Endeksler
                                        
                                        
           SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN           
               KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ               
                                        
  Kanun Numarası     : 2820                       
  Kabul Tarihi      : 22/4/1983                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 24/4/1983 Sayı: 18027           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip : 5 Cilt: 22 Sayfa : 290         
                                        
  1 - 10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Geçici 6)      

  Geçici Madde 6 - (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip,yapılacak ilk milletvekili genel se-
çimleri için önseçim yapılmaz.                         
  Milletvekili adayları; doğrudan kurucular kurulu üyelerinin en az üçte iki 
çoğunluğu tarafından,seçim bölgelerine göre,bunların çıkaracağı milletvekili  
sayısının iki katı olarak,milletvekili genel seçim tarihinden en az yetmiş gün 
önce tespit edilir ve Yüksek seçim Kurulu Başkanlığı ile Adalet Bakanlığına bil-
dirilir.Seçimle ilgili müteakip işlemler seçim mevzuatına göre yürütülür.    
  2 - 28/3/1986 tarih ve 3270 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 7,10,14,15,19,20,21,
36,37,38,40,41,42,46,57,66,101,103,115)                     

  Madde 7 - (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Siyasi partilerin teşkilatı;merkez organları ile il ve ilçe teşkilatından  
ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki parti grubundan ibarettir.         
  Siyasi partiler,yukarıdaki fıkrada belirtilenler dışında herhangi bir yerde 
ve herhangi bir ad altında teşkilat kuramazlar.                 

  Madde 10 bent (b) - (2/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  b) Merkez organları ile teşkilat kurdukları il ve ilçeleri,bunların organla-
rında görev alanların adları,soyadları,doğum yeri ve tarihleri,meslek veya sa- 
natları ile ikametgahlarını gösterir onaylı listeler ve nüfus cüzdanı örnekle- 
ri.                                       

  Madde 14 fıkra altı,yedi - (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmü-  
dür.)                                      
  Büyük kongrenin olağan toplantıları iki yılda bir yapılır.Olağanüstü toplan-
tılar,genel başkanın veya merkez karar ve yönetim kurulunun lüzum göstermesi ve-
ya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır.  
  Parti kurucuları,ilk büyük kongrenin tabii üyeleridir. Parti kurucuları ilk 
büyük kongreyi,partinin tüzelkişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde  
toplamak zorundadırlar.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 15 fıkra iki - (22/4/1983 tarih ve 2820 Sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Genel başkan,en çok iki yıl için seçilir.Aynı kişi,ara verilmeksizin altı  
defadan fazla seçilemez;yeniden seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir süre- 
nin geçmesi zorunludur.                             

 

 
  Madde 19 fıkra üç - ( 22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  İl kongresi,parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır.Bu süre yir-
mi aydan az ve iki yıldan fazla olamaz.                     
  Fıkra altı - (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmüdür.)      
  İl başkanı,en çok iki yıl için seçilir. Aynı kişi,ara verilmeksizin beş de- 
fadan fazla seçilemez;yeniden seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin 
geçmesi zorunludur.                               

  Madde 20 fıkra iki,üç - (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
  İlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve mahallelerde partiye kayıtlı bu- 
lunan parti üyelerinin seçtikleri, sayısı dörtyüzü aşmayan delegelerden oluşur. 
İlçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disiplin kurulu başkan ve üyeleri,ilçe kongre-
sinin tabii üyeleridir. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri de, kongre-
ye katılma hakkına sahiptirler. Ancak geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üye- 
lerinden delege sıfatı olmayanların, kongrede oy kullanma hakkı yoktur.     
   Delege seçimleri; köy ve mahallelerde partiye kayıtlı bulunan üyelerin mik-
tarı esas alınmak suretiyle bu yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılır. Köy
ve mahallerdeki üye sayısı delege kontenjanı verilmesini gerektiren nispetin  
altında ise bu durumdaki köy ve mahallelerin diğer köy ve mahallelerle birleş- 
tirilerek delege seçilmesi mümkündür.                      
   Fıkra yedi- (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
   İlçe kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır. Bu süre
yirmi aydan az ve iki yıldan fazla olamaz.                   
   Fıkra on- (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmüdür)        
   İlçe başkanı, en çok iki yıl için seçilir. Aynı kişi, ara verilmeksizin beş
defadan fazla seçilemez; yeniden seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir süre-
nin geçmesi zorunludur.                             

   Madde 21 Fıkra beş, altı- (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmü-  
dür.)                                      
   Kongrelerce yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri,organlara göre  
ayrı ayrı olmak üzere tek liste halinde veya ayrı listeler halinde başkanlık  
divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek  
üzere verilir.                                 
   Seçim kurulu başkanı,bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim  
sandık kurulu oluşturur.Sandık kurulu başkanı ile bir üyesi en az on yıllık hiz-
meti bulunan memurlar,diğer üyesi de aday olmayan parti üyeleri arasından    
seçilir.Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üye de belirlenir.Seçim 
sandık kurulu başkanının yokluğunda,kurula memur üye başkanlık eder.      

   Madde 36 - (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
   Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında   
teşkilat kurmuş ve büyük kongresini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet   
Meclisinde grubu bulunması şarttır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bir ilde teşkilatlanma,merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az     
üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.                    

  Madde 37- (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Milletvekilliği için yapılacak seçimlerde,siyasi partilerin bir seçim çevre-
sindeki adaylarının listesi ve binaların listedeki sırası,o seçim çevresinde o 
siyasi parti üye kayıt defterine göre düzenlenen parti seçmen listesinde yer  
alan bütün üyelerin ilçe seçim kurullarının yönetiminde serbestçe oy kullanacak-
ları bir önseçim ile o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının iki katı
olarak,aday adaylığını koymuş olanlar arasından tespit edilir.         
  Önseçimlerin yapılacağı gün,Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel seçimlerden
en az iki ay önceki bir tarih olarak belirlenip ilan edilir.Bütün yurtta önse- 
çimler seçime katılacak partiler için aynı günde yapılır.            
  Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, önseçim için de esas alınır.