) - (29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  b) Bu kanun gereğince Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkan ve yardımcılığına
atananlara ve haklarında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun görevlendirmeye  
ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve yürütme kurullarına atana- 
cak üyelere ödenecek ücretlerle, Yüksek Kurul, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü 
Kurulu ve Milli Komite'ye, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim ku-
rullarının asli üyelerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanının teklifi
ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit edilir.                 
  Bu suretle atanan veya görevlendirilenlerin, varsa emekli aylıkları kesil- 
mez.                                      
  Bu Kanun gereğince kurulan bilim ve uygulama kolları, diğer kol, komisyon ve
çalışma grupları başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine  
göre, şartları varsa, uzmanlığı gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler  
veya yayın ve telif mevzuatı uygulanır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  1240 - 1                  
  5 - 15/5/1991 tarih ve 3742 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 97)          

  Madde 97 bent (b) birinci fıkra - (7/2/1990 tarih ve 3612 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  Bu Kanun gereğince Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkan ve başkan yardımcı- 
lığına atananlara ve haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun görevlen-  
dirmeye ilişkin hükümleri uygulananlara, Yönetim Kuruluna ve yürütme kurullarına
atanacak üyelere ödenecek ücretlerle, Yüksek Kurul, Atatürk Uluslararası Barış 
Ödülü Kurulu ve Milli Komiteye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim
kurullarının asli üyelerine ödenecek huzur hakları Yüksek Kurum Başkanının tek- 
lifi üzerine Başbakanlıkça tespit edilir.                    
  Bent (c) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  c) Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında yukarıda belirlenenlerin 
dışında istihdam edilecek personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri-
ne tabidir.                                   
  (Ek: 25/5/1984 - KHK 200/2 md.) Ancak Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel  
hükümlere göre işçi statüsünde personel çalıştırılabilir.            
  6 - 30/5/1991 tarih ve 3753 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 97)          

  Madde 97 bent (c) - (15/5/1991 tarih ve 3742 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  c) (1) Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarında başkan, başkan yardımcısı, genel
sekreter, kurum ve merkez sekreteri, daire başkanı ve şube müdürü kadroları kar-
şılık gösterilmek suretiyle,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanun- 
ların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın
sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar  
için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belir-
tilen şartlar aranır.                              
  Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı 
ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.            
  Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı 
ile ilgilendirilir.                               
  Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel 
çalıştırılabilir.                                
  (2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalı-
şan memurlara 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer 
alan fazla çalışma ücretinin yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir.     
  7 - 5/7/1991 tarih ve 433 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş-
tirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 97)            

  Madde 97 bent (c) alt bent (2) - (30/5/1991 tarih ve 3753 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  (2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalı-
şan memurlar, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin maaş ve ücret- 
leri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer mali haklardan 
aynen istifade eder.                              
  8 - 26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:5,8,9,10,12,13,15,16,25,
43,61,80,91,92,97)                               

  Madde 5 - (......) 11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.     
  Yüksek Kurul;Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısının başkanlığında Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay ikinci Başkanı,ta-
nıtma ve en-                                  
MÜLGA HÜKÜMLER, KASIM 1993 (Ek-16)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               1240 - 2                     
formasyon işlerinden sorumlu Devlet Bakanı,Milli Eğitim Bakanı,Kültür ve Turizm 
Bakanı,Gençlik ve Spor Bakanı,Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yüksek öğ- 
retim Kurulu Başkanı,Yüksek Kurum Başkanı ile Cumhurbaşkanınca seçilen dört üye-
den oluşur.Cumhurbaşkanı,gerekli gördüğü hallerde,Yüksek Kurula Başkanlık eder. 
  Başbakanın gerekli gördüğü hallerde,TRT Genel Müdürü,Başbakanlık Tanıtma  
Müsteşarı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri,Yüksek Kurul top- 
lantısına katılırlar,ancak oylamaya katılamazlar.                

