Endeksler
                                        
                                        
        YARDIM TOPLAMA KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN              
            KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ                  
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2860                        
  Kabul Tarihi      : 23/6/1983                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25/6/1983  Sayı: 18088          
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt:22 Sayfa: 438          
                                        
  1 - 29/5/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 21,22,23,29)    
                                        

  Madde 21 - (23/6/1983 tarih ve 2860 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kurban derisi, bağırsak, fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım   
toplama yetkisi Türk Hava Kurumuna aittir.                   

  Madde 22 - (23/6/1983 tarih ve 2860 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türk Hava Kurumunca toplanan kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekat   
zarflarından sağlanan gelirden zorunlu giderler düşüldükten sonra kalan toplam 
paranın yüzde ellibeşi Türk Hava Kurumuna, yüzde yirmisi Türkiye Kızılay Der-  
neğine, yüzde yirmisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ve yüzde beşi 
Diyanet Vakfına dağıtılır.                           

  Madde 23 - (23/6/1983 tarih ve 2860 Sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Kurban derisi, bağırsak toplama, fitre ve zekat zarfı dağıtma biçimi, bu  
işlerde çalışanlara yapılacak ödeme, giderler ile gelirin paylaşılmasına ait  
usul ve esaslar, gelirden pay alacak kuruluşların görüşleri alınarak yönetme-  
likte gösterilir.                                

  Madde 29 fıkra iki - (23/6/1983 tarih ve 2860 Sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Türk Hava Kurumu dışında kişi ve kuruluşların kurban derisi bağırsak topla- 
ması, fitre ve zekat zarfı dağıtarak para toplaması halinde sorumlular, üç aydan
altı aya kadar hafif hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif para
cezasına mahküm edilirler. Ayrıca toplanan kurban derisi, bağırsak ile fitre ve 
zekat paralarına el konularak, Türk Hava Kurumuna devredilir. Elden çıkarılmış 
olması halinde ise, değerinin iki katının alınmasına hükmedilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     2860 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe   
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
----------  --------------------------------------------  -----------------  
 3294             -                 14/6/1986