Endeksler
                                        
           TAPU KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ           
                  HÜKÜMLERİ                  
                                        
                                        
   Kanun Numarası      : 2644                      
   Kabul Tarihi       : 22/12/1934                   
   Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 29/12/1934  Sayı : 2892        
   Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt : 16 Sayfa : 311        
                                        
   1 - 11/6/1945 tarih ve 4753 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:6)          
                                        

   Madde 6 - (22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
   Devletin hususi mülkiyetinde olmayıp hüküm ve tasarrufu altında bulunan  
ammenin hizmetine tahsis olunmıyan sahipsiz ham toprağı açıp işgal edenlere hiç 
toprakları yoksa bu yerlerin iskan haddine kadar olan miktarı ve toprağı olupta 
tutarı iskan haddini geçmezse bu yerlerin iskan haddini dolduracak miktarı pa- 
rasız terkolunarak namlarına tescil olunur. İskan haddi idare heyetlerince ta- 
yin ve tasdik olunur. Ancak taşlık ve pırnalık olupta imar için masraf ve emek 
sarfederek meydana getirilmiş tarla ile bağ ve meyvalık haline konulmuş toprak- 
ları miktarı ne olursa olsun imar edene parasız terkolunarak namlarına tescil  
olunur.                                     
                                        
  Devletin hususi mülkiyetinde olupta ammenin hizmetine tahsis kılınmamış ara-
ziyi kütük veya ağaç dikerek bağ ve bahçe yapan kimseye o yerin verilmesinde  
mahzur olmadığı mahalli idare heyetince tasdik kılındığı takdirde o bağ ve bah- 
çenin vergi kıymetinin yüzde sekizini alınmak suretile namına tescil olunur.  
                                        
  Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı araziyi açmak isteyenler açacağı kısmın 
mevkiini, sınır ve miktarlarını gösterir bir beyanname ile mahallin en büyük  
mülkiye memuruna müracaat ederek bir makbuz ilmühaberi aldığı takdirde bir sene 
için o yerin imarında tercih hakkı kazanır. Tapuda tescil ihyanın sübutundan ve 
bedele tabi arazide 19 uncu madde mucibince ilk taksiti verdikten sonra yapılır.
                                        
  Bu hükümlerden ancak Türk Vatandaşları istifade eder.            
                                        
  2 - 18/1/1950 tarih ve 5516 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:15)         
                                        

  Madde 15 fıkra bir - (22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Kanun hükmüdür.)   
  Kimsenin mülkiyetinde bulunmıyan göller, bataklıklarla birikinti suların  
devletçe veya kanunu dairesinde vilayetçe verilen mezuniyete istinaden doldu-  
rulması halinde, şerait ifa edildiği ait olduğu makamlardan bildirildiği tak-  
dirde, imtiyaz ve ruhsat şeraiti dairesinde hak sahibi namına tescili icra   
kılınır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - 25/1/1950 tarih ve 5520 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:31)         
                                        

  Madde 31 - (22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Gayrimenkulün mesahası tapu sicilinde yazılı miktardan fazla çıkıpta bu faz-
lanın bitişik araziye el uzatmaktan ileri gelmediği ve sınırca da bir değişiklik
olmadığı yerinde yapılacak tetkik ve tahkiklerle anlaşılır ve keyfiyet tapu ko- 
misyonunca da tasdik olunursa sicile, tahakkuk ettiği gibi kaydolunur.     
                                        
  4 - 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 29)         
                                        

  Madde 29 - (22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Gayrimenkul malların alım ve satımında noksan harç vermek maksadile satış  
bedelinin kısmen saklanıldığı hükmen anlaşılırsa alan ve satandan noksan harç  
üç kat olarak yarı yarıya alınır. Haber vereni varsa vergi mektumatı hakkındaki 
1905 numaralı kanuna göre muamele yapılır. Bedelde ketim olması sebebile muame- 
le geri bırakılamaz.                              
                                        
  5 - 6/1/1954 tarih ve 6217 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:26)         
                                        

  Madde 26 - (22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara mütaallik resmi senetler tapu sicil
muhafızları veya memurları tarafından yapılır. Alakalıların isteği halinde resmi
senedi tanzim için memurlar ikametgahlara giderler. Bu sırada gelecek haciz ve 
tahdit kararları, resmi senedi yapmak için ikametgaha gitmiş olan memura tebliğ 
olunur.                                     
                                        
