Endeksler

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI'NIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ     
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2709                        
  Kabul Tarihi     : 18/10/1982                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer)      
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3             
                                        
  1- 17/5/1987 tarih ve 3361 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış ve   
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 67, 75, 175,    
Geçici Madde 4)                                 

  Madde 67 fıkra üç- (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasına    
katılma hakkına sahiptir.                            

  Madde 75- (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletçe genel oyla seçilen dörtyüz millet-  
vekilinden kuruludur.                              

  Madde 175- (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  I. Anayasanın değiştirilmesi                        
  Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısı-   
nın en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiş-   
tirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşülemez. Değiştirme teklifi-   
nin kabulü, Meclisin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyuyla mümkün-   
dür.                                      
  Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü,   
birinci fıkradaki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkın-  
daki hükümlere tabidir.                             
  Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerini Türkiye Büyük Millet Meclisine    
geri gönderdikten sonra, Meclis geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse    
Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabilir.                  

  Geçici Madde 4- (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)     
  1) 16 Ekim 1981 tarih ve 2533 sayılı Kanunla feshedilmiş bulunan      
siyasi partilerden;                               
  11 Eylül 1980'den sonra gerek parti tüzelkişiliği, gerek bunların mer-   
kez yöneticilerinden veya Parlamento üyelerinden herhangi biri hakkında     
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yer alan Devletin     
şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile ilgili olarak     
kamu davası açılmış olanlarla, 11 Eylül 1980 tarihinde iktidar partisi     
ve anamuhalefet partisi durumunda bulunan siyasi partilerin;          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) 1 Ocak 1980 ve daha sonraki tarihlerde; genel başkan, genel başkan yar- 
dımcıları veya vekilleri, genel sekreterleri, bunların yardımcıları ve merkez  
yönetim kurulu veya benzeri organların üyeleri; Anayasanın halkoylaması sonucu 
kabulü tarihinden başlayarak on yıl süre ile siyasi parti kuramazlar; Anayasa  
hükümlerine dayalı olarak kurulacak siyasi partilere üye olamazlar, bu partiler 
tarafından veya bağımsız olarak milletvekili genel ve ara seçimlerinde, mahalli 
seçimlerde aday gösterilemezler ve aday olamazlar. Siyasi partilerle herhangi  
bir şekilde bağlantı kuramazlar ve siyasi partilerde fahri olarak bile herhangi 
bir görev alamazlar.                              
  b) 1 Ocak 1980 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye bulunan millet-
vekilleri ile senatörler, Anayasanın halkoylaması sonucu kabulü tarihinden baş- 
lamak üzere beş yıl süre ile siyasi parti kuramazlar, kurulacak siyasi partile- 
rin merkez yönetim kurullarında veya benzeri organlarda görev alamazlar.    
  2) 1 Ocak 1980 tarihinde kontenjan senatörü veya Cumhuriyet Senatosunun ta- 
bii üyesi olanlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyelerinden; hak-
larında Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yer alan Devletin 
şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile kamu davası açılmış bu-
lunanlar veya birinci fıkrada nitelendirilen siyasi partilerden birine girmiş  
olanlar birinci fıkranın (b) bendi hükümlerine tabi olurlar.          
  2- 8/7/1993 tarih ve 3913 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de- 
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası:133)           

  Madde 133- (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  F. Radyo ve Televizyon İdaresi ve kamuyla ilişkili haber ajansları     
  Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Devlet eli ile kurulur ve idareleri 
tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenlenir.               
  Kanun; Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölün- 
mez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı ve Anayasanın 2 nci maddesinde 
belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyacak tarzda yayın yapmasını dü-
zenler ve Kurumun yönetim ve denetiminde, yönetim organlarının oluşturulmasında 
ve her türlü radyo ve televizyon yayınlarında tarafsızlık ilkesini gözetir.   
  Haber ve programların seçilmesi, işlenmesi sunulması ve milli kültür ve eği-
time yardımcılık görevinin yerine getirilmesi, haberlerin doğruluğunun sağlanma-
sı esasları, organların seçimi, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzen-  
lenir.                                     
  Yukarıdaki ikinci fıkra hükümleri, kamu iktisadi teşebbüsü niteliği taşıyan 
veya Devlet yahut diğer kamu tüzelkişilerinden mali yardım gören haber ajans-  
ları hakkında da uygulanır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - 23/7/1995 tarih ve 4121 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Başlangıç metni,  
33,52,53,67,68,69,84,85,93,127,135,171)                     
  Başlangıç metni - (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
                                        
