Endeksler
                                        
                                        
         DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ VE           
          YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN              
                                        
                                        
  Kanun Numarası       : 2845                     
  Kabul Tarihi        : 16/6/1983                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 18/6/1983 Sayı: 18081         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5  Cilt:22  Sayfa:414        
                                        
  1 - 8/5/1985 tarih ve 3200 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 9,10,11,12,15,18,39)
                                        

  Madde 9 fıkra bir bent (a) ile bent (e) nin 1 numaralı alt bent - (16/6/1983
tarih ve 2845 sayılı Kanunun hükmüdür.)                     
  a) Türk Ceza Kanununun 125 ila 143 üncü maddelerinde, 146 ila 157 nci madde-
lerinde; 161,163,168,169,171,172,174 üncü maddelerinde; 179 uncu maddenin ikinci
fıkrasında; 180 inci maddesinde; 188 inci maddenin üçüncü ve müteakip fıkrala- 
rında; 201 inci maddesinde, 254 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 
ile üçüncü fıkrasında, 255 inci maddesinde, 258 inci maddenin ikinci fıkrasının 
ikinci cümlesi ile beşinci fıkrasında; 312 nci maddenin ikinci fıkrasında; 313 
ve 314 üncü maddelerinde; 370,376,377,384,390 ıncı maddelerinde; 450 nci madde- 
nin ikinci ve onbirinci bentlerinde; 499 uncu maddenin ikinci fıkrasında; 517  
nci maddenin uygulanmasını gerektiren hallerde 516 ncı maddede; yazılı suçlar. 
  1) Türk Ceza Kanununun 162 ve 164 üncü maddelerinde, 191 ve 193 üncü mad-  
delerinin ikinci fıkralarında, 234,235,236,242,256,257,271,296 ve 369 uncu   
maddelerinde, 371 ila 374 üncü maddelerinde, 378 ila 382 nci maddelerinde, 385 
ila 388 inci maddelerinde, 391 ila 394 üncü maddelerinde, 448 ve 449 uncu mad- 
delerinde, 450 nci maddesinde (ikinci ve onbirinci bentler hariç), 451,452,464, 
495,496,497,498 inci maddelerinde, 499 uncu maddesinde (ikinci fıkrası hariç), 
512 nci maddesinde yazılı suçlar.                        

  Madde 10 fıkra iki, dört,beş ve altı - (16/6/1983 tarih ve 2845 sayılı   
Kanunun hükmüdür.)                               
  Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruşturması, 
bu mahkeme nezdinde bulunan Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcı- 
ları tarafından yapılır.                            
  Suç Devlet güvenlik mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise, Devlet 
güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcılığı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcılı-
ğından, hazırlık soruşturmasının yapılmasını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık 
soruşturması bu yer Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcı yardımcıları tara- 
fından bizzat yapılır.                             
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 13)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Suç, askeri bir mahalde işlenmişse Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet   
savcılığı, hazırlık soruşturmasının yapılmasını ilgili askeri savcıdan iste-  
yebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması, askeri savcı veya yardımcıları   
tarafından bizzat yapılır.                           
  Dördüncü ve beşinci fıkralara göre soruşturma yapmakla görevlendirilen   
Cumhuriyet savcıları ile askeri savcılar, bu soruşturmayı öncelikle ve ive-   
dilikle yaparlar.                                

  Madde 11 - (16/6/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mahalli Cumhuriyet savcılığı veya suç askeri bir mahalde işlenmişse usulü- 
ne göre askeri savcılık, ihbar veya herhangi bir suretle bu Kanun kapsamına   
giren bir suçun işlendiğini haber alır almaz, durumu derhal Devlet güvenlik   
mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet savcılığına bildirmekle beraber, Devlet  
güvenlik mahkemesi Cumhuriyet savcılığının işe el koymasına kadar gerekli    
soruşturmayı usulüne göre bizzat yapar ve evrakı derhal Devlet güvenlik mah-  
kemesi Cumhuriyet savcılığına gönderir.                     

  Madde 12 - (16/6/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların hazırlık soruştur-   
ması sırasında tanıklara yemin verdirilir.                   

  Madde 15 - (16/6/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Bu Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerindeki hükümlere aykırı hareket eden    
zabıta amir ve memurları hakkında doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma   
yapılır.                                    

  Madde 18 fıkra bir - (16/6/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından, Devlet 
güvenlik mahkemeleri ağır ceza mahkemesi derecesindedir.            