  Resmi Senedi taraflarla iki şahit imzalar. Şahitlerin şehadet ve tariflerin-
de şüpheli bir hal görüldüğü takdirde senedi yapan memur başka şahit isteyeceği 
gibi fotoğraflarınıda arayabilir. 711 numaralı kanun mucibince yapılacak Akit- 
lerde de böyledir.                               
                                        
  6 - 18/10/1962 tarih ve 79 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 15)         
                                        

  Madde 15 fıkra iki, son cümle - (22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  Bu takdirde arazi sahibine o yerin tarla halindeki vergi kıymetinin yarısı 
tazminat olarak verilir.                            
                                        
  7 - 6/3/1981 tarih ve 2421 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 26)         
                                        

  Madde 26 fıkra üç - (6/1/1954 tarih ve 6217 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
  Resmi senedi taraflarla iki şahit imzalar. Şahitlerin şahadet ve tariflerin-
de şüpheli bir hal görüldüğü takdirde senedi yapan memur başka şahit isteyeceği 
gibi fotoğraflarını da arayabilir. 711 sayılı kanun mucibince yapılacak akitler-
de de böyledir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  8 - 13/6/1985 tarih ve E. 1984/14, K. 1985/7 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı
ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 35)          
                                        

  Madde 35 ek fıkra - (2l/6/1984 tarih ve 3029 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Ancak hangi ülkelere yukarıdaki fıkradaki mütekabiliyet şartının uygulanmı- 
yacağını,alım ve satımlarda % 25 i geçmiyecek şekilde Toplu Konut Fonuna alına- 
cak fon nisbetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.
                                        
  9 - 9/10/1986 tarih ve E. 1986/18, K. 1986/24 sayılı Anayasa Mahkemesi Kara-
rı ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numarası:35)         
                                        

  Madde 35 ek fıkralar - (22/4/1986 tarih ve 3278 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Ancak, milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde,
Bakanlar Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişi- 
lerin mütekabiliyet şartından istisna edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla
ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.            
                                        
  Ayrıca bu alım-satımlarda satış bedelinin % 25'ini geçmeyecek miktarda   
Toplu Konut Fonuna alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite  
Bakanlar Kurulu Yetkilidir.                           
                                        
  10 - 4/11/1990 tarih ve 3678 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 5)          
                                        

  Madde 5 - (22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Verese arasında mülkiyet veya intifa haklarından birini seçmekte muhayyer  
olan mirasçı var ise veraset senedini veren mahkeme tarafından kendisine verile-
cek bir hafta mühlet içinde hangisini seçeceğini beyan eder. Bu müddet içinde  
cevap vermediği takdirde mülkiyeti seçmiş sayılarak veraset senedi tanzim olu- 
nur. Bu müddet hazır olmayanlara tebliğ suretiyle verilir.           
  11 - 16/2/1995 tarih ve 4070 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya 
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numarası : 7)          
                                        

  Madde 7 - (22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Kanunun hükmüdür.) Azami 20 hek- 
tarı geçmiyen ve mahlulen Devlete kalan arazide hissedar olan kimsenin tebliğ  
tarihinden itibaren,iki sene zarfında mahlul hisseye ait vergi kıymetinin yüzde 
ellisini değer baha olarak itaya muvafakat ettiği takdirde namına teffiz ve   
ihale olunur.Bu hüküm mesken olarak tasarruf ve istimal olunan binalarda da   
caridir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        2644 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe  
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
 ---------  -----------------------------------------------  --------------- 
                                        
   4541             -                15/4/1944  
                                        
   4753             -                15/6/1945  
                                        
   5516             -                23/1/1950  
                                        
   5520             -                31/1/1950  
                                        
   5887             -                29/3/1952  
                                        
   6217             -                 9/1/1954  
                                        
    79             -                23/10/1962  
                                        
   2421             -                 8/3/1981  
                                        
   3000             -                 1/5/1984  
                                        
   3029             -                28/6/1984  
                                        
   3163             -                22/3/1985  
                                        
   3278             -                 6/5/1986