                 B A Ş L A N G I Ç               
                                        
  Ebedi Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlı- 
ğına karşı, Cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç
savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada;                
  Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin 
çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekatı sonucunda, Türk Milletinin  
meşru temsilcileri olan Danışma Meclisince hazırlanıp, Milli Güvenlik Konseyince
son şekli verilerek Türk Milleti tarafından kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya 
O'nun eliyle vazolunan bu ANAYASA:                       
  - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk' 
ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkilap ve ilkeleri doğrultusun- 
da,                                       
  - Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak;  
Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile 
çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;                 
  - Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk   
Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmağa yetkili kılınan hiçbir   
kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icap- 
larıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;              
  - Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anla- 
mına gelmeyip, belli Devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla   
sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve 
kanunlarda bulunduğu;                              
  - Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının 
Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değer-  
lerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin   
karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal din duygula- 
rının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı;       
  - Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik 
ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk   
düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde  
geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;               
  - Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç  
ve kederlerde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve  
millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürri- 
yetine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve "Yurtta 
sulh, cihanda sulh" arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları  
bulunduğu;                                   
  FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve  
mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere;                  
  TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet 
sevgisine emanet ve tevdi olunur.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 33 fıkra, dört,beş,altı,yedi ve sekiz - (18/10/1982 tarih ve 2709   
sayılı Kanunun hükmüdür.)                            
  Dernekler, 13 üncü maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edeme-   
yecekleri gibi; siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar,     
siyasi partilerden destek göremez ve onlara destek olamazlar, sendikalarla,   
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak   
hareket edemezler.                               
  Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri 
yerine getirmeyen dernekler, kendiğinden dağılmış sayılır.           
  Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılabilir. Devle- 
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, milli ege-  
menliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması ve suç- 
ların önlenmesi bakımlarından gecikilmesinde sakınca bulunan hallerde, hakim  
kararına kadar kanunen yetkili kılınan merciin emriyle faaliyetten alıkonula-  
bilir.                                     
  Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile 
kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurma haklarına başkaca sınırlamalar getiril-
mesine veya bu hürriyeti kullanmalarının yasaklanmasına engel değildir.     
  Bu madde hükmü vakıflara ve bu nitelikteki kuruluşlara da uygulanır.    

  Madde 52 - (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Sendikalar, 13 üncü maddede sayılan genel sınırlamalara aykırı hareket   
edemeyecekleri gibi; siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar,  
siyasi partilerden destek göremezler ve onlara destek olamazlar; derneklerle,  
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçlarla ortak  
hareket edemezler.                               
  İşyerinde sendikal faaliyette bulunma, o işyerinde çalışmamayı haklı göster-
mez.                                      
  Sendikalar üzerindeki Devletin idari ve mali denetimi ile gelir ve gider-  
leri, üye aidatının sendikaya ödenme şekli kanunla düzenlenir.         
  Sendikalar gelirlerini amaçları dışında kullanamazlar; tüm gelirlerini Dev- 
let bankalarında muhafaza ederler.                       

  Madde 67, fıkra iki -( 18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık 
sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.   
  Fıkra üç - (17/5/1987 tarih ve 3361 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Seçimlerin ve halkoylamasının yapıldığı yılda, ay ve gün hesaba katılmak-  
sızın, 20 yaşına giren her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma    
hakkına sahiptir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 68 - (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  A.Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma             
  Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve parti-  
lerden çıkma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için yirmibir yaşını ikmal 
etmek şarttır.                                 
  Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.    
  Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hüküm- 
leri içinde faaliyetlerini sürdürürler.                     
  Siyasi partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bö-  
lünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve laik  
Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz.                      
  Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı 
ve yerleştirmeyi amaçlayan siyasi partiler kurulamaz.              
  Siyasi partiler, yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamaz, kadın   
kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana 
getiremez, vakıf kuramazlar.                          
  Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim ku- 
rumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve  
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından 
işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, öğrenciler ve Silahlı Kuvvetler 
mensupları siyasi partilere giremezler.                     