  Madde 8 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yüksek Kurum Başkanı;Yüksek Kurumun temsil,yürütme ve koordinasyon organı ve
ita amiridir.                                  
  Yüksek Kurum Başkanı,tutum ve davranışları ile bu Kanunun belirlediği amaç- 
ları ve ilkeleri benimsemiş,kişilikleri bakımından Yüksek Kurumun hizmet ve faa-
liyetlerini verimli kılacak bilimsel ve kültürel niteliklerini çalışmaları ile 
kanıtlamış,yükseköğrenim görmüş,Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere
sahip,Başbakan tarafından,Yüksek Kurulun görüşü alınarak gösterilecek üç aday  
arasından Cumhurbaşkanlığınca atanır.                      

  Madde 9 fıkra bir bent (d) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun    
hükmüdür.)                                   
  Bağlı kuruluşların,bu Kanun ilkeleri ve Yüksek Kurulun kararları doğrultu- 
sunda yapacakları çalışmaları,hizmetleri ve faaliyetleri gözetmek,desteklemek ve
bunlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,              

  Madde 10 fıkra iki- (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler;Başbakan tarafından önerilen,bağlı kuru- 
luşların başkanlarında aranan niteliklere sahip altı aday arasından Cumhurbaşka-
nınca atanırlar.                                

  Madde 12 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yönetim Kurulu ayda iki defa toplanır,gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanının 
çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar.Toplantı gündemi Yüksek Kurum Baş- 
kanı tarafından hazırlanır.                           
  Yönetim Kurulunun kararlarının birer örneği Yüksek Kurula sunulur ve bağlı 
kuruluşlarının başkanlarına gönderilir.                     
  Yönetim Kurulunun sekreterya işleri Genel Sekreterlikçe düzenlenir.     

  Madde 13 fıkra iki- (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri,mali ve idari denetim yapabilecek nite- 
likte,yükseköğrenim görmüş,Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sa- 
hip adaylar arasından,Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine ikili müşterek ka-
rarla atanırlar.                                

  Madde 15 fıkra bir- (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı,Yüksek Kurum Başkanının göstereceği ve bağlı 
kuruluşların başkanlarında aranan niteliklere sahip,üç aday arasından Başbakanın
önerisi üzerisi üzerine müşterek kararla atanır.                

  Madde 16 fıkra bir-(11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Genel Sekreter,yükseköğrenim görmüş,idari tecrübeye ve Devlet memuru olabil-
mek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanının  
önerisi üzerine genel hükümlere göre atanır.                  

  Madde 25 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı tutum ve davranışları ile Atatürk'çü dü- 
şünceyi,AtatÜrk ilke ve İnkilaplarını benimsediğini eserleriyle veya eğitim ve 
öğretim veya diğer hizmet alanlarındaki çalışmaları ile kanıtlamış,yükseköğrenim
görmüş Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından 
Yüksek Kurulun görüşü alınarak Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla ata- 
nır.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              1240 - 3                       
  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının,çalışmalarında kendisine yardımcı olmak
üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye,Başkan Yardımcısı olarak ikili müş-
terek kararla atanır.Atatürk Araştırma Merkezi Başkanının bulunmadığı durumlar- 
da,Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.               

  Madde 43 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk Dil Kurumu Başkanı,asli üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip  
adaylar arasından Yüksek Kurulun görüşü alınarak,Başbakanın önerisi üzerine müş-
terek kararla atanır.                              
  Türk Dil Kurumu Başkanının,çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere,as-
li üyeler arasından önerdiği bir üye,Başkan Yardımcısı olarak ikili müşterek ka-
rarla atanır.Türk Dil Kurumu Başkanının bulunmadığı durumlarda,Başkanın görevle-
rini yardımcısı yerine getirir.                         

