Endeksler
                                        
           KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ KANUNUNUN            
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ             
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2613                        
  Kabul Tarihi      : 15/12/1934                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 23/12/1934  Sayı : 2887         
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3  Cilt: 16  Sayfa: 37         
                                        
  1 - 30/5/1947 tarih ve 5055 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 43)         
                                        

  Madde 43 - (15/12/1934 tarih ve 2613 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Kadastro ve tahrir sırasında bulundurulacak vukuf erbabına çalıştıkları gün-
ler için İcra Vekilleri Heyetince tayin olunacak miktarda yevmiye verilir.   
  Komisyon ve posta memurlarının merkezlerinden ayrı ve nakliye vasıtasına  
ihtiyaç olan yerlerde çalıştıkları günler için mütat nakliye vasıtalarının ücre-
ti verilir. Nakliye vasıtalarının tayini ve ücretin rayice göre takdiri mahalli 
belediyesine aittir.                              
                                        
  2 - 22/3/1950 tarih ve 5618 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 22)         
                                        

  Madde 22 bent (G) - (15/12/1934 tarih ve 2613 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  B - Devletin hususi mülkiyetinde olmayıp Devletin hüküm ve tasarrufu altın- 
da bulunan ve ammenin hizmetine tahsis olunmıyan ham toprağı açıp işgal edenlere
bütün toprakları mecmuu iskan haddini geçmezse bu yerler kendilerine parasız  
terk olunarak namlarına tescil olunur. Fazlaları Devlet namına kaydolunur. Ancak
dağlık ve taşlık ve pırnallık olupta imarı için masraf ve emek sarfederek meyda-
na getirilmiş arazi ile bağ ve meyvalık haline konulmuş toprakların miktarı ne 
olursa olsun imar edene parasız terk olunarak namlarına tescil olunur.     
                                        
  3 - 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:36,37)        
                                        

  Madde 36 - (15/12/1934 tarih ve 2613 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Kadastrosu yapılan gayrimenkulden vergi kıymetlerine göre aşağıdaki resim ve
harclar alınır.                                 
                                        
  1 - Tetkik sırasında gösterilen tapu senedi, kadastroca tescil yapılacak şa-
hıs namına yazılı ise binde bir buçuk,                     
  2 - Tetkik sırasında mülkiyeti üzerlerine tescil edilecek şahıslar namına  
tapu senedi veya kaydı gösterilmediği takdirde binde üç,            
  3 - Tetkik sırasında görülecek senetsiz tasarruflarda tasarruf haricen yapı-
lan alım satımdan ve veraset vergisine tabi olmıyan bağışlamadan doğmuş ise usu-
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lüne göre tahakkuk ettirilecek ferağ harcı alındıktan sonra birinci fıkraya   
göre binde bir buçuk,                              
  4 - Senetsiz tasarruf intikalden ise intikal harcı alınmayıp yalnız ikinci 
fıkraya göre harc alınır. Kayıt tashihinde ifraz ve taksim veya birleştirme   
muameleleri için ayrıca harc ve resim tahakkuk ettirilmez.           
                                        
  Madde37 - (15/12/1934 tarih ve 2613 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  (36) ncı madde mucibince tahakkuk ettirilecek kadastro harcları ile ferağ  
harcı ve bu kanunda yazılı değer bahalardan tahakkuk eden Devlet alacakları   
birlikte ve müsavi taksitlerle beş senede tahsil edilir.            
  Gayrimenkul malların tesbitinden sonra başkasına bağışlamada ve satışta   
bu resim ve değer bahalar bağışlayan ve satandan peşin olarak tahsil edilir.  
Şayet bağışlanan veya satın alan kabul ederse bu resim ve değer baha kendi ta- 
rafından ya peşin olarak veya taksitle tesviye olunabilir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2613 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe   
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
---------  ------------------------------------------------ ----------------- 
 4541               -               15/4/1944  
                                        
 5055               -                6/6/1947  
                                        
 5572               -                1/3/1950  
                                        
 5618               -               27/3/1950  
                                        
 5887               -               29/3/1952  
                                        
 6245               -                1/3/1954