  Madde 39 -(16/6/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Devlet güvenlik mahkemelerince hürriyeti bağlayıcı cezaya mahküm edilenler, 
cezalarının bihakkın infazından sonra devamlı olarak oturdukları ikamet ve iş- 
yeri adresleriyle bunların değişikliklerini, beş yılı geçmemek üzere, hükmolunan
cezaya eşit bir müddetle ikamet yeri mülki makamına bildirmek zorundadırlar.  
  Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalan- 
dırılırlar.                                   
  2 - 18/11/1992 tarih ve 3842 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 9, 16)        

  Madde 9 - (16/6/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Devlet güvenlik mahkemeleri aşağıdaki suçlarla ilgili davalara bakmakla   
görevlidir:                                   
  a) (Değişik:8/5/1985-3200/1 md.) Türk Ceza Kanununun 125 ila 143 üncü mad- 
delerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde; 161,163,168,169,171,172,174 üncü mad- 
delerinde; 312 nci maddenin ikinci fıkrasında, 313,314 üncü maddelerinde;    
499 uncu maddenin ikinci fıkrasında; yazılı suçlar,               
  b) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun 
ile Türk Ceza Kanununun 264 ve 403 üncü maddelerinde yazılı toplu olarak veya  
teşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen suçlar,               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 1226 -1                    
  c) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunda yazılı teşekkül 
vücuda getirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçlarıyla aynı Kanunun 29 ve   
30 uncu maddelerinde yazılı suçlar,                       
  d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölge-  
lerde, olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar,       
  e) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve doğrudan  
doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendirdikleri takdirde;       
  1. (Değişik: 8/5/1985-3200/1 md.) Türk Ceza Kanununun 162,164,179,180,188  
inci maddelerinde; 191 ve 193 üncü maddelerinin ikinci fıkralarında; 201,234,  
235,236,242,254,255,256,257,258,271,296 ncı maddelerinde; 369 ila 374 üncü   
maddelerinde; 376 ila 382 nci maddelerinde; 384 ila 388 inci maddelerinde;   
390 ila 394 üncü maddelerinde; 448 ila 452 nci maddelerinde; 464 üncü maddesin- 
de; 495 ila 498 inci maddelerinde; 499 uncu maddesinde (ikinci fıkrası hariç); 
512,516,517,536,537 nci maddelerinde; yazılı suçlar.              
  2. Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, telsiz ve televizyon gibi  
bilcümle haberleşme araç, gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık   
suçları.                                    
  3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve   
Lokavt, Dernekler ve Telsiz kanunlarında yazılı suçlar.             
  Yukarıda belli edilen suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak   
edenler, sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun Devlet güvenlik mahkemelerinde 
yargılanırlar.                                 
  Ancak, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hüküm-
ler ile savaş ve sıkıyönetim hali dahil askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin 
hükümler saklıdır.                               

  Madde 16 - (16/6/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Yakalama ve tutuklama:                           
  Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçlar sebebiyle yakalanan veya 
tutuklanan kimse tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli  
süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok onbeş 
gün içinde hakim önüne çıkarılır.                        
  Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde 
yakalanan veya tutuklanan kimseler hakkında yukarıdaki fıkrada belirlenen süre- 
ler iki kat olarak uygulanır.                          
  3 - 13/11/1996 tarih ve 4210 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 2)          

  Madde 2 fıkra bir - (16/6/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi : Ankara, Amasya, Bolu,  
Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak;              
  Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Diyarbakır, Bitlis, 
Hakkari, Mardin, Siirt, Urfa, Van,                       
  Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Erzincan, Ağrı, Art-  
vin, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Ordu, Rize Trabzon,
Tunceli;                                    
  İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: İstanbul, Balıkesir,  
Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ;   
  İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: İzmir, Antalya, Aydın,  
Burdur, Denizli, Isparta, Manisa, Muğla, Uşak;                 
  Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Kayseri, Kırşehir,   
Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat;                         
  Konya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Konya, Afyon, Eskişehir, 
Kütahya, Niğde;                                 
  Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresi: Malatya, Adana, Adıya- 
man, Gaziantep, Hatay, İçel, Kahramanmaraş;                   
  İllerini kapsar.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                1226 - 2                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2845 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
 Kanun                               Yürürlüğe 
  No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi 
------------   -------------------------------------------  ---------------
 3200                 -              24/5/1985 
                                        
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 13)