  Madde 61 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk Tarih Kurumu Başkanı,asli üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip 
adaylar arasından,Yüksek Kurulun görüşü alınarak,Başbakanın önerisi üzerine müş-
terek kararla atanır.                              
  Türk Tarih Kurumu Başkanının,çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere 
asli üyeler arasından önerdiği bir üye,Başkan Yardımcısı olarak ikili müşterek 
kararla atanır.Türk Tarih Kurumu Başkanının bulunmadığı durumlarda,Başbakanın  
görevlerini yardımcısı yerine getirir.                     

  Madde 80 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Atatürk Kültür Merkezi Başkanı,asli üyelerde bulunması gereken niteliklere 
sahip adaylar arasından,yüksek kurulun görüşü alınarak,Başbakanın önerisi üzeri-
ne müşterek kararla atanır.                           
  Atatürk Kültür Merkezi Başkanının çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ü-
zere asli üyeler arasından önerdiği bir üye,Başkan Yardımcısı olarak ikili müş- 
terek kararla atanır.Atatürk Kültür Merkezi Başkanının bulunmadığı durumlarda  
Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.                 

  Madde 91 fıkra bir bent (g) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)                                      
  g) Herhangi bir yıl ödüle layık bir kişi bulunamadığında o yıl ödül veril- 
mez.                                      

  Madde 92 - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Atatürk Uluslararası Barış ödülü için başvurulacak adayların faaliyetlerinde
veya eserlerinde aranacak nitelikler ve verilecek nakdi mükafatın miktarı,her  
yıl 1 Haziran - 30 Ağustos günleri arasında yurt içi ve yurt dışı basın-yayın  
araçlarıyla ilan edilir.                            
  En geç 31 Aralık akşamına kadar eserleri Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Başkanlığına ulaşacak şekilde başvuran kişiler,Atatürk Uluslararası Ba- 
rış ödülü için aday olmaya hak kazanırlar.                   
  Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerdeki esaslara uygun olarak,en geç 31 Aralık ak-
şamına kadar,Cumhurbaşkanı,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,Ödül Kurulu üye-
leri,Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,Türkiye'deki yabancı misyon şefleri,  
daha önce ödül almış kişiler,Ödül Kurulunun belirleyeceği diğer kişiler,Atatürk 
Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler.               
  Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin,hizmet ve faaliyetlerinin de-
ğerlendirilmesi işlemlerinin sonuçlandırılması,müracaat süresinin bitim tarihini
takip eden onbeş ay içinde tamamlanır.                     

  Madde 97 bent (e) - (11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Bu Kanunla öngörülen Yüksek Kurula,Yönetim Kuruluna,Bilim Kurullarına ve  
Yürütme Kurulları ile Türk Tarih Kurumu Bünyesindeki komisyonlara seçilecek üye-
lerle,bağlı kuruluşların başkanları için Devlet Memurları Kanununda belirtilen 
yaş haddi sınırı aranmaz.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              1240 - 4                      
                                        
  9 - 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Anayasa Mahkemesi    
Kararı ile iptal edilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 4,5,   
8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 25, 43, 61, 80, 91, 92, 97, Ek Madde, Ek Geçici    
Madde 1.)                                    

  Madde 4 bent (ı) - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)    
  1) Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk dilini, Türk kültür ve medeniyet-  
lerini, Türk tarihini, Türklerin medeniyete hizmetlerini, milli bütünlük    
anlayışı içinde, Türk Cumhuriyetleri ile Türklerin yoğun olarak yaşadığı diğer 
ülkelerde de tanıtmak ve yaymak, bunları bütün Türklüğe mal etmek için çalışma- 
lar yapmak.                                   

  Madde 5 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)         
  Yüksek Kurul; Başbakan'ın veya görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan  
Yardımcısı'nın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay İkinci    
Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından sorumlu   
Devlet Bakanı, Tanıtma ve Enformasyon İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı,     
Milli Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı, Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor İşlerinden  
sorumlu Bakan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu   
Başkanı, Yüksek Kurum Başkanı ile Cumhurbaşkanınca beş yıl süre ile seçilen   
dört üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde, Yüksek Kurul'a   
başkanlık eder.                                 

