Endeksler
                                        
                                        
                                        
            HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN              
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ             
                                        
  Kanun Numarası     : 2802                       
  Kabul Tarihi      : 24/2/1983                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 26/2/1983 Sayı: 17971           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa : 189         
                                        
  1 - 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri:(Madde numaraları: 103,106)        

  Madde 103 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerin aylıkları,derece ve kademelerine
göre Devlet Memurları Kanunundaki gösterge tablosu esas alınmak suretiyle    
belirlenir.Şu kadar ki;                             
  a) Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri;Yargıtay Başkan ve üyeleri ile  
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili,birinci sınıf 
hakim ve savcılar; Danıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Başsavcısının aylık 
ödemeleri,birinci derecenin son kademesine eklenecek 600 rakamından sonra bulu- 
nacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas  
alınarak yapılır.                                
  b) Hakimler ve savcıların,aylık ödemeleri, 8 inci derecenin kademelerinde  
bulunanlara,o derece ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 150;7 ve   
6 ncı derecelerin kademelerinde bulunanlara,o derece ve kademelerin gösterge  
rakamlarına eklenecek 200;5 ve 4 üncü derecelerin kademelerinde bulunanlara,o  
dere ce ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 300; 3 ve 2 nci derecele- 
rin kademelerinde bulunanlara,o derece ve kademelerin gösterge rakamlarına   
eklenecek 400;1 inci derecenin kademelerinde bulunanlara,o derece ve kademelerin
gösterge rakamına eklenecek 500; bu Kanuna göre birinci sınıf hakim ve savcılığa
ayrılmalarına karar verilmiş olup da birinci derece aylığını almış ve bu derece-
de dört yılını ikmal etmiş ve Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını  
kaybetmemiş olanlara bulundukları derece ve kademenin gösterge rakamına eklene- 
cek 600 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması     
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır.               

  Madde 106 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlere brüt aylıkları tutarının yüzde  
yetmişbeşi oranında ödenek verilir. Bu ödenek ay başında aylıkla birlikte peşin 
ödenir.Ödemelerde ve hak kazanmada aylığa ilişkin hükümler uygulanır.      
  Anayasa Mahkemesi,Yargıtay ve Danıştay başkanlarıyla Yargıtay Cumhuriyet  
Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına aylık tutarlarının (Ek gösterge dahil) yüzde
onu makam tazminatı olarak ödenir.Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi 
bir vergiye tabi tutulmaz.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu ödenekten yararlananlar 926 ve 657 sayılı kanunlar ile bunların ek ve  
değişiklikleri ve diğer kanunlarla verilen yan ödemeleri alamazlar.       
  Adalet müfettişlerine,Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet
memuru aylığının (Ek gösterge dahil) yüzde yirmisi oranında özel hizmet tazmina-
tı ödenir.Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.  
  Özel hizmet tazminatına hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara   
ilişkin hükümler uygulanır.                           
  2 - 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:103, 106)      

  Madde 103 bent (a) - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararna- 
menin hükmüdür.)                                
  a) Anayasa Mahkemesi,Yargıtay,Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları  
ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının aylık ödemeleri,birinci derecenin son   
kademesine eklenecek 1100;Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyelerinin aylık   
ödemeleri birinci derecenin son kademesine eklenecek 900;Yargıtay üyeleri,   
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili,birinci sınıf hakim ve savcılar;Danıştay   
üyeleri ile Danıştay Başsavcısının aylık ödemeleri,birinci derecenin son    
kademesine eklenecek 800 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile  
çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır.         

  Madde 106 - (26/6/1984 tarih ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin   
hükmüdür.)                                   
  Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlere brüt aylıkları tutarının % 90'ı 
oranında ödenek verilir.                            
  Bu ödenekten yararlananlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayı- 
lı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve diğer kanunlarla verilen yan öde- 
meleri alamazlar.                                
  Adalet Müfettişlerine brüt aylıkları tutarının % 25'i,Cumhuriyet Başsavcı  
Başyardımcısı ve Yardımcılarına % 15'i oranında özel hizmet tazminatı ödenir.  
Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.       
  Bu maddeye göre verilen ödenek ve tazminatın ödenmesinde ve hak kazanılma- 
sında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  1214-1                    
                                        
  3 - 11/9/1987 tarih ve 276 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:8,9,10,11,13,18,   
19,20,31,41 ve 49)                               

  Madde 8 bent (h) - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya
affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet,ihti- 
las, irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya 
kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa
vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak veya  
bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti  
bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altın-
da olmamak.                                   

 

 
  Madde 9 fıkra iki - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı 
ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Ada-
let Bakanlığınca önceden saptanan ihtiyaç sayısınca,daha önce başka görevlerde 
iktisap etmiş oldukları kadro,maaş ve derecelerine bakılmaksızın lisans,lisans- 
üstü (master) ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş de- 
rece ve kademesi ile adaylığa atanırlar.Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atanan-
ların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler.                 

  Madde 10 fıkra iki - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Avukat adaylarının mahkemelerde yaptıkları stajlar,hakim adaylığında geçmiş 
sayılır.                                    

  Madde 11 fıkra iki - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Yukarıdaki fıkrada gösterilen merciler,bu husustaki kanaat ve mütalaalarını,
Adalet Bakanlığınca hazırlanacak fişlere yazarlar.               

  Madde 13 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Stajını tamamlayan ve mesleğe kabule mani bir hali görülmemiş olan adayla- 
rın,Adalet Bakanlığınca adli ve idari yargı teşkilatlarının ihtiyaçları göz   
önünde bulundurularak tespit edilecek görevleri ve görev yerleri Hakimler ve  
Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme suretiyle belirlenir.       
  Atamalar,ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine bir derece eklen-
mek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden müşterek kararla yapılır. 

  Madde 18 - (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Birinci sınıfa ayrılmış olanlar hariç olmak üzere hakimlik ve savcılık   
mesleğinde bulunanlar,aşağıdaki maddelerde gösterilen usul ve esaslar uyarınca 
her yıl kademe ilerlemesi ve her iki yılda bir derece yükselmesi incelemesine  
tabi tutulurlar.                                
  Süresini dolduranların;kademe ilerlemeleri her ayın,derece yükselmeleri ise 
yılın Nisan,Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere   
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır.                 
  Madde 19 bent (c) (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  c) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ilan edilen ilke kararındaki diğer 
koşulları taşımaları.