Endeksler
                                        
            POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNUN           
            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ            
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2559                        
  Kabul Tarihi      : 4/7/1934                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934  Sayı: 2751           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3  Cilt: 15  Sayfa: 575         
                                        
  1 - 10/6/1935 tarih ve 2770 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:5)          
                                        

  Madde 5, bent (A) - (4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun hükmüdür.)    
                                        
  A) Polis veya jandarma tarafından Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tahkikat ev- 
rakiyle birlikte veya doğrudan doğruya gönderilip mezkür makamca yapılan tahki- 
kat neticesinde Türk Ceza Kanununa göre ağır hapis cezasını istilzam eden suç- 
larla ammenin itimadı aleyhine işlenmiş suçların maznun ve mahkümlarının;    
                                        
  2 - 20/2/1948 tarih ve 5188 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 18)         
                                        

  Madde 18 - (4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
                                        
  Fevkalade hallerde ve Devletin emniyet ve selametini ve içtimai nizamı teh- 
dit ve ihlal kabiliyetini haiz vaziyetlerde bu hal ve vaziyetleri ihdas edecek- 
lerinde veya devamına müessir olacaklarına şüphe edilenleri, sebep ortadan kal- 
kıncaya kadar, polis nezaret altına alabilir ve umumi ve hususi nakil vasıtala- 
rına vaziyet edebilir.                             
  Bu hal ve vaziyetin devamının takdiri en büyük mülkiye amirine aittir.   
                                        
  3 - 16/7/1965 tarih ve 694 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2)         
                                        

  Madde 2 -(4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
                                        
  Polisin umumi emniyete mütaallik inzibati vazifeleri iki kısımdır:     
                                        
  A) Kanunlara ve nizamnamelere ve Hükümet emirlerine ve amme nizamına uygun 
olmıyan hareketlerin işlenmesinden evvel bu kanun hükümleri dairesinde önünü  
almak.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer 
kanunlarda yazılı vazifeleri yapmak polisin göreceği vazifelerde salahiyetli  
amirden verilecek emirlerde Memurin Kanununun 40 ıncı maddesi hükmü cari değil- 
dir.(1)                                     
  4 - 25/6/1973 tarih ve 1758 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 25)         
                                        
  Madde - 25 - (4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun hükmüdür.)       
  Polis teşkilatı olmıyan yerlerde vilayet ve kaza jandarma kumandanları bu  
kanunda yazılı vazifeleri yaparlar ve salahiyetleri kullanırlar.        
  5 - 26/6/1973 tarih ve 1775 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 8 ve 20)      
                                        

  Madde 8, fıkra iki - (4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun hükmüdür.)   
  Kapatmayı mucip sebepler suç teşkil ettiği takdirde tahkikat evrakı derhal 
Adliyeye verilir. Mahkemeden aksine bir karar verilinceye kadar bu kapatma de- 
vam eder.                                    
                                        

  Madde 20 - (4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Polis aşağıda yazılı hallerde evlere girebilir:               
  A) İstimdat veya yangın, su baskını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin ha- 
ber verilmesi veya görülmesi halinde;                      
  B) Ağır cezayı müstelzim bir suçun işlenmesine veya yapılmakta devam olunma-
sına mani olmak için.                              
  6 - 25/4/1974 tarih ve E. 1973/41, K. 1974/13 sayılı Anayasa Mahkemesi Kara-
rı ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 9,20)       
                                        

  Madde 9, ek fıkra - (26/6/1973 tarih ve 1775 sayılı Kanunla eklenen hüküm- 
dür.)                                      
  Adli görevleri sırasında ilgili kanunlara göre yaptığı aramalar dışında,  
milli güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde, 
o yerin en büyük mülkiye amirinin emri ile, polis şüphe edilen kişilerin üstünü,
özel kağıtlarını ve eşyasını arar ve yukarıdaki bentlerde sayılan alet veya eş- 
yalara el koyar.                                
                                        

  Madde 20 fıkra üç, son cümle - (26/6/1973 tarih ve 1775 sayılı Kanunun hük- 
müdür.)                                     
  (B) bendinde gösterilen hallerde de giriş sebebinin niteliğine göre, kurumun
yetkilileri teşebbüsten haberdar edilebilir.                  
  7 - 16/6/1985 tarih ve 3233 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 8,11,13 ve 17)   
                                        