  Madde 8 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)         
  Yüksek Kurum Başkanı; Yüksek Kurum'un temsil, yürütme ve koordinasyon organı
ve ita amiridir.                                
  Yüksek Kurum Başkanı, tutum ve davranışları ile bu kanunun belirlediği   
amaçları ve ilkeleri benimsemiş, kişilikleri bakımından Yüksek Kurumun hizmet  
ve faaliyetlerini verimli kılacak bilimsel ve kültürel niteliklerini çalışma-  
larıyla kanıtlamış, yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli 
niteliklere sahip, Başbakan tarafından gösterilecek üç aday arasından Cumhur-  
başkanı'nca atanır.                               

  Madde 9 fıkra bir bent (d) - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı Kanunun hükmü- 
dür.                                      
  d) Bağlı kuruluşların, bu kanun ilkeleri ve Yüksek Kurulun kararları doğrul-
tusunda yapacakları çalışmaları, hizmetleri ve faaliyetleri gözetmek, destekle- 
mek ve bunlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, Yönetim Kurulu   
kararları hakkında Yüksek Kurul'a bilgi sunmak.                 

  Madde 10 fıkra iki - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)   
  Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler; Başbakan tarafından önerilen altı aday   
arasından, Cumhurbaşkanınca beş yıl süre ile atanırlar.             

  Madde 12 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır; gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanı'- 
nın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. Toplantı gündemi Yüksek Kurum 
Başkanı tarafından hazırlanır.                         
  Yönetim Kurulu kararlarının birer örneği bağlı kuruluşların Başkanlıklarına 
gönderilir.                                   
  Yönetim Kurulu'nun sekreterya işleri Genel Sekreterlik'çe düzenlenir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  1240-5                    
                                        

  Madde 13 fıkra iki - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)   
  Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, mali ve idari denetim yapabilecek   
nitelikte, yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli     
niteliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum Başkanı'nın önerisi ve    
ilgili Bakan'ın onayı ile atanır.                        

  Madde 15, fıkra bir - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)   
  Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı, yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru    
olabilmek için gerekli niteliklere sahip aday, Yüksek Kurum Başkanı'nın     
önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır.                 

  Madde 16, fıkra bir - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)   
  Genel Sekreter, yüksek öğrenim görmüş idari tecrübeye ve Devlet memuru   
olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum    
Başkanı'nın önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır.           

  Madde 25 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, tutum ve davranışları ile Atatürkçü   
düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini, eserleriyle veya    
eğitim ve öğretim veya diğer hizmet alanlarındaki çalışmaları ile kanıtlamış,  
yüksek öğrenim görmüş Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip  
adaylar arasından. Yüksek Kurum Başkanı'nın önerisi, ilgili Bakanın uygun    
görüşü üzerine müşterek kararla atanır.                     
  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı'nın çalışmalarında kendisine yardımcı   
olmak üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurum Başkanı'nın  
önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır. Atatürk Araştırma Merkezi    
Başkanı'nın bulunmadığı durumlarda, Başkan'ın görevlerini yardımcısı yerine   
getirir.                                    

  Madde 43 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Türk Dil Kurumu Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken niteliklere    
sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanı'nın önerisi, ilgili Bakan'ın    
uygun görüşü üzerine müşterek kararla atanır.                  
  Türk Dil Kurumu Başkanı'nın çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, 
asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurum Başkanı'nın önerisi    
üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır. Türk Dil Kurumu Başkanı'nın bulunma-   
dığı durumlarda, Başkan'ın görevlerini yardımcısı yerine getirir.        