  Madde 69 - (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar; Ana- 
yasanın 14 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; çıkanlar temelli  
kapatılır.                                   
  Siyasi partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve güçlendirmek amacıyla der- 
nekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile siyasi ilişki ve işbirliği içinde  
bulunamazlar. Bunlardan maddi yardım alamazlar.                 
  Siyasi partilerin parti içi çalışmaları ve kararları, demokrasi esaslarına 
aykırı olamaz.                                 
  Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır.        
  Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve ku- 
rucularının hukuki durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu kuru- 
luşlarını takiben ve öncelikle denetler; faaliyetlerini de takip eder.     
  Siyasi partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava   
üzerine, Anayasa Mahkemesince karara bağlanır.                 
  Temelli kapatılan siyasi partilerin kurucuları ile her kademedeki yönetici- 
leri; yeni bir siyasi partinin kurucusu, yönetici ve denetçisi olamıyacakları  
gibi, kapatılmış bir siyasi partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil ede- 
ceği yeni bir siyasi parti de kurulamaz.                    
  Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı 
ülkelerdeki dernek ve gruplardan herhangi bir suretle ayni ve nakdi yardım ala- 
mazlar, bunlardan emir alamazlar ve bunların Türkiyenin bağımsızlığı ve ülke  
bütünlüğü aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katılamazlar Bu fıkra hükümlerine 
aykırı hareket eden siyasi partiler de temelli kapatılır.            
  Siyasi partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetleme ve kapatılmaları yu-  
karıdaki esaslar dairesinde kanunla düzenlenir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 75 - (17/5/1987 tarih ve 3361 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletçe genel oyla seçilen dörtyüzelli    
milletvekilinden kurulur.                            

  Madde 84 - (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  5. Üyeliğin düşmesi                             
  İstifa eden, Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmeye engel bir suçtan do- 
layı hüküm giyen, kısıtlanan, partisinden istifade ederek; başka bir partiye  
giren veya seçim hükümetleri hariç Bakanlar Kurulunda görev alan, üyelikle bağ- 
daşmayan bir hizmet kabul eden, Meclis çalışmalarına özürsüz olarak bir ay   
içinde toplam beş birleşim günü katılmayanların üyeliğinin düşmesine, üye tam- 
sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.                   
  Partisinden istifa eden milletvekili bir sonraki seçimde, istifa tarihinde 
mevcut herhangi bir partinin genel merkez organlarınca aday gösterilemez.    
  Anayasa Mahkemesinin kararında partinin kapatılmasına eylem ve sözleri ile 
sebebiyet verdiği belirtilen milletvekilinin üyeliği ile temelli olarak kapatı- 
lan siyasi partinin, kapatılmasına ilişkin davanın açıldığı tarihte, parti üyesi
olan diğer milletvekillerinin üyeliği, kapatma kararının Türkiye Büyük Millet  
Meclisi Başkanlığına tebliğ edildiği tarihte sona erer.             

  Madde 85 - (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne Meclisce  
karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden başlayarak bir hafta içinde, ilgili
üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararın,  
Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mah- 
kemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içinde karara
bağlar.                                     

  Madde 93 fıkra bir - (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden  
toplanır.                                    

  Madde 127 fıkra üç - (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Mahalli idarelerin seçimleri, Anayasa'nın 67 nci maddesindeki esaslara göre 
beş yılda bir yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim bi-  
çimleri getirebilir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 135, fıkra üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz - (18/10/1982 tarih   
ve 2709 Sayılı Kanunun hükmüdür.)                        
  Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler; siya- 
setle uğraşamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket  
edemezler.                                   
  Siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları; meslek kuruluşla-  
rının ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde aday gösteremezler ve be-  
lirli adayların leh veya aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda   
yapamazlar.                                   
  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunda gösterildiği şekilde 
Devletin idari ve mali denetimine tabidir.                   
  Amaçları dışında faaliyet gösteren ve siyasetle uğraşan meslek kuruluşla-  
rının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirttiği merciin istemi üzerine, 
mahkeme kararı ile son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.        
  Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez   
bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen   
temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesin- 
de sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülki amiri bu organları geçici  
olarak görevden uzaklaştırabilir.                        
  Görevden uzaklaştırma kararı; üç gün içinde mahkemeye bildirilir. Mahkeme  
görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığına en geç on gün içinde  
karar verir.                                  

  Madde 171, son fıkra - (18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
  Kooperatifler, Devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siya-  
setle uğraşamaz ve siyasi partilerle işbirliği yapamazlar.