  Madde 8 - (4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Aşağıda yazılı:                               
  A) Kumar oynanan umumi veya umuma açık yerleri;               
  B) Uyuşturucu maddeler kullanılan yerleri;                 
--------------------                              
 (1) Bu bentte yer alan "Polisin göreceği vazifelerde selahiyetli amirden veri- 
lecek emirlerde Memurin Kanununun 40. maddesi hükmü cari değildir." hükmü daha 
önce Anayasa Mahkemesinin 8/7/1963 tarih ve E.1963/204 K. 1963/179 sayılı Kara- 
rıyla iptal edilmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Mevcut hükümlere aykırı hareketleri görülen umumi evler, birleşme yer-  
leri ve tek başına fuhuş yapanların evlerini;                  
  D) Ahlaka ve umumi terbiyeye uygun olmıyan veya Devletin emniyet ve siyase- 
tine mazarratı dokunacak oyun oynatılan veya temsil verilen yerleri;      
  Polis, kati deliller elde ettiği takdirde o yerin en büyük mülkiye amirinin 
emriyle, kapatabilir.                              
  (26/6/1973 tarih ve 1775 sayılı Kanunun hükmüdür.)             
  Kapatmayı mucip sebepler suç teşkil ettiği takdirde soruşturma evrakı derhal
adliyeye verilir. Soruşturma evrakı adliyeye tevdi edilen şahıslar hakkında be- 
raat kararı verilmesi veya kapatmaya sebebiyet verenlerin kapatılan yer ile il- 
gilerinin kesildiğinin kesin şekilde anlaşılması halinde mahalli en büyük mülki-
ye amiri o yerin süresinden önce açılmasına karar verebilir.          
  Kapatmayı icap ettirecek sebep mahkemeye verilecek hallerden değilse, kapat-
ma en çok üç ay devam edebilir.                         
  Ek fıkra - (26/6/1973 tarih ve 1775 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Mülkiye amirinin kapatma kararı aleyhine ancak idari yargı merciine başvu- 
rulabilir.                                   

  Madde 11 - (4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Ar ve hayaya ve içtimai nizam ve ahlaka uygun olmıyan harekette bulunanlarla
bu yolda söz ve türkü söyliyen ve çalgı çalanları, kadın ve genç erkeklere söz 
atanları, sarkıntılık edenleri ve genç kimseleri her türlü ahlaksızlığa teşvik 
eyliyenleri polis meneder. Suçlular hakkında tanzim olunacak evrak yirmi dört  
saat içinde Adliyeye verilir.                          

  Madde 13 - (4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  Polis halkın rahatını bozacak ve rezalet sayılacak surette sarhoş olanlarla 
sarhoşluk halinde başkalarına tecavüz edenleri ve mutlak surette ammenin isti- 
rahatini bozanları yakalar ve haklarında tanzim edeceği evrakiyle yirmi dört  
saat içinde Adliyeye verir.                           
  Ek fıkra - (26/6/1973 tarih ve 1775 sayılı Kanunun hükmüdür.)        
  1 inci fıkraya göre yakalanan kişilerin sarhoşluk durumları resmi tabip,  
bulunmadığı takdirde özel tabip raporları ile, o yerde tabip mevcut değilse,  
yardımcı sağlık hizmetleri personelinden birinin müşahade raporuyla tespit   
edilir.                                     

  Madde 17 fıkra bir, son parağraf - (4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun  
hükmüdür.)                                   
  Karakola götürülüp hakkında tanzim olunacak evrakla beraber yirmi dört saat 
içinde Adliyeye verilirler.                           
  8 - 23/1/1986 tarih ve 3257 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya  
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 6)         

  Madde 6 - (4/7/1934 tarih ve 2559 sayılı Kanunun hükmüdür.)         
  Hariçten gelen filimlerin gösterilmesi ve dahilde yapılacak filimlerin çe- 
kilmesi polisin iznine bağlıdır. Polis filimlerin ve senaryoların tetkik ve   
muayene işini alakalı makamlarla birlikte ve nizamnamesine göre yapar.     
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 13)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  9 - 18/11/1992 tarih ve 3842 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış    
veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numarası : Ek Madde 2)  

  Ek Madde 2 fıkra bir - (16/6/1985 tarih ve 3233 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
  Polis, sanık olarak yakaladığı kişileri; lüzumsuz veya muhik olmayan bir  
gecikmeye meydan vermiyecek surette, yakalama yerine en yakın mahkemeye gönde- 
rilmeleri için gerekli süreler hariç en geç yirmidört saat içinde, üç veya   
daha fazla kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen  
suçlarda ise, sanık sayısının çokluğuna, sanıkların veya delillerin durumuna  
veya suçun niteliğine göre en geç onbeş gün içinde, soruşturmalarını      
tamamlıyarak adli mercilere göndermek zorundadır. Ancak, polis, Cumhuriyet   
savcısının, savcının bulunmaması halinde sulh hakiminin yazılı emri bulunmadıkça
sanığı yirmidört saatten fazla tutamaz.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        2559 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
 ---------  ------------------------------------------------ --------------- 
  2270               -              15/6/1935   
  694               -              26/7/1965   
  1758               -              11/7/1973   
  1775               -              16/6/1973   
  2261               -              23/2/1980   
  3233               -              25/6/1985   
  3257               -               7/2/1986   
  3842               -              1/12/1992   
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 13)