  Madde 61 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Türk Tarih Kurumu Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken niteliklere   
sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum Başkanı'nın önerisi, ilgili Bakan'ın   
uygun görüşü üzerine müşterek kararla atanır.                  
  Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere 
asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurum Başkanı'nın önerisi üze-  
rine ilgili Bakan onayı ile atanır. Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın bulunmadığı  
durumlarda, Başkan'ın görevlerini yardımcısı yerine getirir.          

  Madde 80 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken nitelik-  
lere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurum Başkanı'nın önerisi, ilgili Bakan'ın 
uygun görüşü üzerine müşterek kararla atanır.                  
  Atatürk Kültür Merkezi Başkanı'nın çalışmalarında kendisine yardımcı olmak 
üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurum Başkanı'nın önerisi 
üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı'nın    
bulunmadığı durumlarda, Başkan'ın görevlerini yardımcısı yerine getirir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  1240-6                   
                                        

  Madde 91 fıkra bir bent (g) - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin    
hükmüdür.)                                   
  g) Ödüle layık bir kişi bulunmadığında o yıl ödül verilmez.         

  Madde 92 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)        
  Atatürk Barış Ödülü için aday gösterileceklerin veya başvuracakların    
faaliyetlerinde veya eserlerinde aranacak nitelikler ve verilecek nakdi     
mükafatın miktarı, ödül verilecek yıldan bir önceki yılın 1 Ocak- 28 veya    
29 Şubat günleri arasında Yüksek Kurum Başkanlığınca yurt içi ve yurt dışı   
basın-yayın araçlarıyla ilan edilir.                      
  Ödülün verileceği yıldan bir önceki yılın engeç 23 Nisan tarihine kadar   
eserleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına ulaşacak    
şekilde başvuran kişiler Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday olmaya   
hak kazanırlar.                                 
  Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerdeki esaslara uygun olarak, en geç bir önceki 
yılın 23 Nisan akşamına kadar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi   
Başkanı, Ödül Kurulu üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye'deki 
yabancı misyon şefleri, daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kurulunun belirleye- 
ceği diğer kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler. 
  Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin, hizmet ve faaliyetlerinin  
değerlendirilmesi işlemlerinin sonuçlandırılması, müracaat süresinin bitim   
tarihini takip eden onbir ay içinde tamamlanır.                 
  Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerdeki esaslara uygun olarak, en geç 31 Aralık  
akşamına kadar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Ödül    
Kurulu Üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye'deki yabancı    
misyon şefleri daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kurulunun belirleyeceği    
diğer kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler.   
  Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin, hizmet ve faaliyetlerinin  
değerlendirilmesi işlemlerinin sonuçlandırılması, müracaat süresinin bitim   
tarihini takip eden onbeş ay içinde tamamlanır.                 

  Madde 97 bent (e) - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)    
  e) Bu kanunla öngörülen Yüksek Kurula, Yönetim Kurulu'na, Bilim Kurulla-  
rına ve Yürütme Kurulları ile Türk Tarih Kurumu bünyesindeki komisyonlara    
seçilecek üyelerde Devlet Memurları Kanununda belirtilen yaş haddi aranmaz.   

  Ek Madde 1 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)       
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine göre belirli süreler   
için atanan veya seçilen üyeler, görev süreleri sonunda yeniden seçilebilir   
veya atanabilirler. Bu üyeler seçildikleri veya atandıkları usulle süreye    
bakılmaksızın görevden alınabilirler.                      

  Ek Geçici Madde 1 - (26/8/1993 tarih ve 519 sayılı KHK'nin hükmüdür.)    
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde belirtilen yaş haddi   
ve hizmet süresi ile ilgili şartlarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürür-  
lüğe girdiği tarihten önce doldurmuş olanların görevleri başka bir işleme    
gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2876 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi 
----------   -------------------------------------------    --------------
  2887              -                 16/9/1983 
 KHK/200              -                 18/6/1984 
 KHK/243              -                31/12/1984